Informationsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka informationsprojekt du vill se genom att välja organisation i rullgardinsmenyn, eller om du vet projektnummer, skriv in det i rutan.
  • Genom Union to Union kan fackliga organisationer på central, regional eller lokal nivå kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. På den här sidan kan du söka bland alla informationsprojekt för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur informationsprojekten fungerar generellt se denna sida.
Förbund:
Elektrikerna
Nummer:
60349
Mer info

Fackliga organisationer är centrala för genomförandet av flera av FN:s globala mål. Många av 6F:s medlemmar har dock dålig kunskap om den internationella fackliga verksamheten och globala överenskommelser, särskilt hur det relaterar till det fackliga arbetet i Sverige. Projektet vill inte bara öka kunskapen om utvecklingsprojekten, utan också öka förståelsen för hur globalisering, klimatförändringar och ökade klyftor i världen påverkar arbetsmarknaden genom exempelvis migration och en utsuddade landsgränser. Projektet syftar också till att bemöta rasism och protektionistiska strömningar på arbetsplatserna och därmed öppna upp för en ökad mångfald och integration.
Organisationerna kommer att välja ut ett antal potentiella "ambassadörer" bland sina fackliga förtroendevalda som får en utbildning på två dagar. Ambassadörerna ska sedan sprida sina kunskaper vidare och skapa engagemang inom sina organisationer.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60358
Mer info

Ansökan avser ett informationsprojekt som ska ha fokus på förbundets engagemang snarare än att i detalj beskriva de olika projekten. Tanken är att ta fram ett informationsmaterial om förbundets internationella engagemang och hur det bidrar till en hållbar och rättvis global utveckling. Materialet ska kunna användas vid olika typer av medlemsaktiviteter, vid opinionsbildning och i sammanhang där förbundet presenteras. Målet är att fler medlemmar och förtroendevalda känner till, är stolta över och kan berätta om förbundets utvecklingsprojekt och därmed också får en bredare kännedom om Agenda 2030.

Till projektsidan
Förbund:
Arbetet
Nummer:
60233
Mer info

Syftet med Arbetet Global, tidningen Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i andra länder. Att beskriva och granska svenska organisationers, bland annat biståndsorganisationers, arbete för att främja en demokratisk utveckling i andra länder är en prioriterad uppgift.

Till projektsidan
Förbund:
TCO-rådet i Stockholms län
Nummer:
60354
Mer info

TCO-rådet Stockholms län är samordnare mellan alla TCO-förbunden i länet. De arrangerar öppna Café världen-kvällar för att ökad kunskap om det fackliga utvecklingssamarbetet samt dess drivkrafter. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner mellan deltagare. Den höga graden av dialog och interaktivitet skapar delaktighet hos deltagarna och stärker informationsmottagandet. Genom att informera om såväl konkreta exempel som övergripande samband ökar kunskaperna och därigenom intresset och engagemanget.

Till projektsidan
Förbund:
GS
Nummer:
60359
Mer info

GS deltar i utvecklingssamarbeten i alla världsdelar. Svenska multinationella företag finns representerade i samtliga av GS-branscher, skog, trä och grafisk bransch. GS intensifierar sitt arbete med att ge de näringspolitiska frågorna en global dimension. De vill uppmärksamma sina medlemmar på att det fackliga arbetet gör skillnad genom att använda multinationella företag som exempel. Tanken är att intervjua anställda på företag i Sverige och anställda inom samma företag i andra länder med så lika arbetsuppgifter som möjligt, för att lyfta fram likheter och skillnader. Ett önskat resultat är också att fler förtroendevalda på multinationella företag kommer att engagera sig i globala frågor och koncernråd, och att de påverkar de företag de jobbar inom att ta mer globalt ansvar. Informationsprojektet ska också bidra till att utveckla förmågan hos förbundets centrala kommunikationsgrupps att kommunicera det fackliga värdet, globalt och nationellt.

