Våra utvecklingsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka projekt du vill se genom att välja förbund, region och/eller land i rullgardinsmenyerna nedan.
  • Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal utvecklingsprojekt över hela världen för att stötta framväxten av starka fackförbund. På denna sida kan du söka bland alla projekten för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur utvecklingsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Svenska Barnmorskeförbundet
Land:
Nummer:
60480
Mer info

Svenska Barnmorskeförbundet kommer tillsammans med sin samarbetspartner Ghana Registered Midwives Association i Ghana att genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildats från att vara professionsorganisationer till att bli fackförbund och inleder ett nytt samarbete. Projektets mål är att stärka partnern i Ghana organisatoriskt så att den kan fungera på ett effektivt sätt som fackförbund.

Forskning visar att barnmorskor ofta utsätts för respektlöshet och könsdiskriminering på jobbet och i samhället och att de ofta har låga löner och otillräckliga anställningsvillkor. Det finns också ett akut behov av att åtgärda dessa kränkningar och brister som barnmorskorna upplever, likväl som ett generellt behov att stärka jämställdhet och kvinnors rättigheter. Som fackförbund kan partnerorganisationen adressera dessa frågor mer effektivt än som civilsamhällesorganisation och har därför genomgått en ombildning. För att nå målet kommer en organisationsbedömning göras enligt en internationell standard (MACAT som används av International Council of Midwives) och denna kommer att ligga till grund för framtida kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60426
Mer info

Journalistyrket är ett av de farligaste i världen och det är viktigt att journalisters organisationer stärks och får regionalt inflytande. En av projektets målsättningar är därför att få så många journalistorganisationer som möjligt att bli registrerade som fackföreningar eftersom det ger en helt annan möjlighet att kunna förhandla kollektivt och sluta avtal med arbetsgivare.

Ytterligare ett delmål med projektet är att höja kunskap om klimatförändringarna. Journalisternas fackföreningar i Afrika har blivit särskilt engagerade i klimatdebatten. Journalisternas Durbandeklaration sätter fokus på att i länder där företag ofta tillåts förorena utan konsekvenser och där människor i lokalsamhället är de mest utsatta för föroreningarna, är det viktigt med saklig och kunnig medierapportering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60432
Mer info

Det svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och ett 50-tal partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika. Regionens flygindustri genomgår en intensiv utvecklingsfas där avregleringar och privatiseringar av flygbolag och flygplatser sker, vilket får konsekvenser för de anställda och deras fackliga företrädare.

Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – stora internationella flygplatser – de viktigaste inom regionen. Projektets fokus är att värva medlemmar och bygga fackliga arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna att hantera är att förekomsten av otrygga arbeten ökar, stress på arbetet ökar när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer samt att fler anställda arbetar övertid obetalt. Det handlar också om att reagera och agera när brott mot arbetsrätten sker och att se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning, kompetens och fortbildning för att kunna hantera den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det finns behov av att stärka solidariteten mellan facken som är verksamma på en och samma flygplats och av stärka de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning och erfarenhetsutbyten. Det är också viktigt att hitta innovativa sätt att samla många fackföreningar och hitta samarbetsformer, men även att hitta former för att samverka med företag.

Projektet kommer att identifiera nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekaniker till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal.

Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Inom ramarna för ett tidigare projekt genomfördes en kartläggning av de nio största flygplatserna, vilket ligger som grund för detta projekt.

Till projektsidan
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko ska tillsammans med BWI och drygt 100 av deras partners genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar av arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet är verksamt inom ett 50-tal låg- och medelinkomstländer på samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekryterades över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning, på engelska ofta refererade till som precarious workers. Bland annat har det lokala facket CMWEU på Mauritsius haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60427
Mer info

Målet med projektet är att stärka kapaciteten hos journalister i regionen genom förbättrat fackligt ledarskap och stärkt organisatorisk kapacitet. Inom projektet kommer fackliga ledare att få utbildning i strategisk planering, ledarskap, management för att kunna förhandla, opinionsbilda och organisera kampanjer.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60482
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI är en fortsättning på projekt 60262 och bedrivs i Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marocko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och Zambia.

Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Projektet kommer att fokusera på arbetstagare vid Airtel, Ericsson, MTN, Maroc Telecom, Orange och Vodacom.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt från baslinjen 2017 kan följande utveckling ses:

• COTWU-Tanzania har gått från 0 till 40 medlemmar i Vodacom.

• COWU-Kenya har gått från 0 medlemmar i DHL till att ha tillräckligt med medlemmar för att förhandla och underteckna ett kollektivavtal.

• COWU-Ghana har gått från 0 medlemmar i CAMUSAT, Huawei och Ericsson till 81 medlemmar i CAMUSAT, 3 i Huawei och 54 i Ericsson.

• NUPTE-Nigeria har gått från en situation där arbetarna var rädda för att ansluta sig till facket på MTN till att rekrytera 2300 medlemmar på MTN och facket har nu befogenhet att förhandla kollektivt och är erkänd som dialogpart av MTN, DHL och regeringen.

• COWUMA-Malawi har lyckats förhandla om betald ledighet hos DHL efter en lång kamp. Facket har gått från 12 medlemmar på Airtel till 109 medlemmar. På Airtel var medlemmarna inte villiga att ta fackliga förtroendeuppdrag av rädsla för att straffas av företaget. Därför blev valet av en klubbordförande vid Airtel en milstolpe för COWUMA under 2019. Under 2019 har också ett nätverk för DHL-arbetare i Afrika bildats för första gången. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60484
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt som inleddes 2014. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är DHL, DPD Geopost, Chronopost och Laser.

Resultat i korthet

Med utgångspunkt i baslinjen från 2017 kan följande utveckling ses:

Antalet medlemmar i Vodacom-facket i DRC har vuxit från 200 till 290.

Antalet medlemmar i Orange-facket i Tunisien har vuxit från 40% av arbetarna till 60%.

Facket på Madagaskar har gått från inga kollektiva förhandlingar och inga förhandlare till att ett lag av förhandlare skapats och kollektivavtalsförhandlingar inletts.

I Elfenbenskusten har facket gått från från noll medlemmar i Orange- och DHL-företag till att fackföreningarna är erkända som förhandlingspart vid båda företagen samt att 110 medlemmar rekryterades vid Orange och 117 vid DHL.

Från att ingen fackförening fanns på DHL i Senegal är facket nu erkänt och förhandlingar om kollektivavtal pågår.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60485
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer har fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare samt att säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverkc, Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänhet kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektets nationella aktiviteter till Indien. Därutöver ingår regionala och globala nätverksmöten med särskilt fokus på deltagande från fackförbund från Nigeria, Ghana, Indonesien och Malaysia. Dessa länder har tidigare ingått i projektet med nationella aktiviteter.

Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service. Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor.

När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare på de nya arbetsplatserna.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60488
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malaysia och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som startade 2014. Både de nya och de befintliga fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet, sitt informationsutbyte samt öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta kommer det att genomföras utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat samt i arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa, säkerhet och kollektivavtal.

Projektet har även ett ökat fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden, genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att facket vid AMCOR Tobacco Packagning har lyckats organisera 90% av arbetstagarna och har undertecknat sitt första kollektivavtal med ledningen 2018. CBA-perioden är för två år (2018-2020) och täcker alla anställda. Detta uppnåddes genom en intensiv social dialog.

Vidare har så kallade "smarta partnerskap" etablerats eller är på god väg att etableras vid Rengo Packaging Malaysia och AMCOR Tobacco Packaging. Smarta partnerskap innebär att ett ramverk finns för att lösa konflikter lokalt på arbetsplatsen i en anda av dialog och samförstånd. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60464
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och tre samarbetspartners i Burkina Faso genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019.

Projektets första år har lett till att tre fackföreningar inom hälsovårdssektorn - fackföreningar som organiserar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - har förenat sig med en federation och påbörjat ett strukturellt ledarskapsutbyte i frågor som rör administration, rekrytering och representation av kvinnor och unga. Det är fortfarande ganska sällsynt att de professionella fackföreningarna inom den offentliga sektorn förenas på detta sätt, vilket gör detta resultat speciellt.

Det finns emellertid utmaningar som detta projekt kommer att arbeta med. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Samarbetsforumet 2019 resulterade i utarbetandet av en gemensam plattform och stadga, och även i utvecklingen av ett hälsomanifest. Diskussionerna ägde rum i enlighet med principerna om jämlikhet mellan de tre fackföreningarna genom rättvis representation av de tre fackföreningarna och rättvist deltagande av män och kvinnor. Under nästa projektperiod kommer fokus att ligga på förstärkning av samarbete mellan de tre fackföreningarna med tanke på att det är här utmaningen ligger.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292.

I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerat i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).

Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen hos arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap. PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområden som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hos PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändringar; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC, samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar i att facket kan bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av klimatförändringar och i att ställa om.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att kunna föra en effektiv social dialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Kapacitetsbyggande aktiviteter inom ramen för klimatprojektet som drivs av det globala facket för offentliganställda och ett stort engagemang resulterat i att två fackförbund i Karibien har erkänts av regeringar i sina länder som aktörer i Just Transition och bidrar aktivt med sin expertis till arbete med nationella klimatplaner.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60450
Mer info

Projektet fokuserar på att bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer. Målet är att de medverkande fackförbunden ska kunna samverka bättre inom regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Land:
Nummer:
60456
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartners i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287.

Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och med aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration och UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning.

Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, till och med av total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades medvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som själva är internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektet har producerat en nyskapande guide för facket, “Trade Union Guide for Capacity Building and Advocacy on the Rights of IDPs to Access Quality Public Services in Nigeria. Syftet med guiden är att öka förståelsen och förmågan hos arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn för internflyktingarnas (IPDs) mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet; samt rättigheterna för arbetstagare som levererar dessa tjänster.

Projektet utvecklade ytterligare ett nyskapande verktyg, “Trade Union Charter of Rights and Charter of Demands for IDPs and Quality Public Services.” Verktyget erkändes av WHO, även för sitt deltagande sätt att få fram materialet. Ett fackligt nätverk skapades för att främja internflyktingarnas rättigheter och som även inkluderar civilsamhällsorganisationer och regeringens representanter. Som en uppföljning har UNHCR:s representant i Nigeria kontaktat PSI för att söka framtida samarbete i kampanjer för den nationella IDP-lagen i Nigeria.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60409
Mer info

Transportsektorn i Palestina är en utmaning. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande. Projektet ska stärka fackets kapacitet så de kan agera för bättre arbetsvillkor.

Resultat i korthet

Transportarbetarefacket GUTW har under 2019 utvecklat ett medlemssystem som innebär att de både kan registrera sina medlemmar och få intäkter som stärker deras organisation. Organiseringen har utvidgats inom fler yrkesgrupper, vilket gav en ökning i antal medlemmar med 12,5 procent. Många nya medlemmar deltar i möten och det gör att facket stärker sin position i förhandlingar. Antalet nya medlemmar som deltar i fackliga aktiviteter och evenemang har ökat med cirka 40 procent.

De flesta taxiförare är egenföretagare men de har efter att ha deltagit i projektets utbildningar, enats om att det är bättre att arbeta kollektivt eftersom deras de står inför liknande utmaningar. Workhops för busschaufförer resulterade i flera nya initiativ som syftar till att förbättra förarnas arbetsvillkor, såsom exempelvis en kampanj mot olagliga privatbilar. De olagliga förarnas verksamhet innebär minskade inkomster för de lagliga förarna som med färre passagerare får mindre betalt. Förarna är också mer aktiva på sina arbetsplatser och uppmärksammar  missförhållanden som exempelvis brist på rena toaletter och tvättanläggningar.

Antalet fackligt valda företrädare har ökat och de tar upp frågor och problem som medlemmar identifierat och för dem vidare. Det sker därmed en ökad aktiv dialog mellan facket och arbetsgivare, t.ex. stationschefer, kommunala myndigheter, transportdepartementet, i syfte att förbättra arbetsförhållandena för transportarbetarna. Bussföretagen som har förtroendevalda förhandlar om kollektivavtal lokalt. Facket GUTW har hållit demokratiska val under 2019. Ett oväntat positivt resultat var valet till fackets ledarpositioner. De flesta medlemmar kom för att rösta och ingen förväntade sig några förändringar. Men det blev förändringar och resultaten accepterades. Några kvinnor kandiderade och lyckades bli valda. Det här har vitaliserat facket och skapat framtidstro.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60472
Mer info

I Thailand och Filippinerna är den fackliga rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation, strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Resultat i korthet

Projektet har de senaste två åren bland annat resulterat i att medlemsförbunden i Filippinerna nu kan identifiera och prioritera organiseringsinsatser inom företag som har ett globalt ramavtal med IndustriALL. Vidare har tusentals osäkert anställda (8059 år 2019) fått fast anställning på Filippinerna. Det innebär betydligt bättre och tryggare arbetsvillkor för dem.

På samhällelig nivå är ett viktigt resultat att en lag om utvidgad föräldraledighet antagits 2019 efter att det filippinska medlemsförbundet IPWC, tillsammans med andra fackförbund bildade en koalition som drev på för detta. Att de lyckades samarbeta så effektivt är i mycket ett resultat av detta projekt.

I Thailand har en fackföreningsdatabas med könssegregerad medlemsstatistik tagits fram. Detta är resultatet av ansträngningar som startades för 7 år sedan i ett tidigare projekt. Arbetet pågår fortfarande men databasen är nu funktionell. Därför kunde den fackliga federationen CILT för första gången rapportera om den nuvarande sammansättningen av sitt medlemskap i alla sektorer. Detta är ett mycket viktigt steg eftersom det kommer att göra det möjligt för CILT att förbättra utbildningsprogram, budget och planera strategiskt för att uppnå jämställdhet i alla fackliga strukturer.

Thailands medlemsförbund har vidare utvecklat en 10-årig handlingsplan för kvinnor som medför en tydlig struktur för kvinnors representation i fackligt ledarskap. Detta kommer att ske genom utbildning och uppgradering av kompetens inom alla fackliga frågor samt bredare spridning av information i fackföreningarna och samhället om kvinnliga arbetstagares krav och behov. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit, utbildingar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60462
Mer info

Public Services International (PSI) genomför tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017.

Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för det fortsatta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva.

Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, exempelvis i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande.

Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet.

Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under projektets tidigare fas har ungdomskommittén stärkts och fortsätter vara konsoliderad på lokal och subregional nivå. Facket använder nu aktivt sociala medier för att nå ut brett med budskapet om villkor för unga arbetstagare.

Kapacitetsuppbyggnadsaktiviteter i ämnen som arbetsrättigheter, skatterättvisa, kollektiva förhandlingar samt ökad sammanhållning som skapades inom projektets ramar och ledde till att nya viktiga löneavtal och avtal för finansiering av hälsovård, energi, högre utbildning och kommunal sektor ingicks med regeringen.

Detta arbete sker inom ramen för Decent Work-agendan och strategin för att bygga upp offentliga tjänster av hög kvalité. Projektet har även uppnått första sitt resultat vad gäller ökad demokratisk representation av kvinnor och unga i facket. Majoriteten av de deltagande facken har ändrat sina stadgar för att inkludera kvinno- och ungdomskommittéer i permanenta fackliga strukturer.

Projektet arbetar också aktivt med digitalisering - för att sätta facket i ett nytt sammanhang för framtidens arbetsmarknad och de nya villkoren för arbete inom offentlig sektor.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Land:
Nummer:
60431
Mer info

Projektet är inriktat på att stärka colombianska journalister, fackliga aktivister och fackliga ledare. I planerna ingår att påverka medieägare och regeringstjänstemän för att garantera förbättringar gällande rättigheter och arbetsvillkor för journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60440
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som påbörjades 2014.

Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för att facken ska förbli relevanta för sin medlemsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och fack-vänlig politik samt stagnation av tillväxten. Detta har tvingat facket att vara alert och att använda de globala fackens möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen och i att anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncerner och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsatt att upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt lyckats att sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners att fortsätta att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad. De kommer även att fortsätta att stärka individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa, säkerhet och kollektivavtal.

De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Under 2018 - 2019 har projektet bland annat resulterat i att dialogen med Kimberly Clark i Peru och Colombia stärkts och lett till att företaget agerade för att undersöka fall av diskriminering och överträdelse av fackliga rättigheter. Företaget åtog sig också att undersöka möjligheterna att förbättra det globala avtalet genom att stärka informations- och konsultationsprocessen i avtalet.

Nationella fackliga nätverk har bildats i företagen SCA, AMCOR och Kimberly Clark. Dessa nätverk gör det möjligt för fackföreningarna att diskutera frågor som rör arbetarutbildning och jämföra kollektivavtalsklausuler. Inom projektet utbildades under 2018, 90 fackledare inom kollektiv förhandling och strategisk planering.

Efterföljande kollektivavtalsförhandlingar i Colombia (SINTRAPULCAR) ledde till förbättringar av avtalsvillkor och inkludering av: utbildningsstöd (utökning av förmåner för arbetarnas familjer genom att inkludera ett antal stipendier till anställdas barn) och pensionsbidrag (ökning med cirka 300%). Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60470
Mer info

Transport-, metall- och gruvindustrin i Latinamerika är konfliktfyllda och svåra sektorer att arbeta inom. Projektet har under tidigare perioder lyckats stärka facken i Dominikanska Republiken, Peru, Ecuador och Nicaragua. I dessa länder kommer projektets syfte att fortsättningsvis vara att bekämpa splittringen mellan olika fack.

