Våra utvecklingsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka projekt du vill se genom att välja förbund, region och/eller land i rullgardinsmenyerna nedan.
  • Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal utvecklingsprojekt över hela världen för att stötta framväxten av starka fackförbund. På denna sida kan du söka bland alla projekten för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur utvecklingsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Region: Asien
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60230
Mer info

Efter Sovjetunionens fall blev Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan självständiga och för att nå omvärldens erkännande ratificerade man alla ILOs kärnkonven­tioner relativt snabbt. Kärnkonventionerna ska skydda arbetare från diskriminering på arbets­platsen, ge barn rätt till utbildning istället för att arbeta och rättighet för arbetstagare att organi­sera sig fackligt och förhandla kollektivt. Dock har implementeringen av konventionerna haltat en hel del, särskilt i Uzbekistan, Turkmenistan och Tadjikistan där det i princip har varit omöj­ligt. I Kirgizistan och Kazakstan har delar av konventionerna implementerats.

Även om varje land i regionen är olika socialt och kulturellt, så delar deras politiska ledningar samma typ av politik. De arbetar mot fri media, mot alla förslag om förändring, mot politisk frihet och mot demokrati. Detta leder naturligtvis till spänningar i regionen då det finns ett tryck från delar av befolkningen om förändring och demokrati.

Barnarbete och tvångsarbete är relativt vanligt i regionen, kvinnors rättigheter och möjligheter är starkt begränsade både inom familjen och i samhället.

Länderna är rika på naturresurser såsom olja, guld, spannmål, bomull, tobak och mineraler som exporteras på den globala marknaden. Konsumenter i västvärlden blir mer och mer medvetna om situationen för arbetstagare i producentländerna, men trots att ILO, globala fackliga federa­tioner och människorättsorganisationer har haft olika program för att rapportera missför­hållanden så finns det ännu inget tillförlitligt system på plats för att rapportera och övervaka det som sker. Vårt tidigare projekt i regionen blev ett av de mest dynamiska systemen för civil­samhället och utveckling för fria fackförbund, där människorättsorganisationer och fackförbund tillsammans kunde arbeta för att sammanställa rapporter från arbetsplatserna till t ex Human Rights Watch’s Annual World Report.

Målet är att fria fackföreningar och människorättsorganisationer tillsammans får fortsätta stärka sitt samarbete i regionen och att de kan ta fram en proaktiv strategi för att kunna stoppa den utveckling och press mot arbetstagare och fackliga rättigheter som sker. Visionen på lång sikt är att ILOs kärnkonventioner blir implementerade, bland annat rätten att organisera sig, att få förhandla kollektivt, jämlika löner och ett stopp för barnarbete och tvångsarbete i Central­asien.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60338
Mer info

Journalistyrket är ett av de farligaste i världen och det är viktigt att deras organisationer blir starka och får inflytande i regionen. En av projektets målsättningar är därför att få så många journalistorganisationer som möjligt att bli registrerade som fackföreningar eftersom det ger en helt annan möjlighet att kunna förhandla kollektivt och sluta avtal med arbetsgivare. Ytterligare ett delmål med projektet är att höja kunskap om klimatförändringarna. Journalisternas fackföreningar i Afrika har blivit särskilt engagerade i klimatdebatten. Journalisternas Durbandeklaration sätter fokus på att i länder där företag ofta kan förorena utan konsekvenser och där människor i lokalsamhället är de mest utsatta är det viktigt med saklig och kunnig medierapportering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60255
Mer info

BWI företräder en sektor som är hårt ansatt av multinationella företag som ser vinst som sitt enda syfte. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Osäkra anställningar och direkt livsfarliga arbetsförhållanden är vanligt och en allt mer globaliserad marknad gör det svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter.

Programmet är uppbyggt av fyra regionala projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa/Centralasien, och bygger vidare på de rekommendationer som framkom i utvärderingarna som gjordes 2016/2017. Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan syftar programmet till att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60339
Mer info

Att stärka kapaciteten för journalister i regionen genom förbättrat fackligt ledarskap och organisatorisk kapacitet.
Fackliga ledare kommer att få utbildning i strategisk planering, ledarskap, management, och tillämpa dessa kunskaper för att förhandlinga, opinionsbilda och organisera kampanjer.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60262
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI är nytt med delar av tidigare projekt (60203 och Sekos bilaterala projekt i Malawi 60001) innefattar både telekom och post och logistiksektorerna i Ghana, Kenya Liberia Nigeria Sierra Leone Sydafrika, Tanzania och Zambia. Ett systerprojekt 60299 täcker norra och fransktalande västra Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Under de första tre åren av projektet inom telekomsektorn kommer projektet att fokusera på arbetstagare vid MTN i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Ghana och Zambia och utveckla stödet i Vodacom från och med 2020. För den senare delen av projektet (2021 och 2022) kan eventuellt ett tredje multinationellt företag bli aktuellt. För post och logistiksektorn är målföretagen DHL, DPD Geopost och den traditionella nationella posten.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60299
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt 60040 innefattar både telekom och post och logistiksektorerna har utökats till att omfatta Elfenbenskusten Demokratiska Folkrepubliken Kongo, Madagaskar, Marocko, Senegal, Tunisien. Ett systerprojekt 60262 täcker södra och västra engelsktalande Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är initialt Orange, MTN, Vodacome och DHL, Geopost och den traditionella statliga posten

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
GS
Nummer:
60300
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras. Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60294
Mer info

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter men också i och med stärkandet av en facklig plattform UAS, som genom en strategisk roll har bidragit till viss stabilitet i landet under en annars politiskt turbulent period. Relation mellan staten och facken har förbättrats och lett till antagandet av en lag som stadgar ett check-off-system, med direktbetalning av fackföreningsavgiften från lönen. Check-off-systemet har dock ännu inte kommit i bruk. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60292
Mer info

ASSR, Vision & Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI sub-regional offices och 33 samarbetspartner i Jamaica, Kenya, Peru, Tonga, Tunisien och Zambia genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner dock bygger ansökan på ett tidigare pilotprojekt som genomfördes på en regional basis (60210). I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen.

Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh). PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområde som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hus PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60284
Mer info

Projektet söker bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.
Målet är att de medverkande fackförbunden kan samarbeta bättre i regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Land:
Nummer:
60287
Mer info

Akademikerförbundet SSR ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional Office for Africa and Arab Countries (PSI Afro) samt två samarbetspartner i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra ett projekt i Nigeria under 2018-2022.

