Building Union Power Philippines & Thailand 2020-22

I Thailand och Filippinerna är den fackliga rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation, strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Resultat i korthet

Projektet har de senaste två åren bland annat resulterat i att medlemsförbunden i Filippinerna nu kan identifiera och prioritera organiseringsinsatser inom företag som har ett globalt ramavtal med IndustriALL. Vidare har tusentals osäkert anställda (8059 år 2019) fått fast anställning på Filippinerna. Det innebär betydligt bättre och tryggare arbetsvillkor för dem.

På samhällelig nivå är ett viktigt resultat att en lag om utvidgad föräldraledighet antagits 2019 efter att det filippinska medlemsförbundet IPWC, tillsammans med andra fackförbund bildade en koalition som drev på för detta. Att de lyckades samarbeta så effektivt är i mycket ett resultat av detta projekt.

I Thailand har en fackföreningsdatabas med könssegregerad medlemsstatistik tagits fram. Detta är resultatet av ansträngningar som startades för 7 år sedan i ett tidigare projekt. Arbetet pågår fortfarande men databasen är nu funktionell. Därför kunde den fackliga federationen CILT för första gången rapportera om den nuvarande sammansättningen av sitt medlemskap i alla sektorer. Detta är ett mycket viktigt steg eftersom det kommer att göra det möjligt för CILT att förbättra utbildningsprogram, budget och planera strategiskt för att uppnå jämställdhet i alla fackliga strukturer.

Thailands medlemsförbund har vidare utvecklat en 10-årig handlingsplan för kvinnor som medför en tydlig struktur för kvinnors representation i fackligt ledarskap. Detta kommer att ske genom utbildning och uppgradering av kompetens inom alla fackliga frågor samt bredare spridning av information i fackföreningarna och samhället om kvinnliga arbetstagares krav och behov. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit, utbildingar och möten i olika former.