Under denna period drivs arbetet vidare i Peru, Nicaragua och Mexico. Så småningom kan arbetet leda till att förstärka fackets inflytande och medlemsbas i dessa länder och samtidigt stärka nätverkandet mellan facken i regionen.

Projektet kommer också att initiera sektoriella nätverk inom fordonstillverkning, gruv-, energi- och mekanisk industri där facken inom sektorerna kommer att satsa på att finna former för samarbete och ta fram gemensamma strategier inom och mellan länder och globala/regionala storföretags värdekedjor. Ett genomgående tema är också jämställdhet där projektet syftar till att stärka fackens genusmedvetenhet och representationen av kvinnor i facken.

Resultat i korthet

Projektet har under de senaste två åren resulterat i:

- En kartläggning av företag i regionen som omfattas av ett globalt ramavtal med IndustriALL, vilket kommer att bidra till organisering i dessa värdekedjor.

- Framtagande av arbetsplaner på nationell nivå i de deltagande länderna. Tydligast resultat av dessa syns i Nicaragua där federationen för fack inom textilsektorn, FESITEX, uppnått följande positiva förändringar:

- Ledare förstår vikten av att planera och vidta åtgärder baserat på en arbetsplan. Federationen har börja arbeta utifrån på en arbetsplan som de själva har utformat. Denna plan bygger på fem tematiska områden som är viktiga för en facklig organisations grundläggande verksamhet.

- Federationen har lyckats samordna fackföreningarna så att de kan följa och genomföra arbetsplanen.

- Federationen förbättrade egenfinansieringen (för första gången under de sex år då IndustriALL har varit verksamma i landet) och lyckades få fackföreningar att betala för deltagarnas transport till seminarierna. Med andra ord, nu används fackliga avgifter och fackliga resurser för att bidra till utbildning, med förståelsen att detta är en investering och inte en extra kostnad. Det man gjort för att uppnå resultaten har varit utbildningar och möten i oilka former.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60461
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och sju samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som pågått under perioden 2014-2019.

Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen inom fackföreningsrörelsen bidrog projektet till att ena facken och få dem att samverka i försvarandet av offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor som exempelvis pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under nästa period med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den instabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten.

De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både inom nyckelteman som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nyare frågor såsom jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalitet inom den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: De sju deltagande fackföreningarna genomförde gemensamma kampanjer för att främja offentliga tjänster av hög kvalité. Det viktigaste resultatet var att medlemmarna i samarbetsplattformen CONASAISP organiserade gemensamma åtgärder för att blockera lagförslaget om pensioner. Initiativet blockerades och CONASAISP framträdde som en betydande aktör som kunde försvara arbetstagarnas intressen.

Minst fem nya sektoriella kollektivavtal och förordningar förhandlades fram och gav löneförhöjningar, förbättringar av arbetsförhållanden och ökad arbetssäkerhet, professionell utveckling och löneutveckling. Huvudfokus i kollektivavtalen fortsätter att vara att bekämpa osäkra anställningsformer och öka schysta arbetsvillkor.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60429
Mer info

Syftet med projektet är att bidra till att skapa ett starkare journalistfack i de berörda länderna, främst genom att skapa rekryteringskampanjer, utbilda lokala aktivister i rekrytering, organisering och förhandling. Genom att få fler medlemmar och att nå fler arbetstagare inom branschen vill projektet bidra till att journalister känner sig tryggare i sin roll och därmed kan bedriva seriösare och mer kritisk journalistik vilket i sin tur leder till öppnare och mer demokratiska samhällen.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60416
Mer info

Fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Asia och fem fackliga organisationer i länderna Azerbajdzjan; Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Kazachstan och Krygistan ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt syftar till att förbättra situationen för de anställda inom jordbruksindustrin i Östeuropa och Centralasien. Idag har de mycket dåligt betalt, osäkra anställningar och saknar säkra arbetsförhållanden. Samtidigt ligger industrin ofta långt från de stora städerna och det är även långt mellan arbetsplatserna. De flesta anställda är unga och kvinnor.

Trots allt går det att förändra. Genom att aktivt arbeta med att ge lantarbetarna större kunskap om sina rättigheter sker förändringar till det bättre och de sluter sig samman för att bli starka ihop.

Genom att jobba med fackens kapacitet och med fokus på att organisera unga och kvinnliga medlemmar skapas möjligheter för dessa personer att kunna påverka sina livsvillkor. Ett av dessa livsvillkor är att arbetet är så säsongsberoende att de som arbetar själva inte har tillgång till eller råd att köpa den mat de odlar.

Resultat i korthet

ILOs kärnkonventioner har ratificerats i alla länder där projektet genomförs. Men inte alla arbetsgivare följer dem. I vissa fall tar det många års kamp för arbetstagare att få sina rättigheterna på arbetsplatsen accepterade.

Seminarier är ett effektivt organiseringsverktyg. Fackföreningarna möter arbetstagare i byarna på deras arbetsplatser där de får utbildning i rättigheter, hälsa och säkerhet samt informationsmaterial på det lokala språket. Det är också viktigt att informera alla om livsmedelssäkerhet, klimatkrisen och dess konsekvenser samt kring vilken inverkan användning av bekämpningsmedel och antibiotika har.

15 unga arbetare anslöt sig till facket efter att ha deltagit i ett av projektets seminarium i Kirgizistan. På seminariet antogs en handlingsplan med fokus på att organisera och utbilda unga arbetare samt att sprida information om facket i sociala nätverk.

I Kirgizistan, förhandlade facket fram ett nytt avtal med 15-25 procents löneökningar samt att arbetare med barn i grundskoleåldern får vara lediga den 1 september. Detta avtal gäller på fyra statliga jordbruk.

Arbetare på en vinfabrik i Georgien strejkade för bättre arbetsförhållanden och högre lön. En uppgörelse gjordes med arbetsgivaren om att ingen skulle få sparken för sitt deltagande i strejken, ingen facklig kränkning skulle ske samt att förhandlingarna om ett nytt avtal skulle inledas. Detta resultat var en direkt effekt av att berörda hade deltagit i en utbildning som projektet arrangerade.

Alla aktiviteter har klarat kravet på minst 40 procent kvinnor i alla projektaktiviteter. Ett kvinnoseminarium genomfördes i Moldavien med deltagare från Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Ukraina där kvinnligt ledarskap och deltagande inom facket, förhandlingsteknik samt hur en kan öka jämställdheten, diskuterades. Broschyren “Many Women. Many Rights” översattes och spreds i Georgien.

I Armenien bildades ett nytt fack för dem som jobbar med snittblommor. I Armenien initierade IUFs federation en arbetsgrupp som tillsammans med regeringen ska diskutera förbudet mot växtgiftet glyfosat. Facket är också en del av en arbetsgrupp som utarbetar en ny arbetslagstiftning för jordbruksarbetare.

Klimatförändringarnas påverkan på sysselsättning, arbetsliv, inkomst och livsstil togs också upp. Klimatförändringar är ett av de prioriterade områdena för IUFs jordbrukssektor. IUF kommer årligen att rapportera hur arbetet med klimatförändringar går i de olika projektländerna och inom facken som är anslutna till IUF. Fackligt aktiva har börjat samla in information och pratar med miljöaktivister och regeringar om att det är bråttom att vidta åtgärder för att minska utsläpp och främja ett ekologisk hållbart jordbruk.

I Ukraina, efter två genomförda seminarier, bildades ett nationellt fackligt råd för alla förbund med medlemmar inom jordbruket. Rådet spelar en aktiv roll i att påverka beslutsfattare, exempelvis i syfte att förhindra lagförslag om markprivatisering.

I Armenien återfinns facket i den statliga arbetsgrupp som tar fram en ny lag för landets jordbruk. De är även involverade i diskussioner kring lagar för facklig verksamhet. Här handlar det om att förenkla processen att organisera lagliga strejker. Detta är något som aldrig skett tidigare, att facket finns med i diskussionerna inför införande av lagar.

I Kazakstan har föreningsfriheten förtryckts. Attackerna mot fackliga ledare fortsätter och fackföreningarna är fortfarande under press.

I Moldavien skedde regeringsbyte tre gånger under 2019. Det finns nu en misstro från befolkningen vilket resulterar i att många människor lämnar landet. Den politiska instabiliteten medför sociala och ekonomiska konsekvenser och skapar nya utmaningar för fackföreningarna. Enligt olika uppgifter rankas Moldavien som nummer fem av 47 länder när det gäller antalet klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter.

Till projektsidan
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60443
Mer info

Svenska Teaterförbundet för scen och film ska tillsammans med det globala facket International Federation of Actors (FIA), en samarbetspartner i Marocko och en i Sydafrika, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under föregående projektperiod, och fortsätter att bygga vidare på tidigare resultat med liknande mål, strategier och partners.

Föregående period nådde resultat, bland annat kring mer omfattande insatser mot sexuella trakasserier inom filmindustrin, ett stärkt arbete för skådespelares arbetsrättsliga status, samt att en samarbetspartner i Sydafrika fick ökad kunskap om olika upphovsrättsorganisationer (collective management organisations, CMO:s) som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för arbetstagare.

En förändring från föregående projektperiod är att arbetet med jämställdhet nu skiftar fokus från partnern i Sydafrika till partnern i Marocko. Samarbetspartners lärdomar från föregående period har bidragit till en ökad förståelse för behovet av långsiktighet i arbetet för att nå hållbara mål. De huvudsakliga utmaningar som projektet vill adressera handlar om erkännandet av skådespelares professionella status, avsaknad av kollektiv förhandling, jämställd representation inom facken, svag administrativ kapacitet och begränsade medlemsantal.

Målsättningen är att vid projektets slut så ska samarbetspartners ha stärkt skådespelarnas professionella status, deras tillgång till grundläggande rättigheter samt ha ökat jämställdheten inom förbunden. Vidare ska möjligheten till kollektiv förhandling, skådespelarnas villkor och möjlighet att få skälig ersättning för sitt arbete ha förbättrats. Slutligen är en målsättning att fler medlemmar ansluter sig till SAGA. För att uppnå detta kommer projektet att fortsätta med utbyten, stöd och rådgivning mellan involverade partners samt genom gemensamma möten och seminarier. Projektet riktar sig till fackliga ledare i de två utvalda afrikanska länderna, vilka FIA bedömt vara länder som har bra förutsättningar för facklig tillväxt, branschdialog och även möjligheter att förbättra den arbetsrättsliga statusen för skådespelare. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Sydafrika har projektet bidragit till en dialog mellan facket SAGA och det sydafrikanska TV-nätverket kring trakasserier och de har påbörjat arbetet med en gemensam policy för att utmana och förändra patriarkala normer. SAGA har också med stöd av projektet arbetat fram en uppförandekod för att förhindra och ta itu med problemet inom branschen. Denna kod implementeras nu på olika håll, bland annat som ett tillägg till frilanskontrakten. SAGA fick därmed också ett officiellt erkännande som en röst för sina medlemmar, vilket resulterade i att 400 nya medlemmar anslöt sig på kort tid.

I Marocko har förbundet SMPAD fortsatt att kräva förändringar gällande lagen om upphovsrätten och det svenska Teaterförbundets modell inspirerar när det gäller hur facket kan bidra till att aktörerna får upphovsrättsliga ersättningar. Satsning på Jämställdhet mellan könen i alla aktiviteter har skett och hos facket SMPAD i Marocko var sex stolar på nationell nivå vikta för kvinnor. Det var många kvinnor som kandiderade och flera delar av organisationen leds nu av kvinnor.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60454
Mer info

I Indien finns 93 procent av arbetskraften inom den informella ekonomin. I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en etablerad arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor. Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad.

SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor. Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd. SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att deras arbete ska få ett erkännande, för att de ska få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Projektet har som mål att:

• Organisera fler egenanställda kvinnor inom den informella ekonomin i SEWAs fackförbund

• Att etablera så kallade skills centers, ett i Rajastan och två i Uttar Pradesh. Dessa center är en del i SEWAs organiseringsstrategi.

• Utbildning av unga ledare

• Ökad mobilisering av medlemmar genom att använda sms för att nå ut till dem.

• Förbättrad medlemsservice genom en behovsstudie kring vad det finns för arbetstillfällen för unga och vad de då behöver för utbildning för att komma ifråga för sådana jobb.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har avdelningsgrupper bestående av SEWA-arrangörer, ledningsgruppsledamöter och kampanjteamledare skapats. Detta är ett nytt sätt att arbeta där teamet består av ledare för olika branscher som går ut tillsammans för att prata med potentiella medlemmar i bostadskvarteren (wards). Den största fördelen med att organisera per kvarter istället för att organisera per yrke är att fler nås och en känsla av gemenskap skapas.

Ward-teamen kan också utveckla nära kontakt med medlemmarna och de lokala ledarna i kvarteret, vilket gör kommunikationen enklare. Som en följd av detta har en starkare gruppidentitet skapats bland medlemmarna. Arbetarna brukade säga att de var medlemmar som tillhör en viss ledare, men nu identifierar de sig som SEWA-medlemmar. Tack vare den nya strategin har 234 000 medlemmar rekryterats.

En socioekonomisk studie av möjliga yrken för barnen till SEWAs medlemmar har genomförts bland 175 unga flickor genom fokusgruppdiskussioner och kommer tillsammans med resultaten från den nya organisationsstrategin att ge insatser för att stärka SEWA: s långsiktiga arbete.

Sju av 14 planerade så kallade kompetensutvecklingsscenter har skapats genom projektet. Dessa center är samlingslokaler där även utbildning ges till medlemmar och deras barn. Genom projektet har unga potentiella framtida ledare identifierats och utbildas. För närvarande har 36 ledare identifierats, nio ledare i varje avdelning. Utbildningen av dessa ledare kommer att genomföras under de kommande åren.

Ett digitalt medlemskapssystem har skapats med stöd av projektet. SEWA rapporterar att detta skapar en känsla av förtroende bland medlemmarna. Det är också användbart för att upptäcka överlappande medlemskap. SEWA har rekryterat 10 000 medlemmar online. Genom det nya systemet samlas också mobilnummer in. SEWA har nu telefonnummer till 3000 - 5000 medlemmar och kan kommunicera med dem via SMS.

Ett mål i projektet är att SEWA ska få en ökad grad av ekonomisk självständighet och kunna driva vidare det som projektet lagt grunden till med egna medel. En nyckel i det är insamlande av medlemsavgifter. SEWA har tagit frågan om ekonomisk hållbarhet på allvar och arbetar mot det genom kostnadsbesparing tack vare det nya sättet att organisera.

Det finns också en utgiftspolicy och SEWA satsar på att samla in frivilliga bidrag från medlemmarna. Tillsammans med ovanstående åtgärder har SEWA även börjat ta ut mindre avgifter i de sju kompetensutvecklingscentra som ett steg mot hållbarhet. Utbildningar och möten i olika former har varit avgörande för att kunna uppnå resultaten.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60475
Mer info

Flera länder i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) har de senaste åren sett stora sociala och ekonomiska förändringar. Arabiska våren gav nytt hopp för demokratiska värden och den unga generationens möjligheter att förverkliga sina liv. Samtidigt är konflikt och politisk instabilitet fortfarande mycket närvarande.

Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i världen i regionen, enligt ILO (2014) 28-30 procent. Unga och särskilt unga kvinnor är marginaliserade både från arbetsmöjligheter men även från deltagande i civilsamhället och i fackliga organisationer.

IndustriALL har sedan 2014 genomfört kapacitetshöjande insatser inriktade på unga inom facken och kommer genom detta projekt att utveckla det regionala nätverket. Projektet genomförs i Tunisien och Marocko 2018, Irak och Marocko 2019, Palestina och Egypten 2020. Därefter utökas nätverket eventuellt till fler länder. Vid projektets slut är målet att de deltagande förbunden har välutbildade, unga och engagerade ledargestalter liksom fungerande ungdomsstrukturer med mål, strategier, aktiviteter och resurser att adressera ungdomsfrågor.

Resultat i korthet

Det har varit en viktig strategi i projektet att involvera de fackföreningar som ungdomarna kommer ifrån, för att säkerställa att de stöds. Följaktligen kom flera fackförbund som deltog i programmet överens om att arbeta med ungdomsfrågor och utveckla ungdomspolitiken.

Den tunisiska metallförbundet har påbörjat specialaktiviteter inom sin sektor för ungdomar. Den marockanska metallförbundet har integrerat sina unga deltagare i sitt eget strategiska planeringsmöte. Ett annat exempel från Tunisien är ett ledarskapsprogram sponsrat av FES, där fem medlemmar från textilförbundet deltog.

Det här är första gången som facket tar ett sådant steg och prioriterar ungdomsrepresentation och deltagande. Deltagarna fick också kunskaper och färdigheter i organisering och ett antal lyckades organisera fler fackliga medlemmar och anordnade evenemang för sina fackliga medlemmar. Ungdomsdeltagarna från den tunisiska textilförbundet rapporterade under det regionala mötet att de organiserat dussintals nya medlemmar i slutet av 2018. I det marockanska metallfacket lyckades ungdomsdeltagarna organisera nya medlemmar inom bilindustrin.

Enligt rapporten är det imponerande att se hur deltagarna har utvecklats på så kort tid. Omedelbart efter att ha deltagit i två av de fyra modulerna lyckades de använda den kunskap som erhölls och omsätta den i praktik på sina arbetsplatser och fackföreningar. Med stöd av sina fackföreningar kunde de uppnå ledande ställningar på grund av den kunskap de förvärvade. Detta medförde att deras fackföreningar utökade sina ansvarsområden och gjorde dem mer synliga inom förbundet.