Projektet kommer att äga rum i två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, t.o.m. total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades målmedvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes. Många av hälsoarbetare är själva internflyktingar då de och deras familjer utsattes för våld, attackerades på sina arbetsställe eller kidnappades. Den lokala regeringen i Borno och Yobe saknar kapacitet för att hantera situationen för fördrivna offentliganställda och uteblivna tjänsterna. En faktor som försvårar situationen ytterligare är att facket inte ses som en samarbetspartner inom flykting- och migrationspolitik även om fungerande legitima fackförbund finns och organiserar arbetare som spelar en nyckelroll vad gäller att leverera sociala och hälsotjänster under mycket svåra humanitära förhållandena.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som är själva internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, kartläggning av läget, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60321
Mer info

Transportsektorn i Palestina är mycket utsatt. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande: på grund av ockupationen får körare vänta långa stunder vid vägspärrar och är dessutom utsatta för extrema väderförhållanden. Syftet med projektet är att stärka det palestinska förbundet GUTW:s möjligheter att företräda sina medlemmar och andra arbetstagare inom transportsektorn, främst inom landtransport.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Pappers, Unionen
Nummer:
60304
Mer info

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation och strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60337
Mer info

Detta projekt är nytt för perioden, det kommer att arbeta med flygbolagsanställda i Sydamerikas två största flygbolag LATAM och Avianca. De är företag med en tradition av att vara starkt anti-fackliga och diskriminerande mot fackligt anslutna och detta regionala initiativ är ett försök att bryta detta mönster och skapa en fungerande social dialog.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60329
Mer info

Arbetsmarknaden i Malawi kännetecknas av en mycket utbredd informell sektor, vilket även innefattar en majoritet av de yrkesverksamma musikerna i landet. Detta innebär för många musiker låga löner, avsaknad av säkra anställningskontrakt, bristande tillgång till sociala trygghetssystem samt svagt skydd av befintliga arbetsmiljölagar. Låga löner samt informella anställningar gör att fackförbunden har svårt att både genomföra effektiv organisering och påverkan. En omfattande strukturell diskriminering gentemot kvinnor existerar även på arbetsmarknaden, vilket inom musikindustrin innebär att kvinnor inte sällan lönediskrimineras. Insatsen är en fortsättning på SMF:s tidigare bilaterala stöd till MUM. Projektmålet syftar till att stärka MUM:s kapacitet att bedriva ett effektivt påverkansarbete gällande arbetsmiljö, musikers yrkesstatus och jämställdhet, samt att stärka förbundets organisatoriska förmåga.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60217
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), Heredia (PSI Subregional Office for Central America) och 6 samarbetspartners i Honduras genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning från 2017 vilket var ett förberedande år. Honduras kan kort beskrivas som ett land där regeringen genomför en öppet fientlig politik mot facket, det organiserade civilsamhället och landets ursprungsfolks ledare. Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen. Åtstramningspolitiken som antagits under de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centrerna (national trade union centres) är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande. Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn kommer att delta i projektet. Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetare för att på så sätt agera mer effektivt i att försvara arbetsrättigheter och bidra till offentlig sektor av god kvalité. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar, kampanjer och möten. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Land:
Nummer:
60343
Mer info

Projektet riktar sig till att stärka colombianska journalister, fackliga aktivister och fackliga ledare. I planerna ingår att påverka medieägare och regeringstjänstemän för att garantera förbättringar gällande rättigheter och arbetsvillkor för journalister.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
GS
Nummer:
60314
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och facklig-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncern och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal. De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
IF Metall
Nummer:
60307
Mer info

Transport- metall och gruvindustrin i Latinamerika är konfliktfyllda och svåra sektorer att arbeta inom. Projektet har under tidigare period lyckats stärka facken i Dominikanska Republiken, Peru, Ecuador och Nicaragua, där kommer projektets syfte fortsatt att vara att bekämpa splittringen mellan olika fack. Projektet syftar också till att starta organiseringen inom dessa sektorer i Bolivia, Paraguay, Venezuela och Kuba. Så småningom kan arbetet leda till att förstärka fackets inflytande och medlemsbas i dessa länder och samtidigt stärka nätverkandet mellan facken i regionen.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60275
Mer info

Projektet syftar till att stärka fackföreningsrörelsen genom stöd till en omvandling av centralorganisationen CUT i Colombia, från dagens situation med små företagsfack till sektoriella förbund. För denna nya struktur behövs både utbildning, påverkansarbete och informationskampanjer.
Colombia är ett av de farligaste länderna i världen att vara fackligt aktiv i. LO-TCO har sedan länge gett stöd til CUT:s olika medlemsförbund.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60266
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Interamerica (Brasil) och 9 samarbetspartners i Paraguay genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. Genom tidigare projekt har de flesta lokala förbund fått fler medlemmar vilket visar på ökad fackets relevans som kämpe för arbetarnas rättigheter och arbetsvillkor. Genom att ställa krav, utbilda och aktivt ta strid mot privatiseringar har de tydligt bidragit till att stoppa ett lagförslag från styrande högerregeringen och även lyckats omvandla omkring 10 000 otrygga anställningar till fasta arbeten. Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten. Ett hinder i en effektiv facklig agenda fortsätter vara splittring, även på politiska grunder, och brist på relevant kompetens i de fackliga leden. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de traditionella ämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60341
Mer info

Syftet med projektet är att bidra till att skapa en starkare journalistfack i de berörda länderna, främst genom att skapa rekryteringskampanjer, utbilda lokala aktivister i rekrytering, organisering och förhandling. Genom att få fler medlemmar och nå fler arbetstagare inom branschen vill projektet bidra till att ha journalister som är tryggare i sin roll och därmed kan bedriva seriösare och mer kritisk journalistik vilket i sin tur leder till öppnare och mer demokratiska samhällen.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60288
Mer info

Generellt arbetar artister i Afrika inte sällan inom osäkra anställningsförhållanden, vilket innebär ingen eller mycket begränsad tillgång till sociala trygghetssystem. Inte sällan inskränks också rättigheten att bilda ett fackförbund eller att förhandla löner kollektivt. Detta beror till stor del på att audiovisuella artisters arbetsrättsliga status sällan är någonting som erkänns av arbetsgivare.

Den fackliga situationen försvåras än mer av svaga regler kring arbetsmiljö, otydliga partsförhållanden inom social dialog och svaga ekonomiska resurser hos fackförbunden. Det råder även en könsdiskriminering på arbetsmarknaden och kvinnors representation inom vissa fackförbund är klart undermålig.

Insatsen är en fortsättning på tidigare samarbete sedan 2013. Projektmålet är att stödja FIAs medlemsförbund i Marocko, Sydafrika och Ghana, med att få genomslag som påverkansaktörer för kärnfackliga frågor, främja rättsliga ramverk för artister, stärka förbundens kommunikationsförmåga, samt att öka jämställdheten och stärka ledarskapet inom förbunden. För Ghanas fackförbund är även målet att stärka förbundets finansiella förmåga.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60309
Mer info

I Indien är 93 % av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor.

Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad. SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor.

Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Land:
Nummer:
60301
Mer info

Konflikt och politisk instabilitet präglar fortfarande MENA-regionen. IndustriALL har identifierat att unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp som både är marginaliserade på arbetsmarknaden men också inom de fackliga organisationerna. Projektet syftar till att stärka unga fackliga kvinnors kunskap och självförtroende och samtidigt minska hindren för dem att ta ledande positioner inom de fackliga strukturerna.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60335
Mer info

Privata institutioner har varit dominerande inom säkerhetssektorn sedan 1990 talet, som följd av den ekonomiska liberaliseringen. Liberaliseringen ledde till en snabb ökning av arbetslösheten och därmed även försämrade arbetsförhållanden och låga löner för anställda inom säkerhetssektorn.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60323
Mer info

Den ekonomiska utvecklingen i Brasilien har varit positiv det senaste decenniet, och flera ekonomiska skillnader har jämnats ut. Men på landsbygden och i de stora industrierna för livsmedelsproduktion är villkoren desamma. Särskilt på landsbygden har de stora jordägarna motsatt sig utvecklingen och stark korruption och laglöshet präglar jordägandet.

Bara under 2011 dödades 29 fackliga aktivister i inlandet, med få eller inga påföljder för förövarna. Inom livsmedelsproduktionen och de stora dryckesföretagen sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60204
Mer info

I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar, som finansieras av lån från Världsbanken. Lånen innehåller oftast förbehåll att BRT systemen drivs av privata företag. Förutom större sociala och miljömässiga fördelarna med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet.

Ett centralt problem i spridningen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av det planerade BRT systemet i Nairobi.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60296
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI Sub-regional Office for South Asia (Indien) och fem samarbetspartner i Indien genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete och kommer genomföras i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana. Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten. Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor. Syftet med projektet är stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60332
Mer info

Är det möjligt att vara fattig och jobba på ett lyxhotell? Ja, i Asien där turismsektorn växer, finns få kollektivavtal på hotell och restauranger. Många av turistbranschens arbetare är migranter från andra länder, ofta berövade sina dokument och levandes i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt växer turismen starkt i Asien och stora investeringar av internationella hotell, restaurangkedjor genererar många nya jobbtillfällen. Likväl är denna bransch uppbyggd på arbetstagares osäkra anställningar och låga löner som inte går att leva på. Fackförbunden i Asien möter ständigt våld och kränkningar av fackliga rättigheter. Fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer.

Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta på lång sikt stoppas. IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Lokala fack koordinerar sin verksamhet med de globala kampanjerna för starkare genomslag. Så stärks både IUF globalt och dess lokala medlemmar. Tidigare resultat är bl.a. ökat antal fasta anställningar vid hotellkedjorna, högra löner och minskat beroende av dricks och serviceavgifter, bättre arbetstider och ett globalt ramavtal med den franska hotellkedjan ACCOR. 

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60286
Mer info

Projektet arbetar för att stärka självständiga fackrörelser och för att utöka respekt för arbetarnas rättigheter. Redskapen är övervakning av rättigheterna från arbetarsidan, publicerande av ett globalt index, samt direkt stöd i de länder som bedöms ha större risk.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60290
Mer info

Vårdförbundet, ASSR, ST, Vision och Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI:s subregionala kontor i Beirut och 16 samarbetspartner i Libanon, Tunisien och Algeriet genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter.

Antalet flyktingar som kommer in eller passerar projektländerna är ett resultat av långdragna konflikter, krig, repressiva regimer, ekonomiska och ekologiska kriser, brist på demokrati och hot mot mänskliga rättigheter. Den oro över flyktingar och invandring som präglar samhällena i projektländerna förvärras av avsaknaden av politisk vilja och bristen på regeringens politik riktad mot att främja social integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Att säkerställa att hela samhället får tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och socialt skydd kommer att bidra till att lätta på dessa spänningar och underlätta integrationen för att främja samhällsutvecklingen.

Fler flyktingströmmar kan förväntas och det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Nummer:
60311
Mer info

Handels tillsammans med UNI driver ett multilateralt projekt inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018–22 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor.

Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60268
Mer info

Insatsen i samarbete med Finansförbundet och UNI har som mål att stärka bankfack i Togo, Namibia, Kenya och Burkina Faso och skapa en Alliance Alliance för Ecobank och Standard Bank för att möjliggöra för fackföreningar i dessa företag och utveckla gemensamma strategier för att främja och skyddamedlemmarnas intresse. Projektet är en fortsättning från 2014-16 men med nya länder och målföretag. Under perioden har framgångar uppnåtts såsom skapandet av Barclays Network och ökad medlemstillväxt i Botswana, Zimbabwe och Tanzania. Barclays har nu bestämt att sälja sina aktiviteter i Afrika och det påverkar projektets inriktning som nu breddas gentemot andra stora bankaktörer på kontinenten till de afrikanska bankerna Ecobank och Standards Bank.
Facken i målföretagen har för närvarande lågt medlemsantal och brister i erfarenhet gällande kollektiva förhandlingar. Strategin är att förbättra partnerorganisationernas organiseringskapacitet genom att utbilda ledare och aktivister/förhandlare i grundläggande kollektiva förhandlingsteknik, öka medlemsantalet och genom alliansbildandet öka gränsöverskridande samarbete.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen
Nummer:
60260
Mer info

Insatsen, som sker i samarbete med Unionen och UNI i Argentina, Brasilien, Malaysia, Nepal och Sri Lanka, är nytt. Trots den enorma tillväxten av IT-sektorn globalt är dess arbetstagare fortfarande i stort sett inte organiserade i fackföreningar beroende av bristande tradition och institutionella ramar för facklig organisering.

Följaktligen saknar fackföreningsledarna kompetens och erfarenheten av att organisera och förhandla kollektivt och bygga starka och hållbara fackföreningar som kan ta tillvara medlemmars intresse. Projektet syftar till att stärka it-facken genom att organisera, utbilda i förhandlingsteknik och uppnå kollektiva förhandlingar för att säkra arbetstagarnas rättigheter i de utvalda företagen i sina hemländer samt samarbeta med de regionala och globala nätverken. Det andra målet är att lyfta fram och främja jämställdheten inom sektorn och att organisera kvinnor.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60200
Mer info

De senaste åren har fler av det globala facket ITF:s medlemmar rapporterat om fall av fysisk, emotionellt och sexuellt våld mot kvinnor inom transportsektorn. ITF:s kvinnokommitté arbetar för att uppmuntra och stödja fler medlemsförbund att ta fram strategier för att bekämpa våld mot kvinnor.

ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp. I detta skede ska projektidén utvecklas och genomföras Indien, Nepal och Peru.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60324
Mer info

Lantarbetare och plantagearbetare är den största gruppen arbetstagare i Asien, kvinnor och unga är i majoritet av de anställda. Stor fattigdom råder med brist på mat och rent vatten. Många har otrygga anställningar, och det förekommer även tvångsarbete och barnarbete. Kvinnors ställning är i regel svag och olika brott mot kvinnor förekommer. Arbetstagarna inom lantbruk och plantage förvägras systematiskt att bilda eller gå med i fria demokratiska fack­föreningar i regionen.

Regionens rikedom på naturresurser som t ex palmolja, te, socker och kakao har lett till att stora företag har valt att investera här, vilket har lett till att jordbruket har blivit väldigt kommersia­liserat. Användning av bekämpningsmedel på plantagerna är vanligt, framför allt Paraquat, Glyfosat och Endosulfat. Det finns stora brister i kunskapen bland arbetstagarna kring använ­dandet av dessa samt effekterna av dem.

Stordriften har trängt bort lokalbefolkningen, där de tidigare odlade livsmedelsgrödor till det egna matbehovet odlas nu exportgrödor. Det innebär att de som producerar våra livsmedel inte har tillgång till grödor de tidigare kunde odla för sitt egna behov, många har inte heller tillgång till rent vatten.

Målet är att efter projektperioden ska de deltagande förbunden vara bättre organiserade, ha bättre kapacitet och ledarskap och ha kunskapen att förhandla levnadslöner. Medlemmarnas mänskliga rättigheter ska vara förverkligade. Visionen på längre sikt är att alla anställda ska ha rätt att gå med i en fri fackförening som är väl känd av såväl arbetsgivare som av regering i respektive land. Livsmedelsproduktionen ska vara hållbar för både miljö och människor, barn­arbete ska vara utrotat och våld av män mot kvinnor ska inte förekomma.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60326
Mer info

Livsmedelsbranschen i Asien, liksom i andra delar av världen, drabbas hårt av den alltmer koncentrerade ägarbilden. Transnationella företag etablerar stora fabriker och anställer gärna via bemanningsföretag och via osäkra kontrakt. Facklig organisering blir svårare och många företag organiserar så kallade gula fack som inte företräder arbetstagarnas rättigheter.

IUF har lång erfarenhet av organisering på arbetsplatser och kan visa goda resultat både vad gäller organisering och förhandling. Resultat från tidigare projekt är bland annat uppnådda fasta anställningar, kollektivavtal och bättre arbetsförhållanden för både kvinnor och män genom organisering och utbildning och med särskilt fokus på osäkra anställningar. Under innevarande period har de lyckats med flera globala avtal, regionala avtal och bland annat få de första kvinnliga anställda hos Coca Cola i Pakistan.

 

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60342
Mer info

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta de nya digitaliserade media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60282
Mer info

Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetarnas intresse. Det planeras att bedriva juridisk arbete, stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan. Programmet har projekt i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60340
Mer info

Journalisternas arbetsvillkor skall förbättras och kvinnliga journalisters rättigheter stärkas i arabregionen och mellanöstern. En väsentlig del av projektet syftar till att demokratisera journalistförbunden. Det görs genom utbildning av de fackliga ledarna i organisationsutveckling och kollektivavtalsförhandlingar.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60318
Mer info

I Senegal, Kenya och Elfenbenskusten kännetecknas musikindustrin av att i stor utsträckning befinna sig inom den informella sektorn, där grundläggande rättigheter för arbetstagare inte är tillämpliga. Yrkesgruppens präglas därmed av osäkra levnadsförhållanden och fattigdom, där tillgång till sociala trygghetssystem och formella anställningsavtal saknas. Få musiker i dessa länder kan försörja sig på sitt yrke. Vidare är fackföreningsrörelsen i dessa länder svag och majoriteten av samarbetspartners är relativt nyetablerade. Inom sektorn och fackförbunden återfinns även brister inom jämställdhet. Insatsen är en fortsättning på FIMs tidigare stöd till dessa tre länder. Projektmålet är att stärka musikerförbunden i Senegal, Kenya och Elfenbenskusten inom fackliga kärnfrågor, ökad jämställdhet, organisering och stärkt ledarskap.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60345
Mer info

En betydande majoritet av kvinnorna på arbetsmarknaden i Malawi återfinns inom den informella sektorn, vilket innebär osäkrare former av anställningar, låga löner och avsaknad av arbetsrättsliga skydd. Könsdiskriminering är utbredd och såväl sexuellt -och fysiskt våld riktat mot kvinnor är alltför vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Situationen inom fackföreningar är även den svår för kvinnor, och kännetecknas inte sällan av bristande representation, inflytande och rättigheter. Särskilt dåligt är kvinnor representerade inom fackföreningsrörelsens ledarpositioner. Kunskaper kring befintliga rättigheter saknas även ofta. Insatsen är en fortsättning på FIM:s tidigare stöd till Malawi Congress of Trade Unions (MCTU). MCTU har 22 medlemsförbund och 141 000 betalande medlemmar, varv 27 % av dessa är kvinnor. Inom medlemsförbunden är andelen kvinnor i ledarpositionen 0-22 %. Framgångar inom jämställdhet har gjorts under tidigare projektperioder, men partnerna upplever att mycket arbete återstår. men övergår nu till ett multilateralt projekt genom FIM. Projektmålet är att stärka MCTU inom jämställdhet, vilket specifikt innebär en fokusering på MCTU:s policyarbete och konstitution samt förbundets demokratiska representativitet bland de förtroendevalda.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60264
Mer info

Ockupationen av Västbanken begränsar Palestiniernas rörelsefrihet och kvinnor är särskilt utsatta. De bär huvudansvaret för barnen och att utsätta sig för onödiga risker innebär ett hot mot familjen. Mäns, och särskilt kvinnors, rörelse till och från sin arbetsplats och deltagande i fackliga aktiviteter är begränsad. Projektet syftar till att stärka Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA) till att bli en stark, demokratisk, transparent och medlemsstyrd organisation som samarbetar med andra fackliga organisationer i regionen och världen. Projektet, som stöds av Vårdförbundet och det globala facket ICN, ger PNMA:s medlemmar, speciellt kvinnor, möjlighet att bryta mot isoleringen och tillgång till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Lärarförbundet
Nummer:
60274
Mer info

Lärarförbundets program bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt. I många länder har lärare så låga löner att de tvingas ta arbete utöver undervisningen. En lön som lärare kan leva på bidrar därför till ökad kvalitet på undervisningen. Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.
Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60229
Mer info

De arbetsrättsliga lagarna i regionen har försämrats och en stor del av arbetstagarna är tillfälligt anställda på informella jobb med muntliga avtal, utan rätt till social trygghet, ingen ersättning vid sjukdom eller rätt till semester. Lönerna är väldigt låga och räcker knappt till att täcka arbetstagarna grundläggande behov. I t ex Kazakstan har reallönerna minskat de senaste åren. Flera politiska konflikter mellan länderna i regionen leder till svåra omständigheter på arbetsmarknaden. Nya lagar hindrar självständiga fackföreningar från att bli registrerade, även nuvarande fackföreningsledare blir hårt ansatta.

