South-East Asia MNC Union Building Project 2020-22

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är för splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Dessutom har de stora behov vad gäller mer grundläggande organisationsutveckling.

Projektet syftar till att stärka förbunden inom projekten och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag. Detta sker genom satsningar på rekrytering och utbildning i förhandlingsteknik samt genom satsningar på ökad facklig samverkan mellan IndustriALLs medlemsförbund. Projektet bygger vidare på en modell som testats och utvecklats med stöd från Union to Union sedan 2010.

2018-2019 adderades Mongoliet och Vietnam som tillägg till de tidigare medverkande Indonesien och Malaysia. Liksom perioden 2018-2019 syftar projektet 2020-2022 till att hantera två problemlinjer, fackföreningsbyggande och enhetsbyggande och har formulerat dessa två mål:

• Projektmål 1: "IndustriALL-medlemsförbund blir starkare och större organisationer, mer förberedda för effektiv social dialog och demokratiska industriella relationer."

• Projektmål 2: "Samarbete och enhet byggs på nationell nivå, i struktur och i handling, bland medlemsförbund inom IndustriALL, inklusive för gemensamma åtgärder i social dialog på (multi-) fabriks- eller sektornivå."

Projektets "fackföreningsmål", förväntade resultat och indikatorer för projektet koncentrerar sig på (mer och bättre) organisering och rekrytering, (mer och bättre) kollektivförhandlingar och social dialog och förbättringar för kvinnor, otrygga anställda och migrerande arbetare. Målen för "enhetsbyggande" syftar till att uppmuntra (mer) gemensamt arbete på sektoriell federationsnivå, mellan arbetare som arbetar för samma företag i samma land, mellan arbetare i samma sektorer och på nationella rådets nivå. Globala ramavtal tittas också på.

I Indonesien kommer arbetet inte att koncentrera sig så mycket på facklig organisering, utan mer uppföljning av arbetet som började 2017 med enhetsbyggande och social dialog. Enhetsbyggandet här syftar inte bara till att uppmuntra enhet och harmoni bland medlemsförbund, utan också titta på hur man kan förändra hur medlemsförbund deltar i strategisk planering i fackliga frågor, inklusive förstärkning av effektiv social dialog och uppbyggnad av sunda industriella relationer på industriell nivå, titta på en mer effektiv politik och strategi för social dialog med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och regeringar. Ett specifikt alternativ som kommer att eftersträvas är att etablera sektordialoger (till exempel inom gruv-, elektronik-, textil- eller autosektorerna) med motpartens arbetsgivarorganisationer, delvis genom att bilateralt diskutera specifika sektoriella frågor.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att 5203 osäkert anställda anslutit sig till medlemsförbunden och minst 2 667 osäkert anställda har fått fast anställning tack vare projektet.

I Indonesien och Malaysia har de nationella råden och kvinnokommittéerna i IndustriALLs medlemsförbund varit mer aktiva än tidigare i att samordna gemensamma insatser för mödraskapsrättigheter och jämställdhet samt samordning av projektaktiviteter. Detta är ett tecken på ökad enighet och förbättrad medvetenhet.

Bland annat genom projektets workshop kring otrygga anställningar och industriförbundsprincipen lyckades det mongoliska förbundet MEGM inrätta formella industriella relationer med företaget Oyu Tolgoi (ägt av Rio Tinto), som sysselsätter över 16 100 anställda, varav 13 400 är kontraktsanställda.

Emedan det finns 300 gruvföretag med 64 000 medlemmar, är endast 48 gruvföretag fackligt organiserade med 24 371 medlemmar. I 2018 återaktiverade MEGM sin kvinnokommitté och inrättade ett ungdomsutskott.

Tack vare det ökade fokuset på jämställdhet som åstadkommits genom projektet har konkreta förbättringar gjorts för medlemsförbund i Indonesien, bland annat förlängd föräldraledighet och rätt till ledighet vid menstruation. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.