Arbetet med att skapa ungdomsstrukturer i MENA-regionen har också utvecklats positivt. Pådrivna av de 20 unga ledarna från de marockanska medlemsförbunden har centralorganisationen CDT bildat ett ungdomsutskott 2019. Grunden för ungdomsutskottet lades efter tre dagars workshopande med strategisk planering för ungdomar, med stöd av detta projekt.

Utbildningen stöddes av utbildningssekretariatet för CDT. Generalsekreteraren för CDT deltog delvis i workshopen. Det stödet var en nyckel för de unga ledarna och ett bevis på CDT-ledningens engagemang för programmet samt för att utveckla ungdomsarbete (ett stöd som IndustriALL och projektet möjliggjort). I slutet av workshopen tog deltagarna fram en detaljerad handlingsplan.

När det gäller det förväntade resultatet att ha ett fungerande ungdomsnätverk i MENA-regionen har de regionala mötena inom projektet stärkt förbindelserna mellan ungdomar från MENA-regionen. Under året lyckades unga ledare förbättra regelbunden kommunikation mellan sig genom sociala medier och på andra sätt. De kunde också utbyta framtidsplaner och utmaningar under det regionala mötet. Det är uppenbart att det kritiska perspektivet hos många av de unga ledarna i nätverket hjälper dem att utveckla sitt fackliga arbete och sin roll i förbunden. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60406
Mer info

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheter till förbättrad levnadsstandard genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter.

Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

TGLSSWU rekryterade fler nya medlemmar detta år än tidigare år och har ökat sin medlemskår med 2 279 medlemmar under 2019. Med det ökade antalet medlemmar kan facket betala sina anställda löner i tid och genomföra en del av aktiviteterna samt andra kostnader med egna resurser. En nyhet är att TGLSSWU har infört medlemskort som facket säljer till nya medlemmar.

En målsättning i projektet under 2019 var att utbilda 275 medlemmar, men totalt ubtildades 281 medlemmar, 132 män och 149 kvinnor. TGLSSWU har åtagit sig att utbilda fler kvinnor än män, så att man kan upprätthålla en proportionell representation av 50 - 50 i ledarskap på alla nivåer.

En effekt efter utbildningar är att deltagarna använt sig av kunskaperna på sina arbetsplatser för att förhandla fram bättre villkor. De har förbättrat sin dialog med arbetsmarknadsministeriet som nu svarar snabbt på deras frågor och klagomål om tvister som uppstår. De har också förbättrat relationerna till vissa arbetsgivare som nu ger facket möjlighet att hålla möten på jobbet samt frigör sina anställda då de ska på utbildning. Det finns nu ett erkännandeavtal med Gardaworld Security Company efter att facket har kämpat i cirka tre år.

Projektet har bidragit till förbättrad jämställdhet och det finns fler kvinnor på ledande positioner, exempelvis vice generalsekreterare och projektkoordinator, den nationella ungdomsordföranden och regionordföranden för Centralregionen. Fler kvinnor blir medlemmar och fler deltar också i fackliga aktiviteter. De flesta av företagen i Malawi är mansdominerade, inom säkerhetssektorn är 75 procent män och 25 procent kvinnor.

Malawi upplever negativa förändringar i vädermönster, såsom översvämningar och utdragen torka, som medför svårigheter för jordbruken. Livsmedelspriserna ökar, vilket leder till inflation. Dessa negativa ekonomiska effekter drabbar företagen som tvingas säga upp folk då efterfrågan på deras produktion minskar. Alla drabbas av en naturkatastrof. Mot denna bakgrund har fackets ledning och arbetsgivare arbetat tillsammans med återplantering av träd vid floderna Nasolo i Blantyre och Lilongwe-floden och säkerställer att dessa inte stjäls av byborna.

En annan effekt är att efter hiv/aids utbildningar till medlemmar ökar kunskapen om att inte ha flera partners och att använda kondom. Facket TGLSSWU har tagit fram en hiv/aids policy. De samarbetar med andra organisationer och institutioner för att stoppa ytterligare spridning samt tillgång till bra vård och stöd till de drabbade fackliga medlemmarna. Målet är att de som lever med hiv-viruset ska få den nödvändiga behandlingen i tid.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60418
Mer info

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och allt utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotat eller stängt.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor och Brasilien är världens största exportör av kött. Det finns stora koncerner i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som kämpar mot överexploatering av både människor och naturen.

Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektorn, här mest fokus på att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncerner. Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Facken CONTAC och CNTA i Brasilien, arrangerade ett möte kring lagen NR36 kring köttproduktion. Ett möte där fackliga ledare, arbetare, arbetsrättsspecialister och företrädare för åklagarmyndigheten (MPT) analyserade de framsteg och aktuella frågor som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet i den brasilianska köttproduktionen. Mötet var ett resultat av projektets arbete att jobba för att minska arbetsskadorna samt ett samarbete med andra experter, exempelvis Santa Catarina Federal University (UFSC). Ett minskat arbetstempo i produktionskedjan är en förändring som nu genomförs, på uppdrag av MPT. Det finns också en bättre samordning av resurser mellan facken CONTAC och CNTA som gynnar alla arbetare inom köttproduktionen i Brasilien.

Women Workers of Nestlé Network skapades den 4 december i Sao Paulo. Den 14 augusti åkte över 60 000 kvinnor från hela Brasilien till Brasilia och deltog i demonstrationen som hade fokus på demokrati, rättvisa och mot våld mot kvinnor.

Vid facket FETARs andra kongress presenterades en del av en studie om fruktproduktion som är en del av projektets arbete. PÅ CONTARs kongress, valdes 8 kvinnor till styrelsen (av 16 platser) och en kvinna till vice ordförande. En ny federation skapades: Federación Latinoamericana de Trabajadores del Sector SucroEnérgetico (Felatrase).

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60411
Mer info

Det svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transports workers Federation), det regionala ITF Africa och ett antal partners i Dakar and Addis Ababa genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT-projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar. BRT-projekten finansieras av lån från Världsbanken och innehåller oftast förbehåll om att systemen ska drivas av privata företag.

Förutom större sociala och miljömässiga fördelar med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet. Ett centralt problem i introduktionen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT-projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna.

Detta 3-åriga projekt följer metodiken och strategin som utvecklades under 2018 och 2019 och inleddes med forskning i Dakar och Addis Abeba, följt av lokala aktiviteter utvecklade från forskningsresultaten. Under föregående period genomfördes projektet i Nairobi.

ITF arbetar mycket strategiskt för aktivt ansvar i Just Transition och har också en aktiv dialog med Världsbanken. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av BRT. De tre projektdeltagande fackföreningarna i Nairobi stärkte sin förhandlingskraft då de deltog i projektet genom bland annat ökat medlemskap, ökad kunskap hos arbetarna om sina rättigheter och i att bygga allianser. Det var riktade rekryteringskampanjer av Matatu-arbetare och mer än 700 nya medlemmar anslöt sig.

Målet med detta projekt är att organisera BRT-arbetare så att de kan delta och bidra aktivt till de beslut som fattas för när det handlar om införandet av BRT. Vidare är målsättningen att facken ska lyckas organisera informella arbetare med tonvikt på kvinnor och unga arbetare och att de stöder en rättvis övergång från informella jobb till en formalisering av den informella transportsektorn för att förbättra arbetsvillkoren. Arbetare, fackliga organisationer, passagerare, kvinnogrupper och ideella organisationer arbetar tillsammans och kräver en hållbar, tillgänglig, prisvärd, klimatvänlig, säker, effektiv och integrerad kollektivtrafik samt påverkar beslutsfattare och deltar i sociala dialoger. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Strategier för kampanjer togs fram i samarbete med alla berörda fackliga förbund och genomfördes sedan brett. Facken har under året byggt upp ett nätverk och samverkat i allianser med andra fackföreningar, passagerargrupper, miljö- och samhällsorganisationer samt med universitet i Nairobi och Dakar.

Kampanjerna påverkade de tre fackföreningarnas förhandlingar som i sin tur förändrade arbetsvillkoren. Omvandlingen från informella till formella jobb är genomförd när det gäller persontransporter. Ett jämställdhetsfokus ingår som en del av förhandlingskraven vid införande av Bus Rapid Transport, BRT.

Facket TAWU i Kenya deltar allt oftare i dialog med regeringen om transportpolitik och arbetstagarfrågor. En inledande workshop genomfördes med alla intressenter i Dakar vid införandet av BRT i Senegal. Transportmyndigheten (CETUD) har efter den workshopen jobbat tillsammans med ITF lokalt för att främja en ökning av antalet kvinnliga anställda. Det är också i enlighet med det nyligen undertecknade globala avtalet mellan ITF och UITP (International Association of Public Transport).

I Dakar, Senegal, genomfördes en workshop med tolv fackföreningar från nio länder där BRT redan är verksamt eller planeras. Det resulterade i en ökad förståelse för strategiskt kampanjarbete som en metod för bättre villkor samt erfarenhetsutbyte. Transportmyndigheten (CETUD) och ITF facken lokalt jobbar tillsammans för att införa nya bussterminaler i Dakar.

En guide för bättre förhandlingar vid införande av BRT, och om att omvandla informella jobb till formella, har tagits fram under året. Guiden finns på engelska och franska och kommer att översättas till spanska.

En undersökning genomfördes i Dakar, Senegal, under hösten 2019 i samarbete med University of Dakar (UCAD) och Global Labor Institute (GLI) med stöd från WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing). I november diskuterades forskningsresultaten djupgående om BRT: s påverkan på den informella arbetskraften. Undersökningen förväntas publiceras under 2020.

Världstoalettdagen 2019 firades med att ställa krav på fler toaletter längs transportsträckor både för arbetare och allmänhet. I Nairobi, Kenya, fastslogs en dom att Kenya National Highways Authority ska tillhandahålla toaletter längs större vägar och busslinjer.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60458
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och fem samarbetspartner i Indien i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60296 vilket var ett nytt samarbete. De första åren har lagt en bra grund till det fortsatta arbetet med de genomförda kartläggningarna av läget och de första gemensamma kampanjerna mellan olika fackförbund.

Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten.

Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor.

Syftet med projektet är att stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: ILO-konventionerna 87 och 98 har inte ratificerats i Indien. Det finns ingen specifik lag om erkännande av fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Det gör arbetet mot erkännande av ASHA:er och Anganwadi ännu mer komplicerat. Projektet har resulterat i att de anslutna registrerade facken tar hänsyn till ASHA:s och Anganwadikvinnors krav och för att uttrycka sina åsikter gentemot regeringen i sina stater. Representanter för båda grupperna ingår i förhandlingsdelegationerna, så att de har möjlighet att föra sin egen talan.

Projektet har fokuserat på forskning och kartläggning av arbetsförhållandena och bästa praxis för ASHA i 12 indiska stater. Projektet har också bidragit till att Tamilnadu Anganwadis lyckades få en olycksfall- och sjukförsäkring.

Till projektsidan
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60424
Mer info

Svenska fackförbundet HRF ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesien, Myanmar, Indien och Maldiverna genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb.

Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer. Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas.

IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått. Här handlar det även om att stärka även de fackliga organisationerna inom jordbrukssektorn. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Den globala hushållarkampanjen (GHC) har spelat en viktig roll för att uppmuntra ett större deltagande av kvinnliga arbetare i facken och för att väcka frågan om säkerheten på arbetet. På Filippinerna, Indonesien (Bali) och Thailand (Phuket) gav GHC-utbildningarna utrymme för kvinnliga arbetare att tala om olyckor och sjukdomar, kvinnors hälsa och trakasserier för första gången.

Projektets utbildningar handlade om att bygga förtroende och skapa en plattform för att hantera frågorna. Fler kvinnor har jämfört med tidigare vågat anmäla sexuella trakasserier och berätta vad de varit med om, vilket är första, avgörande steg mot förändring.

I Phuket, Thailand, valdes tre kvinnor till fackets verkställande kommitté och kvinnor valdes till ordföranden för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med.

I Indonesien blev tre kvinnor valda som ordföranden i sina hotellfack.

På hotellet Accors Sofitel Plaza på Filippinerna enades facket och arbetsgivaren om att sänka rumstädningskvoterna från 10 rum till 8 rum per skift.

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Facket på Serena Hotel förhandlade framgångsrikt. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Nu är det begränsat till det antal rum som de hinner med på en åtta-timmars arbetsdag. Enligt Peter, en hushållerska: ”Det här är en väldigt stor skillnad, definitivt en stor vinst för oss. Två rum färre är två timmar mindre arbetsbelastning för oss.” och hon fortsäter; ”För mig och för oss alla var det här en seger idag, som vi vann tack vare vår fackförening. Vi har kämpat och kämpat, vi fortsatte, vi trodde på det som är rätt. Vi är hushållerskor, vi är människor, vi förtjänar bättre behandling.”

På Islamabad Hotel i Pakistan förhandlade facket framgångsrikt om en minskning av rumskvoterna för hushållerskor från 14 till 12 rum. I Swat District i Malakand Division i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan gav det också framgång.

Tre nya kollektivavtal tecknades av hotellförbund och totalt gynnas 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

Fackföreningsledarna som deltog i förhandlingarna hade deltagit i den kollektiva förhandlingsutbildningen som genomfördes av projektet under 2018 och 2019. Förbundet vid Naga World Hotel Casino (NHW), som har 4 400 medlemmar, lade fram sitt första förslag till kollektivavtal i maj 2019. Detta efter en ledarutbildning 2016 och förhandlingsutbildning åren 2017 och 2018.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och nu har totalt 7 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 till 489. I Indien anslöt fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget.

Projektet hjälper målgrupper att ha grundläggande förståelse för hiv och aids och uppmuntrar dem att utveckla lämpliga och adekvata policyer i frågan. Det handlar om att undvika diskriminering, stigmatisering och marginalisering. Frågan ingår i projektets grundläggande fackliga utbildningar. Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med social hållbarhet och hållbara jobb.

Aktiviteter på Världsturismdagen fokuserade på RES-turism i Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Myanmar, Thailand och Filippinerna samt på klimaträttvisa i Maldiverna och Nepal. I Nepal deltog facken NIHWU (hotellarbetare) och UNITRAV (äventyrsturism; vandringsguider) deltog i trädplantering för att öka medvetenheten om effekterna av miljöförstöring samt klimatreducering. Facket UNITRAV deltog också i flera aktiviteter för att rensa upp plastföroreningar på Mount Everest. I Phuket, Thailand, fortsätter federationen FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att städa upp stränder och mangrover som en del av RES-turismåtagandet.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60453
Mer info

Projektet fokuserar på att stärka förekomsten av självständiga fackrörelser och på att utöka respekten för arbetarnas rättigheter. Ett verktyg som bevakar och utvärderar hur respekten för arbetstagarnas rättigheter ser ut i alla ITUC länder är inbyggt i projektet. Den sammanställda rapporteringen systematiseras till en Global Rigths Index, som är en indikator för hur väl de mänskliga rättigheterna i arbetslivet infrias. Dessutom har projektet en satsning med stöd (mest kampanjstöd och juridiskt) till fackliga organisationer i de länder där det är allra farligast att vara facklig aktivist.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST, Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien, genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett samarbete mellan partners som inleddes 2018 (60290) på temat mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter .

Kommunal har varit med under de första åren men är av interna skäl inte med i det fortsatta arbetet. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt i arbetet med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som permanenta företeelser i den globala ekonomin. Det gör att det är av avgörande betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom satsningar på att öka fackliga ledares förståelse för att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter så stärker facket sina egna intressen i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla. Det kommer att ske genom en serie av seminarier och framtagande av relevanta utbildningsmaterial, genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att få ökat politiskt inflytande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI-medlemsförbunden i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som förutom organisering och kollektiva förhandlingar också inkluderar mänskliga rättigheter, social integration samt ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting- eller migrantstatus.

I Tunisien har påverkansarbete utfört av fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen, bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60481
Mer info

Handels driver ett multilateralt projekt tillsammans med UNI inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018 - 19 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe. Under 2020-2022 det blir fokus på Kenya and Zimbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att partnerna i projektet stärkte sin kollektiva förhandlingskraft vid dessa multinationella företag genom att organisera och rekrytera fler medlemmar.

Shoprite öppnade sin första butik i Nairobi 2018 och Kenyan Union of Commerce and Food Workers (KUCFW) organiserade 158 av de 218 anställda. Under 2019 öppnade ytterligare två butiker där facket lyckades rekrytera 386 medlemmar som ett resultat av kampanjen som stöddes genom projektet. Facket kunde därför ingå ett formellt erkännandeavtal med Shoprite. De rapporterade vidare att de inledde kollektiva förhandlingar och såg en förbättring av kvaliteten på de anställdas arbetsvillkor som en följd av det.

I Eswatini har Swaziland Commerce and Allied Workers’ Union (SCAWU) rapporterat att efter UNI under det årliga alliansmötet med Shoprite Checkers ingripit för att få företagsledningen i landet att respektera det globala avtalet och tillåta facket att organisera anställda. Därigenom kunde facket för första gången sedan företaget öppnade butiker uppnå ett medlemsantal på 50% + 1 av de anställda. Detta gjorde det möjligt för SCAWU att ingå ett erkännandeavtal med Shoprite och förhandla om ett kollektivavtal. Detta innebar att för första gången omfattas Shoprites anställda i Eswatini av ett kollektivavtal och är inte längre beroende av löneökningar som är godtyckligt beslutade av företagets ledning lokalt.