Målet är att lantarbetare i länderna har grundläggande kunskap om sina rättigheter och om arbetsmiljö. De är organiserade i fria fackföreningar och står upp för sina rättigheter såsom levnadslön. Förbunden har högre organisationsgrad och den fackliga kraften har en stark påverkan på politiken. Fackförbunden i länderna samarbetar med varandra över gränserna. Visionen på längre sikt är att fria demokratiska fackförbund har stor möjlighet att försvara rättigheter för alla lantarbetare och har rätt att förhandla kollektivt. Medlemmarnas livssituation och levnadslön ska vara bättre och de ska ha ett hållbart arbetsliv.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60336
Mer info

Detta projekt är helt nytt, och syftar till att stärka det fackliga arbetet i hamnar i Marocko, Tunisien och Algeriet. Samtliga länder har en omfattande handel som sker till sjöss, och samtidigt har de som arbetar inom denna sektor relativt dåliga villkor och riskfyllda arbetsmiljöer. De riktar sig mot både hamnarbetare och sjöfolk. För att situationen ska bi bättre vill ITF tillsammans med sin medlemmar jobba dels med organisering, dels med utbildning för medlemmar och dels med att påverka ländernas regeringar och företag inom sektorn.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60258
Mer info

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia. Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsligas lagar eller arbetsreformer och lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen. Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Telefónicas underleverantörer som ska kartläggas, vidare ska projektet utbyta erfarenhet med de andra fackföreningsallianserna och stärka kommunikationsarbetet i sociala medier. Uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Sveriges läkarförbund
Land:
Nummer:
60254
Mer info

Läkarförbundet har tillsammans med den Kubanska läkarförbund (Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y Emergencia, CMIE) planerat ett femårsbilateraltprojekt som syftar till att stärka kapaciteten av den kubanska fackföreningen att vara ett självständigt fack som bidra till bättre arbetsmiljö och professionaliteten hos medlemmarna inom facket.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60320
Mer info

Detta projekt är nytt för perioden. Det fokuserar på att organisera de anställda inom järnvägssystemen i Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan som under både tiden under efter Sovjet men även med dagens nyliberala strömningar till stor del privatiserats. Detta innebär som alltid maximering av vinster på bekostnad av personalen i form av anställningsformer, löner och arbetsplatssäkerhet.

För att möte denna utveckling kommer ITF att arbeta med de lokala facken för hur de ska kunna rekrytera och organisera de anställda och således kunna skriva avtal med de nya, och gamla, aktörerna i sektorn.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60261
Mer info

Insatsen som är ny sker i samarbete mellan UNI och Transport och syftar till att stärka de fackliga organisationerna inom den privata säkerhetsbranschen i Zambia och Botswana för att senare utvidgas till andra länder. Genom att främja öka facklig organisering, utbilda i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik och ökad jämställdhet med fler kvinnor på arbetsplatser och i facken för att stärka de anställdas rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor genom kollektivavtal. De globala avtalen med de multinationella säkerhetsföretag G4S, Securitas och Loomis är viktiga verktyg för att få igenom kollektivavtal med deras underleverantörer. Efterfrågan på privata säkerhetstjänster ökar i Afrika. Uppskattningar tyder på att antalet privata säkerhetsvakter i Afrika nu är mer än dubbelt så många polis- och regeringsstyrkor på kontinenten. Många globala företag och statliga tjänster lägger ut sitt säkerhetsarbete till både multinationella och lokala företag. G4S är den största arbetsgivaren i Afrika i någon bransch. Det finns flera andra företag som växer i antal och säkerhetsföretag konkurrerar om vilket dumpar lönerna. Arbetstagare inom sektorn har låga löner, långa arbetstider, ett dåliga hälso- och säkerhetsförhållanden, otillräcklig utrustning och dålig kompetensutveckling och träning. Regeringar har sällan verktyg för reglering eller inspektion. Många migranter anställs inom sektorn som är isolerade från familje- och sociala nätverk och har mindre medvetenhet om lokala lagar och rättigheter.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall
Land:
Nummer:
60306
Mer info

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den thailändska fackliga miljön är svår, då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60227
Mer info

Jordbrukssektorn minskar i flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och syssel­sätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också använd­ningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om arbetsmiljö hos fackförbunden och deras med­lemmar, samt att stärka deras kapacitet att föra förhandlingar med både arbetsgivare och regeringar i syfte att få nationella riktlinjer för användande av bekämpningsmedel och förbud av vissa medel.

Målet är att deltagande förbund har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager. Förbunden och deras medlemmar arbetar aktivt och förebyggande med frågorna på arbetsplatserna på alla nivåer i hela sektorn. Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö och att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60297
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Togo) och 20 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Under den tidigare treårsperioden har betydliga framgångar nåtts i de två deltagande länderna, Kenya och Tanzania/Zanzibar. Trepartsförhandlingar har ägt rum, nya kollektivavtal slutits och positiva för fackrörelsens ändringar i arbetsmarknadslagstiftning kunde lobbas fram. Under 2017 utökades antalet deltagande partner då gemensamma utmaningar för facken inom den offentliga sektorn gör att ett kapacitetsbyggande program som omfattar alla fem östafrikanska länderna plus Zanzibar blev relevant. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inkl. flyktingar. Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet. Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Unionen, Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60317
Mer info

