Våra utvecklingsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka projekt du vill se genom att välja förbund, region och/eller land i rullgardinsmenyerna nedan.
  • Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal utvecklingsprojekt över hela världen för att stötta framväxten av starka fackförbund. På denna sida kan du söka bland alla projekten för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur utvecklingsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Svenska Barnmorskeförbundet
Land:
Nummer:
60480
Mer info

Svenska Barnmorskeförbundet ska tillsammans med samarbetspartnern Ghana Registered Midwives Association in Ghana genomföra projektet under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildadets från att vara professionsorganisationer till fackförbund och inleder nu ett nytt samarbete. Målet med projektet är att stärka partnern i Ghana så att den kan fungera effektivt som fackförbund. Forskning visar att barnmorskor ofta upplever brist på respekt för sitt yrkeskunnande, låga löner, osäkra anställningsvillkor och könsdiskriminering på jobbet och i samhället. Det finns också bevis på att behovet av att åtgärda problemen som barnmorskorna, liksom jämställdhets- och rättighetsfrågor, är akut. En organisationsbedömning ska göras enligt den internationella standarden MACAT, som används av International Council of Midwives. Denna ska ligga till grund för kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Detta är år 1 för detta nya projektstöd för tre nya projekt. En strategisk plan med en uppsättning mål har upprättats med hjälp av en etablerad metod för organisationsbedömning, nämligen MACAT. Organisationsbedömningen genomfördes i ett format som möjliggjorde deltagande från nationella och regionala avdelningar, vilket ökade det demokratiska deltagandet. Den svenska partnern har lanserat en blogg för att dela med sig av information till den svenska allmänheten och organiserar också tillsammans med Sida/UD ett evenemang på hög nivå. Union to Union bjöds in att delta och bidra genom att hålla en presentation om det internationella samarbetets relevans för denna sektors arbeten och anständiga arbetsvillkor. Dessutom har swedish partners tillsammans med andra aktörer etablerat ett nätverk för barnmorskor. Detta kommer att bidra till ett av målen i den strategiska planen. Se även Union to Union Annual report 2020 där detta projekt lyfts fram.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60426
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Afrika är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
För regionen Afrika finns det ett särskilt delmål i projektet, det handlar om att utbilda journalister i rapportering av klimatförändring för att påverka samhället och lobba för konkreta åtgärder.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Projektorganisationerna har undersökt situationen för unga journalister och tillgång till nya teknologier. En viktig framgång var att under 2020 bildades för första gången ett journalistförbund i namibia.
Projektet har också utbildat ett 40-tal journalister i hur rapportera om klimatförändring.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60432
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och 4-50 partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men har med sig erfarenheter och basfakta från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika.

Regionens flygindustri genomgår en stor utveckling med avregleringar och där privatisering av både flygbolag och flygplatser sker som får konsekvenser för de anställda och dess fackliga företrädare. Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – flygplatserna – de viktigaste inom regionen.

Projektfokus är att värva medlemmar och bygga facklig arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna som ska hanteras är att otrygga arbeten växer, trycket på arbetet växer när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer, fler arbetar extra obetalt. Det handlar också om att reagera och agera då brott mot arbetsrätten sker och då arbetare har otillräcklig utbildning, kompetens och för lite fortbildning för att klara den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det handlar om att utveckla solidaritet mellan facken på samma flygplats och de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning, erfarenhetsutbyten och hitta innovativa sätt att samla och samarbeta inte bara mellan många fack utan också mot många företag.

Projektet kommer att hitta nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekanik till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal. Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet och stort i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Projektet har trots pandemin och en flygindustri som lamslagits (95%av flygsektorn) nått ett av sina mål. De har lyckats utse en samordnare per flygplats som ska koordinera jobbet med att få alla att hålla ihop och driva sina krav gemensamt. Känslor har flödat bland fackens medlemmar, av sorg, ilska, uppgivenhet etc. Projektet bidrog för att dessa kunde bearbetas tillsammans via en specifik kommunikationskanal. Satsningen gav energi till deltagarna och nu blickar de framåt.

Till projektsidan
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med Building and Woodworkers International och drygt 100 av dess medlemsförbund ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar i ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter. Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har arbete med arbetsmiljö och säkerhet fått en större del inom programmet än planerat. Många förbund har genom förhandlingar med arbetsgivare lyckats klassificera covid-19 som en arbetsskada, vilket är viktigt i samband med klausuler och ersättningsnivåer. Även andelen arbetsplatsinspektioner har ökat för att säkerställa avstånd och hygien.

Fokus har under 2020 även lagts på unga och kvinnor. Utbildningsinsatser kring migrantarbetares rättigheter och ILO konvention C190 mot våld och trakasserier i arbetslivet har också genomförts.

På grund av restriktioner och nedstängningar på arbetsplatser inom sektorn har väldigt många bygg- och skogsarbetare förlorat sina anställningar och medlemsbortfallet för lokala fackförbund varit stort. Det globala facket Building and Woodworkers International, BWI har lyckat rekrytera 69 000 nya medlemmar, varav drygt 8 000 migrantarbetare, Nya kollektivavtal har förhandlats fram. Dessa skapar bättre villkor för över 30 000 arbetstagare inom sektorn.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60427
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Asien är en. Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.

Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Journalistförbund i Asien har under 2018 - 2020 genomfört studier om journalisternas tillgång till digitala verktyg och det skapades också ett digital plattform i SriLanka. Genom subregionala webbinars främjas utbyte av erfarenheter och bilaterala insatser i regionen.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60482
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI är en fortsättning på projekt 60262 och bedrivs i Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marocko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Projektet kommer att fokusera på arbetstagare vid Airtel, Ericsson, MTN, Maroc Telecom, Orange och Vodacom.

Resultat i korthet

De viktigaste utmaningarna för facken i projektet var kampen för föreningsfrihet då vissa arbetsgivares vägrade att förhandla, främst i Sierra Leone, Madagaskar, Ghana och Nigeria. Resultaten blev att det nu finns ett branschövergripande nationellt kollektivavtal i Sierra Leone som täcker hela telekomsektorn.
Fackligt erkännande i Ghana gjorde det möjligt för MTN-outsourcade arbetare att organisera sig och därmed täckas av kollektiva förhandlingar.
Efter fackens påtryckningar mot arbetsministeriets i Nigeria tvingades företaget MTN att respektera rätten till föreningsfriheten.

Projektets partners är mer digitala vilket har ökat nätverkandet mellan de inblandande facken. Att utbyta tankar, strategier och att tillsammans öka trycket på företagen för att uppnå förbättrade relationen och arbetsvillkor blev vinsten.
Fler medlemmar rekryterades under 2020, 40 nya medlemmar hos COTU, 400 nya medlemmar hos CWU, 186 nya medlemmar i Kenya och 186 nya medlemmar hos COWUMA.

Fler kvinnor har deltagit i möten arrangerade av projektet, totalt 153 kvinnor från 14 länder och från 15 fackförbund.
Pandemins utmaningar hat gett att arbetsgivaren har en ökad förståelse för balansen mellan arbete och fritid. detta efter fackens förhandlignar. Dessutom respekteras nu även ILO-konvention nr 156 (om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare med familjeansvar) samt konventionen nr 183 (i samband med havandeskap och barnbörd).

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60484
Mer info

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt som går tillbaka till 2014. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är DHL, DPD Geopost, Chronopost, Laser.

Resultat i korthet

Projektet är en framgång i att bygga allianser för anställda inom företagskoncernen DHL och då det startades år 2019 var det 10 länder som deltog, idag är det 15. Övergången till att bli mer digitala lärde facken en hel del. Förutom ett nytt sätt att jobba, teknisk utveckling med kompetenslyft för många, även att de kunde ha bjudit in fler att delta eller anordnat fler utbildningstillfällen.

Appen Whats App blev en bra möjlighet till diskussioner om förslag till förbättringar och strategier men länkade också ihop samtliga partners. Vid utsatthet eller då arbetsgivaren vägrade förhandla eller kränkte deras rättigheter, kunde förbunden agera med EN röst.

Alla partners har fokuserat på hälsa och säkerhet och för att behålla jobben för de mest utsatta arbetarna. Exempelvis skedde en överenskommelse att balansen mellan arbete och privatliv skulle respekterats av arbetsgivare och att vissa kunde stanna hemma med lön. Framförallt gynnades gravida kvinnor, personer som lider av kroniska sjukdomar och personer som lever med funktionsvariationer av denna överenskommelse.

Företaget DHL för en aktiv dialog med facken då det gäller deras hållbarhetsprofil och främjandet av gröna jobb och en minskning av klimatpåverkan. Arbetsgivare och de fackliga är exempelvis överens om att plantera träd ihop, och så skedde bland annat i Mali i augusti 2020 och i Elfenbenskusten i november 2020.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60485
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörerhar fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar. Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektets nationella aktiviteter till Indien. Därutöver ingår regionala och globala nätverksmöten med särskilt fokus på deltagande från fackförbund från Nigeria, Ghana, Indonesien och Malaysia. Dessa länder har tidigare ingått i projektet med nationella aktiviteter.
Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service. Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Resultat i korthet

Sedan starten 2017 har ett fungerande global nätverk byggts upp med aktivt deltagande från fackförbund i projektets fokusländer. Projektet är ett bra exempel på hur fackföreningar som arbetar tillsammans kan stärka varandra och inkludera svenska partners.
Närvaron och bidraget från den svenska fackföreningarna på Ericsson har hjälpt till att skapa en formell dialog på global nivå där fackliga rättigheter och andra viktiga frågor relaterade till kön, klimat och hälsa/säkerhet diskuteras.
Denna globala formella dialog forum har fått framgångar under året men att det behövs även regionala forum blev tydligt. Många av facken i länderna är små och deras frågor är mer nära och kräver andra lösningar än dem på en mer övergripande nivå som gäller alla.

En av de grundläggande delarna i detta projekt är att ge stöd till de lokala fackföreningarna att förhandla om kollektivavtal och representera arbetare. Trots Pandemin, lyckades facken i Israel att få till ett avtal, det första någonsin inom Ericsson i landet.
I Indonesien blev facket formellt registrerat och även i Kenya. Dessa kan nu formellt företräda sina medlemmar och teckna avtal.
Det historiska första kollektivavtalet någonsin med facket Histadrut och Ericsson Israel undertecknades och i Malaysia gav samarbetet inom projektet förbundet en större legitimitet.
I Indien har fackets NCU: s deltagande i nätverket fått ledningen att garantera att inga trakasserier av lokal företagsledning ska förhindra eller störa fackliga aktiviteter.

De svenska fackföreningarna håller sina medlemmar uppdaterade om projektets framsteg på hemsidor, interna kommunikationsutrymmen och i sociala medier. Under 2020 fick Ericssons intranät en specifik sida för fackligt nätverk. Detta ses som ett viktigt verktyg för att upprätthålla länken mellan svenska fackliga medlemmar inom Ericsson och medlemmar (nuvarande och potentiella) i olika projektländer.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60488
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillabka till 2014. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras. Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fick förändra sitt sätt att arbete i och med Pandemin och då inte bara att utbilda digitalt.
Det handlade mycket om att möta den oro som finns inom förpackningsindustrin i stort, om pandemins effekter och vilka framtida utmaningar i och med teknikutveckling, som de tror de kan mötas av.
En tydlig oro var i vad som skulle bli deras framtid inom branscherna, tryckning och förpackning, efter att 5G införs samt automatisering och den digitala världen. Redan nu syns en ökning av automatiserade flöden på arbetsplatser med mindre behov av anställda.

Fokus var fortfarande på att värva fler för att stärka fackens röst gentemot arbetsgivarna men också för att kunna förbättra levnadsvillkoren för medlemmar, dess familjer och till samhället i stort. Men facken hade svårt att genomföra större rekryteringar.
I Indonesien har facket uppnått en organisationsgrad på 90 procent (90 medlemmar) och har valt en kvinna till ordförande för förbundet samtidigt som de tecknat ett förbättrat kollektivavtal med arbetsgivaren.

Många sektorer uppmuntrades att arbeta hemifrån, men den grafiska och förpackningssektorn inklusive Amcor Flexible Indonesia var undantagen från beslutet, eftersom det är en viktig sektor. Mat, dryck, mjukpapper och andra förpackningar är viktiga för distribution till människors konsumtion. Facken inom projektet genomförde kampanjer för att säkerställa att arbetsgivarna inte kommer att använda pandemin för att urholka arbetarnas rättighetereller utsätta dem för fara. Resultatet blev att arbetsgivarna erade i tillhandahåller skyddsutrustning i den omfattnign som behövs.
I Indonesien erbjuder företaget medicinska tjänster och specialbehandling för den som är sjuka. I Malaysia har förpackningar inom livsmedels-, dryckes- och hälsoindustrin sett en ökning av jobb då efterfrågan har ökat, inte minst då mat förpackades alltmer i portioner.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60464
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019. Projektets första år har lett till att tre fackföreningar inom hälsovårdssektorn - fackföreningar som organiserar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - har förenat sig med en federation och påbörjat ett strukturellt utbyte mellan ledarskapet i frågor som rör administration, rekrytering och representation av kvinnor och unga. Det är fortfarande ganska sällsynt att de professionella fackföreningarna inom den offentliga sektorn förenas på detta sätt, vilket gör detta resultat speciellt. Det finns emellertid utmaningar som detta projekt kommer att arbeta med.
Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
De tre facken inom vården har bildat en federation i 2019 och detta har spelat en viktig roll för att försäkra efterlevnad av viktiga lagar och samarbeta med regeringen kring Covid-responsen. Partnerskapet mellan regeringen och facket inom ramen för den sociala dialogen gjorde det möjligt att tillgodose arbetarnas krav på att förbättra vårdpersonalens levnads- och arbetsvillkor.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292. I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).
Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen av arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap.
PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn. Pilotprojektet har identifierat flera problemområde som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hus PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning. Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020 Projektet fokuserade på fortsatt utveckling av utbildningsmaterial “Confronting the Climate Crisis: Time to Act” och utforska nya utbildningsmetoder. Ordföranden för Saint Lucias unga arbetarnas nätverk och fackfets president, lade till fackets röst i uppmaningen till Saint Lucia att ratificera Escazú-avtalet som är viktigt för klimatarbetet i regionen. Efter mycket påverkansarbete av ett antal allierade ratificerade Saint Lucia avtalet den 1 december 2020. Detta avtal är första i världen som har skrivningar till försvar för miljö människorättsaktivister.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60450
Mer info

Projektet söker bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.
Målet är att de medverkande fackförbunden kan samarbeta bättre i regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Resultat i korthet

Världsfacket ITUC, genom sin regionala europeiska enhet PERC, genomför detta projekt i Balkans och i Sydösteuropa, i samarbete med svenska LO och TCO.
projektet har under några år byggt upp fackliga nätverk inom specialliserade ämnen: Hälsa- och arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation, ekonomi, m.m. Nätverkande har gett resultat. I många länder tillämpar specialister de kunskaper som seminarier och utbyte producerar.
I Ukrania till exempel påverkade facket och fick staten att erkänna Covid-19 som ett arbetssjukdom och därmed regler angående skyddprotokoll, vaccination, etc.
Facket i Georgia, Kazakhstan fick igenom viktiga förändringar i arbetslagar som bekräftar rätt till organisering och respekt till de internationella konventionerna.
Ekonominätverket har bearbetat förslag på strategier för återuppbygnaden av ekonomin i regioner efter pandemin.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Land:
Nummer:
60456
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartner i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287. Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration, UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning. Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, t.o.m. total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades målmedvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes. Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som är själva internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020. Projektet har resulterat i att de två facken i Nigeria har förhandlat fram säkrare arbetsvillkor och Covid-19 relaterad stöd till arbetare i samhällsbärande tjänster. Detta samt att regeringen efter trycket från facket anställt fler personer, säkerställt tillgång till offentliga tjänster för interna flyktingar i flyktingläger. Facken som stöds i projektet har genom utbildningar och kapacitetsstärkande insatserna erkänts av de regionala regeringarna som en nyckelaktör både på federal och regional nivå. Genom facken har 10 kvinnor med internflytingstatus deltagit i ett hög-nivå FN-möte om flyktingfrågor vilket fått en uppmärksamhet.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60411
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transports workers Federation), det regionala ITF Africa och ett antal partners i Dakar and Addis Ababa ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar, som finansieras av lån från Världsbanken. Lånen innehåller oftast förbehåll att BRT systemen drivs av privata företag. Förutom större sociala och miljömässiga fördelarna med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet. Ett centralt problem i spridningen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna. Detta 3-åriga projekt följer metodiken och strategin utvecklad 2018 och 2019. Börjar med forskning i Dakar och Addis Abeba, följt av lokala aktiviteter utvecklade från forskningsresultaten. Under föregående period opererade projektet i Nairobi. ITF arbetar mycket strategiskt för aktivt ansvar i Just Transition och har också en aktiv dialog med Världsbanken. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av BRT. De tre projektdeltagande fackföreningarna i Nairobi stärkte sin förhandlingskraft då de deltog i projektet genom bland annat ökat medlemskap, ökad kunskap hos arbetarna om sina rättigheter och i att bygga allianser. Det var riktade rekryteringskampanjer av Matatu-arbetare och mer än 700 nya medlemmar anslöt sig. Målet med detta projekt är att organisera BRT-arbetare och deltar som intressenter i beslut som fattas för att införa BRT. Att de organiserar informella arbetare med tonvikt på kvinnor och unga arbetare och stöder en rättvis övergång från informella arbetare och formalisering av informell transport för att förbättra arbetsvillkoren. Arbetare, fackliga organisationer, passagerare, kvinnogrupper och ideella organisationer arbetar tillsammans och kräver hållbara, tillgängliga, prisvärda, klimatvänliga, säkra, effektiva och integrerade kollektivtrafik samt påverkar beslutsfattare och deltar i sociala dialoger. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Facken har under åren byggt upp nätverk och samverkat i allianser med andra fackföreningar, passagerargrupper, miljö- och samhällsorganisationer samt med universitet. Det har gett utdelning.
Att införa BRT – Bus Rapid Transports – är ett sätt att effektivisera resandet, att minska klimatutsläppen samt att göra informella jobb formella. I alla projekt länderna har facken lyckats ha diskussioner och förhandlingar med regeringsföreträdare och blivit en part i omstruktureringen gällande persontransporter.
Resultatet är att facken har fått en representation i bolagsstyrelsen i Kenya och i Senegal. Detta är ganska unikt. Styrelseplatsen har de fått för att de stått upp för arbetarnas villkor, ställt sig på de informella arbetarnas och andra intressenters sida.
Även kraven facken ställde gällande säkerheten kring pandemin har fick gehör hos regeringar.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60409
Mer info

Transportsektorn i Palestina är en utmaning. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande. Projektet ska stärka fackets grundstenar så de kan agera för bättre arbetsvillkor.