Under 2019 rapporterades att man tack vare de utbildningar som lokalt förtroendevalda fått genom projektet vågat lyfta fall där den lokala ledningen agerat på sätt som stridit mot företagets policy. Det resulterade i att de ansvariga cheferna avskedades. Innan fackklubben fanns hade anställda som ifrågasatte de regelvidriga instruktionerna istället avskedats. En tydligt exempel på hur facket gör skillnad.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60410
Mer info

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), de regionala ITF Asia/ Pacific och Americas samt ett antal partners i länderna Indien, Nepal, Brasilien och Colombia genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och har varit framgångsrikt. Denna period utökas antalet länder och deltagande fackliga organisationer.

Våld och hot mot kvinnor är ett problem på arbetsplatserna, även sexuella trakasserier. Projektet har tidigare bidragit till en ökad och bättre förståelse samt utvecklad kunskap om framförallt könsbaserat våld. Det handlar mycket om att kunna vidta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatser inom transportsektorn och stödja eller skapa folkrörelser i samhället som har samma mål.

Projektet involverade även män vilket bidragit till ökad förståelse och attitydförändring hos manliga ledare inom facken. Även myndigheterna i Peru erkänner att fackförbunden är en viktig aktör för att stoppa våld mot kvinnor.

Vid ILO:s senaste konferens antogs en konvention mot våld och trakasserier på arbetsplatser. ITF och dess partners fortsätter därför att påverka arbetsgivare för att skapa strukturer för att förhindra sexuella trakasserier och våld på arbetsplatserna. Men det handlar också om att förändra attityder hos kvinnorna själva. Här kommer ITF:s metod väl till pass. Deras utbildningsmaterial ger de fackliga organisationerna möjligheter att träna sina kvinnor. Utbildningsmaterialets fokus ligger på kunskapsökning, att kunna identifiera vad som är sexuellt våld på arbetsplatsen samt hur man kan göra för att förebygga situationerna.

Fler länder och partners gör att nätverkande ökar och erfarenheter delas än mer på den globala arbetsmarknaden. Och stödet behövs! Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem. ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och verbala och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, utan även i samhället i stort. Exempelvis är kvinnliga busschaufförer en väldigt utsatt grupp.

Resultat i korthet

Projektet har tagit fram ett material som ger stöd till kvinnor som jobbar mot våld mot kvinnor. Materialet är uppbyggt i olika faser och ger förslag på strategier till de lokala fackens företrädare.

Nepal: Fackförbunden NETWON och ITWAN har tillsammans utbildat 600-700 medlemmar i temat våld mot kvinnor och av dessa har minst 100 blivit aktiva och jobbar nu med stöd till utsatta kvinnor. Förbunden lyckades efter framgångsrik lobbying att se till att det finns toaletter för de informella arbetare som jobbar som bussförare.

I Indien har facket MSTKS utbildat minst 50 kvinnor i temat våld mot kvinnor, och som ett resultat av utbildningen deltog alla i ett möte med ministern för att diskutera frågor som rör kvinnliga busschaufförer. Dessa kvinnor har blivit mer aktiva inom facket och deltar i fackliga aktiviteter så som protester, strejker och hungerstrejker för att bekämpa privatisering. En av dessa kvinnliga företrädare valdes till en hög ledarpost inom facket. Facket samarbetar med Women’s Facilitation Centers (fackliga resurscenter) för att stödja och utbilda kvinnor så de kan agera mot våld. Facket jobbar också ihop med ett stödcenter som är ansluten till Chennai Southern Railway; och som där driver en 24-timmars stödtelefonlinje för utsatta kvinnor.

En studie av våldsmän är påbörjad och 15 fall har genomförts hittills. Samtidigt har företrädare utvecklat en strategi där de kontaktar gärningsmannen om de får reda på att någon kollega är utsatt för våld. Detta skrämmer ofta mannen som upphör med beteendet. Facket AIRF har uppnått ett växande engagemang för arbetet mot könsbaserat våld i den egna organisationen samt bygger starkare allianser i samhället kring frågan. Kvinnorna har inrättat stödcentra så att utsatta kvinnor kan hänvisas till utbildad personal. Även jurister är knutna till dessa centra och följer med vid anmälan hos polis och vid läkarsbesök samt ger stöd i juridiska processer.

Förbunden i landet arbetar också med att stärka andra fackliga kamrater, exempelvis de hushållsanställdas förbund (SEWA), lärare och högskoleprofessorer, poliser och advokater, för att säkerställa att det sprids till andra sektorer förutom transport. Det pågår även andra initiativ som ett resultat av projektet:

Brasilien: Förbundet SINA förhandlade fram ett avtal med INFRAERO (statlig ägare av en flygplats) kring våld i hemmet. Bestämmelsen inkluderar olika rättigheter för kvinnor som upplever våld i hemmet. Det kan exempelvis innebära att en kvinna har rätt att vara hemma då hon blivit slagen eller farit illa på annat sätt. Det kan också innebära att kvinnan inte blir uppsagd om hon inte arbetar. Förbundet är en del av en lobbyrörelse för att förmå högsta arbetsdomstolen att inkludera en skyddsklausul för överlevare av våld i hemmet.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60419
Mer info

Svenska fackförbundet Kommunal ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekts arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga och demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden. Förekomsten av landgrabbing gör att de mindre och ofta familjeägda plantagerna förlorar sin mark och försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna vad gäller arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat och Glyfosat och Endosulfan, används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk. Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av det inbygda uppföljningssystemet.

Resultat i korthet

Cirka 285 fackliga organisatörer och ledare i Myanmar, Filippinerna och Indien deltog i grundläggande fackliga utbildningar.

Cirka 243 fackliga organisatörer och ledare i Thailand och Indien deltog i förhandlingsutbildningar.

Cirka 506 fackliga organisatörer och ledare i Indonesien, Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Indien deltog i hälso- och säkerhetsutbildningar.

Projektet har också genomfört utbildning för fiskare i Filippinerna. Ett nytt oberoende fackförbund bildades på en bananplantage i Tampakan i Filippinerna. Detta efter att arbetarna har fått information och utbildning om sina rättigheter.

Olika aktiviteter har genomförts då det gäller att öka medvetenheten och minska gifterna i lantbruket och på odlingar. Bland annat genomfördes en kampanj för att minska just giftet Paraquat. Det resulterade exempelvis i att småjordbrukare i 25 byar i Yangon-regionen, Mon State och Magway-regionen i Myanmar och i 2 byar i Sindh i Pakistan, minskade nyttjandet av gifter. Arbetstagare i Gujarat i Indien förstod kopplingen mellan klimatförändringar och vattenbrist samt förändringar i grödor och ökad användning av bekämpningsmedel efter fackens utbildningar och kampanjer.

Över 34 fackliga organisatörer och ledare i Pakistan deltog i ett seminarium om markrättigheter och livsmedelssäkerhet.

Kvinnliga jordbruksarbetare i 3 byar i Sindh, Pakistan kartlade arbetsplatserna för att få tillgång till vattenrättigheter.

Fler än 1 000 broschyrer om vatten- och sanitetsrättigheter distribueras, lästes och diskuterades av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet.

I nätverket för stöd i att förbjuda farliga kemikalier i Yasothon-provinsen har kvinnor spelat en stor roll i att främja livsmedelssäkerhet och ett kemiskt fritt jordbruk. Bland annat har tre producerade barnböcker om livsmedelssäkerhet, ekologiskt jordbruk och faror med giftet Paraquat har nått ut till 399 skolor i 78 underdistrikt i Yasothon-provinsen.

I februari 2019 anslöt sig facken BAFLF och National Women Farmers and Workers Association (NWFA) i Bangladesh, till de små- och andra bondeorganisationer som finns, för att påverka att genmanipulerat ris inte kommersialiseras, vilket regeringen vill.

Cirka 176 fackliga ledare i Myanmar, Indonesien, Indien och Pakistan deltog i workshop om levnadslön och 114 ledare i Indien deltog i rundabords samtal om rätten till levnadslön efter utbildningarna.

Över 800 broschyrer om levnadslön på fyra olika språk distribuerades, lästes och diskuteras av fackliga medlemmar i Asien/Stillahavsområdet. 

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) startade fältprov av genetiskt ris vid sitt forskningscenter 2017 trots forskarnas och personalens oro. BRRI: s personal är fackliga medlemmar och fackförbundet har krävt ett ökat skydd av den biologiska mångfalden och förstärkning av lagen om biosäkerhet.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60421
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien,Thailand och Kambodja, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det tillkommit fler medlemmar, varav en ökning av kvinnor och unga medlemmar. Förbunden har lyckats förhandlat avtal utan större missöden, vilket har varit vanligt tidigare. För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverkande samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja de som är allra mest utsatta på arbetsmarknaden, såsom kvinnor, barn, människor som lever med hiv/aids och migranter. Vidare handlar det även om att arbeta för att öka jämställdheten internt inom facket, att utveckla demokratin och att få en ökad kompetens i att sluta avtal. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Pakistan har arbetare på Phillip Morris bildat kommittéer för att organisera fler medlemmar i facket. Facket på Nestle i Bangladesh värvade 21 nya medlemmar och har nu totalt 242 medlemmar, varav 55 kvinnor. Facket Ferrero i Indien har värvat 29 nya medlemmar. I Indonesien skedde övergångsförhandlingar för arbetare då Nestlé meddelade att fabriken i Cikupa skulle säljas. Fler ungdomar har blivit medlemmar och ledare. Fler kvinnor deltar i förhandlingar om kollektiva avtal i länderna inom projektet. Vid PepsiCo i Pakistan blev 80 kvinnor medlemmar. Över 250 arbetare i Asien deltog i kvinnodagsfirande 2019 och fler kvinnor har blivit medlemmar och fått uppdrag som ledare inom sina förbund. Allt detta efter att ha deltagit i utbildningar.

Facket PVM i Bangladesh bildades 2018 och blev erkända som organisation av regeringen i februari 2019. Nu har ledningen på företaget erkänt dem och startat förhandlingar om kollektivavtal. Facket WUUP i Pakistan håller på att förhandla om sitt första kollektivavtal. 8 Fackliga förbund i Pakistan har under året undertecknat förbättrade kollektivavtal. I Gazipur i Bangladesh fick 25 tillfälligt anställda arbetare fasta jobb genom fackets förhandlingar.

Över 500 fackliga företrädare, medlemmar och ledare i Myanmar, Indonesien, Thailand, Bangladesh och Indien har deltagit i olika fackliga kurser. Exempelvis facklig grundkurs, hälsa och säkerhet och kurs i förhandlingsteknik. Över 450 fackliga företrädare i Indonesien, Myanmar och Kambodja har utbildats i jämställdhet och fackliga ledare i Nepal deltog i OECD:s utbildning kring deras riktlinjer. Fler än 500 fackliga företrädare har deltagit i möten för att forma strategier för kampanjen för levnadslön i länderna Thailand, Indien, Pakistan, Indonesien och Kambodja. Dessa har sedan kampanjat och delat ut broschyrer om levnadslön.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60430
Mer info

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta digitaliseringen inom media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60445
Mer info

Det svenska facket Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Malawi (MUM), Kenya (KeMU) och Senegal (AMS) genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts med två separata projekt under tidigare projektperiod. Förändringar innebär nu att projektet går vidare med partners där framtida resultat bedöms kunna nås, samt att det malawiska facket nu också ämnar fokusera på jämställdhet, kollektiv förhandling och medlemsservice.

Den första projektperioden resulterade bland annat i att det malawiska facket genomförde policyförändringar i syfte att stärka förbundets kvinnor, att medlemmar erhöll kunskap om kollektiva förhandlingar och att antalet kvinnor inom medlemskåren växte i Senegal. Vidare påbörjades även en deltagandeprocess kring social dialog i också Senegal.

Lärdomar från föregående projektperiod var framförallt att erfarenhetsutbyte med andra fackföreningar hjälpte det malawiska facket att förbättra sitt arbete med nya strategier och policys. En ytterligare lärdom var också betydelsen av flexibilitet för att anpassa sig till oväntad utveckling, vilket var viktigt när det gällde en konfliktartad miljö i Kenya under föregående period.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring följande utmaningar:

* Musiker i dessa länder arbetar utan tydlig yrkesstatus och med mycket begränsade grundläggande arbetstagarrättigheter, i en kontext av fattigdom och otrygghet.

* Ett icke jämställt arbetsliv inom sektorn.

* I Senegal kommer projektet främst att ta itu med bristen på kollektiva förhandlingar och social dialog i sektorn, samt en integrering av jämställdhetspolicys.

* I Kenya har KeMU trots ansträngningar inte registrerats som fackförening. Denna situation i kombination med starka politiska spänningar kring valen i landet har hindrat KeMU att bland annat nå ut till potentiella medlemmarna och genomföra grundläggande fackligt arbete.

* I Malawi är MUM: s interna organisationskapacitet fortfarande svag. Därför kommer projektets huvudfokus att läggas på att öka kapaciteten för förbundets nya ledare och medlemmar. Projektets huvudmål är att stärka fackförbunden AMS, KeMU och MUM.

I Senegal är fokus att ingå i social dialog, bidra till att förtydliga musikers professionella status och ta itu med kvinnornas roll i musikbranschen. I Kenya är huvudfokus att uppnå ett erkänt och funktionellt fack med de första resultaten gällande operationalisering och demokratisk ledning. I Malawi handlar projektmålet om att utveckla ”en stark arbetstagarorganisation med teknisk kapacitet och med ett aktivt medlemskap som kan delta i den sociala dialogen i Malawi”.

För att uppnå detta kommer FIM och SFM att organisera:

1. Nationella workshops tillsammans med internationella resurspersoner; KeMU, MUM och AMS kommer också att organisera:

2. Självstyrda aktiviteter som bygger på ovan nämnda nationella workshops.

Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Senegal har kommit längst i utvecklingen i att bli en stark företrädare för sina medlemmar. Det innebär också att de kan bidra till de andra ländernas förbund. I Senegal har ett nationellt avtal tecknats med en arbetsgivare men runt tio till är intresserade vilket är ett positivt resultat av arbetet i projektet.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60479
Mer info

Vårdförbundet ska tillsammans med Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA) genomföra detta projekt i Palestina under 2020-2022. Projektet äger rum på Västbanken med eventuella mindre aktiviteter i Gaza. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete (senast inom rament för projekt 60264) som under olika perioder fokuserade på diverse organisationsutvecklingsfrågor.

Vårdsektorn i Palestina lider av samma problem som resten av det palestinska samhället; den är också starkt beroende av utländskt stöd. Under senare åren har dock detta stöd minskat väsentligt. PNMA fungerar både som en yrkesorganisation som erbjuder utbildningar inom profesionen och som en röst för förbättrade arbetsvillkor och för ökat inflytande av sjuksköterskor och barnmorskor på arbetsplatser.

Projektmålet är en demokratisk och stark organisation som kan representera och stärka sina medlemmar som individer och i deras yrkesroll. Ett särskilt fokus ska riktas mot ledarskapsutbildning och främjade av kvinnor som kandidater till ledande poster både inom organisationen och i de relevanta institutionerna i Palestina. En negativ trend har observerats under de senaste åren då närvaro av kvinnor i yrkeslivet och i det offentliga livet minskar.

En starkare PNMA i dess roll som expert i frågorna som rör yrket efterfrågas av de palestinska myndigheterna och andra organisationer i allt högre utsträckning. Det ställer dock till problem då organisationens administrativa kapacitet inte räcker till. Detta är ett annat område som projektet kommer att arbeta med. Den främsta metoden för att uppnå uppsatta mål och som har visat sig vara effektiv under de tidigare åren är training of trainers. Vårdföbundet spelar en aktiv roll i projektet och bidrar med expertkunskap inom de områden som efterfrågas av den lokala partnern. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet
Nummer:
60407
Mer info

Lärarförbundet ska tillsammans med partners i Colombia, Malawi, Zanzibar och Filipinerna samt fyra regionala nätverk, genomföra detta program 2020-2022.

Programmet bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt beroende på kontexten.

Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.

Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Resultaten kommer verifieras av såväl externa utvärderingar som genom projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning på tidigare programperiod, som visat på hög resultatuppfyllelse. Under 2019 utvecklades en app till smartphones där EI Latinamerika kan sprida information och kunskap till medlemmar på ett smidigt sätt.

Under 2019 rapporterades resulat i form av ökad kunskap och engagemang kring jämställdhetsfrågor. Partners som har deltagit i programmet har arbetat fram nya vägledande dokument och riktlinjer för frågan och vissa förbund har även infört kvotering för att få in fler kvinnor i ledande positioner inom facket. Aktiviteter kring sexuella rättigheter och arbete mot könsbaserat våld har lett till ökad öppenhet att diskutera och även polisanmäla fall av trakasserier, både på arbetslatserna men även inom fackförbunden själva.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60441
Mer info

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia.

Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsliga lagar eller till arbetsreformer och företagen har lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen.

Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Vidare ska Telefónicas underleverantörer kartläggas. Inom ramarna för projektet ska det även ske erfarenhetsutbyte med de andra fackföreningsallianserna och kommunikationsarbetet i sociala medier ska stärkas. Ett uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Resultat i korthet

En av prioriteringarna i projektet är att uppnå ett kollektivavtal för alla arbetare i de deltagande förbunden. I detta avseende har alla deltagande fackförbund, förutom förbundet på Claro i Argentina (som nyligen började förhandla med en av fackföreningarna) och förbundet SUTTP på Telefónica i Peru (som för närvarande håller på att förnya kollektivavtalet), ett undertecknat kollektivavtal.

