Seko, Service- och kommunikationsfacket

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban.

Deras viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla sina medlemmar.

Seko har ett stort internationellt arbete. De gör flera utvecklingsprojekt bilateralt men samarbetar även med de globala fack som de är medlemmar i. Seko är medlem i det globala bygg- och träfacket BWI, det globala facket för offentlig sektor, PSI och det globala tjänstemannafacket UNI Global Union. Läs mer om Sekos internationella arbete på deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60255
Mer info

BWI företräder en sektor som är hårt ansatt av multinationella företag som ser vinst som sitt enda syfte. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Osäkra anställningar och direkt livsfarliga arbetsförhållanden är vanligt och en allt mer globaliserad marknad gör det svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter.

Programmet är uppbyggt av fyra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien, och bygger vidare på de rekommendationer som framkom i utvärderingarna som gjordes 2016/2017. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60262
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI är nytt med delar av tidigare projekt (60203 och Sekos bilaterala projekt i Malawi 60001) innefattar både telekom och post och logistiksektorerna i Ghana, Kenya Liberia Nigeria Sierra Leone Sydafrika, Tanzania och Zambia. Ett systerprojekt 60299 täcker norra och fransktalande västra Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Under de första tre åren av projektet inom telekomsektorn kommer projektet att fokusera på arbetstagare vid MTN i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Ghana och Zambia och utveckla stödet i Vodacom från och med 2020. För den senare delen av projektet (2021 och 2022) kan eventuellt ett tredje multinationellt företag bli aktuellt. För post och logistiksektorn är målföretagen DHL, DPD Geopost och den traditionella nationella posten.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60299
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt 60040 innefattar både telekom och post och logistiksektorerna har utökats till att omfatta Elfenbenskusten Demokratiska Folkrepubliken Kongo, Madagaskar, Marocko, Senegal, Tunisien. Ett systerprojekt 60262 täcker södra och västra engelsktalande Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är initialt Orange, MTN, Vodacome och DHL, Geopost och den traditionella statliga posten

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60337
Mer info

Detta projekt är nytt för perioden, det kommer att arbeta med flygbolagsanställda i Sydamerikas två största flygbolag LATAM och Avianca. De är företag med en tradition av att vara starkt anti-fackliga och diskriminerande mot fackligt anslutna och detta regionala initiativ är ett försök att bryta detta mönster och skapa en fungerande social dialog.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60204
Mer info

I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar, som finansieras av lån från Världsbanken. Lånen innehåller oftast förbehåll att BRT systemen drivs av privata företag. Förutom större sociala och miljömässiga fördelarna med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet.

Ett centralt problem i spridningen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av det planerade BRT systemet i Nairobi.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60200
Mer info

De senaste åren har fler av det globala facket ITF:s medlemmar rapporterat om fall av fysisk, emotionellt och sexuellt våld mot kvinnor inom transportsektorn. ITF:s kvinnokommitté arbetar för att uppmuntra och stödja fler medlemsförbund att ta fram strategier för att bekämpa våld mot kvinnor.

ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp. I detta skede ska projektidén utvecklas och genomföras Indien, Nepal och Peru.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60336
Mer info

Detta projekt är helt nytt, och syftar till att stärka det fackliga arbetet i hamnar i Marocko, Tunisien och Algeriet. Samtliga länder har en omfattande handel som sker till sjöss, och samtidigt har de som arbetar inom denna sektor relativt dåliga villkor och riskfyllda arbetsmiljöer. De riktar sig mot både hamnarbetare och sjöfolk. För att situationen ska bi bättre vill ITF tillsammans med sin medlemmar jobba dels med organisering, dels med utbildning för medlemmar och dels med att påverka ländernas regeringar och företag inom sektorn.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60258
Mer info

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia. Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsligas lagar eller arbetsreformer och lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen. Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Telefónicas underleverantörer som ska kartläggas, vidare ska projektet utbyta erfarenhet med de andra fackföreningsallianserna och stärka kommunikationsarbetet i sociala medier. Uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60320
Mer info

Detta projekt är nytt för perioden. Det fokuserar på att organisera de anställda inom järnvägssystemen i Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan som under både tiden under efter Sovjet men även med dagens nyliberala strömningar till stor del privatiserats. Detta innebär som alltid maximering av vinster på bekostnad av personalen i form av anställningsformer, löner och arbetsplatssäkerhet.

För att möte denna utveckling kommer ITF att arbeta med de lokala facken för hur de ska kunna rekrytera och organisera de anställda och således kunna skriva avtal med de nya, och gamla, aktörerna i sektorn.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60206
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer har fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektet till Brasilien, Colombia, Nigeria Indonesien och Sydafrika. Indien är ett land som kan tillkomma under perioden. Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service.

Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60265
Mer info

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag däribland Telenor. Målet med insatsen är dels att skapa och kapacitetsstärka nya företagsfack att kunna uppnå kollektivavtal, att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 Myanmar kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet måste kartläggas. Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är mycket låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiv förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen. Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing och avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken.
En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60313
Mer info

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia)och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på period 2014-16 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna. Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal. Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att säkra positiva effekter av avtal för flertalets anställda inom en sektor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60267
Mer info

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat. En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 av arbetskraften är organiserade. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån. Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV inslag kommer att utökas som är mer populärt än traditionell radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden och hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60327
Mer info

Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större hamnar, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Den nya regeringen försöker, som sina föregångare, att genom ny lagstiftning privatisera hamnarna. Hamnarbetarfacken brottas med frågorna som privatisering, outsourcing i större hamnar och ökad användning av kontraktsarbetare. Projektet påbörjades under 2017 och kommer under perioden att även rikta sig mot andra transportarbetare i dessa hubbar, såsom lastbil, tåg och flyg.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60316
Mer info

Insatsen i Nepal, sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center), syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn har stärkt sin förmåga att organisera och representera sina medlemma, att medlemsförbunden i högre grad samarbetar för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och att och att aktiviteterna lett till ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner. Projektet är en fortsättning på tidiga projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet och att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2018-22.
Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering som genom projektets aktiviteter ska utveckla sin förmåga och kapacitet att klara de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi och att de olika facken inom de båda sektorerna samarbetar och inser behovet av gemensam kamp för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver ett gemensamt och enhetligt svar.

Till projektsidan