Capacity building and strategic planning for public services trade unions in Honduras

Public Services International (PSI) genomför tillsammans med Vision, PSI Subregional Office in Costa Rica och 7 samarbetspartners i Honduras ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning från tidigare projekt från 2017.

Under projektets första år har flera viktiga resultat uppnåtts som skapar förutsättning för det fortsatta arbetet. Honduras utgör tillsammans med Guatemala och El Salvador den mest osäkra regionen i Centralamerika. Landet påverkas även av klimatförändringar (torka) och hälsoepidemier (t.ex. dengue). Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen för fackligt aktiva.

Åtstramningspolitiken som genomförs av de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centren är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, exempelvis i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande.

Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn deltar i projektet.

Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetstagare. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under projektets tidigare fas har ungdomskommittén stärkts och fortsätter vara konsoliderad på lokal och subregional nivå. Facket använder nu aktivt sociala medier för att nå ut brett med budskapet om villkor för unga arbetstagare.

Kapacitetsuppbyggnadsaktiviteter i ämnen som arbetsrättigheter, skatterättvisa, kollektiva förhandlingar samt ökad sammanhållning som skapades inom projektets ramar och ledde till att nya viktiga löneavtal och avtal för finansiering av hälsovård, energi, högre utbildning och kommunal sektor ingicks med regeringen.

Detta arbete sker inom ramen för Decent Work-agendan och strategin för att bygga upp offentliga tjänster av hög kvalité. Projektet har även uppnått första sitt resultat vad gäller ökad demokratisk representation av kvinnor och unga i facket. Majoriteten av de deltagande facken har ändrat sina stadgar för att inkludera kvinno- och ungdomskommittéer i permanenta fackliga strukturer.

Projektet arbetar också aktivt med digitalisering - för att sätta facket i ett nytt sammanhang för framtidens arbetsmarknad och de nya villkoren för arbete inom offentlig sektor.