Resultat i korthet

I Palestina drabbades transportsektorn extra hårt: Idag kontrolleras alla entréer till och från de palestinska territorierna, för passagerare och gods, av Israel. Transportsektorn klassificeras som den sektor som drabbats mest av pandemin, med tanke på dess direkta koppling till rörelse för människor och varor.

Fler medlemmar (20 procentig ökning) på fem taxi stationer gav också möjligheterna att bilda så kallade ”arbetstagarkommittéer” för att kunna föra dialog och förhandlingar direkt mot arbetsgivare, regeringsföreträdare och transportministeriet. Antalet unga medlemmar har ökat till 15 procent.

Facket genomförde val under January 2020 och flera nya personer valdes till fackets distrikts- och nationella kommittéer. Flera unga och kvinnor tog plats på ledande positioner.
Det nya medlemssystemet som är en del av projektet, är nu på plats och minst 17 personer har utbildats vilket innebär en ökad transparens och hållbarhet. Därmed är ett av projektets mål uppnått.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60472
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL South East Asia Office och 22 medlemsförbund i Thailand (7) och Filippinerna (15) kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på flera års nationella organisationsprojekt i de två länderna separat. Från och med 2018 beslutade IndustriALL att slå samman länderna i samma projekt för att stärka sitt arbete på regional nivå, bygga broar och synergier bland medlemsförbunden för att hjälpa dem att bygga facklig styrka för att möta liknande frågor. I synnerhet är utmaningen att organisera i multinationella företag och i leverantörskedjor en prioriterad fråga i båda länderna.

Projektet syftar till att:

• Öka medlemskapet i IndustriALL-sektorer såväl som ekonomisk hållbarhet genom förbättrad insamling av medlemsavgifter och enighet mellan olika medlemsförbund.

• Öka kvinnors och unga arbetares ledarksapskapacitet och stärka fackliga strukturer och representation.

Dessa är projektmålen och under dem finns ett brett spektrum av förväntade resultat som även gäller organisering av osäkert anställda och organisering av nätverk i multinationella företags leverantörskedjor.

För att uppnå detta kommer olika strategier och aktiviteter att äga rum. Först och främst är organisering en viktig prioritering i båda länderna. Det kommer att finnas utbildning och information på arbetsplatsnivå, interna och externa organisationsenheter och kapacitetsuppbyggnad för att öka förhandlingsstyrkan. Medlemsförbund i båda länderna kommer att genomföra massiva rekryteringskampanjer.

För det andra kapacitetsuppbyggnad av medlemsförbunden för att öka deras kapacitet att föreslå och svara på förändrade verkligheter i deras sektorer. Det kommer att öka medvetenheten om fackföreningarnas roll och fackliga rättigheter och kompetensutveckling för lokalt och nationellt ledarskap.

För det tredje kommer det att göras en kartläggning av industriella relationer, multinationella företag och leverantörskedjor för att stödja strategisk och effektiv organisering.

För det fjärde kommer det att göras aktiviteter för att stärka enhet och samarbete mellan medlemsförbund.

För det femte kommer det att ges kapacitetsuppbyggnad och stöd till medlemsförbund så att de kan öka och upprätthålla sitt engagemang i den sociala dialogen.

Resultat i korthet

Thailändska fackförbund som deltar i projektet ser en ökning av andelen kvinnor som medverkar i projektaktiviteter. De ser även en ökning av kvinnor på ledande positioner.

Filippinska fackförbund, koordinerat av globala federationen Industri-ALL har under året fortsatt sitt påverkansarbete för att landet ska ratificera ILO-konvention nummer 190 - mot våld och diskriminering på arbetsplatsen.

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Nummer:
60504
Mer info

BWI Brigades Programme on OHS and COVID-19

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60462
Mer info

Public Services International (PSI) tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras genomför ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017. Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för fortsätta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva. Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande. Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet. Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Trots krisen orsakad av COVID-19-pandemin är deltagande facken mer enade i att försvara fackliga rättigheter, stärka hälso- och sjukvårdssystemen, kampanjer för personlig skyddsutrustning (PPE) för frontlinjearbetare och efterlyser en nationell budget för att finansiera grundläggande offentliga tjänster under pandemin.

Inom ramen för jämställdhetsarbete bildades en nationell HBTI-kommitté med deltagande av tre fackföreningar som undertecknade en position om icke-diskriminering. Trettiotvå kvinnor och två unga blev medlemmar i nationella fackliga styrande organ. Ungdoms- och kvinnokommittén organiserade omfattande aktiviteter som en del av kampanjerna för ratificering av ILO: s konvention 190 och rekommendation 206 (avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet).

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Land:
Nummer:
60431
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists stödjer genom detta projekt förstärkningen av den colombianska federationen FECOLPER. Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Syftet med projektet är att fortsätta det hittills framgångsrika arbetet för att förstärka journalisternas situation i ett post-konflikt land som Colombia och förstärka organisationen FECOLPER, som kom att vara en viktig aktör i samhället som legitim representant för journalister och mediearbetare.
FECOLPER har under de senaste åren blivit erkänt i flera fora som en viktig röst i landet. Dock organisationsgraden är fortfarande svag eftersom en stor del av våldsamhet i landet riktas just mot fackliga- och MR-aktivister. Hot och trakasserier har varit en del av vardagen för FECOLPERs medlemmar under de senaste åren.

Resultat i korthet

Journalistförbundet i Colombia (FECOLPER) har haft samarbete med Union to Union och svenska Journalistförbundet i över ett decenium. Under den period har Colombia gått stora ändringar, inte minst relaterade till inbördeskriget som slutade med fredsavtalet 2016.
FECOLPER har under tiden blivit starkare som representant av mediearbetare och rättighetskrävande organisation. Situationen efter fredsavtalet har inte blivit mycket lättare för journalister då tryck från många håll blev hårdare. I många fall resulterar det i hotade, trakasserade eller mordade journalister.
Pandemin och en auktoritär regim var en kombination som försvårade situationen för facket och journalister. Trots det lyckades FECOLPER anpassa sina aktiviteter med digitala verktyg. Nationela seminarier genomfördes, studier om medielansdskapet i Colombia lanserades och fick bra gehör i samhället.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60440
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillbnaka till 2014. Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas. Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och facklig-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncern och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark. Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal. De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Projektet har haft vissa svårigheter då de är verksamma i tre av de sämsta länderna i Latinamerika när det kommer till mänskliga- och fackliga rättigheter. Dessutom slog pandemins till.
I allmänhet rapporter facken om uppsägningar av arbetstagare inom hela den grafiska sektorn, samt antagande av lagar som gjort det möjligt för företag att säga upp anställda utan att betala löner eller minska arbetstiden och lönerna med hälften. På samma sätt har arbetsgivare använt pandemin politiskt för att ytterligare utvidga socioekonomisk ojämlikhet och minska arbetstagarnas rättigheter mot denna nya form av exploatering. Dessa ageranden har också försvårat facken möjligheter att agera.
Ändå finns det framgångar.
I övrigt har tre nya förbund bildats i Colombia. Även i Brasilien har ett flertal förbund organiserat sig och blivit lagliga.
Facket i Chile uppmärksammade att ett stort antal migrerande arbetstagare blev anställda. Facket lyckades då förhandla med två av de större arbetsgivarna så att migranterna fick samma lön som övriga anställda. Det minskade inkomstklyftorna och utnyttjandet av billig arbetskraft.

De olika sociala medierna likväl som digitala möten möjliggjorde en ökad medlemskår hos facken. En ökad dialog med förtroendevalda inför förhandlingar gav utdelning. I minst ett fall gav det en löneökning med 2 procent. Fler kvinnor deltog i fackens ktiviteter.
Facken går före för ett aktivt miljöarbete såsom förnybar vattenrening, hantering av fast avfall och start av integrationsprojekt för skogsförnyelse.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60470
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Latinamerikas regionkontor och medlemsförbund i Peru, Nicaragua och Mexiko kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period, med några justeringar. Länderna har gått från Peru, Bolivia, Nicaragua, Dominikanska republiken och Ecuador till de tre nämnda ovan. Detta beslutades i dialog med Union till Union för att fokusera projektet och öka potentialen för resultat.

Projektet syftar till att bygga samarbete och gemensamma arbetsplaner mellan medlemsförbund och stärka dem individuellt för att öka deras förmåga att organisera och förhandla. Det finns en speciell komponent som fokuserar på att öka jämställdheten inom medlemsförbunden och öka nätverkande och samarbete för en politik för Just Transition.

För att uppnå detta kommer gemensamma möten på nationell nivå mellan medlemsförbund hållas och stöd för att utveckla gemensamma och individuella arbetsplaner ges. Det kommer att finnas regionala utbyten mellan kvinnor med fokus på att utveckla jämställdhetspolicys och regionala möten med fokus på politik för Just Transition.

Resultat i korthet

I Mexiko och Nicaragua noteras en tydlig ökning av antalet unga kvinnor som deltar vid utbildningsseminarier. Även antalet deltagare, generellt, ökade under 2020. Av utbildningsdeltagarna var 35 procent kvinnor.

I Nicaragua har man sett en betydande intern förändring hos fackförbund. Den främsta förändringen är att fler yngre medlemmar deltar i alla delar av arbetsprocesserna. Tidigare har äldre tagit all plats. Den nya utvecklingen har lett till ett tydligt starkare engagemang från fler medlemmar.

Genom att projektet arbetat med regionala nätverk och aktiviteter har fler fackförbund sett värdet i att samarbeta strategiskt.

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Land:
Nummer:
60503
Mer info

COVID-19 crisis response Brazil

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Land:
Nummer:
60461
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och 7 samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2019. Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen i fackföreningsrörelsen, projektet lyckades med att närma det olika fackets ställning mot varandra och visa en enad front för att försvara offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor, t.ex. pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de nyckelämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2020 De viktigaste resultaten är det sätt som PSI-anslutna facken arbetade tillsammans för att motsätta sig regeringens reformpaket, presentera en alternativ modell, organisera en studie om arbetsförhållanden och genomföra framgångsrika kollektiva förhandlingar för att försvara arbetstagarnas rättigheter och vinna, trots pandemin. Det viktigaste resultatet gällde sjuksköterskorna och deras fackförening, APE, som efter tio år äntligen fått gehör för sitt lagförslag till en reformerad yrkesstruktur för vårdpersonal med en budget som gör det möjligt att genomföra lagen från och med februari 2021. Lagen kommer att gynna mer än 12 000 sjuksköterskor (av totalt 15 000) och ger förbättrad karriärutveckling och öppenhet i interna attesterings- och befordringsförfaranden.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60429
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Östeuropa är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.

Journalistfack i länder som Ukraina, Montenegro, Norra Makedonien, Serbien och Belarus genomfördes seminarie och digitala workshops för att analysera mediearbetarnas situation i det digitala landskapet. Det ledde till att lansera anpassade digitala verktyg för att underlätta journalisters arbete online. En regional arbetsgrupp för att organisera unga arbetare var också skapad.

Pandemin gjorde att en del av krafterna kanaliseras i att hantera konsekvenser relaterade till restriktioner, men också andra svårigheter relaterade till det politiska konfliktfyllda läget i regionen.

Till projektsidan
Förbund:
Fackförbundet Scen & Film
Nummer:
60443
Mer info

Svenska Teaterförbundet för scen och film tillsammans med det globala facket International Federation of Actors (FIA), och en samarbetspartner i Marocko och en i Sydafrika ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under föregående projektperiod, och fortsätter bygga vidare på tidigare resultat med liknande mål, strategier och partners. Föregående period nådde resultat kring bland annat ett ökat arbete mot sexuella trakasserier inom filmindustrin, stärkt arbete för skådespelares arbetsrättsliga status, samt gav samarbetspartner i Sydafrika ökad kunskap om olika upphovsrättsorganisationer (collective management organisations, CMO:s) som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för arbetstagare. En förändring från föregående projektperiod är att arbetet med jämställdhet nu skiftar fokus från partnern i Sydafrika till partnern i Marocko. Samarbetspartners lärdomar från föregående period har varit en ökad förståelse för långsiktighet i arbetet för att nå hållarbara mål.

De huvudsakliga utmaningar som projektet ämnar adressera kretsar kring erkännandet av skådespelares professionella status, avsaknad av kollektiv förhandling, jämställd representation inom facken, svag administrativ kapacitet och begränsade medlemsantal. Projektets mål är att vid projektets slut har samarbetspartners stärkt skådespelares professionella status, deras tillgång till grundläggande rättigheter, stärkt jämställdheten inom förbunden, ökat möjligheten till kollektiv förhandling och deras villkor och möjligheter för att få ersättning för sitt arbete, samt slutligen att fler medlemmar gått med i SAGA.

För att nå detta kommer projektet att fortsätta utbyten, stöd och rådgivning mellan involverade partners, genom gemensamma möten och seminarier. Projektet riktar sig till fackliga ledare i de två utvalda afrikanska länderna, vilka är länder som FIA bedömt är länder där det finns tillräckliga förutsättningar för facklig tillväxt, branschdialog och även möjligheter att förbättra den arbetsrättsliga statusen för skådespelare.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Pandemin har ställt till det rejält för hela kultursektorn och för detta projekt speciellt för arbetare inom Scen och film. Jakten på de få jobb som ändå uppstod innebar att förbunden i projektet fick prioritera. Många är de som saknar skyddsnät och sociala förmåner då de inte har anställningar. Projektet har, trots allt, lyckats prova nya metoder och digitala möten öppnade upp för en vi-känsla som skapade solidaritet och ett ömsesidigt arbetssätt.
Facket SAGA i Sydafrika har tagit flera steg mot att utveckla ett fackligt organ för att hantera royalties. Ett viktigt instrument för kulturarbetare och dess möjligheter att få betalt för sitt arbete. Facket SAGA har tidigare fått ett officiellt erkännande som en röst för sina medlemmar men ingen legal rätt som facklig organisation än.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen, IF Metall
Land:
Nummer:
60454
Mer info

I Indien hittas 89 % av arbetskraften inom den informella ekonomin (ILO 2018).

I den informella sektorn livnär sig människor genom arbete som inte sker genom en etablerad arbetsgivar-arbetstagarrelation. Transaktionerna för arbetet syns inte hos myndigheter, beskattas inte och innebär osäkerhet både i termer av inkomst och arbetsvillkor.

Yrken som återfinns i den informella ekonomin är bland annat; jordbruk, hushållsarbete, gatuförsäljning, bygg- och hantverksarbete, textil och sömnad.