Till projektsidan
Förbund:
ST
Nummer:
60374
Mer info

Informationsprojektet fokuserar framförallt på att öka kännedomen i Sverige om Fackförbundet ST:s utvecklingssamarbeten som finansieras genom Union to Union. Det finns ett intresse bland medlemmar och förtroendevalda för förbundets internationella arbete, men medvetenheten om förbundets internationella engagemang är relativt lågt. Det finns generellt en ambition att involvera ST:s medlemmar i det internationella arbetet i en högre utsträckning. Ett sätt att göra detta är genom att tillvarata erfarenheterna från sina egna projektdeltagare från något av deras utvecklingsprojekt. Förbundet vill också involvera kommunikatörerna från förbundet i större utsträckning genom att en kommunikatör följer med på en fältresa en gång per år. De vill också satsa på vidareinformatörer/ambassadörer.

Till projektsidan
Förbund:
Handelsanställdas förbund
Nummer:
60350
Mer info

Det finns ett stort intresse för det fackliga utvecklingssamarbetet bland Handels medlemmarna, varav ungefär en tredjedel är under 30 år. Globaliseringen och alltfler berörs av dess effekter i arbetslivet. Handels vill öka kunskapen bland förbundens medlemmar om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar. De vill visa på likheter och skillnader mellan olika arbetsmarknadsmodeller samt förutsättningar för att genom kollektivavtal skapa trygga och säkra arbetsplatser med en lön att leva på och därigenom stärka den internationella solidariteten.
Genom att ta fram olika material i form av bild, film och tryckt material, som är lättillgängligt, vill de sprida information om samt skapa engagemang och förståelse för det fackliga utvecklingssamarbetet hos medlemmar såväl som hos allmänheten.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet i Sundsvall
Nummer:
60353
Mer info

Lärarförbundet i Sundsvall ger sina medlemmar en ökad kunskap om internationellt fackligt utvecklingssamarbete och om levnadsvillkor för barn och vuxna så att medlemmarnas engagemang ökar och de blir aktiva och engagerade och därmed sprider informationen vidare till eleverna. Ett mål är att ha internationella ombud på alla skolor. De vänder sig till medlemmar som jobbar på gymnasie- och vuxenskolorna då de arrangerar Café världen kvällarna men kommer även att vända sig till förskollärare och nya medlemmar.

Till projektsidan
Förbund:
Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60363
Mer info

Sveriges Ingenjörers drygt 140 000 medlemmar har stor och lång erfarenhet av internationella kontakter och av att jobba utomlands. Ändå är intresset för och kunskapen om internationellt fackligt samarbete bland medlemmarna ganska låg. Medvetenheten om skillnader i villkor för tjänstemän världen över är liten. Sveriges Ingenjörer ser det som oerhört viktigt att informera om att förbundet nu är delaktiga i ett utvecklingssamarbete, vad de gör internationellt och varför. Informationsprojektet går ut på att till en början informera om att förbundet deltar i utvecklingssamarbetet. Därefter vill de göra en audiovisuell presentation av projektet som inkluderar ljud, bild och skrift samt en skärmutställning där hela projektet presenteras.

Till projektsidan
Förbund:
Musikerförbundet
Nummer:
60362
Mer info

Musikerförbundet driver sedan en tid tillbaka utvecklingsprojekt tillsammans med partners i Malawi (MUM och MCTU) samt genom FIM även med partners i andra länder. 2017 och framåt är grundläggande facklig utbildning med fokus på genus centralt i de bilaterala projekten. Informationsprojektet går ut på att gör en kortare dokumentär per år där de följer kvinnor i projekten från olika afrikanska länder för att berätta deras historia och lyfta fram deras ledarskap. De kommer årligen besöka och dokumentera projektverksamheten, intervjua deltagare och förmedla informationen genom filmreportage för spridning via förbundets hemsida, sociala medier och på möten.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60356
Mer info

De ansökande förbunden har, tillsammans med PSI, ett klimatprojekt 2018-2022. De länder som under projektperioden omfattas är Kenya, Zambia, Tunis, Jamaica, Peru samt Tonga. Projektets syfte är att belysa klimatproblemen ur ett fackligt perspektiv genom att följa och berätta om det utvecklingsprojekt om klimatfrågan som förbunden driver tillsammans. Informationsprojektet är tänkt att resultera i material som kan vara både tryckt och digitalt.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet Falkenberg
Nummer:
60351
Mer info

Lärarförbundet i Falkenberg tillsammans med andra i regionen har sedan flera år ett utvecklingsprojekt i Pakistan vilket är grunden för informationsprojektet. Projektet handlar om att öka intresset och engagemanget vilket ger kunskaper om samhällsutvecklingen globalt. Nätverket vill att dess medlemmar ska få en vidgad förståelse för solidaritet och mänskliga och fackliga rättigheter.

Till projektsidan
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Nummer:
60357
Mer info

SSR påbörjar ett utvecklingsprojekt 2018 om internflyktingar i Nigeria. Genom ett informationsprojekt vill SSR ha möjlighet att följa det utvecklingsprojekt de ska genomföra tillsammans med partnerorganisationerna i Nigeria. De vill belysa de problem som drabbar internflyktingar samt situationen för de som arbetar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Det övergripande målet för projektet är att öka medvetenheten om vikten av fackligt internationellt utvecklingsarbetet samt att öka kunskapen om livssituationen för såväl internflyktingar i Nigeria som situationen för dem som jobbar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Projektet ska också bidra till den globala och nationella diskussionen på politisk nivå som förs om internflyktingar. Sättet att sprida kunskap och fördjupa förståelsen är genom kortfilmer, som lätt kan spridas kompletterat med ett informationsmaterial.

Till projektsidan
Förbund:
Livs fackklubb på Orkla Foods i Örebro
Nummer:
60355
Mer info

Livsklubben på Orkla Foods i Örebro har sedan 2011 bedrivit ett solidaritetsarbete till stöd för det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU.
Tanken med projektet är att sprida ökad kunskap om sambandet mellan den frukt och de viner vi äter och dricker här och de förhållanden under vilka de som producerar dem arbetar. Genom att öka medvetenheten hos fackliga medlemmar och organisationer vill de påverka hur Systembolaget och handeln hanterar dessa frågor.

Till projektsidan
Förbund:
Lärarförbundet Skellefteå
Nummer:
60352
Mer info

Projektets mål är att öka kunskapen, intresset och engagemanget hos Lärarförbundet i Skellefteå för internationella frågor med tonvikt på människors olika livsvillkor, arbetsförhållanden, kultur och miljö. En naturlig ingång är det samarbete som finns med ett Lärarförbund i Uganda.

Till projektsidan
Förbund:
Fairtrade
Nummer:
60226
Mer info

Föreningen Fairtrade i Sverige får stöd av Union to Union till att öka kunskapen och sprida information om vad Fairtrade är, till framför allt konsumenter men också på senare år gentemot kommuner, beslutsfattare och företag.
Fairtrade har som mål att nå:
• En Fairtrade-certifierad konsumtion till ett konsumentvärde av 5 miljarder kronor
• En igenkänningsgrad för Fairtrades certifieringsmärke på 90%
• Nettolicensintäkt på 25 miljoner kronor
• En genererad Fairtrade-premie på 100 miljoner kronor
För att nå målen ska föreningen jobba med tre områden: folkbildning/engagemang, kommunikation och påverkan:
• Att genom utbildnings- och engagemangsaktiviteter öka kännedom om och kunskap om Fairtrade
• Att kommunikationsaktiviteter leder till att kännedomen ökar och också omsätts i handling
• Att förändrade regelverk omsätts i praktisk handling

Fokusprodukter och fokusområden: Bananer, kaffe och kakao kommer prioriteras i kommunikationen och kopplas till var sitt fokusområde . Bananer - levnadslön, kaffe - klimat och kakao – barnarbete.

Till projektsidan
Förbund:
Unionen
Nummer:
60235
Mer info

Nätverket Schyst resande arbetar för att turismen ska bidra till en hållbar utveckling och belyser de sociala, ekonomiska och miljömässiga baksidorna av turismen. Utgångspunkten är att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att konsumenter av resor är väl informerade för att kunna göra hållbara val. Med informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer och påverkar såväl branschen som politiker.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Finansliv
Nummer:
60364
Mer info

Tidningen Finansliv vill granska hur bank- och finansmarknaden fungerar i Ukraina sedan Krimhalvön annekterades av Ryssland 2014 och separatister tog kontroll över Donetsk och Luhansk. Nästan alla svenska banker valde att lämna Ukraina i samband med oroligheterna. Men en bank har stannat - SEB.
Målet är att granska och redovisa hur svenska banker agerar på andra marknader när oroligheter uppstår, varför vissa väljer att stanna och andra inte, vilka problem som finns med bland annat fackliga rättigheter och hur man hanterar dem, samt vilken betydelse bank- och finansbranschen har för Ukrainas utveckling. De hoppas kunna visa på för- och nackdelar med att stanna samt lämna oroliga marknader, och visa hur bankanställdas verklighet ser ut i Ukraina.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Vårdfokus
Nummer:
60366
Mer info

Tunisien, Algeriet, Libanon och Turkiet har tagit emot så många flyktingar att det kraftigt påverkat samhället och samhällsfunktionerna. Mitt i flyktingmottagandet arbetar många offentligt anställa, bland annat sjukvårdspersonal. De fackförbund som organiserar dessa grupper av arbetstagare beskriver sina medlemmars arbetssituation som väldigt svår, många gånger motverkas de av sin egen arbetsgivare, staten, när de försöker göra sitt jobb och ge flyktingar den hjälp och det stöd de egentligen har rätt att få. Tidningen Vårdfokus vill skapa intresse och engagemang i frågan om främlingsfientlighet och rasism och vilka möjligheter fackförbund i Sverige, Europa och världen har att arbeta mot detta. De vill visa på konsekvenserna för både de offentliganställda och flyktingarna i de länder där flyktingkrisen är som mest påtaglig, och berätta om Vårdförbundets samarbete med andra fackförbund i den här viktiga frågan.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Dagens Arbete
Nummer:
60372
Mer info

För några år sedan gjorde Dagens Arbete en stor läsarundersökning som visade att läsarna vill se mer utlandsmaterial i tidningen. Rent konkret innebär det reportage som visar på den fackliga organiseringens betydelse för människor i låg- och medelinkomstländer. DA:s publiceringar i Sverige handlar ofta om att avslöja/visa på arbetets orättvisor. Egentligen vill de göra samma sorts journalistik som de gör hemma i Sverige, men utomlands. Resultatet hoppas de blir att ge sina läsare ökade insikter och förståelse för globaliseringens effekter. Men att också spegla verkligheten i länder, städer och på arbetsplatser där facket inte finns.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Svensk Farmaci
Nummer:
60375
Mer info

Tidningen Svensk Farmaci ska göra en reportageresa per år 2018-2019. De vill, via många intervjuer på plats, visa upp arbetsvillkoren och arbetsvardagen för farmaceuter och belysa graden av facklig organisering, men också spegla de enorma globala skillnader och orättvisor som råder när det gäller tillgång till läkemedel för den enskilda patienten. Målet är också att visa upp de väsensskilda förutsättningar som råder för läkemedelsförsörjningen i olika länder.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Universitetsläraren
Nummer:
60370
Mer info

Tidninge Universitetsläraren vill berätta om arbets- och levnadsvillkoren för universitetslärare och forskare i Sierra Leone i sviterna efter ebolaepidemin. När ebolan härjade som värst riktades världens ögon mot Sierra Leone. Men vad händer nu när nyhetens glöd har slocknat? Tidigare i år strejkade till exempel The Academic Staff Association vid Njala University under flera månader på grund av uteblivna löner och pensionsutbetalningar.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Publikt
Nummer:
60371
Mer info

Tidningen Publikt planerar ett resereportage varje år 2018-2022. I sina reportage vill de så långt möjligt bevaka och berätta om Fackförbundet ST:s fackliga utvecklingsprojekt. I andra hand kan Publikt komma att skildra livs- och arbetsvillkoren för förbundets yrkesgrupper i låg- och medelinkomstländer. Publikt bevakar arbetsvillkoren inom statliga myndigheter och statliga bolag. Frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö är globala och vår utgångspunkt är att situationen för kolleger i andra länder intresserar läsekretsen. Publikt har också som uppgift att journalistiskt bevaka Fackförbundet ST:s verksamhet. Att skildra förbundets fackliga utvecklingsprojekt är en del av detta uppdrag.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Skolledaren
Nummer:
60376
Mer info

Tidningen Skolledaren ska göra ett resereportage per år 2018-2020. Skolledaren vill skildra skolledarnas ställning i Sydafrika, Kuba och Indien.
Med tre planerade reportagen ska sprida kunskap om kollegers roll, ställning och arbetsuppgifter till svenska skolledare. Öka deras kunskap om internationella fackliga frågor, i synnerhet skolledares, men också inspirera till internationella kontakter. Att fler av Sveriges Skolledarförbunds medlemmar får upp ögonen för internationella frågor, att ett internationellt samarbete om arbetsvillkoren och arbetssituationen är viktigt. Vilka förutsättningar har rektorer och skolledare att ge en god utbildning till de elever som kommer till skolan? Vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar arbetar en rektor med i en alldeles "vanlig" skola?

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Fastighetsfolket
Nummer:
60365
Mer info

Idén är att under tre år göra ett reportage per år på plats för att skildra det fackliga arbetet inom utvecklingsprojektet och att samtidigt möta städare och skildra deras arbetsvardag. Det övergripande målet är att bevaka och informera om Fastighets utvecklingsprojekt så att medlemmarna/läsarna vet hur det fortskrider. Bevakningen kan inspirera läsarna till att själva bidra till att sprida information om projektet och städarnas situation i Peru.

Till projektsidan
Nummer:
60380
Mer info

Tidningen Arbetsterapeuten ska följa arbetsterapeuter under arbetsdagen i Kapstaden, Sydafrika. De vill genom reportagen öka kunskapen om hur arbetssituationen ser ut för arbetsterapeuter, och hur personerna de hjälper har det i andra delar av världen, där resurserna är mindre än i Sveirge. De vill också konkret visa hur arbetsterapeuter kan bidra till en hållbar utveckling.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Arbetsvärlden
Nummer:
60369
Mer info

Arbtsvärlden gör en reportageresa varje år 2018-2020. De ser hur den svenska och europeiska arbetsmarknaden allt oftare är sammanlänkad till den globala utvecklingen. De projekt och frågor som ska skildras i dessa resereportage har alla kopplingar till frågor som är högaktuella också för tjänstemannagrupperna i mogna ekonomier med hög tillväxt:
* den globaliserade finanssektorn utmanar det fackliga arbetet;
* att få i gång den sociala dialogen i forna öststaterna är svårt även inom delar av EU och en prioriterad fråga av EU-kommissionen;
* villkoren för skådespelare och andra kulturarbetare har hårdnat även här när konkurrensen om uppdragen ökar samtidigt som filmbranschen växer snabbt både i Afrika och Asien.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Byggnadsarbetaren
Nummer:
60368
Mer info

Tidningen Byggnadsarbetaren gör har två planerade reportage: 2018 Nepal: Hur landet byggs upp efter jordbävningen 2015, samt berätta om nepaleser som reser som migrantarbetare. 2020 Nicaragua: Tekniken runt avlopp och rör handlar mycket om beräkning av dagvatten, tillrinning, avrinning och rening. Systemen bygger till exempel på att det alltid finns vatten i så kallade vattenlås. Brunnar ska vara dimensionerade på ett visst sätt annars svämmar de över, vissa rör tål inte kyla, vatten i rör får inte ha en viss temperatur för då kan bakterier växa till, som är mycket farliga. Allt detta måste nu omprövas på grund av klimatförändringar.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Elektrikern
Nummer:
60367
Mer info

Tidningen Elektrikern har ett reportage per år: Palestina, Qatar och Moldavien.
2018: Resa till Israel/Palestina för att skildra det samarbete som bedrivs mellan de israeliska och palestinska byggfacken för att förbättra möjligheterna för de palestinska byggnadsarbetarna. I ett samarbete mellan det israeliska byggfacket och det palestinska byggfacket försöker man underlätta för de palestinska byggnadsarbetarna att passera checkpoints. Dessutom planerar de att skildra hur palestinska arbetare informeras om rättigheter när de arbetar i Israel.
2019: Möta migrantarbetare från Filippinerna, Nepal, Indien och andra länder på byggen i Qatar. Tänkt att bli en uppföljning av reportagen från 2015, och se om "samarbetet" mellan de qatariska myndigheterna, Fifa och BWI har lett till några förändringar för migrantarbetarna från i första hand Filippinerna, Nepal och Indien.
2020: Att läsare/medlemmar ska få en större förståelse för situationen i Moldavien/övriga Östeuropa och att svenska fackförbund har en viktig roll i detta. Reser till Moldavien för att bevaka det stöd som går till uppbyggnaden av fackliga organisationer i Moldavien.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Kollega
Nummer:
60379
Mer info

Unionen storsatsar på samarbetet med Sewa, ett indiskt fackförbund för kvinnor. Kollega vill beskriva vad man hittills uppnått och vad som återstår. De vill gärna beskriva delprojekt för att bättre illustrera hur internationellt fackligt arbete påverkar och förändrar. Kollega vill att läsarna får en inblick i internationellt fackligt arbete och ser att arbetet med schysta villkor är globalt och berör alla.

Till projektsidan
Förbund:
Tidn. Målarnas
Nummer:
60373
Mer info

Tidningen Målarnas gör en reportageresa 2019: De följer med Svenska Målareförbundets representanter när det besöker Nepal och fackförbunden CUPPEC (www.cuppec.org) och CAWUN (www.ntuc.org.np). De skriver om arbetsvillkoren i landet och den fackliga organiseringen.

Till projektsidan
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Nummer:
60360
Mer info

Det övergripande syftet med Seko i världens är att genom riktade informationsinsatser öka kännedomen och kunskapen om förbundets och den svenska arbetarrörelsens internationella arbete.
Grundstommen för det fackliga arbetet är starkt medlemsstöd. Därför är det av stor vikt att Sekos medlemmar, förtroendevalda- och beslutsfattare har tillgång till uppdaterad och nyanserad information om förbundets internationella arbete.

Till projektsidan
Förbund:
Teaterförbundet
Nummer:
60361
Mer info

Teaterförbundet vill öka insikterna om betydelsen av fackligt arbete som en utvecklingsfråga genom att kontinuerligt plocka in de internationella frågorna i kommunikationen med medlemmarna. Projektet består av att skildra det internationella utvecklingssamarbetet i bilagor till förbundets tidning. De förtroendevalda nås särskilt genom att bjuda fackligt aktiva från samarbetsländer till Sverige för att delta i seminarier och möten. För bättre spridning samarrangeras mötena, vilka också hålls i samband med större händelser som tillexempel Teaterförbundets riksstämma, förbundsmöten eller scenkonstbiennaler.

Till projektsidan