När det gäller kollektiva förhandlingar finns det två fall i Nicaragua och Colombia som visar hur viktigt projektstödet är. Nicaragua representerar ett sådant fall på grund av den djupa politiska och ekonomiska krisen och Claros vägran att förhandla. Med stöd av projektet mobiliserades arbetarna och facket framgångsrikt och lyckades förnya sitt kollektivavtal och även att nå reallönehöjningar som kompenserade för periodens inflation. Endast ett annat fackförbund i hela Nicaragua har uppnått något liknande.

I Colombia hade facket en konfliktsituation med företaget samtidigt som företaget genomförde en sammanslagning med ett annat bolag. Denna process var mycket komplex och många av arbetarna accepterade inte förändringen och lämnade frivilligt medan andra blev uppsagda. Under projektets gång tillhandahölls kapacitetsstöd till fackförbundet ULTRACLARO för att förhandla fram och underteckna ett kollektivavtal för de två sammanslagna företagen efter många års konflikt. Detta möjliggjorde stora ekonomiska och sociala fördelar för arbetarna samt viktiga garantier för fackförbundets ledare. Tillvägagångsätten för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60489
Mer info

Insatsen i Nepal sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center) och syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn stärker förmågan att organisera och representera sina medlemmar. Vidare syftar projektet också till att medlemsförbunden i högre grad ska kunna samarbeta för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och till att facken får ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet samt till att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2020-22.

Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering. Genom projektets aktiviteter ska medlemmarnas förmåga och kapacitet förbättras i att hantera de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi. Vidare behöver samarbetet facken emellan stärkas, liksom den gemensam kampen för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver en gemensam och enhetlig respons.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att båda medlemsförbunden inom postsektorn har börjat organisera inom logistiksektorn. Detta är innovativt och ett resultat av projektet och UNI: s bredare strategi för att modernisera fackföreningar inom traditionella postverk och öka deras medvetenhet om behovet av att organisera bland privata logistikföretag. Vidare har de flesta av UNI: s medlemsförbund yngre medlemmar som har fått ledarskapsutbildning inom ramarna för dettta projekt. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges läkarförbund
Land:
Nummer:
60455
Mer info

Sveriges Läkarförbund ska tillsammans med en kubansk läkarorganisation, Consejo de Sociedades Cientificas de la Salud (CSCS), genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete som påbörjades 2017, 60254.

Under de första åren har en stark relation upprättats mellan organisationerna; dessutom accepteras den kubanska partnern som medlem i World Medical Association (som är en viktig källa för kontinuerlig professionell utveckling) förutsatt att specifika interna förändringar är slutförda.

Syftet med detta projekt är att stödja CSCS i att göra dessa förändringar, som främst berör dess demokratiska strukturer. Partnerna har uppdaterat projektets mål och förväntade resultat baserat på lärdomar från föregående period. Ett större fokus på påverkan mot myndigheterna kommer att testas, med tanke på den ökade öppenheten i landet. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60413
Mer info

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport workers Federation) och fyra partners i Ukraina, Kirgizistan och Kazakstan, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. De ska också undersöka möjligheterna till att stödja fackliga i Georgien och i Mongoliet. Projektet var helt nytt 2018 och fokuserar på att ge de anställda inom järnvägssektorn en ökad levnadsnivå.

Järnvägen mellan Ryssland och Kina är en allt viktigare handelsväg i och med förbättrade transportmöjligheter. Samtidigt privatiseras järnvägsnätet alltmer i länderna som berörs i detta projekt, Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan. De anställda och de fackliga får genom privatiseringar nya utmaningar och tvingas agera på nya sätt för att säkerställa schysta arbetsvillkor samt god hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Då facken i dessa länder är ovana att agera inom den privata sektorn fick projektet en svår start 2018, men under 2019 har rekryteringen av nya medlemmar, ofta unga arbetare, gått över förväntan.

Projektets mål är att fackförbunden i projektländerna har kunskap och kapacitet till att organisera järnvägsarbetare inom den privatiserade järnvägssektorn. Vidare är en målsättning att förbunden samarbetar, stöttar varandra, delar erfarenheter samt stödjer varandras kampanjer. Utbildning av ledare, förtroendevalda och medlemmar är en del av projektet strategier. En expansion till närliggande länder ska undersökas under projektperioden. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet som fick en trög start har utvecklats snabbt, speciellt i Ukraina. De två länderna Kazakstan och Kirgizistan har genomfört en workshop (52 deltagare med 20 kvinnor i en mansdominerad yrkeskår) men har svårt att prata öppet om reform eller privatisering då det politiska inflytandet från före detta Sovjet är stort. Men slutresultatet blev ändå en plan för hur facket i landet ska organisera där outsourcing redan har ägt rum.

I Ukraina har facket ändrat sina stadgar så att de kan organisera i den privata sektorn. Det innebar att 2104 nya medlemmar rekryterades, tre nya fackförbund startade upp och två nya fackliga branschavdelningar bildades (reparatörer och ingenjörer). På andra arbetsplatser har fackföreningarna återaktiverats efter att de varit inaktiva efter privatiseringen. Facken har också föryngrats och erbjuder ett digitalt medlemskap. Medlemskapet är kopplat till ett Visa-kort där medlemmarna får olika rabatter.

Facken påverkar politikerna via upprop på nätet och 43 000 personer undertecknade ett upprop i slutet av 2019. För att kunna kommunicera digitalt var facket tvunget att ändra sina stadgar. De har också utbildat två specialister på sociala medier och infört säker kommunikation. En annan stadgeändring innebär att vid val ska detta ske via ”hemlig” omröstning, eller som vi säger – sluten omröstning. Detta för att säkerställa demokratin när de ska välja ledare.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund , Unionen
Land:
Nummer:
60438
Mer info

Insatsen är i helt linje med Sidas CSO-strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar i att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och till att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Insatsen är i linje med Agenda 2030 och då främst mål 8 och mål 5, samt Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera alla anställdas rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och till att främja den sociala dialogen. Projektet ligger helt i linje med UNI:s ”Breaking Through”- strategi som syftar till att vidareutveckla och stärka sina medlemsförbunds kapacitet till facklig organisering och kunskapsbygge inom multinationella företag för förbättrade arbetsförhållanden och livsvillkor för arbetstagare inom UNI:s sektorer.

Resultat i korthet

Under 2018-2019 har man i projektet fokuserat på att stötta den lokala fackliga organiseringen på H&M i Peru. Där finns nu en fackförening som i nästa fas ska ges fortsatt stöd för organisering och förhandling.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen
Land:
Nummer:
60471
Mer info

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den Thailändska fackliga miljön är svår då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Strategin i projektet som helhet är att först utbilda organisatörer hos TEAM (klart 2017) samt genomföra första företagsbesöken (klart 2017) och sedan tillsammans med svenska resurspersoner genomföra projektverksamheten ute på de utvalda företagen i 3 steg (2018-2022); steg 1: att söka kontakt med anställda vid företagen i syfte att värva medlemmar, steg 2: bilda fackliga organisationer, steg 3: organisera den fackliga verksamheten inom de nybildade fackklubbarna.

Resultat i korthet

Under 2018 kunde ett arbetsplatsfack bildas och registreras hos Volvofabriken. Det är värt att nämna att i början av organiseringsarbetet var flera ledande arbetstagare väldigt rädda för att gå med. Några av dem var också med i bolagets välfärdskommitté och spred rykten bland arbetarna om facket, och till och med hotade att bilda ett s.k. gult fack för att motverka TEAMs organisering. Men efter erkännandet av facket har alla dessa arbetare, inklusive de i välfärdskommittén, anslutit sig till facket, som nu har 426 medlemmar. Detta är en stor framgång.

Ett första kollektivavtal skrevs också på i slutet av 2018. Det går ut 2020 och förhandlingar pågår nu om ett andra kollektivavtal. 2019 testades en innovativ strategi för organisering genom att organisera fotbollsmatcher. En utmaning i projektet har varit att hitta arbetare som är villiga att starta fackföreningar på Scania och Electrolux.

Anti-fackliga attityder är mycket starka i Thailand och arbetarna är rädda för att prata om sina arbetsvillkor. Så organiserarna måste hitta sätt att närma sig och skapa förtroende för arbetarna innan de tar upp frågor om arbetsvillkor och fackföreningar. En idé under 2019 var att försöka göra detta genom att anordna fotbollsmatcher mellan arbetarna på Volvo, Scania och Electrolux. Som ett resultat är nu 4 arbetare på Scania och 5 på Electrolux intresserade av att inrätta en fackförening på sina arbetsplatser.

Nästa steg är att fördjupa utbildningen och diskussionen med dessa arbetare och förhoppningsvis kan de börja rekrytera på arbetsplatsen. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former samt stöd och coachning från IF Metall och de lokala klubbarna på Volvo, Scania och Electrolux i Sverige.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60414
Mer info

Det svenska facket Kommunal ska tillsammans med IUL, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association, IUF Africa och fem samarbetspartners i länderna Etiopien, Kamerun, Sydafrika och Zimbabwe, genomföra detta projekt under åren 2020-2022 som är en fortsättning från tidigare år.

Jordbrukssektorn krymper på flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och sysselsätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva.

Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel. Paraquat är ett exempel på medel som är skadliga för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg. Oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade. Projektet satsar på medlemsrekrytering och kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt på att öka den kompetens som behövs för att kunna förhandla för bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis måltider. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel, men de behöver bli fler.

Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt att det ska finnas ett välintegrerat, systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager.

Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare. Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En ökad medvetenhet om effekterna av klimatförändringar har uppnåtts hos de deltagande facken i Zimbabwe, Malawi och Zimbabwe. I dessa länder erbjöd facket humanitärt stöd då cyklonen drabbade medlemmar på landsbygden. I Malawi organiserade facken trädplantering i området Kazyozyo. I Etiopien utbildade facket medlemmar och andra kring de negativa effekterna av att kasta avfall från bekämpningsmedel i floden. Som ett led i aktionen tog en arbetsgivare initiativ till att utveckla ett system för att återanvända avfallet istället. Facket rapporterar att detta system även börjar praktiseras av andra jordbrukare i Oromiya-regionen.

Baserat på erfarenheter från det arbete som projektet bidrog med under 2018 (att utbilda i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt skapa strukturer för anmälan) bildades under 2019 sju nya skyddskommittéer hos de deltagande förbunden i Zimbabwe och Malawi. Kommittéerna kartlägger de allvarliga hälsoproblemen. Det ena facket i Malawi ökade sitt medlemsantal med 3 279 under 2018 och med 397 under 2019 (totalt 12 procent). Detta genom att öka kunskapen kring arbetsmiljöfrågor hos arbetare.

I Zimbabwe stärkte facket sin kapacitet i att rekrytera medlemmar med stöd av projektets kampanj kring arbetsmiljö och värvade 788 nya medlemmar år 2019. Även det andra facket i Malawi ökade sitt medlemskap och då med 1 750 (1000 män och 750 kvinnor) vilket motsvarar en ökning med 18,3 procent. I Etiopien fick 5 nya fackföreningar totalt 400 nya medlemmar (160 män och 240 kvinnor). Total ökning i projektet 2019 blev då 3 335 i åtta förbund i tre länder.

Strategin att utbilda representanter som kan hälso- och arbetsmiljöfrågor samt livsmedelssäkerhet visade sig vara framgångsrik. Ett exempel på detta är en incident när en arbetsgivare försökte servera rutten majsmjöl, då kunde fackets representanter ingripa och förhindra att arbetarna blev sjuka.

En zimbabwisk gård utsatte kvinnliga arbetare för rök från brinnande kemiska behållare. Skyddsombuden grep in och larmade facket. Facket hävdade att exponeringen var en allvarlig fara för kvinnornas hälsa och krävde att åtgärder skulle vidtas mot chefen. Arbetsgivaren avskedade då chefen. De kvinnliga arbetarna som hade blivit inlagda på sjukhus återhämtade sig och återupptog sitt arbete i en bättre arbetsmiljö än tidigare.

Under 2018 utbildade projektet i förhandlingsteknik och under 2019 deltog fem av dessa utbildade personer i Zimbabwes nationella förhandlingsgrupp för socker- och trädgårdsodlarna. Deras deltagande ökade fackets kompetens då de i förhandlingarna kunde relatera låga löner direkt till hälso- och säkerhetsrisker. De enades om att granska lönerna kvartalsvis, och på så sätt få till en löneanpassning till levnadsnivåerna för att mildra effekterna av Zimbabwes ekonomiska situation.

År 2018 kom förbundet GAPWUZ överens med Zimbabwes regering och arbetsgivarna inom tobaksindustrin om att ha social dialog och gemensamma aktiviteter för att hitta lösningar på hälso- och arbetsmiljöproblematiken inom tobaksektorn. Dialogen ledde till att National Social Security Agency (NSSA) skulle forska på detta och återkomma. Resultaten är ännu inte publicerade.

I Etiopien samarbetade facket med andra organisationer som exempelvis Ethiopian Women Lawyers Association. Detta för att få stöd och kunskap om de juridiska delarna kring hälsa, arbetsmiljö och genusfrågor. I landet infördes även en ny lag mot sexuell trakasserier med kraftiga påföljder vid bristande efterlevnad av lagen. Den ökade kompetensen inom det juridiska förstärkte fackets trovärdighet vid förhandlingarna med arbetsgivarna.

I Zimbabwe har vissa fackliga ledare fått utstå dödshot, frihetsberövanden och tortyr. Den spända politiska miljön har minskat yttrandefriheten och föreningsfriheten. Höga priser för basvaror och brist på bränsle drabbar jordbruksarbetarna hårt då de har låg lön. Klimatförändringarna förvärrar situationen med vattenbrist och elektricitet som kommer och går. Arbetslösheten steg.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60467
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och 23 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019, 60297.

Under den tidigare perioden, har de PSI-anslutna fackförbunden etablerat bra arbetsrelationer eller befinner sig i en dialog kring upptagningsområdena för organisering och gemensamma påverkansaktiviteter för arbetstagarnas rättigheter. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inklusive flyktingar.

Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera på grund av brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet.

Projektet syftar till att öka organiseringsgraden inom den offentliga sektorn och förbättra samordningen mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, med fokusmålgrupp kvinnor och unga, samt genom möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: Den offentliga sektorn fortsätter att krympa i de flesta länder (t.ex. Tanzania) i kombination med ökad förekomst av outsourcing och lön- och anställningsfrysningar. Fyra fackföreningar, UKCS & KCGWU i Kenya och TUGHE & TALGWU i Tanzania, har löst de konflikter om upptagningsområden som tidigare utgjorde hinder för samarbete. Fackföreningar i Burundi fortsätter agera samordnat.

Projektet har också bidragit till förändringar i jämställdhet i facket. I Tanzania och Kenya finns det nu två kvinnliga biträdande generalsekreterare i TUGHE respektive KCGWU. I Uganda har en kvinnlig generalsekreterare från UPEU valts till en position i National Organisation of Trade Union - Uganda. Alla 25 projektpartners ändrade sina konstitutioner, med en plats reserverad för en kvinnlig ledare, resten av ledarpositionerna är öppna för alla. De flesta deltagande facken har hittills ökat sin medlemsbasf med 5 procent.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60408
Mer info

Projektet har två delar; den ena är en satsning på kvinnliga sjömän och den andra handlar om transporter i större städer. Kvinnor i Algeriet kommer att vara mentorer i de satsningar som ska skapa utrymme för kvinnor att vara med och fatta beslut inom de egna förbunden samt att alla har lika lön för lika arbete. Det handlar också om att kvinnorna ska ha tillgång till en bra och säker arbetsmiljö samt schysta arbetsvillkor.

I transportsektorn handlar projektet om att organisera och utveckla kapaciteten hos de fackliga förbunden som är verksamma i den utveckling som sker för ett mer hållbart och klimatsmart, alternativt resande. Att sluta avtal och skapa nätverk mellan de olika facken samt att bygga allianser med andra organisationer är viktiga beståndsdelar i projektet. Det innefattar också att påverka regeringar och andra investerare så att satsningarna inom transportsektorn blir så bra så möjligt utifrån alla aspekter. 

Resultat i korthet

Projektet har bidragit till ökade insikter kring jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket ledde till att en kvinnokommitté inrättades i Algeriet. Medlemmarna i kvinnokommittén fick utbildning och kommer att fungera som mentorer till andra kvinnor i projektets länder. Resultatet blev också att den mansdominerade sjöfolkssektorn fick en ökad förståelse för de frågor som kvinnorna vill förbättra. En ITF-inspektör med internationella befogenheter att bevaka konventionerna Maritime Labour Convention som berör sjöfarten, anställdes i Marocko efter det att projektutbildningar visat på behovet.

Fackliga förtroendevalda i Marocko, Algeriet och Tunisien är numera i högre grad än tidigare, involverade i de interna beslutsfattande strukturerna. Medvetenheten om rättigheterna på jobbet ökade och i Algeriet och Marocko fortsätter facken att utbilda i förhandlingsteknik kring att teckna kollektiva avtal. Tre företagsavtal fick förbättrade arbetsvillkor som ett resultat av utbildningar.

