Zambia

Det kopparrika Zambia blev självständigt från Storbritannien först 1964. Variationer i kopparpriser drabbar landet hårt. Facket har haft en central roll i samhällsutvecklingen och var en viktig kraft i demokratiseringsprocessen.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
752 614 km²
Huvudstad
Lusaka
Språk
Engelska officiellt språk, bemba det mest utbredda av 7 större afrikanska språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Zambias ekonomi är starkt knuten till gruvnäringen och hur världsmarknadspriset på koppar utvecklas. Koppar utgör cirka 85 procent av exporten. Under en tioårsperiod fram till 2015 hade Zambia en av de snabbast växande ekonomierna i världen, men lägre kopparpriser har gjorde att tillväxten blev lägre 2015-17 men har nu åter förbättrats. 2019 drabbades landet av såväl torka som översvämningar som medförde kris för livsmedelsförsörjningen i vissa delar av landet.

Det är bara cirka 10 procent av den arbetsföra delen av befolkningen som är formellt anställda och då främst inom gruvindustrin, men också inom bygg- och tillverkningsindustrin. Många stora infrastrukturprojekt, finansierade av Kina, skapar också en del arbetstillfällen, men arbetslösheten är hög. 

Alla anställda omfattas av ett socialförsäkringssystem, men de är ofta underfinansierade och fungerar dåligt. 

Ungefär hälften av befolkningen arbetar i familjejordbruk och kompletterar ofta inkomsterna med olika småjobb inom den informella sektorn. Landet drabbas med jämna mellanrum av torka med hungersnöd som följd i vissa delar av landet. Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder och har beviljats skuldavskrivningar.

Den fackliga situationen: 

Facket har spelat en viktig roll i landets utveckling och ordföranden i Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) har ofta gått till viktiga uppdrag både internationellt och nationellt: i de första demokratiska valen 1991 valdes ordföranden i ZCTU, Zambia Congress of Trade Unions, Frederick Chiluba till landets president. År 2000  blev Fackson Shamenda vald till ordförande för  Världsfacket  International Trade Union Confederation, ITUC. 

Privatisering av företag eller industrier har lett till starka konflikter mellan olika regeringar och facken. Vid flera tillfällen har stats- och kommunalanställda avskedats eller hotats med uppsägning på grund av fackligt engagemang eller då de strejkat för högre löner. Inom privat sektor måste arbetare inte sällan avstå från fackligt medlemskap för att få anställning.

I gruvdistriktet där en stor del av verksamheten drivs av kinesiska företag rapporteras om allt värre kränkningar av de fackliga rättigheterna. Lagstiftningen har i stort sett omöjliggjort legala strejker, men en ny arbetsmarknadslag som bl.a. reglerade rätten till visstidsanställningar och välkomnades av ZCTU har förbättrat situationen något.

Fackliga organisationer: 

Fackets utveckling i Zambia är mycket starkt kopplad till befrielserörelserna i södra Afrika. Zambia Congress of Tradde Unions, ZCTU, bildades 1965 och har länge varit en av de mest inflytelserika fackliga organisationerna i Afrika.  ZCTU hade 217 621 medlemmar 2019 fördelade på totalt 33 fackförbund, varav gruvarbetareförbundet länge varit det mäktigaste. ZCTU är anslutet till världsfacket International Trade Union Confederation, ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Idag finns också ytterligare en centralorganisation Federation of Free Trade Unions of Zambia, FFTUZ.

Uni Global Union - UNI:  har ett av sina tre Afrikakontor i Ndola i gruvdistriktet i norra Zambia.  

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Zamiba har ratificerat samtliga åtta kärnkonventionerna, men brott mot dem är vanligt förekommande.

Senast uppdaterad: 

Januari 2020 av Kjell Kampe

För mer info kontakta info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt