Building strategic power in the graphical and packaging sector in Asia

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malaysia och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som startade 2014. Både de nya och de befintliga fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet, sitt informationsutbyte samt öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta kommer det att genomföras utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat samt i arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa, säkerhet och kollektivavtal.

Projektet har även ett ökat fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden, genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att facket vid AMCOR Tobacco Packagning har lyckats organisera 90% av arbetstagarna och har undertecknat sitt första kollektivavtal med ledningen 2018. CBA-perioden är för två år (2018-2020) och täcker alla anställda. Detta uppnåddes genom en intensiv social dialog.

Vidare har så kallade "smarta partnerskap" etablerats eller är på god väg att etableras vid Rengo Packaging Malaysia och AMCOR Tobacco Packaging. Smarta partnerskap innebär att ett ramverk finns för att lösa konflikter lokalt på arbetsplatsen i en anda av dialog och samförstånd. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.