Projektet ändrar inriktning från 2020 och det blir då mer fokus på de förändringar som sker i och med att infrastrukturen kring det kollektiva resandet alltmer utvecklas i privat regi. Det kan bland annat handla om att ställa om jobb från den informella till den formella sektorn men också att facket kan delta i de sociala dialogerna.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60486
Mer info

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt, men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag, däribland Telenor. Målet med insatsen är både att kapacitetsstärka nya företagsfack i att kunna uppnå kollektivavtal och att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 i Myanmar, kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet behöver kartläggas.

Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiva förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen.

Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing, avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken. En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60483
Mer info

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien, främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia) och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på stöd som går tillbaka till 2014 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål.

Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna.

Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal.

Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att de positiva effekterna av avtal ska gynna så många arbetstagare som möjligt inom en sektor.

Resultat i korthet

Sedan 2012 har det varit prioriterat för UNI att registrera fackföreningar och organisera inom DHL-företag i Malaysia. Tre företag har valts ut; DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain och DHL Express.

Redan under projektperioden 2014-2016 erkändes facket och ett kollektivavtal undertecknades vid DHL Global Forwarding. Det andra kollektivavtalet undertecknades 2018 (2018-2021) och 2019 har förhållandet med ledningen mognat och ett så kallat "smart partnerskap" har upprättats med företaget. Detta manifesteras genom att facket får utföra så kallade roadshows vid DHL Global Forwarding Centers i Malaysia för att förklara kollektivavtalet för medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Dessutom hade facket och ledningen ett möte för att diskutera företagets omsättning och möjligheten att outsourca vissa enheter. Slutligen har facket hållit arbetsplatsmöten för att samla in klagomål från arbetarna.

År 2019 nåddes ett genombrott i den långa processen för registrering och erkännande av facket vid DHL Supply Chain, då ledningen erkände fackföreningen i november. Detta är en viktig prestation efter flera års förhalning från företaget. I DHL Express finns det inget av betydelse att rapportera. I Pakistan har ett mål med projektet varit att förena fem befintliga postförbund i en federation. År 2019 gjordes framsteg och ett konstitutionsförslag diskuterades. Det slutliga dokumentet var ännu inte godkänt när rapporten skrevs, men kommer snart att vara det och en invigningskonferens planeras att hållas 2020.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60436
Mer info

Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad. I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.

Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

De svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika form. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både bokstavligen har räddat livet på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe.

I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och två månader med fullt betalt. I varje land skapar fackens kvinnokommittéer sina målsättningar och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem.

Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador, yrkessjukdomar och mindre smittspridning av hiv/aids förekomma.

Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor. Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Kvinnors representation i fackföreningar har ökat, bland annat genom att engagera fler unga kvinnor. År 2019 har över 5 500 blivit medlemmar i facket, men flera fack har tappat medlemmar på grund av ekonomiska och politiska sammanhang.

De flesta arbetande kvinnor har blivit tuffare på att rapportera om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en stor förändring och kan betraktas som ett viktigt resultat av projektet. I Kenya har facket inrättat ett eget utskott för att hantera denna typ av frågor. I Malawi undertecknade facket HFPCWU ett kollektivavtal med Sun Bird Hotel där nyblivna mammor kan amma en timme på betald arbetstid. På Marriot Hotel får en kvinna sex veckors ledighet när hon är nybliven mamma.

I projektets alla länder har 27 procent av kvinnorna fackliga ledaruppdrag och 40,5 procent av medlemskåren är kvinnor. Över 5 500 kvinnliga arbetare rekryterades 2019. I Tanzania är kvinnor involverade i beslutsfattandet och antalet kvinnliga ledare ökar både i den formella och informella sektorn. I Nigeria ökade det kvinnliga medlemskapet med 10 procent och i Uganda med 55 procent. I Senegal har facket fått 120 nya medlemmar i grönsakstillverkarsektorn och i Togos bryggeri har facket ökat med 78 procent nya kvinnliga medlemmar. I Malawi ökade antalet kvinnliga medlemmar bland hushållsarbetare med 144 procent och 540 unga kvinnliga arbetare rekryterades av Plantation and Agricultural Workers Union (PAWUM), vilket motsvarar en ökning med 143 procent. I Tanzania har tobaksförbundet förhandlat om barnomsorg vilket var ett resultat av ett besök av facket på arbetsplatsen.

I Burkina Faso, efter en utbildning för grönsaksodlare i Bobo, slutade kvinnliga grönsaksodlare att använda bekämpningsmedel. De blev också medlemmar i en miljöförening.

I Elfenbenskusten utbildades tusentals kvinnor av en och samma person, tack vare projektets ledarskapsutbildning för kvinnor. Engagemanget mot sexuella trakasserier var det som drev denna kvinna att utbilda vidare.

I Kenya diskuterade 26 anställda i West Kenya Sugar Company moderskapsklausulen i kollektivavtalet och föreslog förbättringsområden. Det resulterade i flera nya villkor: exempelvis en amningstimme, att kvinnor som genomgår missfall får full mammaledighet. Dessa villkor bidrar till att kvinnliga anställda ser vikten av fackligt engagemang och därför har blivit medlemmar.

20 procent av förhandlingsgruppen är kvinnor i Kenya och 10 procent i Nigeria. I andra afrikanska länder är siffran upp till 30 procent. I varje land har facken förhandlat fram kollektivavtal som gynnar den kvinnliga delen av medlemskåren. Det handlar exempelvis om föräldraledigheter, amningstid och kompletterande mat för hiv/aids-patienter. I Zimbabwe utbildade livsmedelsfacket förhandlare, varav en är kvinna, och de lyckades förhandla sig till att en buss ska transportera skiftarbetare till och från arbetsplatsen.

I alla länder genomför facken lobbyarbete gentemot sina regeringar för att ratificera C190 och att bevaka så att företagen beaktar ILOs konvention 190 om trakasserier på arbetsplatsen. Till exempel demonstrerar facken varje månad för att offentliggöra frågan. I Kenya genomförs en forskning om sexuella trakasserier på tre sockerfabriker.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60473
Mer info

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är för splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Dessutom har de stora behov vad gäller mer grundläggande organisationsutveckling.

Projektet syftar till att stärka förbunden inom projekten och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag. Detta sker genom satsningar på rekrytering och utbildning i förhandlingsteknik samt genom satsningar på ökad facklig samverkan mellan IndustriALLs medlemsförbund. Projektet bygger vidare på en modell som testats och utvecklats med stöd från Union to Union sedan 2010.

2018-2019 adderades Mongoliet och Vietnam som tillägg till de tidigare medverkande Indonesien och Malaysia. Liksom perioden 2018-2019 syftar projektet 2020-2022 till att hantera två problemlinjer, fackföreningsbyggande och enhetsbyggande och har formulerat dessa två mål:

• Projektmål 1: "IndustriALL-medlemsförbund blir starkare och större organisationer, mer förberedda för effektiv social dialog och demokratiska industriella relationer."

• Projektmål 2: "Samarbete och enhet byggs på nationell nivå, i struktur och i handling, bland medlemsförbund inom IndustriALL, inklusive för gemensamma åtgärder i social dialog på (multi-) fabriks- eller sektornivå."

Projektets "fackföreningsmål", förväntade resultat och indikatorer för projektet koncentrerar sig på (mer och bättre) organisering och rekrytering, (mer och bättre) kollektivförhandlingar och social dialog och förbättringar för kvinnor, otrygga anställda och migrerande arbetare. Målen för "enhetsbyggande" syftar till att uppmuntra (mer) gemensamt arbete på sektoriell federationsnivå, mellan arbetare som arbetar för samma företag i samma land, mellan arbetare i samma sektorer och på nationella rådets nivå. Globala ramavtal tittas också på.

I Indonesien kommer arbetet inte att koncentrera sig så mycket på facklig organisering, utan mer uppföljning av arbetet som började 2017 med enhetsbyggande och social dialog. Enhetsbyggandet här syftar inte bara till att uppmuntra enhet och harmoni bland medlemsförbund, utan också titta på hur man kan förändra hur medlemsförbund deltar i strategisk planering i fackliga frågor, inklusive förstärkning av effektiv social dialog och uppbyggnad av sunda industriella relationer på industriell nivå, titta på en mer effektiv politik och strategi för social dialog med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och regeringar. Ett specifikt alternativ som kommer att eftersträvas är att etablera sektordialoger (till exempel inom gruv-, elektronik-, textil- eller autosektorerna) med motpartens arbetsgivarorganisationer, delvis genom att bilateralt diskutera specifika sektoriella frågor.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att 5203 osäkert anställda anslutit sig till medlemsförbunden och minst 2 667 osäkert anställda har fått fast anställning tack vare projektet.

I Indonesien och Malaysia har de nationella råden och kvinnokommittéerna i IndustriALLs medlemsförbund varit mer aktiva än tidigare i att samordna gemensamma insatser för mödraskapsrättigheter och jämställdhet samt samordning av projektaktiviteter. Detta är ett tecken på ökad enighet och förbättrad medvetenhet.

Bland annat genom projektets workshop kring otrygga anställningar och industriförbundsprincipen lyckades det mongoliska förbundet MEGM inrätta formella industriella relationer med företaget Oyu Tolgoi (ägt av Rio Tinto), som sysselsätter över 16 100 anställda, varav 13 400 är kontraktsanställda.

Emedan det finns 300 gruvföretag med 64 000 medlemmar, är endast 48 gruvföretag fackligt organiserade med 24 371 medlemmar. I 2018 återaktiverade MEGM sin kvinnokommitté och inrättade ett ungdomsutskott.

Tack vare det ökade fokuset på jämställdhet som åstadkommits genom projektet har konkreta förbättringar gjorts för medlemsförbund i Indonesien, bland annat förlängd föräldraledighet och rätt till ledighet vid menstruation. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60468
Mer info

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310.

Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt.

Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad.

Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer.

SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019 kännetecknades av frysning av utvecklingen av den sociala dialogen och fackliga rättigheter i Ukraina. Det ukrainska fackets påverkansarbete och kampanjinsatser mot de föreslagna ändringarna av lagstiftningen var delvis framgångsrika eftersom ändringarna inte genomförs fullt ut. Det höga internationella trycket och solidariteten spelade en stor roll i detta. Det har dock krävt mycket energi och mänskliga resurser.

Decentraliseringsreformen har pågått i några år nu och erkänns av flera aktörer som framgångsrik. År 2020 planerar regeringen att slutföra processen.

SEUU bildar kontinuerligt nya primära fackorganisationer i de nybildade administrativa enheterna och den 31 december 2019 är organisationstätheten för SEUU 37%.

För att uppnå projektmålen var arbetet inriktat på kontinuerlig utveckling av utbildningsnätverket i de fyra tidigare etablerade utbildningscentrumen och det nya centrala. Effekterna av utbildningen kan ses i ökad kapacitet hos utbildade ledare att förhandla om fördelaktiga villkor i kollektivavtalen på arbetsplatser, skydda rättigheter för de anställda som berörs av reformen, samt förbättrad intern demokrati (nya metoder för deltagande i beslutsprocesser och förankring av beslut) och kommunikation mellan centralorganisationen och regionerna i SEUU. Det ökade antalet utbildade medlemmar i alla regioner har också ökat SEUU: s förmåga att försvara fackliga rättigheter både mot regeringen men också lokalt, på arbetsplatser.

Projektet har ett tydligt mervärde i relation till antikorruptionsarbete i Ukraina och främjande av jämställdhet genom kollektivavtalen och ILO-konvention 190.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60476
Mer info

Vårdförbundet tillsammans med ICN och den lokala samarbetspartnern Lesotho Nurses Association (LNA) in Lesotho ska genomföra en phase out under 2020. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete som under olika perioder fokuserade på olika frågor kring organisationsutveckling samt stöd till hälsovård för medlemmar av LNA. Landet har världens andra högsta hiv-prevalens på 25 % samtidigt som 57 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen (UNDP 2016). Detta innebär att även sjukvårdspersonal, överväldigade majoritet kvinnor, är drabbad och är i behov av hälsovårdsinsatserna.

LNA som organisation har funnits sedan 1966 och uppfyller funktioner både som en yrkesorganisation och ett fack. I Lesotho får inte offentliganställda bilda fack men de kan bilda civilsamhällsorganisationer. LNA tillsammans med sina internationella partner driver ett långsiktigt påverkansarbete för att få bort förbud mot facklig organisering för offentliganställda inom hälsovården.

Projektmålet för denna phase out period är att stärka och bedöma LNAs kapacitet för att hitta nya sätt att samarbeta. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna utvärderingssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60446
Mer info

Svenska Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 17 samarbetspartners i 14 länder genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod. I stort löper projektet vidare gällande strategier, partners och mål, även om förändringar framförallt inneburit att uppsatta mål nu är mer likartade för samtliga partners. Det är färre men mer fokuserade mål samt att medlemsfrågorna ämnar handla om en hållbar avgiftsstruktur.

Resultat från föregående period handlade framförallt om förbättringar av jämställdhetsarbetet i de nationella organisationerna.  Den colombianska gruppen bildade en ny musikerförening och de har haft sin grundkongress och är nu lagligt en professionell fackförening. Ett lobbyinitiativ som syftar till att upprätthålla Unesco-rekommendationen om musikers status i nationell lagstiftning genomfördes, och databasen för medlemskap implementerades inom ett par fackföreningar.

De viktigaste lärdomarna för partners under föregående period var att användningen av underavtal kan lägga till ett ytterligare lager av komplexitet för nationella fack i sektorn, varför ett stöd från globalt håll är viktigt.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande aspekter:

* Begränsad effektivitet inom fackföreningsledningar.

* Musikers status och upphovsrättslagar är dåligt implementerade eller efterlevs inte. Den sociala dialogen är inte tillräckligt utvecklad.

* Jämställdhet, förebyggande av mobbning och trakasserier som fortfarande pågår.

* Säkerhet och hälsa behöver mer uppmärksamhet och arbete.

Projektets mål är att;

* De minst avancerade deltagande fackföreningarna har förbättrat sin ledning och styrning. Alla fackföreningar har arbetat för en bättre hållbarhet med en modern, väl utformad och väl accepterad medlemsavgiftsstruktur.

* Deltagande fackföreningar har startat eller bedrivit lobbyinitiativ om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller policyriktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet och miljöskydd. De främjar denna policy inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sitt eget medlemskap såväl som för de lämpliga beslutsfattarna. För att nå detta kommer projektet framförallt att kombinera följande typer av aktiviteter:

* Nationella utbildningsworkshops

* Delregionala seminarier

* Regionala konferenser. Deltagare kommer att uppmanas att utarbeta nationella rapporter om olika ämnen som ska behandlas under mötena. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem och FIM överväger även att inleda en extern utvärdering av projektet i slutet av projektperioden.

Resultat i korthet

De deltagande fackförbunden har ökat sina interaktioner med varandra vilket innebär att de lär av varandra och ger varandra tips och delar erfarenheter. Det är en viktig strategi i projektet. Så många som 80 procent av deltagande förbund har ökat antalet medlemmar.

Något som också ökar är antalet kvinnliga medlemmar samt kvinnor på ledande positioner. Det ses som ett resultat av projektets arbete. Nu planerar förbunden att starta kvinnokommittéer i varje land för att stärka jämställdheten än mer. Dessutom planeras en kartläggning av hur det ser ut med jämställdheten i branschen likväl som i de fackliga förbunden. Studien ska sedan ligga som grund för framtida åtgärder. ILO:s konvention som omfattar regler kring våld i arbetslivet är viktig i detta sammanhang. Trakasserier av kvinnor inom musikbranschen upplevs som stor.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60447
Mer info

Svenska Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Indien och Indonesien genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt projekt.

Under 2017 erhöll dock FIM och partnern i Indonesien medel för en kapacitetsstärkande workshop. Goda resultat nåddes då i flera frågor, bland annat gällande ökad kunskap kring administration och styrning, vilket också skapat goda möjligheter för denna projektperiod. De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande:

* Svårigheten med att ingå social dialog med arbetsgivare.

* Ett spretigt arbetssätt inom facken där fokus behövs på rätt målsättningar.

* Utmaningar med att ta in medlemsavgifter.

* UNESCO: s rekommendation från 1980 om konstnärens status verkar inte ha gett något konkret resultat i regionen, vilket påverkar arbetstagares situation (arbetsvillkor, fackliga rättigheter etc.).

* Säkerhet och hälsa för musikerna är en tuff utmaning. 

* Musikplattformar online (streaming och nedladdning) genererar inte intäkter för musiker.

Projektets mål är därför att:

* Deltagande fackföreningar har förbättrat dess ledning och styrning. De har arbetat för bättre hållbarhet genom en ny, väl utformad, väl accepterad medlemsavgiftsstruktur. .

* Deltagande fackföreningar har inlett lobbyverksamheter om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller riktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet. De främjar dessa policys inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sina egna medlemmar såväl som för de lämpliga beslutsfattarna.

För att uppnå detta bygger projektet på nationella workshops med deltagande av internationella experter. De lokala fackföreningarna kommer därefter att utforma och anta en arbetsplan med uppföljningsaktiviteter som organiseras och finansieras av fackföreningarna själva. Projektets målgrupp består av ledare, styrelseledamöter och aktiva medlemmar i berörda fackföreningar. Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60466
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och 34 lokala fackförbund i åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019.

Det finns flera resultat som visar förändring i maktstrukturerna inom de deltagande förbunden, till exempel: Andelen kvinnor i ledarpositioner ökade i flera länder på nationell nivå: Irak från 30% till 40%; Jordanien från 5% till 15%; Tunisien från 16% till 22%. Internt, har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina förbund i Libanon, Egypten och Tunisien. Kvinnornas medlemskap har ökat med 7,5% i genomsnitt i Jordanien och nått 40% i Tunisien, Algeriet och Irak, vilket är en kvot inom PSI.