Handels och Unionen stödjer tillsammans med UNI Apro och UNI Malaysia Labour Centre (MLC) ett utfasningsprojekt inom handelssektorn i Malaysia under 2018-19. Målet är att stärka deltagande fackförbunds kapacitet att driva verksamheten på egna ben baserat på medlemsavgifter, ett solitt förvaltnings- och bokföringssystem och förmåga att bedriva regelbundna aktiviteter för medlemmar och kommunikation om fackets mål och uppdrag och bevaka medlemmarnas intressen. Projektet har ett starkt jämställdhetsmål att öka andelen kvinnor som medlemmar och i beslutsfattande positioner och att jämställdhetsperspektiv är integrerade i facken strategier.
Stödet till facklig organisering och rättigheter med UNI Commerce partners i Malaysia har pågått under många år och gett positiva resultat i nya fackföreningar och kollektivavtal. Tillväxten inom handelssektorn i Malaysia är enorm och förväntas öka under kommande år. Endast 7 procent av 13 miljoner arbetstagare inom sektorn är fackligt organiserade och få känner till sina fackliga rättigheter. Majoriteten av de anställda inom sektorn är kvinnor Den höga personalomsättningen försvårar en stabil facklig medlemsbas och möjligheter till social dialog minskar därmed. Medlemmar inom UNI MLC arbetar för att för att säkra social dialog och anständiga arbetsvillkor. De multinationella företagen vill dock ha full frihet att bestämma sin affärs- och sysselsättningspolitik och motarbetar fackligt arbete. Många fackliga ledare har blivit avskedade vilket skapar en rädsla bland anställda att organisera sig. Insatsen syftar att bibehålla uppnådda fackliga framgångar, stärka federationen UNICOM:s arbete och att organisera anställda, utbilda fackliga ledare och aktivister vid IKANO, H & M AEON, Robinson, Tesco och Isetan i syfte att ge dem kunskap och röst att säkerställa de fackliga rättigheterna genom schyssta kollektivavtal inom sektorn.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60206
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer har fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektet till Brasilien, Colombia, Nigeria Indonesien och Sydafrika. Indien är ett land som kan tillkomma under perioden. Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service.

Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60265
Mer info

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag däribland Telenor. Målet med insatsen är dels att skapa och kapacitetsstärka nya företagsfack att kunna uppnå kollektivavtal, att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 Myanmar kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet måste kartläggas. Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är mycket låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiv förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen. Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing och avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken.
En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60313
Mer info

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia)och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på period 2014-16 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna. Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal. Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att säkra positiva effekter av avtal för flertalets anställda inom en sektor.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60281
Mer info

Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad.
I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.
Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60331
Mer info

Gemensamt för alla länderna i projektet är att de har hög arbetslöshet och att otrygga anställ­ningar är väldigt vanligt. Unga kvinnor drabbas särskilt hårt och har sällan något annat alternativ än att acceptera arbete utan anställningsavtal, få några veckors jobb i taget med låg lön och i princip inga eller få rättigheter. I jordbrukssektorn är kvinnor oftare säsongsanställda och migrantarbetare. Omkring 70 procent av arbetarna inom jordbrukssektorn i Afrika är kvinnor. De nekas ofta även rättigheterna i ILOs kärnkonventioner som t ex rätten att förhandla kollektivt och rätten att organi­sera sig fackligt, även då länderna har ratificerat dessa konventioner. Arbetsgivarna håller i regel kvinnor på korta kontrakt för att de inte ska få ta del av havandeskaps- eller andra föräldrarättigheter. Många måste ta graviditetstest innan de anställs.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt i dessa länder, ofta rapporteras det inte så mörkertalet är stort. Många utsätts också för sexuella trakasserier och sexuellt våld, både på arbetsplatsen och på vägarna till och från jobbet. Många afrikanska länder har antagit ILO-konventioner om jäm­ställdhet men det är problem med både implementeringen och efterlevnaden av dem. Även om kvinnors medlemskap i fackförbunden har ökat, så är det lång väg till målet att minst 40 procent av medlemmarna ska vara kvinnor.

Målet för projektet är att kvinnliga arbetstagare har tillgång till de grundläggande rättigheter som redan finns, de har kunskapen att använda dessa rättigheter mot all form av diskriminering på grund av kön. Kvinnor har rätt till bra anställningsvillkor, bra arbetsmiljö fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier samt har en lön som går att leva på. Kvinnor har rätt att organi­sera sig i fria, demokratiska fackföreningar. Allt fler kvinnor är aktiva i sina fackförbund och innehar ledarpositioner på alla nivåer i förbunden. Fler kvinnor har lärt sig att förhandla och driva frågor om jämställdhet både inom facket, i arbetslivet och i samhället. 

 
Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60267
Mer info

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat. En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 av arbetskraften är organiserade. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån. Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV inslag kommer att utökas som är mer populärt än traditionell radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden och hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60333
Mer info

IUF stödjer sedan 2013 ett kvinnonätverk i sina branscher, som bygger på en lyckosam modell i Afrika. Projektet har specifik inriktning på att lyfta kvinnors rättigheter och inkludera fler kvinnor i IUF:s nätverk i Latinamerika. Hittills har varje enskilt nationellt projekt haft en jämställdhetskomponent, och i vissa fall inriktat sig på särskilda kvinnofrågor för att få bättre effekt på jämställdhet i facken.

Detta projekt kommer att regionalt utarbeta strategier och material för att förbättra kvinnors situation och att få facklig verksamhet att uppmärksamma även allmängiltiga problem på arbetsplatser och i hemmet såsom diskriminering och våld mot kvinnor.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall
Nummer:
60303
Mer info

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Syd- och Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Projektet syftar till att stärka dessa förbund och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60310
Mer info

ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra ett projekt i Ukraina under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt. Det lokala samarbetsfacket SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner. Den tidigare projektperioden har bidragit till att den sociala dialogen har stärkts, ca 20% av kollektivavtal har förhandlats med märkbara förbättringar för anställda, det har mätts en 400% ökning av SEUU:s synlighet i massmedia för att nämna några exempel. Detta projekt kommer att bidra till att ett permanent utbildningsprogram för medlemmar etableras för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå. Detta är särskilt relevant då den offentliga sektorn fortsätter att genomgå en reformering som kräver en ständig förnyelse av fackliga strategier och arbetsmetoder. Projektmålet kommer att uppnås genom att en egen utbildningsavdelning med ett standardiserat utbildningsprogram kommer att etableras samt att ett aktivt opinions- och påverkansarbete kommer att bedrivas. SEUU:s organisatoriska system kommer att stärkas för att möjliggöra en utfasning av projektet 2022. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60312
Mer info

Vårdförbundet i partnerskap med International Council of Nurses (ICN) och Lesotho Nurses Association (LNA) planerar ett projekt som syftar till att stärka LNA:s kapacitet att verka för organisering av sjuksköterskor och barnmorskor i Lesotho. Projektet ger stöd till Hiv-positiva medlemmar att få vård och hävda sina rättigheter i ett alltför stigmatiserat samhälle mot hiv-positiva.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60319
Mer info