SEWA är en facklig organisation för de informellt arbetande och riktar sig till kvinnor. Dessa är de fattigaste kvinnorna som lever av sina små enskilda affärsverksamheter. De har inte tillgång till sociala trygghetssystem, de får inte regelbunden lön, de utgör den del av Indiens befolkning som helt saknar skydd.

SEWA arbetar för att organisera dessa kvinnor för att erkänna deras arbete, få tillgång till grundläggande socialt skydd och förbättra deras arbets- och levnadsvillkor.

Projektet har som mål att:
• Organisera fler egenanställda kvinnor inom den informella ekonomin i SEWAs fackförbund
• Att etablera s.k. skills centers. Ett i Rajasthan och två i Uttar Pradesh. Dessa center är en del i SEWAs organiseringsstrategi.
• Utbildning av unga ledare
• Ökad mobilisering av medlemmar genom användningen av sms för att nå ut till dem.
• Förbättrade medlemsservice genom en behovsstudie kring vad det finns för arbetstillfällen för unga och vad de då behöver för utbildning för att komma ifråga för sådana jobb.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har detta projekt fått anpassa sin verksamhet, eftersom medlemmarna är särskilt utsatta för pandemins socioekonomiska konsekvenser.

Under 2020 genomfördes många olika aktiviteter och insatser för att mildra pandemins effekter. Dessa handlar om allt ifrån utdelning av matpaket, utbildningsinsatser för arbetstagares barn, tillgång till sjukvård samt så kallade community centers.

Fackförbund utbildades kring digital rekrytering. Medlemmar utbildades i användandet av digitala kommunikationsverktyg.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Land:
Nummer:
60475
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL och 31 partners i 6 länder kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på det arbete som inleddes 2018. Projektet syftar till att öka ungas ledarskap i fackföreningar. Efter att projektet avslutats bör de deltagande fackföreningarna ha välutbildade unga ledare, såväl som fungerande ungdomsstrukturer som enas om en tydlig och identifierad vision, om mål, strategier, resurser och aktiviteter för att hantera ungdomsfrågor på kort- och medellång sikt. Som ett resultat kommer fackföreningar att bli en bättre plats för unga arbetare och antalet unga medlemmar bör öka. Fackföreningarnas ledarskap skulle också utgöras av fler unga, vilket skulle återspegla verkligheten på marken. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt för fackföreningar att växa och bättre representera alla medlemmarnas intressen.

Projektet, som kommer att arbeta på både nationell och regional nivå, kommer huvudsakligen att inrikta sig på unga (upp till 35 år) i valda positioner i sina fackföreningar på olika nivåer. Deltagande kommer dock inte att vara enbart för valda ledare, eftersom projektet också kommer att vara öppet för att inkludera unga framstående medlemmar som är potentiella framtida fackliga ledare. Deltagarna kommer från både IndustriALLs medlemsförbund och potentiella medlemsförbund i MENA-regionen.

På nationell nivå i vart och ett av länderna kommer projektet att genomföra ett utbildningsprogram som består av fyra sessioner (3 dagar vardera) per år för en grupp av 20/25 unga deltagare. Varje projektår genomförs detta nationella utbildningsprogram parallellt med två grupper i två olika länder. Under utbildningsprogrammet kommer diskussioner att inriktas bland annat på organisering, kampanjer, social dialog, förhandling och kommunikation.

Efter utbildningen måste deltagarna lämna in ett ”examensprojekt”, vars mål bör vara att organisera och stärka ungdomar. Detta är för att säkerställa att deltagarna kan använda och tillämpa kunskaperna för att påverka och förbättra kapaciteten för sina fackföreningar i ungdomsfrågor. Deltagarna kommer att uppmuntras att också arbeta med ”gruppexamineringsprojekt” om de är från samma fackförening eller federation.

Efter de nationella utbildningsprogrammen per land kommer projektet att säkerställa uppföljningsarbetet under minst ett år. Detta arbete syftar till att vägleda några (eller alla) av examensprojekten att integreras i facken. En del av planen är också att inom femårsperioden ha fungerande ungdomsavdelningar eller andra former av ungdomsrepresentation i minst 50% av de deltagande facken. På regional nivå kommer projektet huvudsakligen att bestå av 3-dagars årliga möten för IndustriALL MENA Youth Network.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har inga aktiviteter genomförts under 2020.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60406
Mer info

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn som finns i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheterna till ökade levnadsstandarder genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter. Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

Pandemin har påverkat säkerhetssektorn negativt då flera företag har tvingats stänga vilket påverkar fackets möjligheter att värva medlemmar och att utbilda dem. Illegala strejker har också blossat upp som då i vissa fall lett till domstol och facket resurser har fått gå till att stödja dem som drabbats. Fokus i projektet har varit att värva fler medlemmar, stärka den egna interna kapaciteten att verka som fackligt förbund och kämpa för bättre arbetsvillkor och därmed även bättre livsvillkor. De värvade 1 890 medlemmar men tyvärr så tappar de även många medlemmar. De flesta av de anställda arbetar bara tillfälligt medan de letar efter en annan anställning någon annanstans. Detta gör att fackligt medlemskap inte är konstant. De har utbildat 245 medlemmar, män 130 och 115 kvinnor.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60458
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och fem samarbetspartner i Indien i delstaterna Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu och Telangana genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60296 vilket var ett nytt samarbete. De första åren har lagt en bra grund till det fortsatta arbetet med de genomförda kartläggningarna av läget och de första gemensamma kampanjerna mellan olika fackförbund. Kvinnor utgör en majoritet av arbetare inom social- och hälsovården. En stark könsfördelning av arbete inom samhället bidrar till normaliseringen av det faktum att kvinnor som utför social- och vårdarbete inte anses vara arbetstagare och nekas arbetstagares rättigheter, inklusive lön för utfört arbete. Den rådande ojämlikheten i synen på arbetande kvinnor och män är en av de grundläggande orsakerna som leder till att kvinnor från landsbygdssamhällen i praktik subventionerar det nationella sjukvårds- och sociala systemet på bekostnad av egna arbetsrättigheter och livsvillkor. Ansvarsbärare, staten upprätthåller ett system som litar på så kallade volontärs- eller hedersarbetare som levererar de grundläggande samhällstjänsterna till lägre ekonomiska kostnader för staten. Projektets målgrupp är två typer av organiserad arbetskraft, ASHA (Accredited social health activists) och AWW (Angawadi workers, en slags moder- och barnavård på landsbygd). ASHA och AWW befinner sig på botten av landets socialförsörjningskedja och lider av brist på resurser, säkerhet för arbetare och undermåliga arbetsvillkor. Syftet med projektet är stärka kvinnliga ledare inom AWW och ASHA förbund så att de ska kunna vara effektiva i sin kamp för erkännandet som arbetare och offentliganställda som levererar samhällsviktiga tjänster. Detta kommer att uppnås genom kapacitetsbyggande aktiviteter med fokus på jämställdhet och påverkansarbete; genom att utveckla nätverken på delstatsnivån som ska överbrygga interna skillnaden och samarbetshinder och i slutändan stimulera facken att ingå i breda allianser tillsammans med civilsamhällsorganisationer i sina delstater för att påverka i frågor som rör barns rättigheter, rätt till mat, rätt till hälsa, rätt till utbildning, jämställdhet och motverka barnarbete. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektets målgrupper är den första kontakten med vården för Indiens olika befolkningsgrupper. Arbetarna hade en begränsad eller ingen tillgång till grundläggande personlig skyddsutrustning (masker och sanitetsmedel) och inget adekvat stöd från regeringen. Facken som deltar i projektet har varit med och stött gemensamma krav som indiska fack ställt mot regeringen. Förbunden i staterna Maharashtra och Uttar Pradesh var i fokus 2020. Ledarskapsutbildningarna ledde till att de 6 utbildare genomförde för första gången sina egna sessioner med fackföreningsmedlemmarna. Detta ledde till en ökning av facklig kapacitet och cirka 600 nya medlemmar gick med i facket.

Till projektsidan
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60424
Mer info

Svenska fackförbundet HRF, tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i länderna Indonesia, Myanmar, India och Filippinerna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I Asien där turismsektorn växer, är många arbetare migranter från andra länder, de flesta jobben är osäkra och lönerna är låga. Många är berövade sina dokument och lever i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt skapas nya jobb. Fackförbund i Asien möter våld och kränkningar av fackliga rättigheter, fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer.

Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta stoppas. IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter.

Projektet har hittills varit framgångsrikt och nu handlar det om att höja standarderna inom branscherna, med bättre löner, rättvisa och säkra anställningar samt respekt för rättigheter och ökad jämställdhet.

Denna period kommer projektet att satsa på färre länder (fyra istället för 10) och samtidigt inkludera fler lokala partnerorganisationer. Projektets fokus kommer att vara på de ledande företagen inom sektorerna hotell, restaurang, catering och turism. Satsningen på färre länder ger också en ökad möjlighet att satsa på att försvara det krympande utrymme som demokratin fått.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Myanmar har den fackliga organisationen HLOB gett medlemmar inom hotellbranschen i Bagan stöd för att få tillgång till trygghetssystem samt att kunna kräva minimilöner under covid-19-pandemin.

Facket vid Myanmar Bagan Golf Club har framgångsrikt förhandlat fram permitteringsstöd för sina medlemmar under pandemin.

I Indonesien har omkring 300 fackliga ledare och medlemmar flera gånger deltagit i protester mot en omstridd lag, Omnibuslagen.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60453
Mer info

Projektet arbetar för att stärka självständiga fackrörelser och för att utöka respekt för arbetarnas rättigheter.
Ett speciellt redskap levereras av projektet: det pågår en övervakning av respekt för arbetarnas rättigheter i alla ITUC länder. De rapporterar och all information systematiseras till en Global Rigths Index, som vinner mer och mer plats i världen, som en indikatör av mänskliga rättigheterna i arbestlivet.
Dessutom har projektet en satsning med stöd (mest kampanjstöd och juridiskt) till fackliga organisationer i de länder som bedöms ha störst risk för facklig aktivism.

Resultat i korthet

Världsfacket ITUC producerar med stöd av detta projekt den årliga Global Rights Index, som är ett verktyg för facket och andra aktörer för att analysera situationen av mänskliga rättigheter i arbetslivet i hela planeten.
Dessutom fokuserar projektet i ett antal länder där facklig aktivism bedöms vara riskfulla. Under 2020 riktades stöd till facket i Guatemala, som påverkade för att ta fram skyddsprotokoll på arbetsplatser under pandemin.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST och Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter som inleddes 2018 (60290). Kommunal har varit med i de första åren men av interna skäl är inte med i det fortsatta arbete. Detta enligt Kommunal kommer int epåverka projektets förutsättningar.
Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokal förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatt och strakt marginaliserad grupp. En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordan har inkluderats då landet är centralt för att arbeta med dessa frågor.

Antalet flyktingar förväntas inte minskas i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som ett permanent drag hos den globala ekonomin. Det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fokuserade på hur Covid-19 påverkade främlingsfientlighet, ekonomiskt kris, social trygghet och våld mot kvinnor. En serie av webinars genomfördes där fackliga representanter formulerade fackliga positioner i dessa frågor med hänsyn till situationen för migranter och flyktingar i respektive länder. Videomaterial och andra material för fackens påverkanskampanjer producerats och distribuerats.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Land:
Nummer:
60481
Mer info

Handels tillsammans med UNI driver ett multilateralt projekt inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika. Samarbete har pågått sedan 2014 med olika fokus. Fokus under perioden 2018 - 2019 låg fokus på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe. Fokus Under 2020-2022 ligger på samma kedjor men det blir fokus på Kenya och Zimbabwe. Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer.

Resultat i korthet

Nya arbetssätt och utbildningar för att öka kunnandet om digitala verktyg var en nyckel till framgång. Det handlade om att kunna ta fram korta filmklipp, använda digitala enkäter, skriva inlägg på sociala medier etc. Resultaten blev bland annat att facket CWUZ anordnade en organiseringskampanj i Harare och Bulawayo och lyckades värva 538 nya medlemmar varav 281 kvinnor. En liknande kampanj anordnades även av facket i Kenya, KUFCAW, som rekryterade 42 medlemmar.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60410
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), de regionala ITF Asia/ Pacific och Americas ett antal partners i länderna Indien, Nepal, Brasilien och Colombia.ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och har varit framgångsrikt. Denna period utökas antalet länder och deltagande fackliga organisationer. Våld och hot mot kvinnor är ett problem på arbetsplatserna, även sexuella trakasserier. Projektet tidigare bidragit till en ökad och bättre förståelse samt utvecklad kunskap om framförallt könsbaserat våld. Det handlar mycket om att kunna vidta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatser inom transportsektorn och skapa - eller stödja – folkrörelser i samhället som har samma mål. Projektet involverade även män vilket gör projektet mer framgångsrikt där partners uppvisar ett stort skifte i förståelsen och attityderna hos manliga ledare inom facket. Även myndigheterna i Peru erkänner att fackförbunden är en viktig aktör för att stoppa våld mot kvinnor. ILO:s senaste konferens antog en konvention om våld och trakasserier på arbetsplatser. ITF och dess partners fortsätter därför att påverka arbetsgivare för att skapa strukturer för att förhindra sexuella trakasserier och våld på arbetsplatserna. Men det handlar också om att förändra attityder hos kvinnorna själva. Här kommer ITF:s metod väl till pass. Deras utbildningsmaterial ger de fackliga organisationerna möjligheter att träna sina kvinnor. Utbildningsmaterialets fokus ligger på kunskapsökning, att kunna identifiera vad som är sexuellt våld på arbetsplatsen samt hur man kan göra för att förebygga situationerna. Fler länder och partners gör att nätverket och erfarenheter delas än mer på den globala arbetsmarknaden. Och stödet behövs!

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp.

Resultat i korthet

Ojämlikhet mellan könen är både en orsak och en konsekvens av könsbaserat våld. Målet med detta projekt är att eliminera alla former av våld mot kvinnor och flickor genom att främja jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället överlag. Projektet har varit framgångsrikt då det gett kvinnliga transportarbetare utrymme att se, lösa och stödja dem som drabbats och som de nu blivit mer varse om och stärkta i att hantera. Kvinnors aktivism och deltagande har ökat vilket ger kvinnor mer makt och möjlighet och att ta på sig ledande uppdrag vilket sker i allt högre grad. Projektet har bidragit till att fackliga företrädare har kunnat ge stöd till de utsatta då kvinnor i första hand har fått lämna sina jobb och därmed blivit mer exponerade för våld i nära relationer. Hjälplinjer har satts upp och advokater har funnits med för juridiskt stöd.
I Indien togs en rapport fram och lanserades med god medial uppmärksamhet. Rapporten ger en bild av effekterna av våld i hemmet och hur det påverkar arbetsplatsen och baseras på intervjuer av 15 561 arbetare från hela Indiens transportsektorer, varav 98% kvinnor. Rapporten visar också tydligt att våld i hemmet är en samhällsfråga som facket ska jobba med då det kräver ett kollektivt svar.
I Argentina anordnade projektet utbildning i maskulinitet som, då mönster förtydligades, gav männen insikter som förändrade deras attityder och sätt att agera. Det resulterade också i en ökad medlemskår samt gjort det enklare för alla, och särskilt för kvinnor, att jobba på ”manliga” arbetsplatser.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60419
Mer info

Svenska fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt arbete men med färre länder, tydligare mål och därmed ett ökat fokus på att i dessa länder bidra till självständiga, demokratiska fackliga organisationer inom lantbruket.

Asien är välkänd producent av olika livsmedelsprodukter och det är stora multiföretag som tar över marknaden och så kallad ”Land Grab” gör att de mindre, ofta familjeägda, plantagen försvinner. Påverkan på klimatet är stort, vattenbristen ökar och svårigheterna för arbetarnas rätt till mat gör fattigdomen än större. De flesta arbetare är anställda under osäkra villkor. Tvångsarbete, barnarbete och kränkningar av kvinnors rättigheter är enorma problem. Arbetarna har också ofta allvarliga problem när det gäller hälsa och säkerhet då skadliga kemikalier, som Paraquat (herbicidal), Glyfosat (ogräsmedlet) och Endosulfan (insektsgift) , används mycket i jordbruket.

Projektet har också tydliga mål kring miljö och klimat och kommer genom olika aktioner och kunskapsökande insatser jobba för att minska klimatpåverkan och säkra arbetsmiljön hos arbetarna. Ett förväntat resultat är att främja hållbart jordbruk.

Projektet arbetar också med att organisera arbetarna så att kraven och kollektivavtalen kan bli bättre.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En effekt av att fler kvinnor har organiserat sig under de senaste tre åren är att plantageledningen på flera plantager erkänt kvinnokommiteer som arbetar med frågor inom vatten, sanitet och hälsa. Detta har även resulterat i bättre tillgång till rent vatten och bättre tillgång till sanitet vid plantagerna.

Omkring 870 fackligt aktiva i Indien har deltagit i fackliga utbildningar om statligt ekonomiskt stöd. Dett har lett till att man under pandemin har kunnat koordinera medlemmars ansökningar till staten för att få stöd.

I Myanmar har projektet fortsatt att öka medvetenheten kring farliga kemikalier inom jordbruket.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Nummer:
60421
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Asia/ Pacific och ett antal partners i Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Thailand, samt stöd till Kambodja via arbete i Thailand, ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Antalet länder är en halvering mot tidigare projektår vilket skapar en större möjlighet att fokusera och därmed nå bättre resultat.

Livsmedels- och dryckesindustrin är stor i Asien och med det också en hög grad av arbetare är anställda under osäkra förhållanden. I vissa extrema fall är kvinnor och migrerande arbetare de mest utsatta offren eftersom de anställs genom människohandel och tvångsarbete. Skapande av levnadslön är därför en viktig aspekt i projektet likväl som anständiga och hållbara anställningar.

Projektet bygger på tidigare projekt och under 2018 har det blivit fler medlemmar, fler kvinnor och unga samt förbund som förhandlat avtal utan större missöden som tidigare varit vanligt.

För att uppnå projektet mål används bland annat aktiviteter som utbildning, nätverk samt att samordna kampanjer för att få till politiska förändringar i lagstiftning. Det handlar också om att stärka de demokratiska fackliga organisationerna som finns inom sektorn så de kan stödja dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, kvinnor, barn, dem som är drabbade av hiv/aids, migranter med fler. Men också för att öka jämställdheten intern inom facket, utveckla demokratin och få en ökad kompetens att sluta avtal.

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem

Resultat i korthet

I Indonesien har fackförbundet FSBMM SBNI efter fem års intensivt arbete lyckats förhandla fram en nationell överenskommelse som gäller tre fabriker och ett logistikcenter. Överenskommelsen, som inkluderar en lönetrappa, är den första i sitt slag i landet och slutfördes digitalt. De som förhandlade är utbildade via projektet.

Efter fyra år har självständiga fackförbund vid Coca-Cola blivit erkända av ledningen i landet.

Genom att öka sin interna demokrati och transparens har fackförbundet Nestle Employees Union i Bangladesh kunnat öka sitt medlemsantal och däremed blivit en starkare aktör. Man har bland annat förhandlat fram säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker, handsprit och tryggare transport till och från arbetsplatsen.

Pepsifacket i Pakistan har framgångsrikt förhandlat med arbetsgivaren om en matsal för arbetstagare som på grund av covid-19-restriktioner inte haft möjlighet att äta på restauranger och hotell. Förbundet har även distribuerat 27000 matlådor i Lahore och Multan under nedstängning av samhällena.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60430
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Latinamerika är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
Latinamerika projektet kommer att ha specifika extra satsningar i att förbättra federationernas kapacitet att förhandla kollektivavtal på olika nivåer.

Resultat i korthet

En del av styrkor fick kanaliseras i att hantera konsekvenser av pandemin, samt andra svårigheter relaterade till det politiska konfliktfyllda läget i regionen.
Under 2018 och 2019 gjorde journalistfacket en allians med akademin, vilket resulterade i studier i många länder om journalisternas situation i det digitala landskapet.
2020 var ett år av restriktioner och utmaningar p.g.a.C-19. Men trots det Peru, Puerto Rico, Paraguay och Mexiko har gått fram genom till exempel att förnya sina stadgar för att anpassa strukturer till digital verksamhet.

Covid-relaterade restriktioner ledde till många kränkningar i mediearbetarnas rättigheter. Facket var aktivty i att uppmärksamma alla dessa fall och kräva säkerhet och skydd för journalister.

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Nummer:
60501
Mer info

Linking the voices of Frontline Covid-19 Workers to the struggle for Universal Quality Public Service: Interactive Documentary Platform

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
LO, Landsorganisationen, TCO, Tjänstemännens centralorganisation
Nummer:
60514
Mer info

LLDP - Labour Law Development Program genomförs i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja, det är LO-TCO Projektkansli som är ansvarig för genomförande. Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetstagarnas intresse. Genom bildande och förstärkning av juridiska arbetsgrupper i respektive land vill projektet höja upp deras kapacitet att bemöta rättsliga frågor. Dessutom är det tänkt att stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan, som t.ex. fackets deltagande i internationella event. Förutom de tre nämnda länder är det tänkt att under perioden börja i två andra (Panama, Thailand), samtidigt som ett land (Colombia) kommer att fasas ut.
En stor del av den fackliga verksamheten sker inom juridik. Facket måste agera i försvar för sina medlemmar, arbetstagarnas rättigheter och även påverka för att förbättra lagstiftning och arbetsrätt. Dock är det ofta så att kapaciteterna är begränsade eller dyrt att inhämta för fackliga organisationer i Syd. Projektets mål är att stödja centralorganisationerna i projektländer så att de utökar sin kapacitet att försvara arbetsrättigheterna, delta i förhandlingsprocesser och påverka för förändringar. LLDP har genomförts i några år nu och erfarenheten ledde till lärdomar. På det viset har arbetsredskap förbättras under tiden, skapandet av juridiska team är ett exempel, samarbete kring paradigmatiska fall är ett annat.
De viktigaste målgrupperna är fackliga ledningar, samt fackliga jurister i respektive länder. Dessutom riktas en del påverkansarbete för att nå beslutfattare på nationell och internationell nivå.
För att nå detta kommer projektet att genomföra utbildning, utbyte av erfarenheter, stöd från externa resurser och stärkning av respektive juridisk arbetsgrupp i varje land.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60437
Mer info

LLDP - Labour Law Development Program genomförs i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja, det är LO-TCO Projektkansli som är ansvarig för genomförande. Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetstagarnas intresse. Genom bildande och förstärkning av juridiska arbetsgrupper i respektive land vill projektet höja upp deras kapacitet att bemöta rättsliga frågor. Dessutom är det tänkt att stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan, som t.ex. fackets deltagande i internationella event. Förutom de tre nämnda länder är det tänkt att under perioden börja i två andra (Panama, Thailand), samtidigt som ett land (Colombia) kommer att fasas ut.
En stor del av den fackliga verksamheten sker inom juridik. Facket måste agera i försvar för sina medlemmar, arbetstagarnas rättigheter och även påverka för att förbättra lagstiftning och arbetsrätt. Dock är det ofta så att kapaciteterna är begränsade eller dyrt att inhämta för fackliga organisationer i Syd. Projektets mål är att stödja centralorganisationerna i projektländer så att de utökar sin kapacitet att försvara arbetsrättigheterna, delta i förhandlingsprocesser och påverka för förändringar. LLDP har genomförts i några år nu och erfarenheten ledde till lärdomar. På det viset har arbetsredskap förbättras under tiden, skapandet av juridiska team är ett exempel, samarbete kring paradigmatiska fall är ett annat.
De viktigaste målgrupperna är fackliga ledningar, samt fackliga jurister i respektive länder. Dessutom riktas en del påverkansarbete för att nå beslutfattare på nationell och internationell nivå.
För att nå detta kommer projektet att genomföra utbildning, utbyte av erfarenheter, stöd från externa resurser och stärkning av respektive juridisk arbetsgrupp i varje land.

Resultat i korthet

LLDP arbetar för att stärka fackets kapacitet i tre länder. Pandemin har slagit mycket hårt i alla dessa och hade som konsekvens att arbetstagarnas arbetsvillkor försämrades, dras rättigheter var kränkta av arbetsgivarna och i många fall även staterna.
Trots allt har projektet anpassat sina aktiviteter och hade några resultat. Colombianska centralorganisationer CUT och CTC var mycket aktiva i att ta fram förslag och försöka påverka regeringen i försvar av arbetare runt om i landet.
Guatemalanska centralorganisationer har producerat en rapport som lämnades in till ILO om fackliga rättigheter och krympande utrimme för civilsamhället. Rapporten ledde till diskussiobner och uppmärksamhet om ämnet i landet och internationellt.

Till projektsidan
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60428
Mer info

Svenska Journalistförbundet, tillsammans med IFJ International federation of Journalists och dess fem regionkontor genomför ett programliknande paket av projekt i fem regioner, varav Mellanöstern är en.
Projekten pågår mellan 2020 och 2022 och är en fortsättning på den initierade verksamheten under perioden 2018 – 2019.
Projekten avser att genomföra en djup diskussion hos medlemmar på regional och nationell nivå. Huvudmålet är att förändra de fackliga strukturerna och arbetssätt för att få journalistfacket att bemöta de nya tiderna. Resonemanget bakom projekten är att journalistiken har förändrats markant som industri och som yrke under de senaste decennierna av IT utveckling och globalisering. Facket däremot har i princip fortsatt med samma metoder och strukturer, som inte alltid bemöter de nya arbetsformer, anställningsvillkoren och kommunikationsmöjligheter i världen.
MENA-projektet har två regionspecifika förväntade resultat, dessa handlar om deras satsningar för att stärka nyskapade federationer i konfliktfyllda länder (Syrien, Libyen), samt specifik stärkning av förmåga att förhandla kollektivavtal.

Resultat i korthet

Projektet är en del av en global satsning från Journalisternas internationella federation- IFJ. Målet är att fram till 2022 ta fram nya organisations- och arbetsformer, som bemöter den digitala eran.
Under 2018 -2020 förstärktes arbete i regionen. Det Palestinska journalistförbundet har fått igenom kollektivavtal med den statliga mediakonsern och fått också till dialog på ministernivå. Digitala verktyg lanserades för facket i Jemen och Palestina för att underlätta kommunikation och organisering. I samma linje skapades också en regional arbetsgrupp om digitalmedia.
Journalistfacket var också aktivt i att kräva mediearbetarnas rättigheter till säkerhet i den konliktdrabbade regionen.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Land:
Nummer:
60445
Mer info

Det svenska facket Musikerförbundet tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 3 samarbetspartners i Malawi (MUM), Kenya (KeMU) och Senegal (AMS) ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts med två separata projekt under tidigare projektperiod. Förändringar innebär nu att projektet går vidare med partners där framtida resultat bedöms kunna nås, samt att det malawiska facket nu också ämnar fokusera på jämställdhet, kollektiv förhandling och medlemsservice. Den första projektperioden resulterade bland annat i att det malawiska facket genomförde policyförändringar i syfte att stärka förbundets kvinnor, medlemmar erhöll kunskaper om kollektiva förhandlingar, antalet kvinnor inom medlemskåren växte i Senegal och ett deltagande i en process kring social dialog påbörjades i också Senegal.

Lärdomar från föregående projektperiod var framförallt att erfarenhetsutbyte med andra fackföreningar hjälpte det malawiska facket att förbättra sitt arbete med nya strategier och policys. En ytterligare lärdom var också betydelsen av flexibilitet för att anpassa sig till oväntad utveckling, vilket var viktigt när det gällde en konfliktartad miljö i Kenya under föregående period.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring följande utmaningar:

* Musiker i dessa länder arbetar utan tydlig yrkesstatus och med mycket begränsade grundläggande arbetstagarrättigheter, i en kontext av fattigdom och otrygghet.

* Ett icke jämställt arbetsliv inom sektorn.

* I Senegal kommer projektet främst att ta itu med bristen på kollektiva förhandlingar och social dialog i sektorn, samt en integrering av jämställdhetspolicys.

* I Kenya har KeMU trots ansträngningar inte registrerats som fackförening. Denna situation i kombination med starka politiska spänningar kring valen i landet har hindrat KeMU att bland annat nå ut till potentiella medlemmarna och genomföra grundläggande fackligt arbete.

* I Malawi är MUM: s interna organisationskapacitet fortfarande svag. Därför kommer projektets huvudfokus att läggas på att öka kapaciteten för förbundets nya ledare och medlemmar.

Projektets huvudmål är att stärka fackförbunden AMS, KeMU och MUM. I Senegal är fokus att ingå i social dialog, bidra till att förtydliga musikers professionella status och ta itu med kvinnornas roll i musikbranschen. I Kenya är huvudfokus att uppnå ett erkänt och funktionellt fack med de första resultaten gällande operationalisering och demokratisk ledning. I Malawi handlar projektmålet om att utveckla ”en stark arbetstagarorganisation med teknisk kapacitet och med ett aktivt medlemskap som kan delta i den sociala dialogen i Malawi”.

För att uppnå detta kommer FIM och SFM att organisera:

I- Nationella workshops tillsammans med internationella resurspersoner;

KeMU, MUM och AMS kommer också att organisera:

II - Självstyrda aktiviteter som bygger på ovan nämnda nationella workshops.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet jobbar med flera länder för att tillsammans lära sig och dela med sig av erfarenheterna. Alla partners har fått ställa om och jobba hårt för att få en kultursektor att överleva. Musiker är drivna av passion och inte av mat- skulle en kunna säga under pandeminstider.

I Malawi lyckades dock partnern MUM med att få regeringen att använda musikerna för att utbilda medborgarna i pandemins effekter och hur förebygga spridning. Det var genom exempelvis sånger och videoklipp som dessutom kunde ge inkomst till musikerna.

MUM fattade även beslutet att genomföra utbildningar regionalt i landet istället för nationellt. Det krävdes fler utbildare, tog längre tid, men blev bättre kvalitet för deltagarna. Dessutom kunde fler ansluta sig vilket resulterade i fler medlemmar, en ökning med 37,5 procent.

Diskussionerna med arbetsgivarna i Senegal om kollektivavtal stoppades 2020 då pandemin slog till. Stora konsekvenser uppstod även för facket AMS. De förlorade sitt huvudkontor, kommunikationen med medlemmar försvårades, Färre betalade medlemsavgift och fackens engagemang för schysta villkor fick prioriteras om. Men projektets arbete bar ändå frukt.
Facket AMS initierade och deltog i en omfattande kartläggning för att identifiera cirka 20 000 kulturaktörer med syfte i att fördela statligt stöd. I december 2020 fattade regeringen beslutet om stödet. Regeringen antog också lagen, efter flera års påtryckningar från fackligt håll, om konstnärers lagkiga ställning.
Kvinnliga musiker deltar i ett ILO program för att öka medvetenheten om kvinnor i branschen och facket i Senegal har etablerat ett nätverk av 100 kvinnliga afrikanska artister.

Musikerförbundet i Kenya har detta år haft extra svårt då de även ännu inte är registrerade som facklig organisation och kan då inte agera som en sådan.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60479
Mer info

Vårdförbundet tillsammans med Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA), Palestina, ska genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet äger rum på Västbanken med eventuella mindre aktiviteterna i Gaza. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete (senaste inom rament för projektet 60264) som under olika perioder fokuserade på diverse organisationsutvecklingsfrågor. Vårdsektor i Palestina lider av samma problem som resten av det palestinska samhället; den är också starkt beroende av utländskt stöd. Under senare åren har dock detta stöd minskat väsentligt. PNMA fungerar både som en yrkesorganisation (och erbjuder utbildningar inom professionella ämnena) och som en röst för ökad inflytande av sjuksköterskor och barnmorskor på arbetsplatser och för förbättrade arbetsvillkor. Projektmålet är en demokratisk och stark organisation som kan representera och stärka sina medlemmar som individer och i deras yrkesroll. Ett särskilt fokus ska riktas mot ledarskapsutbildning och främjade av kvinnor som kandidater till ledande poster både inom organisationen och i de relevanta institutionerna i Palestina. En negativ trend har observerats under de senaste åren då närvaro av kvinnor i yrkeslivet och i det offentliga livet minskar.
En starkare PNMA i dess roll som expert i frågorna som rör yrket efterfrågas av de palestinska myndigheterna och andra organisationer i allt högre utsträckning. Det ställer dock till problem då organisationens administrativa kapacitet inte räcker till. Detta är ett annat område som projektet kommer att arbeta med.
Den främsta metoden för att uppnå uppsatta mål och som har visat sin effektivitet under de tidigare åren är training of trainers. Vårdföbundet spelar en aktiv roll i projektet och bidrar med expertkunskap i de frågorna som efterfrågas av den lokala partnern.
Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Budgetändringar var godkänt för att anpassa stödet till behoven hos lokala partner - hälsovårdspersonal - under Covid-19-pandemin. Dessutom sköts planerade seminarier och utbildningar, även med anknytning till Covid, upp, bland annat ett besök av en svensk partner. Under 2019 rapporterades goda resultat på jämställdhetsområdet, men lite rapporterades under 2020. Kommunikationen mellan partnerna pågår på grund av ökande våld och spänningar i landet.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet
Nummer:
60407
Mer info

Lärarförbundet tillsammans med partners i Colombia, Malawi, Zanzibar och Filipinerna, samt med fyra regionala nätverk ska genomföra detta program 2020-2022. Programmet bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt beroende på kontexten. Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.
Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Resultaten kommer verigieras av såväl externa utvärderingar som med projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under 2020 har de lokala fackförbunden fokuserat på att upprätthålla och behålla avtal och anställningar för sina medlemmar. I samtliga projektländer har skolor stängts ner och i vissa fall har uppsägning av lärare setts som ett sätt att spara in på pengar.

Under året har fackförbundet Private School Employee Union of Malawi, PSEUM i Malawi rekryterat 1045 nya medlemmar genom ett utvecklat strategiskt tänk, som involverat skolbesök för att prata med arbetstagare som inte är medlemmar i facket. Fecode i Colombia har framgångsrikt drivit påverkansarbete gentemot sin regering. Detta har resulterat i att en större andel statliga medel har reserverats för utbildning, vilket lett till högre löner och bättre villkor för lärare.

Act i Filippinerna har under året förhandlat fram nya avtal i tre av regioner i landet - inklusive huvudstadsregionen. Det filippinska nätverket Asean Women Network, AWN har under året varit en ledande kraft i en nationell anti-mobbningskampanj i landet som även fokuserat på könsstereotyper. De har även arbetat med en granskning av skolmaterial genom en gender-lins för att lyfta fram kvinnliga förebilder och påvisa felaktiga, patriarkala strukturer inom litteraturen.

Flera års intensivt arbete med utbildning och insatser för att öka kvinnors inflytande har resulterat i ökad kvinnlig representation hos lokala förbund i det afrikanska nätverket för anställda inom utbildningsväsendet, AWEN .

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60441
Mer info

Det multilaterala regionala projektet mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare insatser och fokuserar på organisering och dialog med de multinationella giganterna Amércia Móvil, Telefónica och Liberty Global inom telekomsektorn i Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Jamaica och Saint Lucia. Politiska förändringar har lett till avreglering av arbetsrättsligas lagar eller arbetsreformer och lagt ut verksamheten på underleverantörer som Atento och Teleperformance. Detta har medfört en ökad antifacklig politik och att arbetstagarnas rättigheter ständigt hotas. Att organisera anställda, öka kunskap och medvetenheten om fackliga rättigheter och färdigheter i företagen och deras underleverantörer är den största utmaningen inom telekommunikationssektorn i regionen. Målet med insatsen är att stärka facken och dess medlemmar i deras fackliga rättigheter och organisering för att representera sina medlemmar och uppnå goda kollektivavtal. Detta ska ske genom kampanjer och tematiska utbildningar kring fackliga rättigheter, förhandlingsteknik, icke-diskriminering och jämställdhet. Telefónicas underleverantörer som ska kartläggas, vidare ska projektet utbyta erfarenhet med de andra fackföreningsallianserna och stärka kommunikationsarbetet i sociala medier. Uttalat mål är att uppnå globala ramavtal med branschens aktörer.

Resultat i korthet

Facken i projektet har trots pandemin lyckats förnya sina avtal utan att minska lönerna eller andra större försämringar. Hälsa och säkerhet har varit de stora fokusområdena som facket drivit och som resultat fick myndigheterna vidta skyddsåtgärder.
Fler workshops än planerade kunde genomföras då de genomfördes digitalt med många fler deltagare än om det skulle varit fysiska. Det har gett att fler kunnat utbyta erfarenheter, bilda allianser och hitta gemensamma strategier för att förbättra arbetsvillkoren.
I samband med tecknandet av ett av kollektivtalen på ett företag skapade facket en visselblåsarfunktion på sociala medier.
Projektets deltagande fack har haft visst fokus på gender frågorna likväl som hbtqi frågorna. Det har delvis resulterat i att antalet kvinnor i arbetsledande befattningar i företag har ökat och fler har blivit aktiva inom sin fackliga organisation.
Sopsortering och återvinning är redan verklighet i postföretag och fackföreningarna stöder starkt tillämpningen av detta vilket ökat medlemmarnas miljö- och klimat engagemang.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60489
Mer info

Insatsen i Nepal, sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center), syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn har stärkt sin förmåga att organisera och representera sina medlemma, att medlemsförbunden i högre grad samarbetar för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och att och att aktiviteterna lett till ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner. Projektet är en fortsättning på tidiga projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet och att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2020-22.
Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering som genom projektets aktiviteter ska utveckla sin förmåga och kapacitet att klara de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi och att de olika facken inom de båda sektorerna samarbetar och inser behovet av gemensam kamp för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver ett gemensamt och enhetligt svar.

Resultat i korthet

Även om facken aktiviteter avstannade inledningsvis under pandemin så har förbunden organiserat 149 nya medlemmar, vilket var färre än planerat. Men organisationskommittéer på distrikts- och provinsnivå har bildats så det kan bara bli bättre. Dessa kommittéer består till ca 80 procent av unga manliga och kvinnliga arbetare.

Nepal har inte ratificerat ILO-konventionen nr 87 (rätten att organisera sig fackligt) men en ny konstitution säger "Varje arbetare ska ha rätt att bilda fackförening, delta i den och organisera kollektiva förhandlingar som en grundläggande rättighet.” En viss framgång som ger facken möjligeter att organisera och sluta avtal och som ger effekter.

Exempelvis Facket UNIEXPO:s vars medlemmar arbetar under usla förhållanden. Som extra postutdelare får de gå till fots över 1-1,5 timme för att leverera posten och ibland upp till tio timmar om det är ut på landet. Detta till en mycket lägre lön än den lagstadgade minimilönen. Tack vare fackets deltagande i projektet och med en ökad kompetens i att förhandla, kunde de bidra till att dessa frontarbetare fått högre lön, även om den fortfarande är lägre än miniminivån.

Den viktigaste insikten var ändå vikten av en god arbetsmiljö och att bilda arbetsmiljökommittéer.

Genom projektet har de arrangerat ”Empowerment” kurser och som resultat har de sett fler kvinnor som medlemmar, fler kvinnor på ledande positioner. Fler kvinnor kom med i förhandlingsdelegationerna och avtalen behandlar nu även de frågor som berör kvinnorna mest.

Nepal har under de senaste åren drabbats hårt att klimatrelaterade förändringar och utbrott av större art. Klimatfrågorna har varit högst närvarande i all projektverksamhet och på dagordningen. Projektets förbund deltog aktivt i de klimat kampanjer som genomförs vilket har lett till en ökad medvetenhet.

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges läkarförbund
Land:
Nummer:
60455
Mer info

Sveriges Läkarförbund ska tillsammans med en kubansk läkarorganisation, Consejo de Sociedades Cientificas de la Salud (CSCS) genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete som påbörjades 2017, 60254. Under de första åren har en stark relation upprättats mellan organisationerna; dessutom accepteras den kubanska partnern som medlem i World Medical Association (som är en viktig källa för kontinuerlig professionell utveckling) förutsatt att specifika interna förändringar är slutförda. Syftet med detta projekt är att stödja CSCS i att göra dessa förändringar, som främst berör dess demokratiska strukturer. Partnerna har uppdaterat projektets mål och förväntade resultat baserat på lärdomar från föregående period. Ett större fokus på påverkan mot myndigheterna kommer att testas, med tanke på den ökade öppenheten i landet. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Inga resultat ska rapporteras för perioden 2020. Stark inverkan på denna sektor och arbetstagare och därmed på möjligheterna att genomföra projektrelaterade aktiviteter. Möjligheten att fortsätta projektet bedöms för närvarande. En paus har tagits och möjligheten att starta om kommer att tas under andra terminen.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60413
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport workers Federation), och partners i Ukraina ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
Projektet var helt nytt 2018 och fokuserar på att ge de anställda inom järnvägssektorn en ökad levnadsnivå. Järnvägen mellan Ryssland och Kina är en allt viktigare handelsväg genom de allt bättre transportmöjligheterna. Samtidigt privatiseras järnvägsnätet alltmer. De anställda och de fackliga får genom privatiseringar nya utmaningar, nya sätt att agera på för att säkerställa schysta arbetsvillkor samt schyst hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Då facken är ovana att agera i den privata sektorn fick projektet en svår start 2018 men under 2019 har rekryteringen av nya medlemmar, ofta unga arbetare, gått över förväntan. Projektets mål är att fackförbunden i projektländerna har kunskap och engagemang för att organisera järnvägsarbetare inom den privatiserade järnvägssektorn samt att de samarbetar med varandra för att stödja och dela erfarenheter samt stödjer varandras kampanjer. Utbildning av ledare, förtroendevalda samt medlemmar är en del av projektet strategier.

Resultat i korthet

Projketet har tidigare år varit framgångsrikt i att organisera och skapa dialog med regeringen. Tyvärr lyckades de inte, av olika skäl på senare år, främst på grund av pandemin, att genomföra någon verksamhet under 2020.
Nu satsar de på att skapa strategier för att möte den förändring som sker i och med privatiseringen av all tågtrafik och annan offentlig transport.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund , Unionen
Land:
Nummer:
60438
Mer info

Handels och Unionen tillsammans med UNI Global Union och deras medlemsförbund inom klädhandeln i Peru ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under 2018-2019. Projektet kommer att fortsätta bygga på resultst från den perioden , främst genom att satsa på kapacitetsutveckling av facket på H&M i Peru. Tidigare projekt hade som mål att utveckla regioal implementering av det globala ramavtalet med H&M men pga samarbetssvårgheter med de lokala ledningarna för företaget så har det målet skjutits på framtiden. Man har därför under 2020-2022 valt att fokuesera mer på stöd och kapacitettsutveckling av H&M-facket i Peru samt även nationellt och regionalt utbyte av erfarenheter mellan fackförund inom s.k- "fast fashion".

Projektets mål är att öka antalet medlemmar och stärka den grundläggande fackliga kapaciteteten och utbytet och samarbetet mellan förbund i sektorn. Det syftar till att få till kollektivavtal som stärker arbetrnas rättigheter.
För att nå detta bedrivs en organiseringskampanj samt genomförs utbildningar med förbunden och möten mellan förbunden.

Projektets resultat kommer verifieras [av en extern utvärdering] eller [med hjälp av projektets egna uppföljningssystem].

Resultat i korthet

Facket växte under året 2020 med 130 nya medlemmar och facket har nu 21 procent av alla anställda som medlemmar.
Under den pågående pandemin kunde de förhandla för snabb och säker återgång till butikerna och att behålla sina löner upp till 75 procent.
Projektet har också stärkt unga kvinnor och HBTQI personers rättigheter i och med att de finns med i fackets förhandlingsgrupp som ska bestå av minst 25 procent kvinnor och 25 procent HBTQI personer.
I fackets egna led återfinns nu fler kvinnor på ledande poster. Utbildning, vägledning och utveckling av kampanjstrategier har bidragit till denna tillväxt.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen
Land:
Nummer:
60471
Mer info

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den Thailändska fackliga miljön är svår då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre.

Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Strategin i projektet som helhet är att först utbilda organisatörer hos TEAM (klart 2017) samt genomföra första företagsbesöken (klart 2017) och sedan tillsammans med svenska resurspersoner genomföra projektverksamheten ute på de utvalda företagen i 3 steg (2018-2022); steg 1: att söka kontakt med anställda vid företagen i syfte att värva medlemmar, steg 2: bilda fackliga organisationer, steg 3: organisera den fackliga verksamheten inom de nybildade fackklubbarna.

Resultat i korthet

The Volvo Workers' Union of Thailand har ökat sitt medlemsantal med 50 procent sedan det bildades 2018. Under 2020 hade förbundet 642 medlemmar.

Under pandemin stängde fabriken ner verksamheten - fackförbundet lyckades förhandla fram att arbetstagarna skulle få behålla 85 procent av lönen. Detta är högre än det nationella genomsnittet.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60414
Mer info

Det svenska facket Kommunal tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association), IUF Afrika och samarbetspartners i länderna Etiopien; Malawi; Sydafrika; Zimbabwe ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022 och är en fortsättning från tidigare år.
I Afrika söder om Sahara, jordbruk stod för över 55 procent av den totala sysselsättningen i 2018 (ILO 2019). Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt. Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade.
Projektet satsar på kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt att öka kompetensen att förhandla bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis mat. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel men de bör bli fler. Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager. Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare.

Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Zimbabwe har projektet bidragit till fattigdomsbekämpning, eftersom fackförbund framgångsrikt förhandlat för höjda löner. Zimbabwe är även ett land där många arbetstagare avstår från att anmäla olika slags arbetsplatsincidenter, men ett resultat från projektet är en ökning i antalet anmälningar.

I Sydafrika har arbetstagare inom detaljhandel, efter deltagande i workshopar och utbildningar kring hälsa, rättigheter och arbetsmiljö framgångsrikt förhandlat fram tillgång till skyddsutrustning.

I Etiopien har användandet av bekämpningsmedel och farliga kemikalier inom jordbrukssektorn minskat - och återvinningen ökat. Detta är ett resultat av projektets kunskapshöjande åtgärder inom just detta område.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Nummer:
60467
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och 23 samarbetspartner i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019, 60297. Under den tidigare perioden, har de PSI-anslutna fackförbunden har etablerat bra arbetsrelationer eller befinner sig i en dialog kring upptagningsområdena för organisering och gemensamma påverkansaktiviteter för arbetstagarnas rättigheter. Processer av decentralisering och privatisering inom den offentliga sektorn leder till att facket förlorar makt att förhandla om anständiga arbetsvillkor, tappar medlemmar och inte kan bidra till kvalité i samhällstjänsterna som i slutändan drabbar regionens fattiga och marginaliserade grupper, inkl. flyktingar. Ytterligare problem uppstår när facken inte hinner reagera p.g.a. brist på kompetens vad gäller snabba förändringar på arbetsmarknaden. Då uppstår interna konflikter mellan facken som organiserar olika grupper av arbetare med förödande konsekvenser för medlemskapet. Projektet syftar att öka organiseringsgrad inom de offentliga sektorn och förbättra samordning mellan facken för att på det sättet förbli relevant som förhandlingspart inom den sociala dialogen och som förändringsaktör inom de relevanta arbetsmarknadspolitiska frågorna. Detta kommer att uppnås genom ett antal seminarier, inkl. med fokusmålgrupp kvinnor och unga, och möten och nätverksbyggande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2020. Det regionala projektet har på grund av Covid-19 fokuserat utbildningsaktiviteten i enskilda länder vilket ledde till en oväntad positiv effekt då fler kvinnor kunde delta. Ökat våld mot kvinnor på arbetsplatsen och i hemmet diskuterades och la grund till fortsatt arbete för ratificering av konventionen C 190.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60408
Mer info

Projektet har två delar, en satsning på kvinnliga sjömän och den andra handlar om transporter i större städer. Kvinnor i Algeriet kommer att vara mentorer i de satsningar som ska skapa utrymme för kvinnor att vara med och fatta beslut inom de egna förbunden samt att alla har lika lön för lika arbete. Det handlar också om att kvinnorna ska ha en bra och säker arbetsmiljö samt schysta arbetsvillkor. I transportsektorn handlar projektet om att organisera och utveckla kapaciteten hos de fackliga förbunden som är verksamma i den utveckling som sker för ett mer hållbart och klimatsmart alternativt resande. Sluta avtal, skapa nätverk mellan de olika facken samt bygga allianser med andra organisationer är viktiga beståndsdelar i projektet. Det betyder också att påverka regeringar och andra investerare så att satsningarna inom transport sektorn blir så bra så möjligt utifrån alla aspekter. Tillsammans utvecklas transportsektorn positivt.

Resultat i korthet

Projektet har bidragit till ökade insikter kring jämställdhet mellan kvinnor och män, och trots pandemin kunde ett närverk mellan kvinnliga sjömän i länderna Algeriet, Tunisien, Marocko, Egypten och Sverige startas upp. Deras mål är att bekämpa könsbaserade orättvisor och våld mot kvinnor.

I Tunisien har ett nytt fackligt ledarskap engagerat sig i unga och kvinnors frågor vilket gör att facket där har fått fler unga och kvinnliga medlemmar att bli aktiva.

Projektet har bidragit till att en gemensam arbetsplan har tagits fram som ska ge en ökad fokusering på genderperspektiven för de kvinnliga sjömännen.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60486
Mer info

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag däribland Telenor. Målet med insatsen är dels att skapa och kapacitetsstärka nya företagsfack att kunna uppnå kollektivavtal, att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 Myanmar kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet måste kartläggas. Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är mycket låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiv förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen. Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing och avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken.
En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Resultat i korthet

Nya lärdomar och utbildningar i form av så kallade digitala training activities kompletterar traditionellt fackligt arbete inte minst nu under pandemin.

En studie togs fram; “The Impact on COVID-19 on ICTS Industries in Asia Pacific Region” som tar upp hur pandemin har påverkat länderna samt vilka konsekvenserna är av regeringars agerande. Studien gav de deltagande facken en grund till att skapa tydligare strategier för fortsatt fackligt arbete tillsammans, var för sig och regionalt med andra aktörer.

Övriga framgångar under 2020 var fler medlemmar vilket har ökat deras organisationsgrad och möjlighet att växa sig starka som partners i förhandlingar. Två exempel är facket på Grameenphone i Bangladesh där de nu har 78 procent av alla anställda som medlemmar. (1 597 medlemmar av 2 053 anställda) och Facket XL Axiata som har 80 procent av de anställda. (1 019 av 1 278).

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60483
Mer info

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia)och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på stöd som går tillbaka till 2014 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna. Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal. Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att säkra positiva effekter av avtal för flertalets anställda inom en sektor.

Resultat i korthet

Syftet med detta projekt var att stärka lokala fackföreningar inom post- och logistiksektorn. Detta uppnåddes i alla deltagande länder genom att organisera, bedriva kampanj och bygga starka och oberoende fackföreningar. Men Pandemin skapade också svårigheter. Covid-19 och restriktioner gjorde att planeringen fick ändras, utbildningar och möten har genomförts digitalt i viss mån. Vilket är ett bra resultat i sig.

Övriga resultat är att flera kollektivavtal har tecknats och förhandlignar om förändringar på arbetsplatsen har avtalats för att underlätta arbetet under Pandemin.
Inom DHL sektorn har medlemskapet ökat och beräknas nu vara 71,25 procent av alla anställda.

Samarbetet med svenska partners har hjälpt till att skapa en formell dialog på global nivå där fackliga rättigheter och andra viktiga frågor relaterade till kön, klimat och hälsa/säkerhet diskuteras. Fågorna och fackens synpunkter tas på allvar och fortsätter att vara så framöver.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Nummer:
60436
Mer info

PANAF är ett utbildningsprogram som har genomförts i 30 år av LO-TCO i samarbete med centralorganisationer i ett flertal länder i Afrika. För perioden 2020-22 är det tänkt att det blir 14 deltagande länder. Dessutom finns det ett samarbete med ITUC-Africa, OATU (en annan sammanslutning av fackliga organisationer) och belgiska FBGT
Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad.
I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.
Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället. De förväntade resultaten är att bidra till bättre utbildningsstrukturer, utökat samarbete mellan organisationerna på nationell nivå och genomförande av utbildningar som leder till större förmåga för förhandling, facklig representation, m.m.
PANAF arbetar genom att ha ett samarbetsavtal med varje land, det avtalet signeras ofta av flera centralorganisationer i samma land, son åtar sig att samarbeta inom projektet.
Målet för PANAF är att genomföra maximalt antal studiecirklar i de deltagande länderna för att nå upp till organisatoriska resultat, samt påverka för arbetstagarnas rättigheter. Huvudaktiviteterna är då uppbyggande av studiecirklar, utbildning av utbildare och skapande av samarbetsformer för påverkan.

Resultat i korthet

PANAF är ett utbildningsprogram som har funnits i 30 år i den afrikanska kontinenten. Under 2020, trots Covid 19 restriktioner, har över 30 tusen personer deltagit i studiecirklar i 12 länder. Studiecirklar har i många år varit både ett startverktyg för att movilisera och organisera arbetstagare, emn också en viktig skola för nya ledare som senare tar plats i ledande positioner i samhället. I visa länder har det inletts nya former av samarbete, genom digitala plattformar.

Till projektsidan
Förbund:
LO, Landsorganisationen, TCO, Tjänstemännens centralorganisation
Nummer:
60513
Mer info

PANAF är ett utbildningsprogram som har genomförts i 30 år av LO-TCO i samarbete med centralorganisationer i ett flertal länder i Afrika. För perioden 2020-22 är det tänkt att det blir 14 deltagande länder. Dessutom finns det ett samarbete med ITUC-Africa, OATU (en annan sammanslutning av fackliga organisationer) och belgiska FBGT
Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad.
I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.
Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället. De förväntade resultaten är att bidra till bättre utbildningsstrukturer, utökat samarbete mellan organisationerna på nationell nivå och genomförande av utbildningar som leder till större förmåga för förhandling, facklig representation, m.m.
PANAF arbetar genom att ha ett samarbetsavtal med varje land, det avtalet signeras ofta av flera centralorganisationer i samma land, son åtar sig att samarbeta inom projektet.
Målet för PANAF är att genomföra maximalt antal studiecirklar i de deltagande länderna för att nå upp till organisatoriska resultat, samt påverka för arbetstagarnas rättigheter. Huvudaktiviteterna är då uppbyggande av studiecirklar, utbildning av utbildare och skapande av samarbetsformer för påverkan.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal, Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60423
Mer info

Svenska fackförbunden Kommunal, Hotell- och restaurangfacket (HRF) och svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IULs regionala organisation och partners i 16 afrikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Det är en fortsättning på tidigare års projekt.

IULs kvinnoprojekt i Afrika är ett av de mest lyckade projekt som bedrivs med stöd av Union to Union. Det genomförs i länder som har utmaningar av såväl politisk som ekonomisk karaktär. Terrorism och fattigdom finns i olika former. Kvinnor och unga är i majoritet inom lantbruk- livsmedelsproduktion och hotellsektorerna.

Under 2014-2016 lyckades projektet nå ca 180 000 personer och under 2018 rekryterades 1 500 nya kvinnliga medlemmar. Projektet har fått resultat som både räddat livet, bokstavligen, på hushållsanställda och förändrat de afrikanska fackförbundens representation och fokus på jämställdhet. Under 2018 i Zambia, blev en ung kvinna vald som generalsekreterare för sitt förbund och för första gången någonsin blev en kvinna vald till vice ordförandeposten för jordbrukare i Zimbabwe. I Sydafrika förbättrade facket mammaledigheten till fyra månader med 80 procents lön och 2 månader betalt.

I varje land skapar facken kvinnokommittéer sina mål, och genomför sedan de aktiviteter lokalt som behövs för att nå dem. Alla länder samverkar kring de fackliga utmaningarna som gäller organisering, stöd till informellt anställda och andra utmaningar i sektorerna. Våld mot kvinnor, inklusive sexuella trakasserier, ska vara en prioriterad fråga på fackföreningarnas agenda. Hälsa och säkerhet för kvinnliga arbetare ska förbättras och därmed ska färre olyckor, skador och yrkessjukdomar och hiv/aids förekomma. Det handlar också om att kvinnor blir bättre informerade, kan förhandla och ta en aktiv del av de globala frågorna som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och andra relaterade frågor.

Projektet har ett stort mervärde eftersom det fokuserar på kvinnors rättigheter. Projektet använder sig av olika strategier som bygger på aktivt lärande.
Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Tanzania lyckades man under 2020 förhandla fram ett nytt kollektivavtal på ett bryggeri, som innebär att mammaledigheten förlängs från 3 till 6 månader.

Fackförbundet TUICO har ändrat sin konstitution, så att kvinnor inkluderas i samtliga lokala förhandlingar på alla arbetsplatser. Ett av fackförbundets tydligaste krav är att det ska finnas möjlighet till barnpassning vid arbetsplatserna.

I Kenya har fackförbundet KUDHEIHA förhandlat fram barnpassning vid tre hotell. Facket har även förhandlat fram att mammor som ammar får komma till jobbet en timme senare på morgonen och sluta en timme tidigare på kvällen.

I Malawi har facket förhandlat fram att ammande kvinnliga arbetstagare vid en hotellkedja får utökad tid till att amma under arbetstid.

I Nigeria har förhandlingar lett till att mammaledigheten inom livsmedelssektorn ökat från 12 till 16 veckor.

I Uganda har alla samarbetspartner till den globala fackliga federationen IUF beslutat att inkludera kvinnor i samtliga förhandlingsteam.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60473
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Singapore kontor och 23 partners i fyra länder kommer att genomföra ett projekt under 2020 - 2022. Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period För perioden syftar projektet till att hantera två problemlinjer, fackföreningsbyggande och enhetsbyggande och har formulerat dessa två mål:

• Projektmål 1: "IndustriALL-medlemsförbund blir starkare och större organisationer, mer förberedda för effektiv social dialog och demokratiska industriella relationer."

• Projektmål 2: "Samarbete och enhet byggs på nationell nivå, i struktur och i handling, bland medlemsförbund inom IndustriALL, inklusive för gemensamma åtgärder i social dialog på (multi-) fabriks- eller sektornivå."

Projektets "fackföreningsmål", förväntade resultat och indikatorer för projektet koncentrerar sig på (mer och bättre) organisering och rekrytering, (mer och bättre) kollektivförhandlingar och social dialog och förbättringar för kvinnor, otrygga anställda och migrerande arbetare. Målen för "enhetsbyggande" syftar till att uppmuntra (mer) gemensamt arbete på sektoriell federationsnivå, mellan arbetare som arbetar för samma företag i samma land, mellan arbetare i samma sektorer och på nationella rådets nivå. Globala ramavtal tittas också på.

I Indonesien kommer arbetet inte att koncentrera sig så mycket på facklig organisering, utan mer uppföljning av arbetet som började 2017 med enhetsbyggande och social dialog. Enhetsbyggandet här syftar inte bara till att uppmuntra enhet och harmoni bland medlemsförbund, utan också titta på hur man kan förändra hur medlemsförbund deltar i strategisk planering i fackliga frågor, inklusive förstärkning av effektiv social dialog och uppbyggnad av sunda industriella relationer på industriell nivå, titta på en mer effektiv politik och strategi för social dialog med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och regeringar. Ett specifikt alternativ som kommer att eftersträvas är att etablera sektordialoger (till exempel inom gruv-, elektronik-, textil- eller autosektorerna) med motpartens arbetsgivarorganisationer, delvis genom att bilateralt diskutera specifika sektoriella frågor.

Resultat i korthet

I Malaysia har ett fackförbunds kvinnokommitee fått igenom ett förslag på ökad föräldraledighet i en nationell begäran om lagändring kring arbetslagen.

Genom projektet har det nationella samarbetet mellan olika fackförbund ökat markant. Tidigare var det obefintligt. Nu samarbetar man via gemensamma kampanjer kring frågor som föräldraledighet, kollektivavtal och den omstridda Omnibuslagen.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60468
Mer info

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310. Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt. Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad. Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå. Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer. SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extren utvärdering.

Resultat i korthet

2020 Projektet fokuserade på att anpassa arbetsmetoderna utifrån den nya Covi-19 situationen. Projektet övergått från fysiska till digitala seminarierna. Användningen av färdigheter som erhållits under webbseminarier, särskilt när det gäller användningen av online-resurser och sociala nätverk, har förbättrat fackets verksamhet och ökat genomslaget i sociala medier. Detta var särskilt viktigt under protesterna mot de nya försvagade arbetslagarna och förhandlingarna om uppsägningar av anställda vid lokala förvaltningar. Tack vare snabba åtgärder från facket stannade en planerad 50-procentig nedskärning på 34 procent. Detta räddade 9000 jobb och är ett resultat av SEUU:s systematiska arbete med kollektiv förhandling och utbildning av fackliga medlemmar över hela landet.

Till projektsidan
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60476
Mer info

Vårdförbundet tillsammans med ICN och den lokala samarbetspartnern Lesotho Nurses Association (LNA) in Lesotho ska genomföra en phase out under 2020. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete (60312) som under olika perioder fokuserade på olika frågor kring organisationsutveckling samt stöd till hälsovård för medlemmar av LNA.

Landet har världens andra högsta hiv-prevalens på 25 % samtidigt som 57 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen (UNDP 2016). Detta innebär att även sjukvårdspersonal, överväldigade majoritet kvinnor, är drabbad och är i behov av hälsovårdsinsatserna.

LNA som organisation har funnits sedan 1966 och uppfyller funktioner både som en yrkesorganisation och ett fack. I Lesotho får inte offentliganställda bilda fack men de kan bilda civilsamhällsorganisationer. LNA tillsammans med sina internationella partner driver ett långsiktigt påverkansarbete för att få bort förbud mot facklig organisering för offentliganställda inom hälsovården.

Projektmålet för denna phase out period är att stärka och bedöma LNAs kapacitet för att hitta nya sätt att samarbeta. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna utvärderingssystem.

Resultat i korthet

Partnern har infört åtgärder mot korruption och har en kvalitativ och snabb rapportering.

Bland de olika resultaten lyfter vi fram framgångarna i följande: 1) Utnyttjande av en bedömning av den organisatoriska kapaciteten, 2) ledarskapsutbildning för LNA som har bidragit till LNA:s kapacitet att förespråka PPE och säkra utbetalningar av risktillägg för sjuksköterskor under pandemin, 3) säkerställande av nya medel för ledarskapsutbildning.

Detta är ett utfasningsår och projektstödet och relaterade aktiviteter kommer att upphöra under första kvartalet 2021.

Union to Union, ICN och Vårdförbundet kommer att fortsätta dialogen och undersöka framtida samarbetens möligheter.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60446
Mer info

Svenska Musikerförbundet tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 17 samarbetspartners in 14 länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod. I stort löper projektet vidare gällande strategier, partners och mål, även om förändringar framförallt inneburit att uppsatta mål nu är mer likartade för samtliga partners, det är färre men mer fokuserade, samt att medlemsfrågorna ämnar handla om en hållbar avgiftsstruktur. Resultat från föregående period handlade framförallt om förbättringar av jämställdhetsarbetet i de nationella organisationerna, den colombianska gruppen bildade en ny musikerförening och de har haft sin grundkongress och nu är lagligt en professionell fackförening, ett lobbyinitiativ som syftar till att upprätthålla Unesco-rekommendationen om musikers status i nationell lagstiftning genomfördes, och databasen för medlemskap implementerades inom ett par fackföreningar. De viktigaste lärdomarna partners lärde sig under föregående period är att användningen av underavtal kan lägga till ett ytterligare lager av komplexitet för nationella fack i sektorn, varför ett stöd från globalt håll är viktigt.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande aspekter:

* Begränsad effektivitet inom fackföreningsledningar.

* Musikers status och upphovsrättslagar är dåligt implementerade eller efterlevs inte. Den sociala dialogen är inte tillräckligt utvecklad.

* Jämställdhet, förebyggande av mobbning och trakasserier som fortfarande pågår.

* Säkerhet och hälsa behöver mer uppmärksamhet och arbete.

Projektets mål är att;

* De minst avancerade deltagande fackföreningarna har förbättrat deras ledning och styrning. Alla fackföreningar har arbetat för en bättre hållbarhet men en modern, väl utformad och väl accepterad medlemsavgiftsstruktur.

* Deltagande fackföreningar har startat eller bedrivit lobbyinitiativ om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller policyriktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet och miljöskydd. De främjar denna policy inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sitt eget medlemskap såväl som för de lämpliga beslutsfattarna.

För att nå detta kommer projektet framförallt att kombinera följande typer av aktiviteter:

* Nationella utbildningsworkshops

* Delregionala seminarier

* Regionala konferenser

Deltagare kommer att uppmanas att utarbeta nationella rapporter om olika ämnen som ska behandlas under mötena.

Projektets resultat kommer verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem och FIM överväger även att inleda en extern utvärdering av projektet i slutet av projektperioden.

Resultat i korthet

Pandemin har ställt till det rejält för hela kultursektorn. Den svälter då teatrar, scenframträdanden är helt inställda – i alla länder. Det innebar konkurser, inga jobb, inga medlemsavgifter till facket, ingen mat på bordet. En jakt på de få jobb som ändå uppstår innebär att förbunden i projektet har fått prioritera. Att enas globalt om samma krav har varit ett strategiskt arbetssätt som varit framgångsrikt.

Projektet i Latinamerika har arbetat fram olika plattformar, digitala, för att skapa forum att växa i. Växa som musiker, i att hantera uppkomna situationer och i att påverka politiker.
Fokus har under året varit att återgå till jobbet på ett säkert sätt. Partners har stärkt sin förmåga till att delta i sociala dialoger (förhandlingar) som har skett på alla nivåer, överallt. Digitala möten skapade en vi-känsla och en solidaritet samt ömsesidigt arbetssätt.

Projektet fortsätter att ha fokus på gender och att lyfta fram de olika perspektiven bland annat genom att förstärka identifikationen. Exempelvis var det en transperson som ledde en workshop i Brasilien. I Colombia har facket ORMUSICA antagit en policy om inkluderande språk som tillämpas på alla aspekter i deras engagemang.
Facket driver på för ”fler kvinnor på scen”. Det initiativet har en konkret agenda för kvinnor genom det sociala programmet MUJER-ARTE som också tar upp familjelivet på ett inkluderande sätt, med uppmärksamhet åt könsdiversitet.
I Panama, där 82 procent av musik sektorn består av män, har facket SITMAS startat upp en kampanj för att öka kunskapen och locka fler kvinnor till branschen.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal, Vision
Land:
Nummer:
60463
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och Vision och fyra samarbetspartners i Egypten genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019. Trots en ännu hårdare antifacklig lagstiftning och praxis av myndigheterna lyckades facken inom den offentliga sektorn att bygga allianser och kräva respekt för fackliga rättigheter i enlighet med nationella lagar och internationella konventioner. Facken är också engagerade i flera rättsliga processer, eftersom många fackförbund nekades eller fått sin registrering återkallad som en del av statliga repressioner mot oberoende aktörer. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
Projektet fokuserade på medlemsutbildningar i fackliga rättigheter, framför allt, rätten att organisera samt i att nätverka för en samlad facklig respons mot Covid-19. Facken inom offentlig sektor uppmärksammade förekomster av prekära och informella anställningar som särskilt drabbar kvinnor och kom med förslag som de tar upp i den sociala dialogen. Facken fortsätter bevaka brister i hur Egypten uppfyller ILOs rekommendationer och har förberett och lämnat in material till den 109 ILO session som pågår 2021.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60466
Mer info

Public Service International (PSI) ska tillsammans med Fackförbundet ST och 34 lokala fackförbund in åtta länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2019. The finns flera resultat som visar förändring i maktstrukturerna inom de deltagande förbunden, till exempel: Andelen kvinnor i ledarpositioner ökade i flera länder på nationell nivå: Irak från 30% till 40%; Jordanien från 5% till 15%; Tunisien från 16% till 22%. Internt, har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina förbund i Libanon, Egypten och Tunisien. Kvinnornas medlemskap har ökat med 7,5% i genomsnitt i Jordanien och nått 40% i Tunisien, Algeriet och Irak, vilket är en kvot inom PSI. Projektets regionala karaktär utgör en plattform för att få kunskap om jämställdhets lagar och praxis inom MENA-regionen, erfarenhetsutbyte och strategisk planering

Detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackförbund inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2020
Projektet resulterade i att facken utvecklade, förberedde material och genomförde nationella kampanjer mot könsdiskriminering i lag: I sju länder använde PSI-medlemsförbund sociala medier, virtuella plattformar och producerade kommunikationsverktyg för sina kampanjer.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Land:
Nummer:
60465
Mer info

Public Service International (PSI) kommer tilslammans med Fackförbundet ST och en samarbetspartner i Tchad, Fédération de Syndicats du Secteur Public du Tchad, genomföra detta projekt under 2020-2022. Genom partnerförbundet kommer andra PSI-anslutna förbundatt delta i projektet. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete 2018-2019, 60295. Projektets första år har resulterat i flera positiva förändringar vad gäller fackets gemensamma ställningstagande och kampanjer för de fackliga rättigheterna. Samtidigt har projektet påverkats av den negativa politiska och ekonomiska utvecklingen i landet, eftersom facket behövde ägna krafter åt dessa kontextuella utmaningar.
Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2020
Facket aktiva kampanjarbete om hanteringen av Covi-19 och uppsökande verksamhet på arbetsplatser ledde till förbättrade arbetsvillkor och skydd för arbetarna. Facket deltog i den sociala dialogen med regeringen och lyft fram kraven från den gemensamma fackliga plattformen, tack vare ökad kapacitet i påverkansarbetet och förhandlingar som projektet bidragit till.

Till projektsidan
Förbund:
Finansförbundet
Nummer:
60439
Mer info

Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru. Fokus under kommande period är fortsatt konsolideringen av uppnådda mål med fortsatt
arbete inom UNI Network of International Banks som är ett utmärkt verktyg för lobbyverksamhet och uppbyggnadsarbete och hantera den digitala utvecklingen av branschen. Andra aktiviteter är utbildning av fackliga ledare i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik, fortsatt samarbete och nätverkande med banker och allianser för förbättrad kapacitet för lokala fackföreningar att delta i nationella och regionala samordnade åtgärder och se till att efterlevnaden följs av de undertecknade ramavtalen och främja nya ramavtal. Vidare vill man främja jämställdheten inom fackföreningarna och öka andelen medlemmar totalt.
I regionen finns flera fackföreningar i samma verksamhet/bank, vilket försvagar fackets styrka och organisation. Det finns också organisatoriska svagheter i Paraguay, Peru, Colombia. Fackföreningsledare saknar erfarenhet och behöver kunskap hur man bedriver arbetet och hur man ska möta den digitala utvecklingen med införandet av internetbanker, som påverkar banksektorns traditionella arbete och som har orsakat hundratals uppsägningar. En annan utmaning är den ökade antifackliga verksamheten både från regeringar och arbetsgivare i regionen. De offentliga banker försvagas via politiska åtgärder som minskar i antal och möjliggör ekonomisk frihet och kredithantering för den privata sektorn och ger vinster på bekostnad av arbetstagare och befolkningen.

Resultat i korthet

Projektet bidrog till att en kommunikaitons app togs fram. 1 500 deltog med sina tankar, idéer som ett led i förberedandet av förhandlingar.
I Argentina lade facket fram ett förslag gällande reglering av hemarbete som sedan godkändes av parlamentet. Dessutom ett skyddsprotokoll för speciellt utsatta personer, transpersoner. I praktiken innebär detta att Riksbanken ska kvotera transpersoner vid anställningar. En unik överenskommelse och den första i sitt slag och kommer att påverka att alla statliga institutioner.
I Brasilien kan de bankanställda som blir utsatta för våld i hemmet få juridiskt- och ekonomiskt stöd samt ledighet.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60435
Mer info

Detta är en fortsättning på samarbetet mellan den svenska och den vietnamesiska fackrörelserna. För det vietnamesiska sidan är centralorganisationen VGCL (Vietnam General Congress of Labour) och för den svenska sidan är LO-TCO Projektkansli tillsammans med IF-Metall.
Under många år har VGCL fått stöd från Sverige, för att utveckla en utbildningsstruktur. Perioden 2014 – 2017 var lyckad i det anseende att ett omfattande system för utbildare skapades och sattes igång. Det systemet består av olika nivåer av utbildare (från F1 till F7) med olika grader av expertis. Dessutom har VGCL byggt upp en egen infrastruktur för utbildningscenter i form av en facklig skola med tillhörande logistik och boende.
Med den struktur som grund, vill VGCL, genom detta projekt, utöka medlemskapet under de nya ekonomiska omständigheter som råder i Vietnam. Det är så att fram till nyligen fanns inte öppning för utländska företag och facklig organisationer i dessa. Numera öär det möjligt att arbetstagarna bildar fackklubbar även på arbetsplatser med utländska arbetsgivare. VGCL vill öka medlemskapet i den privata sektor och speciellt har det valts att arbeta i några Sverige-relaterade fabriker. Det finns framförallt inom textilindustrin företag som levererar till svenska, som H&M och annat.

Resultat i korthet

Svenska centralorganisationer LO och TCO har haft genom Union to Union ett långvarigt samarbete med vietnamesiska VGCL. 2020 var avsslutningsåret för projektet.
Under många år bidrog projektet att bygga upp ett utbildningssystem som gav ut hundratals fackliga organisatörer i landet och tusentals facklig aktiva.
Under de tre sista åren arbetade VGL i att organisera fackliga klubbar i företag som har relation med Sverige (delar av leverantörskedjor). Insatserna var framgångsrika och ledde till bättre arbetsvillkoren i dessa arbetsplatser.

Till projektsidan
Förbund:
Kommunal
Land:
Nummer:
60459
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Kommunal och två samarbetspartner i Liberia, NAHWUL och Niger, SUSAS genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt. I Liberia uppstod en ny allians med det nationella arbetscentret som har anslutit sig till påverkansarbete för erkännandet av fack inom den offentliga sektorn (och hälsosektorn i synnerhet). I Niger ledde verksamheten till lärdomar om hur man bättre kan förbereda kvinnor och unga för rekrytering och organisering inom facket.

Alla två länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i dessa länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen. Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft.

Syftet med projektet är specifikt för varje land. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

In Liberia, arbetade projektet med informationsspridning om hantering av Covid-19. Ett ihärdigt påverkansarbete ledde till att en fackets ledamot ingick i den statliga kommittén för Covid-19, detta trots det faktum att facket försätter motverkas av regeringen.
In Niger, ett arbete för att stärka kvinnornas och unga arbetares ställning inom facket resulterade i att 33 kvinno- och ungas kommittéer etablerats och blivit en utbildningsplattform för medlemmarna och en kanal för fackligt engagemang.

Till projektsidan
Förbund:
Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60442
Mer info

Projektet är en fortsättning på Transports och UNI:s multilaterala samarbeta att stärka facken inom städ- och säkerhetsbranschen i Peru och dess kapacitet att förhandla bättre arbetsvillkor speciellt inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och försvara föreningsfrihet, sociala rättigheter och förbättrad jämställdhet inom sektorn. För perioden har proejktet utökats till att även inkludera Colombia. Branschen präglas av låga löner, undermåliga arbetsvillkor och med låg facklig anslutning. De anställda har marginaliserats och diskriminerats i många år särskilt gällande kvinnor och migrantarbetare. Länndernas regeringar genomför antifackligt politik och den ökade närvaron av multinationella företag riskerar att minska arbetstagarnas rättigheter och förmåner inom sektorn, skapa konflikter och undergräver möjligheten att skapa god social dialog och förhandlingar. Projektet kommer att ha en positiv inverkan på fackföreningarna och utveckla regionala solidaritetsåtgärder att driva arbets- och fackliga rättigheter för att minska de negativa konsekvenserna i den nuvarande politiska kontexten. Målet är att få fler medlemmar och därmed styrka att förhandla goda kollektiva avtal med förbättrade arbetsvillkor inklusive jämställdhets- och miljöstandarder. Det är också viktigt att sektorns fack kan nätverka, bilda allianser och få verktyg att mötas via sociala medier och att nå globala ramavtal.

Resultat i korthet

Ett nytt arbetssätt har tvingats fram, att bli mer digital, i exempelvis rekrytering av nya medlemmar.
Protester och kampanjer via sociala medier har också ökat vilket skapar möjligheten för medborgare att få en bild över hur det ser ut. Exempelvis arbetslösheten för lokalvårdare i Peru och hälso- och säkerhetsproblemen för arbetarna i säkerhetsföretaget Prosegur.

Några av projektets arbete fick flyttas fram då både politiska och antifackliga attacker från arbetsgivare omöjliggjorde framsteg. Allt fick fokuseras på att bevara jobben och säkra hälsan hos de anställda. Exempelvis lyckades facket stoppa en uppsägning av 500 offentliga städarbetare anställda i ett privat företag då de istället blev anställda av kommunen då företagen upphörde.

Facken bidrar också till en bättre miljö. I Peru där företagen har bristande engagemang i frågan och den offentliga nedskräpningen är stor, fortsätter facken att driva frågan om ansvarsfull hållbar städning och sortering av sopor.

I vissa globala företag har fackens möjligheter till att förhandla bättre villkor nästan helt upphört. Det bidrog till att facken mobiliserade sig alltmer, i demonstrationer och på sociala medier. Facken har kunnat kräva sina rättigheter genom att vända sig till företagens huvudkontor. I de flesta fall har vissa problem lösts, till exempel i G4S Peru erkändes förhandlingskommissionen, vilket inte varit fallet tidigare. Dessutom kunde den planerade avstängningen utan lön för fler än 1.000 arbetare stoppas, och dessa arbetstagare fick inte permitteras som företaget hade tänkt sig.

Projektet har under 2018 - 2019 bl a utvecklat specifika organisationskampanjer. Detta har lett till en ökning av medlemskapet, främst inom den privata bevakningssektorn (Prosegur, Securitas, G4S) och inom städ (Fenaomp, Sitobur y Sintraeslimp). Utbildning inom hälsa och säkerhet har påbörjats. Projektet rapporterar även att de organisationsutvecklande aktiviteterna har gett resultat och det syns en tydlig utveckling i förbundens kompetens. Detta återspeglas i sättet att planera och definiera sina fackliga strategier, följa upp och presentera resultat.
Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal
Nummer:
60422
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Kommunal fackförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF "Regional Latinoamericana UITA" (Rel-UITA) och ett antal partners i Costa Rica, Colombia, Peru och Honduras ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Produktionen av socker och bananer är omfattande i de länder och styrs i stor utsträckning av transnationella företag. På landsbygden är det lätt att utnyttja arbetstagare och kontraktsanställningar är vanligt. IUF har sedan länge ett samarbete med lantarbetarförbunden och har som strategi att bistå med stöd i försvaret av deras rättigheter.

Inom livsmedelsproduktionen och lantbruket sker också ett arbete för att organisera fler, även inom den informella ekonomin, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Även fisket och viss verksamhet i dryckesindustrin omfattas av detta projekt, som ska bidra till starkare fack som kan förhandla inom sina sektorer och lyfta verksamheten från arbetsplatsnivå och föra politisk dialog på nationell nivå.
Regionprojektet IUF i Latinamerika arbetar för att stärka de fackliga strukturerna och nätverkande i regionen, med fokus på 4 länder: Honduras, Colombia, Costa Rica och Peru. Målet är att fackliga strukturer i de prioriterade länderna ska stabiliseras och medlemsbasen ska öka. Nätverkande ska ökas i subregionen genom framförallt kommunikationsarbete och samverkan i aktioner.

Resultat i korthet

I flera av projektländerna har kollektivavtal förhandlats fram. Detta påverkar tusentals arbetstagare positivt.

Till projektsidan
Förbund:
Fackförbundet Scen & Film
Nummer:
60444
Mer info

Det svenska Teaterförbundet för scen och film tillsammans med det globala facket International Arts and Entertainment Alliance (UNI-MEI) och 24 samarbetspartners i 8 latinamerikanska länder ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod, och fortsätter nu bygga vidare projektet på samma bana med liknande mål, och en majoritet av tidigare partners. En skillnad mot föregående projektperiod är dock att förbundens kapacitet för kommunikation och frågor om hälsa och säkerhet också tagits in bland målen.

Från föregående projektperiod var de huvudsakliga resultaten stärkt kapacitet bland fackliga ledare, nya strategier för att genomföra kollektiv förhandling, och ökat arbetet för jämställdhet inom facken. Samarbetspartners lärdomar från föregående projektperiod som tas tillvara inför denna är att stöd till nivå 4 och 5 är viktigt i en sektor där fack ofta har mycket begränsade resurser.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera kretsar kring svag facklig kunskap hos fackliga ledare, svag erfarenhet gällande kollektiv förhandling, svårighet att värva nya medlemmar, bristande bemötande från motparter till förhandling, begränsade rättigheter för Intellectual Property (IP), skadliga könsnormer inom branschen och bristande respekt för fackliga rättigheter från myndigheter.

Projektets mål är att fackliga ledare inom den audiovisuella sektorn från hela regionen kommer att ha förbättrad kunskap och tillförskaffat sig nya verktyg för att öka deras kapacitet med att:

* Genomföra kollektiva förhandlingar och påverkansarbete för att försvara bättre arbetsvillkor.

* Utveckla gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner;

* Utveckla strategier för outsourcing i medieföretag;

* Utveckla strategier för att skydda IP-rättigheter;

* Kommunicera mer effektivt med medlemmar, arbetsgivare, offentliga myndigheter och media;

* Öka jämställdheten på arbetsplatser.

* Öka hälsa och säkerhet på arbetsplatser;

* Organisera unga arbetstagare.

För att nå detta kommer aktiviteter bestå av tre olika delar:

* Utbildningar kommer att ge fackliga ledare nödvändig kunskap och expertis för att bidra till en förändring inom fackliga strukturer, särskilt när det gäller organisering, kommunikation och kollektiva förhandlingar. Utbildningarna kommer att utformas som ledarskapsträning.

* Seminarier som möjliggör peer-to-peer-lärande mellan fackliga ledare och maximerar ömsesidigt lärande. Detta kommer att vara särskilt relevant när det gäller hälsa och säkerhet, jämställdhet, outsourcing, IP-skydd, gemensamma regionala strategier för multinationella produktioner

* Vissa praktiska verktyg kommer att utvecklas, som exempelvis kampanjmaterial och interna checklistor, för att se till att fackföreningsledare har de instrument de behöver och att de kan anpassa sig till deras specifika lokala och nationella sammanhang.