Projektets regionala karaktär utgör en plattform för att få kunskap om jämställdhetslagar och praxis inom MENA-regionen. Detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackförbund inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering.

Projektet strävar också efter att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Arbetet med att skapa plattformar, bygga allianser, sätta press på interna fackliga strukturer och på nationella fackliga centra fortsatte under 2019. Det är för tidigt att tala om effekterna av kampanjerna för att påverka nationella lagar som är viktiga för jämställdhet eftersom medlemsförbunden fortfarande är i planeringsfasen eller i början av kampanjer. Ökningen av andelen kvinnor i de ledande befattningarna fortsatte under 2019, i både Tunisien och Marocko.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60465
Mer info

Public Service International (PSI) kommer tillsammans med Fackförbundet ST och en samarbetspartner i Tchad; Fédération de Syndicats du Secteur Public du Tchad, att genomföra detta projekt under 2020-2022. Genom partnerförbundet kommer andra PSI-anslutna förbund att delta i projektet. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019, 60295.

Projektets första år har resulterat i flera positiva förändringar vad gäller fackets gemensamma ställningstagande och kampanjer för de fackliga rättigheterna. Samtidigt har projektet påverkats av den negativa politiska och ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom facket behövde ägna krafter åt dessa kontextuella utmaningar.

Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Tchad är fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen - beräknat som fjärde fattigaste enligt HDI (Human Development Index) 2020. Att bygga starka fackföreningar inom offentlig sektor är särskilt viktigt för att främja den sociala dialogen och stärka offentliga tjänster av hög kvalitet. Tillgång till offentliga tjänster som hälsovård, utbildning, vatten och energi är kärnan i fattigdomsminskning.

Ett stort resultat av projektet under 2018–2019 har varit förändringen av maktbalansen mellan regeringen och fackföreningsrörelsen efter den långa strejken 2018. Fackföreningar har fått mer utrymme att ställa sina krav, är starkare i den sociala dialogen och har mer kapacitet att förhandla och kommunicera sitt budskap. Även om situationen inte förbättrades som förväntat, har arbetstagarnas löner ökat något och arbetsvillkoren har förbättrats. Detta hände efter en mobilisering av fackföreningarna och framgångsrika förhandlingar med regeringen utan att behöva upprepa en ny period med långa strejker.

Till projektsidan
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60439
Mer info

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.

Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal.

Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt. I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation.

Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar.

En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga bankerna försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att de kollektiva förhandlingar som projektet stöttat har gett bättre arbets- och lönevillkor då kollektivavtal signerats med en rad banker i Colombia och Peru. Tack vare projektet har den latinamerikanska alliansen för offentliga banker kunnat koordinera policy och aktioner.

En stort framsteg var signerandet av ett ramavtal mellan UNI och Banco de Brasil. Aktivitet inom det fackliga nätverket inom Banco Itaú som stötts av projektet har bidragit till att en överenkommelse med banken att under 2020 förnya och förbättra det globala ramavtal som signerades 2018. Genom projektet har en allians för att försvara statliga pensioner bildats och stöttats. Under 2019 fick man kvitto på att det gett resultat i och med att flera framträdande politiker med ansvar för frågorna i regionen deltog vid ett forum som alliansen anordnade. Det tyder på att alliansen erkänns som en viktig aktör och att frågan prioriteras. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60435
Mer info

Projektet är en ny fas av ett flerårigt samarbete mellan LO och VGCL. Tidigare under 2010-2012 har man byggt upp en struktur för utbildning och utbildat utbildare. Nu kommer man att fortsätta att utveckla och bygga upp VGCL:s utbildningsstruktur, med fokus på utbildningsverksamhet för organisering, aktiva lärandemetoder, studiecirkelmetoden och förhandlingar.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60459
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och två samarbetspartner i Liberia, NAHWUL och Niger, SUSAS genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt.

I Liberia uppstod en ny allians med det nationella arbetscentret som har anslutit sig till påverkansarbete för erkännandet av fack inom den offentliga sektorn (och hälsosektorn i synnerhet). I Niger ledde verksamheten till lärdomar om hur man bättre kan förbereda kvinnor och unga för rekrytering och organisering inom facket.

Bägge två länderna lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i dessa länder har ett akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänster med kvalité på lika villkor till befolkningen.

Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt, vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft.

Syftet med projektet är specifikt för varje land. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och finansiella stabilitetet. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under 2019 fortsatte facket NAHWUL i Liberia att med stöd från ILO:s arbetskonferens kräva erkännandet av rätten att organisera inom den offentliga sektorn på lika villkor med den privata sektorn. Facket fortsätter använda strejk som metod för att få regeringen till förhandlingsbordet. Strejken 2019 varade en mycket kort tid och ledde till att flera samarbetsavtal har ingåtts med hälsodepartementet. Bland annat fick NAHWUL en möjlighet att dra av medlemsavgifterna från lönerna vilket är ett steg mot det finansiella oberoendet.

I Niger har utbildningar i organiseringsteknik lett till att 510 nya medlemmar har rekryterats till facket SUSAS, av dem 279 kvinnor och 231 unga. Arbetet fortsätter med att stärka kvinnornas förmåga att tala inför grupp, göra presentationer och organisera.

Till projektsidan
Förbund:
Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60442
Mer info

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Vidare verkar projektet för att försvara föreningsfriheten, sociala rättigheter och för en förbättrad jämställdhet inom sektorn.

Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt hårt drabbade är kvinnor och migrantarbetare. Den peruanska regeringen genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräva möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten.

Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg till att mötas via sociala medier samt att nå globala ramavtal.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat utvecklat specifika organisationskampanjer. Detta har lett till en ökning av antal medlemmar, främst inom den privata bevakningssektorn (Prosegur, Securitas, G4S) och inom städ (Fenaomp, Sitobur y Sintraeslimp).

Utbildning inom hälsa och säkerhet har påbörjats. Projektet rapporterar även att de organisationsutvecklande aktiviteterna har gett resultat och det syns en tydlig utveckling i förbundens kompetens. Detta återspeglas i sättet att planera och definiera sina fackliga strategier, följa upp och presentera resultat. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal
Nummer:
60422
Mer info

I Costa Rica, Colombia, Peru och Ecuador är produktionen av socker och bananer omfattande och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt.

IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter. Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även inom den informella ekonomin, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.

Regionprojektet IUF i Latinamerika arbetar för att stärka de fackliga strukturerna och nätverkande i regionen, med fokus på 4 länder: Honduras, Colombia, Costa Rica och Peru. Målet är att fackliga strukturer i de prioriterade länderna ska stabiliseras och medlemsbasen ska öka. Nätverkande ska ökas i subregionen genom framförallt kommunikationsarbete och samverkan i aktioner.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60444
Mer info

Det svenska Teaterförbundet för scen och film ska tillsammans med det globala facket International Arts and Entertainment Alliance (UNI-MEI) och 24 samarbetspartners i 8 latinamerikanska länder genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod och fortsätter nu att bygga vidare projektet på samma bana med liknande mål, och en merpart av samma partners som tidigare.

En skillnad mot föregående projektperiod är dock att förbundens kapacitet för kommunikation och frågor om hälsa och säkerhet också tagits in bland målen. Från föregående projektperiod var de huvudsakliga resultaten stärkt kapacitet bland fackliga ledare, nya strategier för att genomföra kollektiv förhandling och ökat arbete för jämställdhet inom facken. Samarbetspartners lärdomar från föregående projektperiod som tas tillvara inför denna är att stöd till nivå 4 och 5 är viktigt i en sektor där fack ofta har mycket begränsade resurser.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring svag facklig kunskap hos fackliga ledare, svag erfarenhet gällande kollektiv förhandling, svårighet att värva nya medlemmar, bristande bemötande från motparter till förhandling, begränsade rättigheter för Intellectual Property (IP), skadliga könsnormer inom branschen och bristande respekt för fackliga rättigheter från myndigheter. Projektets mål är att fackliga ledare inom den audiovisuella sektorn från hela regionen kommer att ha förbättrad kunskap och tillförskaffat sig nya verktyg för att öka deras kapacitet att:

* Genomföra kollektiva förhandlingar och påverkansarbete för att försvara bättre arbetsvillkor.

* Utveckla gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner. 

* Utveckla strategier för outsourcing i medieföretag.

* Utveckla strategier för att skydda IP-rättigheter.

* Kommunicera mer effektivt med medlemmar, arbetsgivare, offentliga myndigheter och media.

* Öka jämställdheten på arbetsplatser.

* Öka hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

* Organisera unga arbetstagare. För att nå detta kommer aktiviteter bestå av tre olika delar:

* Utbildningar kommer att ge fackliga ledare nödvändig kunskap och expertis för att bidra till en förändring inom fackliga strukturer, särskilt när det gäller organisering, kommunikation och kollektiva förhandlingar. Utbildningarna kommer att utformas som ledarskapsträning.

* Seminarier som möjliggör peer-to-peer-lärande mellan fackliga ledare och maximerar ömsesidigt lärande. Detta kommer att vara särskilt relevant när det gäller hälsa och säkerhet, jämställdhet, outsourcing, IP-skydd, gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner. 

* Vissa praktiska verktyg kommer att utvecklas, som exempelvis kampanjmaterial och interna checklistor, för att se till att fackföreningsledare har de instrument de behöver och att de kan anpassa sig till deras specifika lokala och nationella sammanhang. Projektets resultat kommer utvärderas av en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60420
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och 7 partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal, Mali and Togo genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter.

Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat försvaras av fackföreningen och de mänskliga rättigheterna och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin.

Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier, minska spridningen av hiv/aids samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt allmänheten generellt. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Fler kvinnor deltar i projektaktiviteterna, i genomsnitt 40 procent och av fackens ledare är 27 procent kvinnor. Efter press från fackföreningarna ratificerade Niger ILO-konvention 183 under 2019.

I Benin rekryterades 934 kvinnor under perioden och hade lika antal män och kvinnor i alla aktiviteter. Under perioden fick 760 personer utbildning kring hiv och aids.

I Niger pågick studiecirklar på 15 arbetsplatser. I Senegal, inrättades två hiv-aids-kommittéer på två hotell.

I Benin arrangerades kampanjer där fler än 1 200 arbetare ökade sin kunskap om hiv och aids.

I Côte d’Ivoire, fokuserade facken på att sprida kunskap om tre de tre pandemierna (hiv, malaria och tuberkulos) och arbetare vid 20 företag besöktes.

I Togo lyckades facket förhandla om permanenta anställningskontrakt för tio truckförare vid Lomé Brewery.

I Senegal fick 584 fackliga ledare, varav 201 kvinnor, utbildning i kommunikation, ledarskap och förhandlingsteknik samt grunderna i internationell arbetsrätt.

I Senegal skapades en kravlista efter workshopen för arbetare vid Brioche Dorée och Nestlé Senegal och då facket la fram den för arbetsgivaren blev det en överenskommelse om ökade löner.

Anställda på Nestlé Senegal, Grands Moulins i Dakar och Brasseries d’Afrique de l’Ouest fick permanenta kontrakt vilket skapar en ökad trygghet för arbetarna. Förbundet vid Grands Moulins lyckades förhandla fram ett årligt utbildningsprogram (730 timmar för 306 personer) och en ökning av bonusen vid prestation med 3,5 procent.

I Togo bildades två nya fackföreningar: en för grönsakstillverkare och en för hushållsarbetare. Under året stängde företaget FAN MILK och facket förhandlade fram en uppsägningsplan som gav betald ålderspensionsavgift (för 14 anställda nära pensionsåldern), en anställd omskolad; en anställd omplacerades till annan arbetsplats.

I Burkina Faso, lyckades facket SYNATRAG öka antalet motorcyklar som medlemmar kan använda i kampanjer och därmed övervaka användningen av bekämpningsmedel. Dessutom erhöll medlemmarna en bonus på 300 000 CFA för arbete som kräver resor.

I Côte d’Ivoire, förhandlade facket CIAGHCI-Dignité fram en höjning av minimilönen för tonfisk- och hotellsektorn med 6 procent. Efter utbildningar, lyckades facket på SACOs chokladfabrik förhandla, om att då anställda avgår med pension så får de en bil av företaget.

IUFs framtagna rapportmall för arbetsolyckor och sjukdom används nu av alla förbunden. De 596 fackliga företrädarna och medlemmarna i hälso- och säkerhetskommittéerna, av vilka 225 är kvinnor, kan nu stödja arbetare vid olycka eller sjukdom på jobbet. 

I Senegal, skapades tre nya hälso- och säkerhetskommittéer och fem förebyggande planer har upprättats. Under året minskade antalet olyckor på två av dessa fabriker med 20 procent, respektive 45 procent.

Projektets länder förblir bland världens fattigaste. Till exempel lever 41,5 procent av befolkningen i Niger och 38 procent av befolkningen i Senegal under den extrema fattigdomsgränsen. Arbetskraften är koncentrerad på landsbygden. De stora problemen är fortfarande mat och sysselsättning, särskilt bland ungdomar och kvinnor.

Osäkerheten i Mali, Niger och Burkina Faso blev mer akut efter en ökning av terrorhotet, som fortfarande överlappar regionala konflikter kring land- och narkotikahandeln. I december 2019 dödades 71 nigerianska soldater på gränsen till Mali. Burkina förlorade 24 soldater i augusti när terrorister attackerade en bas nära den maliska gränsen. I Mali dödades fler än 140 soldater i en serie blodiga attacker under hösten. I Côte d’Ivoire är den sociala och politiska situationen svår och befolkningen är rädd för att ytterligare ett inbördeskrig ska ta fart. Förbud mot möten är allt vanligare.

I Togo fortsätter den politiska krisen och i Benin börjar landet reformera det politiska partisystemet. Trots en viss manipulering är Benin, tillsammans med Senegal, de enda länderna som upplevt en period av relativ lugn på den politiska fronten. Den så kallade Senegal-planen, som har gynnat flera sektorer inklusive trädgårdsmarknad och bearbetning av jordbruksprodukter, handlar om att förbättra hanteringen av sitt vattenförsörjningssystem, vilket bidrar positivt till landets utveckling.

Till projektsidan
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60417
Mer info

Det svenska fackliga förbundet Hotell och restaurangfacket, HRF ska tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Afrika och tre fackliga samarbetspartners i länderna Kenya, Uganda and Tanzania genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt fortsätter från år 2018 och syftar till att stärka de förbund som organiserar personal inom hotellsektorn så de ska bli bättre på att ta tillvara arbetarnas intressen. Redan nu har det gett resultat då facket i Tanzania har slutit ett antal nya avtal, fått fem nya branscher och fem nya kvinnokommittéer.

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort hot mot produktivitet och det mentala välbefinnandet för arbetarna i sektorn. I de flesta länder finns det en lag om sexuella trakasserier men det finns ingen rapporteringsmekanism. Genom projektet insåg fackföreningarna att de måste förändra detta och de kommer att fortsätta att jobba med den frågan under nästa period.

Tack vare utbildningar i fackligt ledarskap kunde många fackföreningar förhandla fram nya kollektivavtal och satsningar framöver kommer att ge fler och bättre avtal.

Projektet kommer också att ge stöd till att hantera klimatförändringarna, hantera outsourcing av hotell och till att rekrytera nya medlemmar med tonvikt på kvinnor och unga. Just kvinnors arbetsvillkor ska beaktas och policy för diskriminerade grupper samt mot sexuella trakasserier ska utvecklas och omfattas av kollektivavtal.

Även arbetsmiljöfrågorna kommer att stärkas genom utbildningar. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektet egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Efter flera kampanjer, som en del av projektet, har IUF tecknat ett globalt ramavtal med hotellkedjan Melia och det var det första globala avtalet inom hotellsektorn. Den globala kampanjen fortsätter för att påverka hotellkedjan Marriott att sluta trakassera kvinnor.

Fler medlemmar har rekryterats i de fack som deltar i projektet. Exempelvis i Indonesien, där federationen FSPM fick ytterligare 551 medlemmar på sju hotell och nu har totalt 7 450 medlemmar. FSPM ökade också antalet medlemmar inom företaget Pizza Hut från 98 i januari till 489. 107 anställda på Faisalabad i Pakistan har gått med i facket PHRCTCAWF. Cirka 120 anställda på små hotell och restauranger i Pakistan bildade en kommitté för att bli en facklig organisation. 25 arbetare från W Marriot på Maldiverna gick med i facket TEAM, vilka blev erkända som facklig organisation av regeringen. Facket deltar nu i tre-parts-dialogen för en nationell minimilön för alla hotellarbetare. Fyra nya Marriot-fackföreningar bildades i Indien. Facket NHW i Kambodja ökade medlemsantalet från 3500 år 2018 till 4414 år 2019, vilket är 50 procent av den totala arbetskraften. Flera nya kollektivavtal har tecknats av de hotellförbund som deltar i projektet och exempelvis gynnades 1 060 arbetare av de förbättrade villkoren som facket SPM Grand Hyatt på Bali förhandlade fram.

187 deltagare från 85 fackliga organisationer i länderna Myanmar, Kambodja, Indien, Pakistan och Indonesien är nu utbildade i förhandlingsteknik. Facket National Union of Hospitality, Catering and Tourism Industries Employees (NUHCTIE), tecknade framgångsrikt ett kollektivavtal för medlemmar anställda på hotellen Accor och Marriott på Fiji. I Indien anslöt sig fyra nya fackföreningar till federationen HEFOI Taj Hotel Union Network, vilket stärker federationens ställning gentemot företaget. Quetta Serena Labour Union undertecknade ett nytt avtal med 14 procents löneökning.