Latinamerika är en region där i stort sett samtliga musiker arbetar under osäkra anställningsförhållanden, vilket har en direkt påverkan på inkomster och tillgång till sociala trygghetssystem. Även om lagstiftning kring musikers yrkesstatus finns på plats i flera av regionen länder, råder det ofta brister i hur lagen i praktiken implementeras och efterlevs. Det råder en stor skillnad mellan musikerförbundens storlek och kapacitet i regionen men samtliga har gemensamma utmaningar gällande just musikers status samt svårigheter kring att ta in medlemsavgifter. I flera förbund i regionen finns även utmaningar när det kommer till jämställdhet, arbetsmiljö samt en demokratiskt och effektiv styrning. Insatsen är en fortsättning på tidigare stöd som pågått sedan 2013. Projektets mål syftar till att stärka musikerförbund i Latinamerika inom frågor som rör ökad jämställdhet, hållbar utveckling, påverkansarbete kring musikers arbetsrättsliga status, demokratisk förvaltning, förbättrad arbetsmiljö, effektivare medlemshantering, samt att genom ökat erfarenhetsutbyte och nätverkande stötta ett antal mindre förbund i regionen att etableras sig som professionella musikerförbund. Målgruppen för projektet är fackliga ledare, förtroendevalda och aktiva medlemmar i de aktuella musikerförbunden.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal, Vision
Land:
Nummer:
60277
Mer info

Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Lebanon) och 12 samarbetspartners i Tunisien och Egypten genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Även om den politiska situationen i de två länderna skiljer sig väsentligt, präglas den fackliga rörelsen av liknade problem så som brist på ledarskapskompetens, bristande interndemokrati, inkl. jämställdhet, bristande kapacitet till kollektiv förhandling, låg organiseringsgrad samt brist på egna ekonomiska resurser. I Tunisien försvåras de lokala partners självständiga agerade av en stark centralisering inom den fackliga rörelsen (t.ex. UGTT, The Tunisian General Labour Union’s centraliseringsmakt) och i Egypten är den politiska regimen öppet anti-facklig med ständiga hot om repressalier samt förbud mot medlemsavgifterna. Det tidigare projektet har varit fokuserat på utbildningar och kampanjer och lyckats att nå ut brett och påverka i t.ex. frågan om kvalité i den offentliga sektorn och mot privatiseringar vilket lett till ökat antal medlemmar. Projektet har också bidragit till ett ökat antal kvinnor och unga som deltar i fackliga aktiviteter men det har varit svårt att engagera dessa grupper på ledande nivåer. En utvärdering pekar på att ett fortsatt arbete med kvotering är relevant. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. I Tunisien syftar projekt till att fortsätta bygga på de lokala förbundens kapacitet att förhandla och föra kampanjer. De huvudstrategierna inkluderar ett tätt samarbete med ledarskapet och specifika målgrupper, så som kvinnor och unga. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Nummer:
60293
Mer info

Fackförbundet ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och 33 lokala fackföreningar in nio länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Utvärderingsworkshopen har visat att 23 av 36 deltagande förbund har infört kvotering för kvinnor som varierar mellan 16,6 och 50 procent; jämställdhet har uppnåtts under alla aktiviteterna samt att kvinnors representativitet har ökat på nationell nivå i flera länder. Behovet av att fortsätta det påbörjade arbetet finns och detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackföreningar inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Fastighetsanställdas Förbund
Land:
Nummer:
60257
Mer info

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor speciellt inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och försvara föreningsfrihet, sociala rättigheter och förbättrad jämställdhet inom sektorn.

Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt gällande kvinnor och migrantarbetare. Den peruanska regeringen genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräver möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten. Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg att mötas via sociala medier och att nå globala ramavtal.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60295
Mer info

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och en samarbetspartner i Tchad genomföra ett projekt under 2018-2022. Genom partnerförbund kommer 7 andra PSI-anslutna förbund. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Situationen i Tchad är fortsatt instabil. Val i april 2016 följdes av en period av protester där facken deltog under parollen ”Det räcker nu!” Flera fackliga företrädare fängslades och regeringens inriktning på att försämra arbetstagarnas villkor har lett till ett enande av facken under en rad centralorganisationer. I och med en statlig lag som förbjudit strejker så är behovet av en ökad social dialog mycket stor. I början av 2017 lyckades PSI få till förhandlingar mellan facken och statliga företrädare vilket lett till löften om lättnader avseende lagen och utbetalning av försenade löner inom offentlig sektor. Samtidigt som förhandlingskraften är stark hos facken så är de internt mycket svaga avseende transparens och funktionella finansiella system och rekryteringsstrategier. Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Kommunal, Vision, ST, Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60218
Mer info

Kommunal, Vision, ST, ASSR ska tillsammans med Public Service International (PSI) och PSI medlemsförbund globalt genomföra ett projekt 2018-2022. Projektet är en fortsättning på 2017 vilket var ett förberedande år. Projektet kommer att genomföras i 6 regioner: Latinamerika, Karibien, fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, arabisktalande Asien samt engelsktalande Asien. Unga arbetstagare, både kvinnor och män, inom den offentliga sektorn är den arbetsgrupp som drabbas hårt av arbetslöshet, besparingar och privatiseringar inom sektorn.

Fackförbunden i allmänhet har en struktur som gör det svårt för unga arbetare att komma in i facket samt att ta tillvara de ungas kompetens. Fackförbunden måste skapa strukturer som öppnar upp för de yngre som i många fall har osäkra anställningsförhållanden och de yngre medlemmarna måste få utbildning i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik. PSI ser samarbetet med de svenska fackförbunden som en kärna i detta projekt.

Målet är att unga fackföreningsledare blir utbildade i internationella arbetsfrågor för att därigenom bygga demokratiska, självständiga fack för offentliganställda som växer, är hållbara och representativa för unga arbetstagare. Detta kommer att uppnås genom att skolor och material utvecklas som mekanismer för att inspirera påverkansarbete och stärkande av unga ledare inom fackrörelsen. Ett antal framtida fackliga ledare i åldersgruppen under 35 år med jämn könsfördelning får en utbildning i form av en global facklig skola som kommer att varva möten med distansutbildning. Under det förberedande året har utbildningscurriculum, huvudstrategierna och organisatoriska frågor prövats. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60269
Mer info

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.

Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal.

Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt. I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation. Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar. En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga banker försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60280
Mer info

Projektet är en ny fas av ett flerårigt samarbete mellan LO och VGCL. Tidigare under 2010-2012 har man byggt upp en struktur för utbildning och utbildat utbildare. Nu kommer man att fortsätta att utveckla och bygga upp VGCL:s utbildningsstruktur, med fokus på utbildningsverksamhet för organisering, aktiva lärandemetoder, studiecirkel metoden och förhandlingar.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60259
Mer info

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab Countries (Togo) och tre samarbetspartner i Demokratiska republiken Kongo, Liberia och Niger genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete med dessa tre nyckelfackförbunden inom den offentliga hälsovården, SOLSICO i DR Kongo, NAHWUL i Liberia och SUSAS i Niger. Alla tre länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i alla länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen. Även om de tre länderna har olika politiska system med olika förutsättningar för facket att organisera och agera, har alla facken svårigheter med att påverka hälso- och socialpolitik gentemot sina regeringar på grund av de interna svagheterna inom varje fack. Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft. Syftet med projektet är specifikt för varje land. I DR Kongo syftar projektet att stärka ledarskaps- och nätverkskapacitet för att öka fackets roll som påverkans aktör inom hälsopolitik och dess implementering på arbetsplatser. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60330
Mer info

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. I Colombia är sektorerna starkt påverkade av det femtio år långa inbördeskriget. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt. IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar. Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60278
Mer info

Projektet stödjer kapacitetsuppbyggnad för fackföreningsrörelsen och möjliggör för ZCTU att fortsätta sin kamp för fackliga och mänskliga rättigheter samt ökad demokrati i landet. Syftet är att hitta effektiva vägar för att sprida information, att bekämpa de drakoniska lagar som introducerats samt att stärka ZCTUs strukturer på regional och distriktsnivå.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60276
Mer info

I flera av länderna i Latinamerika råder det allvarliga problem gällande såväl våld mot fackligt aktiva som att föreningsfriheten inte respekteras fullt ut. Icke-jämställda strukturer och våld gentemot kvinnor är utbrett i såväl samhället i stort som på arbetsmarknaden. Bristande nationell lagstiftning och press från arbetsgivare tvingar många skådespelare och filmarbetare att acceptera svaga anställningsvillkor eller frilanskontrakt, vilket får en negativ effekt på organiseringen av arbetare i sektorn.

Många fackförbund inom den audiovisuella sektorn i regionen fortsätter även att sakna reell kompetens kring organisering och fackligt kärnfrågor, exempelvis inom kollektivavtalsförhandlingar. Detta projekt har pågått sedan 2013. Projektmålet för denna period är att stärka förbunden inom den audiovisuella sektorn i Latinamerika till att bli mer strategiska och långsiktigt hållbara fack, genom att öka deras ledares kapacitet i fackliga kärnfrågor, organisering, kommunikation, jämställdhet och regionalt stöd.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60228
Mer info

Den globala ekonomin har medfört stora investeringar i tillverkning och jordbruk i de forna sovjetrepublikerna, såsom Coca Cola, Unilever, Philip Morris, samt bomull, tobak och andra högproducerande varor. Särskilt viktigt är att tillsammans med IUF:s globala struktur skapa fackliga strukturer som är demokratiska och fria, som inte bygger på de traditionella statliga facken i forna Sovjet. Därför finns många stora fack kvar men med passiva medlemmar som inte kan något om fria fack. Projektet är ett mycket bra exempel på hur man kan nå de som inte kan organisera sig på formell väg. Små medel och tät kontakt med de nationella sammanslutningarna gör att de anställda synliggörs och får bättre arbetsvillkor. Hot och kränkningar sker regelbundet och tas med som stark riskfaktor.
Detta projekt är en fortsättning på projekt 60079, men nu har IUF valt att göra projekt för de respektive sektorerna inom regionen istället för ett stort projekt med alla sektorer. Detta projektet fokuserar på livsmedelsindustrin.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60325
Mer info

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning. Därför har IUF ett regionalt initiativ där de nationella facken ska få stöd i sina nationella strategier och planer. Projektet ägs av de nationella facken, och har också initierat samordning med de två andra regionala projekten i IUF, kvinnonätverket och arbetsmiljöprojektet.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60322
Mer info

Detta projekt är nytt för denna period. Det syftar till att bidra till att de förbund i de tre länderna Uganda, Kenya och Tanzania som organiserar personal inom hotellsektorn ska bli bättre på att teckna kollektivavtal och utveckla sina gemensamma strategier.

Turismen växer i alla dessa tre länder, Uganda, Kenya och Tanzania, men arbetstagarnas karaktäriseras av låga löner som inte går att leva på, långa arbetsdagar och osäkra anställningar. Vidare utsätts ofta anställda av sexuella trakasserier.

Fokus för projektet kommer från början vara att få de tre länderna att ta fram arbetsplaner, bland annat genom att utbyta erfarenheter, och strategier för att få till avtal på de stora hotellkedjorna som finns i länderna. Genom att ta fram best practicies och skaffa sig erfarenhet inom de stora kedjorna, som också omfattar många anställda, kommer flera inom facken få kunskap om hur de kan gå tillväga i förhandlingar och således stärks förbundens totala förhandlingsförmåga och fler avtal kommer att kunna göras. 

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60279
Mer info

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60327
Mer info

Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större hamnar, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Den nya regeringen försöker, som sina föregångare, att genom ny lagstiftning privatisera hamnarna. Hamnarbetarfacken brottas med frågorna som privatisering, outsourcing i större hamnar och ökad användning av kontraktsarbetare. Projektet påbörjades under 2017 och kommer under perioden att även rikta sig mot andra transportarbetare i dessa hubbar, såsom lastbil, tåg och flyg.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60302
Mer info

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60271
Mer info

Många förbund i Afrika söder om Sahara har stora behov inom utbildning och organisationsutveckling. Särskilt vad gäller facklig utbildning, interdemokrati, ekonomihantering, jämställdhet och strategisk planering. Projektet syftar till att stödja de involverade förbunden med organisationsutveckling utifrån individuellt utformade planer för organisationsutveckling.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60316
Mer info

Insatsen i Nepal, sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center), syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn har stärkt sin förmåga att organisera och representera sina medlemma, att medlemsförbunden i högre grad samarbetar för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och att och att aktiviteterna lett till ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner. Projektet är en fortsättning på tidiga projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet och att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2018-22.
Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering som genom projektets aktiviteter ska utveckla sin förmåga och kapacitet att klara de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi och att de olika facken inom de båda sektorerna samarbetar och inser behovet av gemensam kamp för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver ett gemensamt och enhetligt svar.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vision
Nummer:
60270
Mer info

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Subregional Office for Southern Africa och två samarbetspartner i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU) och Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) genomföra ett projekt i Swaziland under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2016 och 2017. Swaziland fortsätter befinna sig i en period av ekonomisk stagnation. Regeringen svarar med nedskärningar och privatiseringar inom den offentliga sektorn vilket direkt påverkar de lokala samarbetspartnerna. De identifierade påföljderna av privatiseringar är ökad korruption, försämrade samhällstjänsterna, försvagning av fackets makt att förhandla om kollektivavtal, arbetslöshet och förlust av medlemmar. Även om politiska partierna är förbjudna i landet, tillåts organisering inom fackförbund som kan föra opinionsarbete mot allmänheten och påverkansarbete mot lagstiftare. Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar. Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden. Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan