Blanketter för utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Var uppmärksam på tidpunkten när dokumenten ska vara Union to Union tillhanda.

Halvårsrapportering 2019

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program.
Halvårsrapporten samt en ekonomisk uppföljning (på samma Budget/Rapport-excelfil som användes i ansökan 2018) skickas in av ett svenskt förbund till respektive handläggare företrädelsevis 15 augusti, dock senast den 31 augusti.

Då vi står inför en ny avtalsperiod från 2020 kommer inga baalnser att föras från 2019 till 2020 utan ska återbetalas.

Narrativ halvårsrapport (English)

Projekt- och programansökan 2020-2022

En komplett ansökan skickas per e-post till Union to Unions handläggare SENAST 30 juni 2019.

För nuvarande projekt ska följande sändas in;

Template for LFA and Risk matrix
Template for Roles and Responsibilities
Template for Budget analysis
Template for Budget GUF Model 1

Om undantag söks från Model 1 ska undantags ansökan göras till Union to Unions handläggare SENAST 30 april 2019.
Då undantag beviljats används följande budgetmall;

Template for Budget Swedish Union Model 2

Som stöd finns information här: Budgeting guidelines 2020-2022

Helt nya ansökningar ska även sända in;

Template for New full application
Template for Partner data

Rapport Utvecklingsprojekt och -program 2019

Redovisning av projekt och program för 2018 ska vara Union to Union tillhanda senast den 1 mars 2020 (prel datum). Rapporten skickas direkt till e-postadressen för respektive projekt/programs ansvarige handläggare. Beviljat anslag ska redovisas årsvis på nedanstående blanketter, även om det är ett flerårigt projekt eller program.

En fullständig redovisning skall innehålla fem delar:

1.    Verksamhetsrapport/ Narrativ rapport
2.    Ekonomisk redovisning per projekt (För ekonomisk redovisning används excelfilen från ansökan och kompletteras med utfall.)
3.    Revisionsrapport
4.    Management letter
5.    Management respons

Rapporterna samt Management Letter ska vara Union to Union tillhanda senast 1 mars 2019. Management response tillhanda senast 15 mars. (Prel datum)

Mall för Partner Information (English)
Instruktion för finansiell rapportering
Revisionsinstruktion (English)

Bra att ha:

Budget instruktion och riktlinjer 2018-2022 (English)

Använd gärna checklistorna:

Checklist Asessment Financial Report
Checklist Asessment Audit Report

Avtal med tredje part

Agreement_subsequent_levels_2018-2019
Sida Procurement Regulations
Code of Conduct

Blanketter för rekvisition

Rekvisition - svenska

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Formulär för projektbesök
Field visit questionnaire

Reserapport för Svenska förbund (English)
Reserapport för Svenska förbund (Svenska)