Alla dessa framgångar var resultat av att fackliga ledare har fått utbildning genom projektet. I en av provinserna i Pakistan lyckades facket på Serena Hotel förhandla bort rumskvoten för hushållerskor. Tidigare städade tio hushållerskor 50 rum. Efter förhandlingen behöver de inte städa fler än det antal rum som är möjligt att städa på 8 timmar. "Jag är väldigt glad att facket förhandlade och avskaffade rumskvoten. Jag känner nu att arbetstrycket har lättat. Tidigare var det 12 rum per skift och de flesta gästerna var ofta sena och så jag fick arbeta längre tid. Nu är jag avslappnad och kan gå hem till min familj omedelbart efter arbetstid "- Umair Rahim, hushållerska sedan åtta år.

Fler kvinnor deltar och blir aktiva inom facken. Exempelvis valdes kvinnor till presidentposter för fackföreningarna vid Marriot's Le Meridien och Club Med. I Indonesien blev tre kvinnor valda till presidentposten i sina hotellfack.

Det ansvarsfulla, etiska och hållbara (RES) turisminitiativet för IUF Asien/Stillahavsområdet fortsätter att öka medvetenheten om vikten av miljömässig hållbarhet som en integrerad del av hållbar turism, tillsammans med hållbara jobb. I Phuket, Thailand, fortsätter facket FHSL sitt samarbete med hotellorter och lokala myndigheter för att bland annat städa stränder. Dessutom tog FHSL upp frågan om matavfall på hotell som en fråga under 2019. På Naga World Hotel Casino i Kambodja kampanjar facket NHW med krav på att förbjuda rökning.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60487
Mer info

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat.

En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 procent av arbetskraften är organiserad. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån.

Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV-inslag kommer att utökas eftersom det är en mer populär kanal än den traditionella radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden samt hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Resultat i korthet

Malawi har en befolkning på 17,5 miljoner och arbetskraften är cirka 7,2 miljoner. Den facklig organiseringsgraden i Malawi är låg. Den stora arbetskraften återfinns på landsbygden där facken oftast inte finns närvarande. Det gör att radion når inte bara allmänheten utan också arbetande personer i hela landet. Deltagande fackliga förbund sprider budskap om sin verksamhet i radions sändningar. Det är information om den nya lagstadgade minimilönen, jämställdhet, miljö och klimat samt vad en kan göra om det blir problem på jobbet.

Radion skapar intresse för fackligt medlemskap och under åren 2018-2019 rekryterades 6 628 nya medlemmar, (161% över målet på 2 500). Förbunden hänvisar till radiosändningarna som primära källor för arbetare att få information. Det sägs att facken har det lättare att rekrytera nu då många redan vet vad facket är tack vare radiosändningarna.

De fackliga organisationerna sluter också avtal lokalt på arbetsplatserna. Under 2019 slöts 7 kollektivavtal vilket ger arbetarna bättre rättigheter. Genom radiosändningarna kräver fler rätt till minimilönen, även i avlägsna byar. De hushållsanställda är en grupp som nu förstår sina rättigheter att få minst minimilön. Ett ökat antal anställda i den formella sektorn förstår sina grundläggande rättigheter och kräver dem genom att hänvisa till lagen och informationen har de fått via radion.

Kvinnor i Malawi har generellt färre möjligheter till jobb och till ledande positioner. Den könsbaserade diskrimineringen är väl synlig. Projektets involverade fackförbund har fortsatt att inkludera fler kvinnor på ledande poster. Minst 33% av kvinnorna har beslutande positioner inom facken. Förändringen är naturligtvis ett resultat av många paralella processer, men troligen har även radions budskap spelat en roll.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60412
Mer info

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Asia Pacific med partners i Indien, genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större transportnav, varav en stor hamn, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Hamnarbetarfacken brottas med frågor som privatisering, outsourcing och ökad användning av kontraktsarbetare med korta anställningar.

Projektet påbörjades under 2017 och har varit framgångsrikt. Genom kraftfulla strategier, såsom exempelvis kampanjer, har de under 2018 rekryterat nästan 3 000 nya medlemmar på kort tid. De deltagande fackliga organisationerna lyckades också förhandla till sig åtta kollektivavtal som visar att de har färdigheter att försvara fackliga rättigheter och utveckla schysta arbetsvillkor.

Projektet fortsätter att ha fokus på att kampanja och rekrytera fler medlemmar, förtroendevalda och därigenom utöka den fackliga närvaron i de viktiga naven inom sjöfarten. Det handlar också om att skapa demokratiska fackliga organisationer, utbilda representanter och skapa nätverk mellan de olika fackliga organisationerna.

Det finns en majoritet av unga arbetare och ett ökande antal kvinnliga arbetare i logistikbranschen som inte är representerade. Projektet kommer att bidra till en förändring och arbete som relaterar till kvinnors rättigheter och deltagande i beslutsfattande organ inom fackföreningarna kommer att stärkas. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Utbildning och samarbete spelar den viktigaste rollen i att stärka fackens kapacitet samt i att föryngra facken. Det handlar bland annat om att organisera de oorganiserade arbetarna inom den informella sektorn. Det innebär att unga arbetare från byar får kompetens i organisation och ledarskap, rättigheter på arbetsplatsen, arbetsmarknadslagar och förhandlingsteknik. Denna kunskap gör dem aktiva och villiga att bidra till förändring.

Bättre arbetsvillkor med kollektivavtal och ökad demokrati inom facken är några resultat. Andra resultat är fler medlemmar (1 080 under 2019), fler utbildare som utbildar vidare på sina arbetsplatser och att fler har en ökad kompetens i organisation och ledarskap. Fler avtal säkrar arbetsvillkoren och stärker fackens ställning på arbetsplatsen. Projektet arbetar ofta i kampanjform.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60474
Mer info

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Fokus ligger på organisering i nationella företags värdekedjor, i Pakistan även multinationella företag. Att rekrytera kvinnor, unga samt kontraktsanställda är en prioritet, så även att öppna upp fackens interna strukturer för ökad representation och deltagande av dessa grupper.

Vidare fokuserar projektet på att vidareutveckla facklig enighet och minska konkurrens mellan olika förbund på samma arbetsplats och i samma sektorer. Projektet innehåller också mål kring ökat uttag av medlemsavgifter för att förbättra fackens finansiella hållbarhet samt utbildning i förhandling för att kunna förhandla bättre kollektivavtal.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i förändringar i fackföreningarnas attityder och vilja att organisera osäkert anställda. Detta är resultatet av de många år som IndustriALL har fokuserat på och drivit denna fråga med medlemsförbunden i Indien, Nepal och Pakistan, i detta och i tidigare projekt.

År 2019 har 906 kontraktsanställda inom bilbranschen och 120 kontraktsanställda inom cementbranschen fått fast anställning genom kollektivavtal som är undertecknade av fackföreningar utbildade i detta projekt. Nya avtalsklausuler om krav för att förbättra situationen för otrygga arbetare håller på att förhandlas.

Man har också under året sett en tydlig ökning av antalet unga och kvinnor som deltar i projektaktiviteter och andra fackliga aktiviteter utanför projektet, något som kan härledas till projektets insats.

Under året har också flera ungdomskommittéer eller liknande bildatds inom ett antal av de deltagande förbunden. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60477
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers kommer tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Afrika och 37 förbund i åtta länder att genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period och stöd i någon form har pågått under flera år.

De deltagande länderna har varierat genom åren liksom målen, men i dess kärna handlar projektet om att bygga demokratiska och effektiva fackföreningar som är anpassade till de specifika behoven i varje land/medlemsförbund.

Projektmålet är att deltagande fackföreningar ska växa och ha betalande medlemmar som aktivt deltar i fackföreningsarbetet. De ska ha förbättrat sin struktur för att vara mer demokratiska och mer representativa för arbetarna i deras sektorer, inklusive kvinnor, ungdomar, och osäkert anställda. Målet är att de deltagande förbunden kommer att kunna organisera strategiskt och konsekvent även efter att projektet är slut. De kommer att kunna förhandla fram bättre villkor för arbetare på nationell nivå och arbetsplatsnivå. Samarbetet mellan förbunden kommer att förbättras och de kommer att arbeta tillsammans för att ta itu med gemensamma frågor för att främja fackföreningsrörelsen i deras respektive land.

I allmänhet behandlas alla eller några av följande ämnen i workshops/seminarier/utbildningar/kampanjer/möten: organisering, kollektivförhandlingar, ungdomar och kvinnors deltagande, ekonomihantering, strategisk planering, samarbete mellan medlemsförbund i ett land. För perioden 2020–2022 har Elfenbenskusten inkluderats i projektet och aktiviteterna har skalats ned i Burkina Faso. Projektresultaten kommer att verifieras genom en extern utvärdering 2021 samt i och med projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i Burkina Fasos alla tre medlemsförbund inrättade nationella kvinnokommittéer 2018, med stöd av projektet. Kommittéerna förblev aktiva under hela projektplaneringen, genomförandet och utvärderingen av 2018 och 2019. Detta ledde till förbättrad integration av kvinnofokuserade frågor i varje årlig projektplan.

DR Kongo; Tack vare projektets kapacitetsutveckling för gemensamt kampanjarbete bland fackföreningar har samarbetet mellan förbund förbättrats. Detta har haft synliga resultat i kampanjen mot det multinationella gruvföretaget Glencore. År 2018 började IndustriALL-medlemsförbund i DR Kongo samarbeta med icke-IndustriALL-medlemsförbund om viktiga arbetskraftsfrågor vid Glencore, och detta fortsatte under 2019. Detta bidrog till att ena arbetarna och stärka deras kamp för sina rättigheter. Det lokala facket vid Kolwezi (KCC-gruvan) har blivit alltmer självgående när det gäller att identifiera sina egna prioriteringar och förhandla med ledningen, med minskat beroende av sin fackliga federation. Detta har skapat ett decentraliserat tillvägagångssätt som är mycket mer hållbart och effektivt, vilket lett till en förbättrad social dialog på Glencore under 2018 och 2019, jämfört med 2017 och även konkreta förbättringar i kollektivavtal som exempelvis lika lön för lika arbete och att Glencore nu följer nationella arbetsmarknadslagar.

I slutet av 2019 hade alla de fem medlemsförbunden i DRC inrättat kvinnokommittér samt en gemensam IndustriALL National Women’s Committee genom projektet. 40% av deltagarna i projektaktiviteter i DRC var kvinnor, jämfört med 13% 2018. Som ett resultat finns det ett åtagande att inrätta en kvinnokommitté hos medlemsförbund och arbetsplatser. Flera år av fokus på kvinnligt ledarskap inom detta och föregående projekt har också bidragit till ett ökande antal kvinnor i beslutsfattande positioner i några av fackföreningarna i Demokratiska republiken Kongo. Exempelvis valde förbundet CDT en kvinna till organisationens vice ordförande på kongressen 2019.

I Kenya förbättrades integrationen av kvinnors prioriteringar som ett resultat av projektets genusworkshop. Det gjorde det möjligt för kvinnorna att identifiera prioriterade områden, interventioner och utveckla konkreta jämställdhetsmål. Genom kapacitetsuppbyggnad i projektet kunde IndustriALL National Women Committee i Kenya dra nytta av det man lärt sig för att informera om nya strategiska åtgärder för framtida arbete och utveckla en handlingsplan för 2019. Medlemsförbunden i Kenya bildade en kvinnlig organisationskommitté för att genomföra rekrytering av kvinnliga arbetare. Ett förslag till jämställdhetspolitik för IndustriALLs medelmsförbund i Kenya har utvecklats.

Som ett resultat av detta projekt är den strategiska planeringsprocessen vid medlemsförbundet i Lesotho (IDUL) inkluderande och öppen. IDUL genomför inte längre ad-hoc-aktiviteter och strävar nu efter att genomföra fackföreningens strategiska plan - något det aldrig brukade göra innan projektet. Strategisk planering, ledning och återkoppling till förbundet av ledningen har förbättrats avsevärt. Utbildning i ekonomihantering i projektet har lett till förbättrade interna fackliga, årliga budgeterings- och revisionsprocesser, vilket har förbättrat finansiell rapportering och styrning i IDUL. Det bidrog också till att stärka känslan av gemensamt ägarskap av förbundet och dess frågor bland ledare, aktiva och medlemmar och deltagandet har ökat. IDUL har även avsevärt förbättrat jämställdheten i sitt arbete under 2019 (dvs. inkluderande av kvinnorelaterade kollektivavtalskrav samt att fackliga utbildningar integrerade kvinnors frågor).

Även om det har varit svårt för medlemsförbund att samarbeta och samordna, har detta förbättrats avsevärt de senaste åren. Det nationella samordningsrådet (NCC) grundades 2018 och fungerar med deltagande av de 4 medlemsförbunden i Madagaskar. Två av medlemsförbunden, SVS och FESATI tecknade ett samförståndsavtal om att samarbeta och inte konkurrera om medlemmar. De har haft gemensamma utbildningar för sina medlemmar. År 2018 enades alla gruvfack för att genomföra strejk i Kroma, en av de tre största formella gruvorna i Madagaskar. Det här är första gången som alla medlemsförbund gick med på att stödja sådana åtgärder. Projektutbildningar har lett till förbättrad kvalitet på de årliga strategiska planerna - med tydliga mål, roller och ansvar under 2018 och 2019 - jämfört med 2017. Vidare förbättrades integrationen av kvinnors prioriteringar i medlemsförbundens operativa planer för 2018 och 2019, jämfört med 2017.

I Uganda genomförde fler förbund specifika aktiviteter riktade mot kvinnor och fler insåg den positiva effekten av kvinnoprogrammet, vilket visade sig genom att förbundet UTGLAWU bildade en nationell kvinnostruktur 2019. Ett annat förbund, UCPAWU, organiserade kvinnliga arbetare genom att initiera inkomstgenererande aktiviteter. Exempel på inkomstgenererande aktiviteter inkluderar bakning, hantverk och återanvändbara mensskydd för kvinnor.

Ett förväntat resultat i Zambia är att utveckla policys kring ekonomistyrning hos de tre medlemsförbunden. Alla tre lyckades göra det under 2019 och de rapporterar alla om förbättrad ekonomihantering och rapportering till följd av policyn. I Zambia finns det även ett ökande antal kvinnliga förhandlare. Till exempel hade det anslutna NUCI 6 kvinnliga kollektiva förhandlingsförhandlare i slutet av 2019 - som alla tidigare har deltagit i utbildningarna inom projektet.

På grund av den pågående ekonomikrisen registrerade medlemsförbunden en minskning av medlemmar med 18% år 2018 och 8 % 2019. Å andra sidan blev Zimbabwe ett föredöme för ungdomsdeltagande i regionen. Beslutet i IndustriALL att inrätta en regional ungdomsplattform grundades på ungdomens erfarenheter i Zimbabwe. Rekryteringskampanjer riktade sig dessutom till ungdomar och implementerades av ungdomsstrukturer som stöddes av förbundens värvare. Skapandet och förstärkningen av de nationella samordningskommittéerna i alla länder är en del av projektet, för att förbättra enigheten bland medlemsförbunden. I slutet av 2018 har alla medlemsförbund i projektländerna etablerat fungerande samordningskommittéer. Endast i Zimbabwe sammankallades NCC med medlemsförbundens egna resurser, vilket i sig är en framgång då det visar på ägarskap och hållbarhet. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60460
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och tre samarbetspartners i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) och National Workers Union of Swaziland Higher Institutions (NAWUSHI) genomföra ett projekt i Swaziland under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2019.

Swaziland fortsätter att befinna sig i en period av politisk turbulens och ekonomisk stagnation. Fackets respons mot de yttre utmaningarna bygger på de interna kapacitetsstärkande insatserna, vilket gör detta projekt till en viktig plattform för utveckling. Lärdomarna från förra perioden ledde till att ett nytt fack som blev medlem i PSI 2018, nu blivit del av projektet, (NAWUSHI). Hiv/aids är ett stort problem i landet med cirka en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar.

Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andelen kvinnor i ledarpositioner och integrerat insatser kring hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden.

Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställd basis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. Bland huvudstrategierna ingår kartläggning av konsekvenserna av privatisering, vilket kommer att utgöra en grund i påverkansarbetet. Här ingår även utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektets fokus har bytts från arbetsmiljö och säkerhet till kvalitetshälsa för alla. Detta visade sig vara en viktig strategiförändring eftersom facket lyckades med att få regeringen att uppmärksamma frågorna om offentliga tjänster inom vården, medicinska produkter, vacciner och teknologier, hälsoinformation, hälsofinansiering och arbetskraft inom hälsovården.

Som ett resultat av mötena med hälsoministeriet utarbetas ett handlingsprogram. TDetta tillsammans med de publika aktioner såsom strejker och demonstrationer har gjort fackföreningar till viktiga aktörer i folkhälsofrågor.

Det är dock för tidigt att se förväntade resultat när det gäller jämställdhet som är projektets huvudsakliga mål. Swaziland är fortfarande ett djupt patriarkalt land och detta påverkar även situationen inom fackföreningarnas strukturer och beslutsfattande organ. Projektet har lyckats belysa frågor som berör kvinnor i facket, men mycket mer arbete återstår.

Till projektsidan