A collaboration between the Swedish Association for Midwives and the Ghana Registered Midwives’ Association

Svenska Barnmorskeförbundet kommer tillsammans med sin samarbetspartner Ghana Registered Midwives Association i Ghana att genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildats från att vara professionsorganisationer till att bli fackförbund och inleder ett nytt samarbete. Projektets mål är att stärka partnern i Ghana organisatoriskt så att den kan fungera på ett effektivt sätt som fackförbund.

Forskning visar att barnmorskor ofta utsätts för respektlöshet och könsdiskriminering på jobbet och i samhället och att de ofta har låga löner och otillräckliga anställningsvillkor. Det finns också ett akut behov av att åtgärda dessa kränkningar och brister som barnmorskorna upplever, likväl som ett generellt behov att stärka jämställdhet och kvinnors rättigheter. Som fackförbund kan partnerorganisationen adressera dessa frågor mer effektivt än som civilsamhällesorganisation och har därför genomgått en ombildning. För att nå målet kommer en organisationsbedömning göras enligt en internationell standard (MACAT som används av International Council of Midwives) och denna kommer att ligga till grund för framtida kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.