Projektets resultat kommer utvärderas av en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Artister inom den audiovisuella sektorn har ofta kontrakt per tillfälle (egenföretagare) vilket gjorde att då pandemin slog till så blev de alla fattiga, utan lön och sociala skyddsnät. Detta var grunden för initiativet till att jobba fram ett ”protokoll” – en väg att ställa krav i förhandlingar för att kunna gå tillbaka till jobbet på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det blev en fråga om att undvika fattigdom.

Utifrån fokus på att återgå i jobb har andra frågor blivit tydliga såsom våld och trakasserier mot kvinnor. Ett regionalt nätverk startades för att mer strategiskt arbeta med problemet parallellt med fokus på säker återgång till jobbet.

Mest synligt blev även abortfrågan som flera fackliga har kampanjat emot tillsammans med andra i det civila samhället. De lyckades väl i Argentina. Aborter är nu lagliga vilket också stärker kvinnans roll i den fackliga rörelsen som helhet.

En annan stor fråga, som har blivit mer aktuell än förväntat, är att TV och film snabbare streamas. I Argentina har facket förhandlat fram ett avtal med ett av de stora filmföretagen vilket var en stor framgång. Fackets arbetssätt sprids nu vidare.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60420
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Hotell- och restaurangfacket (HRF) tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal och Togo ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden.

Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter. Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat och de andra mänskliga rättigheterna försvaras av fackföreningen och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin. Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier och hiv/aids, samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.
Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt medborgare. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt.
Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Togo har 35 odlare, som genomgått utbildning, slutat använda giftiga bekämpningsmedel. Istället används ekologiska produkter. Till följd av detta har både storleken på skörden, liksom månadsintäkterna, ökat.

I Togo har fackförbund framgångsrikt förhandlat fram fasta anställningar för flera av sina medlemmar som tidigare haft visstidsanställningar.

I Niger har odlare, som deltagit vid utbildning, fått pris vid en jordbruksmässa för sitt ekologiska odlande.

I Senegal har fackförbund inom projektet gjort en översyn av kollektivavtalet inom hotell och restaurangbranschen. Detta har resulterat i fastställda ersättningsnivåer för arbetstagare som blir permitterade på grund av covid-19-pandemin. För anställda inom privat sektor har man även förhandlat fram högre löner.

Till projektsidan
Förbund:
Hotell och Restaurang Facket
Nummer:
60417
Mer info

Det svenska fackliga förbundet Hotell och restaurangfacket, HRF tillsammans med IUF, ( International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), IUF Afrika och tre fackliga samarbetspartners i länderna Kenya, Uganda and Tanzania ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt fortsätter från år 2018 och syftar till att stärka de förbund som organiserar personal inom hotellsektorn så de ska bli bättre på att ta tillvara arbetarnas intressen. Redan nu har det gett resultat då facket i Tanzania har slutit ett antal nya avtal, fått fem nya branscher och fem nya kvinnokommittéer.

Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort hot mot produktivitet och det mentala välbefinnandet för arbetarna i sektorn. I de flesta länder finns det en lag om sexuella trakasserier men det finns ingen rapporteringsmekanism. Genom projektet insåg fackföreningar att de måste fylla detta gap och de fortsätter att jobba med den frågan under pågående perioden.

Tack vare utbildningar i fackligt ledarskap kunde många fackföreningar förhandla fram nya kollektivavtal och satsning framöver kommer att ge fler och bättre avtal. Projektet kommer också ge stöd till att rekrytera nya medlemmar med tonvikt på kvinnor och unga. Just kvinnors arbetsvillkor ska beaktas och policy för diskriminerade grupper samt sexuella trakasserier ska utvecklas och omfattas av kollektivavtal. Även arbetsmiljöfrågorna kommer att stärkas genom utbildningar. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektet egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektets lokala partner har framgångsrikt anpassat kommunikationen utifrån covid-19-pandemin, genom att använda sig av sociala medier, särskilt för att nå yngre medlemmar.

I kampen mot sexuella trakasserier har projektet arbetat för kompetenshöjning kring rättigheter och jämställdhet. Detta har resulterat i att fler kvinnor nu vågar anmäla sexuella trakasserier på sina arbetsplatser.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60487
Mer info

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat. En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 av arbetskraften är organiserade. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån. Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV inslag kommer att utökas som är mer populärt än traditionell radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden och hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Resultat i korthet

Malawi har en befolkning på 17,5 miljoner och arbetskraften är cirka 7,2 miljoner. Fackligt medlemskap i Malawi är i allmänhet lågt. Den stora arbetskraften återfinns på landsbygden där facken oftast inte finns synlig. Det gör att radion når inte bara allmänheten utan också arbetande personer i hela landet. Förbunden hänvisar till radiosändningarna som primära källor för arbetare att få information. Anställda i den formella sektorn förstår sina grundläggande rättigheter och kräver dem genom att hänvisa till lagen och informationen har de fått via radion.

Pandemin har påverkat hela samhället och projektet i den mån att inte kunna besöka arbetsplatser. Men själva radiosändningarna har fungerat bra. Sändningar om rättigheter på jobbet och fackets roll gav resultat, exempelvis har 350 nya medlemmar värvats i samband med att budskapet har gått ut i etern. Parterna i projektet testar olika metoder för att veta om de når ut och att effekterna som förväntas, kommer. Exempelvis har de utlyst tävlingar och bett att personer ska ställa frågor. Lokala aktiviteter har också genomförts i regionerna då sändningar skett i dessa delar. Med det sagt så har projektet nått ut till de allra fattigaste på landsbygden, de som jobbar inom jordbruket. Andra teman som spridits är pandemin och hur en kan skydda sig, gender, konflikt samt miljö och klimat.
Kvinnor i Malawi har generellt färre möjligheter till jobb och till ledande positioner. Den könsbaserade diskrimineringen är väl synlig. Projektets involverade fackförbund har fortsatt att inkludera fler kvinnor på ledande poster. Minst 33% av kvinnorna har beslutande positioner inom facken. Förändringen är naturligtvis ett resultat av många samtidiga processer, men troligen har även radions budskap spelat en roll.

Till projektsidan
Förbund:
Union to Union
Nummer:
60502
Mer info

Trade Unions actions and campaigns for Healthy Workplaces- Stop the Pandemic

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60434
Mer info

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Resultat i korthet

Centralorganisationen GEFONT har under många år av samarbete med svenska LO och TCO utvecklat ett fungerande system för facklig utbildning.
Under 2019 och 2020 har projektet satsat på utbildning av utbildare, vilket förstärker förmågan att organisera. Detta i sin tur ledder till starkare fackliga organisationer, kollektivavtal och bättre arbetsvillkor.
Under 2020 har pandemin orsakat många svårigheter för att genomföra aktiviteter, men GEFONT var aktivt i att försvara arbetarnas rättigheter och anmäla många fall av kränkkningar.

Till projektsidan
Förbund:
LO TCO Projektkansli
Land:
Nummer:
60515
Mer info

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Land:
Nummer:
60412
Mer info

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Asia Pacific med partners i Indien ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.
Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större transportnav, varav en stor hamn, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Hamnarbetarfacken brottas med frågorna som privatisering, outsourcing och ökad användning av kontraktsarbetare med korta anställningar. Projektet påbörjades under 2017 och har varit framgångsrikt. Genom kraftfulla strategier, såsom exempelvis kampanjer, har de under 2018 rekryterat nästan 3 000 nya medlemmar på kort tid. De deltagande fackliga organisationerna lyckades också förhandla till sig åtta kollektivavtal som visar att de har färdigheter att försvara fackliga rättigheter och utveckla schysta arbetsvillkor. Projektet fortsätter att ha fokus på att kampanja och rekrytera fler medlemmar, förtroendevalda och därigenom utöka den fackliga närvaron i de viktiga naven inom sjöfarten. Det handlar också om att skapa demokratiska fackliga organisationer, utbilda representanter och skapa nätverk mellan de olika fackliga organisationerna. Det finns en majoritet av unga arbetare och ett ökande antal kvinnliga arbetare i logistikbranschen som inte är representerade och som har specifika frågor. Projektet kommer att bidra till en förändring och kvinnors frågor och deltagande i beslutsfattande organ inom fackföreningarna kommer att stärkas. Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Indiens arbetare, som många är internmigranter, drabbades svårt i pandemin. Benämningen ”Walking class” blev känt då inga transporter fanns så de fick gå hem. Jobben stannade av och då många endast var kontrakterade per dag var det svårt för många att få pengar till exempelvis mat. Facken gick in med pengar och stöttade upp humanitärt för att många skulle överleva.
Facken påbörjade digitala utbildningar med framgång. Exempelvis Medlemsvärvning, ledarskapsutveckling, utbildning i förhandlingsteknik, arbetsrelaterade och fackliga rättigheter.
Resultatet blev 1 660 nya medlemmar, ett nytt förbund blev registrerad som facklig samt att fyra nya avtal tecknades.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60474
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL India Office och 37 partners i Indien, Nepal och Pakistan kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet bygger på fyra tidigare projekt som genomfördes 2014-2017 och 2018-2019. Speciellt i Indien och Pakistan kommer projektet att fokusera på att bygga upp kapacitet hos medlemsförbund på lokal nivå.

En av lärdomarna är svårigheterna för federationer i båda länderna att hitta effekter och bygga kapacitet på lokal nivå på det sättet. Projektet kommer därför att organisera främst lokala utbildningar och möten med ledare och organiserare i riktade områden och företag. I vissa fall kommer projektet att stödja implementeringen av lokala aktiviteter.

Medlemsförbund som organiserar arbetare i multinationella företag kommer att lära sig att använda globala ramavtal, kartläggning av leverantörskedjor och skapandet av sektors- eller företagenspecifika nätverk/plattformar för samarbete för att organisera längs leverantörskedjan.

Workshops om arbetsstandarder, såsom ILO: s kärnkonventioner och OECD: s riktlinjer för multinationella företag, kommer att användas i organiseringsarbetet, men hjälper också till att förbättra skrivningarna i kollektivavtal. Särskilt fokus kommer att läggas på att öka kapaciteten att organisera marginaliserade grupper (kvinnor, unga och osäkert anställda och informella arbetare). Dessa grupper kommer också att delta i utbildningarna.

Genom utbildningar och genom möten med ledare på lokal nivå kommer projektet att lägga ett särskilt fokus på att få fackens stöd och förståelse för behovet av att organisera dessa marginaliserade grupper och inkludera dem i beslutsfattande organ.

Särskilda aktiviteter riktade mot kvinnor och unga är också en del av projektet. Projektet kommer att sträva efter att stärka deras kapacitet och arbeta med dem för att utveckla strategier för att öka deras deltagande i sina fackföreningar. Projektet vill dock inte skapa endast separata och isolerade kvinnor eller ungdomsstrukturer utan kommer att försöka integrera arbetet med sådana strukturer i deras fackföreningar.

Projektet kommer också att bygga på tidigare ansträngningar för att bygga enhet bland medlemsförbund. Gränsdragningsavtal har tecknats i stålsektorn i Indien till följd av ett tidigare projekt och projektet kommer att syfta till att utöka detta till andra länder och sektorer. Gemensamma sektormöten kommer att organiseras om gemensamma frågor.

Resultat i korthet

Genom social dialog har fackförbund i Indien och Pakistan förnyat eller förbättrat 24 kollektivavtal på arbetsplatsnivå.

I Pakistan har fackförbund använt sig av ett globalt ramavtal i arbetet för att förbereda sina krav inför förhandlingar. Detta har bland annat resulterat i att man förhandlat fram förmåner för barnfamiljer vid Kohinoor Textile Mills.

I Indien, Nepal och Pakistan har man arbetat för att organisera informella arbetstagare. Detta har varit framgångsrikt och resulterat i 98 procent av alla nya medlemmar kommer från den informella sektorn.

Till projektsidan
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60477
Mer info

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Afrika och 37 förbund i åtta länder kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period och stöd i någon form har pågått under flera år. De deltagande länderna har varierat genom åren liksom målen, men i dess kärna handlar projektet om att bygga demokratiska och effektiva fackföreningar beroende på de specifika behoven i varje land/medlemsförbund.

Projektmålet är att deltagande fackföreningar ska växa och ha betalande medlemmar som aktivt deltar i fackföreningsarbetet. De ska ha förbättrat sin struktur för att vara mer demokratiska och mer representativa för arbetarna i deras sektorer, inklusive kvinnor, ungdomar, och osäkert anställda.

Målet är att de deltagande förbunden kommer att kunna organisera strategiskt och konsekvent även efter att projektet är slut. De kommer att kunna förhandla fram bättre villkor för arbetare på nationell nivå och arbetsplatsnivå. Samarbetet mellan förbunden kommer att förbättrats och de kommer att arbeta tillsammans för att ta itu med gemensamma frågor för att främja fackföreningsrörelsen i deras respektive land.

I allmänhet behandlas alla eller några av följande ämnen i workshops/seminarier/utbildningar/kampanjer/möten: organisering, kollektivförhandlingar, ungdomar och kvinnors deltagande, ekonomihantering, strategisk planering, samarbete mellan medlemsförbund i ett land. För perioden 2020–2022 har Elfenbenskusten inkluderats i projektet och aktiviteterna har skalats ned i Burkina Faso.

Projektresultaten kommer att verifieras genom en extern utvärdering 2021 samt i och med projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under covid-19-pandemin har dialogen och utbytena mellan fackförbunden inom projektet ökat.

I fyra av länderna genomfördes en gemensam kampanj för att respektive land (DRC, Senegal, Zambia, Zimbabwe) ska ratificera ILO-konvention 190 mot våld och trakasserier på arbetsplatsen.

Till projektsidan
Förbund:
Livsmedelsarbetareförbundet
Land:
Nummer:
60418
Mer info

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF "Regional Latinoamericana UITA" (Rel-UITA) och ett antal partners i Brasilien ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Situationen i Brasilien efter händelserna som ledde till president Dilma Rousseffs avgång och det senare valet av Bolsonaro som president, orsakade en extremt komplicerad situation. Staten börjar inta klara antifackliga inställningar och all utrymme som det civila samhället hade vunnit under senare tiden, börjar bli hotad eller avstängd.

Projektet avser att stärka den fackliga förmågan att försvara arbetarnas rättigheter i en mer och mer försämrande miljö. Detta kommer att ske i olika sektorer som IUF arbetar i. Köttproduktionen är en viktig undersektor. Brasilien är en av världens största exportörer av kött (FAO Meat Market Review 2019), det finns stora koncern i landet, men arbetsvillkoren har alltid varit dåliga. På landsbygden finns både jordbrukarorganisationer och även ursprungsfolk, som också kämpar mot överexploatering av både människor och naturen. Till sist kommer det att handla om att stärka organisering av facket inom livssektor, här mest fokuserat i att bygga nätverk av fackliga organisationer kring stora koncern.

Ett viktigt inslag i projektet är att samordna sina krafter och aktiviteter med andra viktiga aktörer av civilsamhället, såsom ursprungsfolkorganisationer, feministiska rörelser, miljöaktivister, m.m.

Resultat i korthet

Lokala, regionala och globala fack lyckades genom en kampanj stoppa en föreslagen försämring av arbetstagares möjligheter till regelbundna pauser och återhämtning under arbetsdagen.

Kollektiv förhandling av projektpartnern CONTAR skapade förbättringar för 360,000 familjer, där arbetstagare jobbar inom jordbrukssektorn.

Till projektsidan
Förbund:
Vision
Nummer:
60460
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och tre samarbetspartners i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) och National Workers Union of Swaziland Higher Institutions (NAWUSHI) genomföra ett projekt i Swaziland under 2020-2022 (update: 2020-2021). Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2019. Swaziland fortsätter befinna sig i en period av politisk turbulens och ekonomisk stagnation. Fackets respons mot de yttre utmaningarna tar ifrån de interna kapacitetsstärkande insatserna, vilket gör detta projekt till en viktig plattform för utveckling. Lärdomarna från förra perioden ledde till att ett nytt fack som blev medlem i PSI 2018 blivit del av projektet, (NAWUSHI).

Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar. Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden. Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fokuserade på att förse facken med kunskap och information om pandemin och hur de kan organisera sig, Utbildningarna och rapporter om GBV (gender-based violence) kommer visa resultat under 2021. Facken har ökat sin kapacitet att bedriva ett välunderbyggt påverkansarbete genom att studera lagstiftningen och påbörja kampanjarbete för bättre social dialog för kvalitetshälsa för alla.

Till projektsidan