Organising and Strengthening CBA in the ICTS and Postal sectors

Insatsen i Nepal, sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center), syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn har stärkt sin förmåga att organisera och representera sina medlemma, att medlemsförbunden i högre grad samarbetar för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och att och att aktiviteterna lett till ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner. Projektet är en fortsättning på tidiga projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet och att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2020-22.
Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering som genom projektets aktiviteter ska utveckla sin förmåga och kapacitet att klara de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi och att de olika facken inom de båda sektorerna samarbetar och inser behovet av gemensam kamp för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver ett gemensamt och enhetligt svar.

Resultat i korthet

Även om facken aktiviteter avstannade inledningsvis under pandemin så har förbunden organiserat 149 nya medlemmar, vilket var färre än planerat. Men organisationskommittéer på distrikts- och provinsnivå har bildats så det kan bara bli bättre. Dessa kommittéer består till ca 80 procent av unga manliga och kvinnliga arbetare.

Nepal har inte ratificerat ILO-konventionen nr 87 (rätten att organisera sig fackligt) men en ny konstitution säger "Varje arbetare ska ha rätt att bilda fackförening, delta i den och organisera kollektiva förhandlingar som en grundläggande rättighet.” En viss framgång som ger facken möjligeter att organisera och sluta avtal och som ger effekter.

Exempelvis Facket UNIEXPO:s vars medlemmar arbetar under usla förhållanden. Som extra postutdelare får de gå till fots över 1-1,5 timme för att leverera posten och ibland upp till tio timmar om det är ut på landet. Detta till en mycket lägre lön än den lagstadgade minimilönen. Tack vare fackets deltagande i projektet och med en ökad kompetens i att förhandla, kunde de bidra till att dessa frontarbetare fått högre lön, även om den fortfarande är lägre än miniminivån.

Den viktigaste insikten var ändå vikten av en god arbetsmiljö och att bilda arbetsmiljökommittéer.

Genom projektet har de arrangerat ”Empowerment” kurser och som resultat har de sett fler kvinnor som medlemmar, fler kvinnor på ledande positioner. Fler kvinnor kom med i förhandlingsdelegationerna och avtalen behandlar nu även de frågor som berör kvinnorna mest.

Nepal har under de senaste åren drabbats hårt att klimatrelaterade förändringar och utbrott av större art. Klimatfrågorna har varit högst närvarande i all projektverksamhet och på dagordningen. Projektets förbund deltog aktivt i de klimat kampanjer som genomförs vilket har lett till en ökad medvetenhet.