State Sector Development

Fackförbundet ST ska tillsammans med State Empoyees Union of Ukraine (SEUU) genomföra detta projekt i Ukraina under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2019, 60310.

Den offentliga sektorn har varit under ombyggnad sedan Maidan revolutionen 2014 med varierande resultat för olika reformområden. Landets utveckling hämmas av det pågående väpnade konflikten med Ryssland som anstränger de statliga resurserna på flera olika sätt.

Som ett förbund för statsanställda följer den interna omorganiseringen av SEUU decentraliseringsreformen i landet. 876 så kallade united territorial communities, UTC bildades i Ukraina, varav 211 nya tillkom 2018. Från och med 1 januari 2019 finns det 374 nya primära fackliga organisationer i de dessa UTC, vilket är 42% av organiseringsgrad.

Det här projektet kommer att fortsätta att arbeta med etableringen av ett permanent utbildningsprogram för medlemmar för att säkra att kapaciteten att främja fackliga rättigheter finns på lokal, regional och nationell nivå.

Under 2018 har fyra regionala utbildningscenter bildats och börjat genomföra grundläggande utbildningar i frågor som är viktiga för (i första hand) primära fackliga organisationer.

SEUU har spelat en betydande roll vad gäller att försvara offentliganställdas intresse och verka för att reformer i lagstiftningen är i linje med internationellt erkända konventioner vilket är också en del av projektet. Projektets resultat kommer att verifieras av projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019 kännetecknades av frysning av utvecklingen av den sociala dialogen och fackliga rättigheter i Ukraina. Det ukrainska fackets påverkansarbete och kampanjinsatser mot de föreslagna ändringarna av lagstiftningen var delvis framgångsrika eftersom ändringarna inte genomförs fullt ut. Det höga internationella trycket och solidariteten spelade en stor roll i detta. Det har dock krävt mycket energi och mänskliga resurser.

Decentraliseringsreformen har pågått i några år nu och erkänns av flera aktörer som framgångsrik. År 2020 planerar regeringen att slutföra processen.

SEUU bildar kontinuerligt nya primära fackorganisationer i de nybildade administrativa enheterna och den 31 december 2019 är organisationstätheten för SEUU 37%.

För att uppnå projektmålen var arbetet inriktat på kontinuerlig utveckling av utbildningsnätverket i de fyra tidigare etablerade utbildningscentrumen och det nya centrala. Effekterna av utbildningen kan ses i ökad kapacitet hos utbildade ledare att förhandla om fördelaktiga villkor i kollektivavtalen på arbetsplatser, skydda rättigheter för de anställda som berörs av reformen, samt förbättrad intern demokrati (nya metoder för deltagande i beslutsprocesser och förankring av beslut) och kommunikation mellan centralorganisationen och regionerna i SEUU. Det ökade antalet utbildade medlemmar i alla regioner har också ökat SEUU: s förmåga att försvara fackliga rättigheter både mot regeringen men också lokalt, på arbetsplatser.

Projektet har ett tydligt mervärde i relation till antikorruptionsarbete i Ukraina och främjande av jämställdhet genom kollektivavtalen och ILO-konvention 190.