Union Building MNC South Asia 2020-22

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL India Office och 37 partners i Indien, Nepal och Pakistan kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet bygger på fyra tidigare projekt som genomfördes 2014-2017 och 2018-2019. Speciellt i Indien och Pakistan kommer projektet att fokusera på att bygga upp kapacitet hos medlemsförbund på lokal nivå.

En av lärdomarna är svårigheterna för federationer i båda länderna att hitta effekter och bygga kapacitet på lokal nivå på det sättet. Projektet kommer därför att organisera främst lokala utbildningar och möten med ledare och organiserare i riktade områden och företag. I vissa fall kommer projektet att stödja implementeringen av lokala aktiviteter.

Medlemsförbund som organiserar arbetare i multinationella företag kommer att lära sig att använda globala ramavtal, kartläggning av leverantörskedjor och skapandet av sektors- eller företagenspecifika nätverk/plattformar för samarbete för att organisera längs leverantörskedjan.

Workshops om arbetsstandarder, såsom ILO: s kärnkonventioner och OECD: s riktlinjer för multinationella företag, kommer att användas i organiseringsarbetet, men hjälper också till att förbättra skrivningarna i kollektivavtal. Särskilt fokus kommer att läggas på att öka kapaciteten att organisera marginaliserade grupper (kvinnor, unga och osäkert anställda och informella arbetare). Dessa grupper kommer också att delta i utbildningarna.

Genom utbildningar och genom möten med ledare på lokal nivå kommer projektet att lägga ett särskilt fokus på att få fackens stöd och förståelse för behovet av att organisera dessa marginaliserade grupper och inkludera dem i beslutsfattande organ.

Särskilda aktiviteter riktade mot kvinnor och unga är också en del av projektet. Projektet kommer att sträva efter att stärka deras kapacitet och arbeta med dem för att utveckla strategier för att öka deras deltagande i sina fackföreningar. Projektet vill dock inte skapa endast separata och isolerade kvinnor eller ungdomsstrukturer utan kommer att försöka integrera arbetet med sådana strukturer i deras fackföreningar.

Projektet kommer också att bygga på tidigare ansträngningar för att bygga enhet bland medlemsförbund. Gränsdragningsavtal har tecknats i stålsektorn i Indien till följd av ett tidigare projekt och projektet kommer att syfta till att utöka detta till andra länder och sektorer. Gemensamma sektormöten kommer att organiseras om gemensamma frågor.

Resultat i korthet

Genom social dialog har fackförbund i Indien och Pakistan förnyat eller förbättrat 24 kollektivavtal på arbetsplatsnivå.

I Pakistan har fackförbund använt sig av ett globalt ramavtal i arbetet för att förbereda sina krav inför förhandlingar. Detta har bland annat resulterat i att man förhandlat fram förmåner för barnfamiljer vid Kohinoor Textile Mills.

I Indien, Nepal och Pakistan har man arbetat för att organisera informella arbetstagare. Detta har varit framgångsrikt och resulterat i 98 procent av alla nya medlemmar kommer från den informella sektorn.