Organising and Strengthening CBA in the ICTS and Postal sectors

Insatsen i Nepal sker i samarbete med Seko och UNI NLC (Nepal Liason Center) och syftar till att fackförbund inom telekom och post & logistiksektorn stärker förmågan att organisera och representera sina medlemmar. Vidare syftar projektet också till att medlemsförbunden i högre grad ska kunna samarbeta för att uppnå effektivare kollektivförhandlingar och till att facken får ett ökat antal kvinnor och unga som medlemmar och i beslutsfattande positioner.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt som har lett till goda resultat med ökat antal medlemmar, en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet samt till att yngre organisatörer och ledare utbildats. Detta arbete fortsätter under 2020-22.

Alla UNI NLC:s medlemmar påverkas allvarligt av avreglering och omstrukturering. Genom projektets aktiviteter ska medlemmarnas förmåga och kapacitet förbättras i att hantera de socioekonomiska utmaningarna i en global och teknologisk driven ekonomi. Vidare behöver samarbetet facken emellan stärkas, liksom den gemensam kampen för att nå kollektivavtal på ett effektivt sätt. Organisering är högsta prioritet för fackföreningarna, då de flesta är oorganiserade. Projektet ska skapa medvetenhet bland deltagarna för att se till att de förstår att de står inför samma problem, vilket kräver en gemensam och enhetlig respons.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att båda medlemsförbunden inom postsektorn har börjat organisera inom logistiksektorn. Detta är innovativt och ett resultat av projektet och UNI: s bredare strategi för att modernisera fackföreningar inom traditionella postverk och öka deras medvetenhet om behovet av att organisera bland privata logistikföretag. Vidare har de flesta av UNI: s medlemsförbund yngre medlemmar som har fått ledarskapsutbildning inom ramarna för dettta projekt. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.