Decent Work and Quality Public Services in Municipal Sector

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och sju samarbetspartners i Paraguay genomföra detta projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som pågått under perioden 2014-2019.

Koordineringskommittén för PSI-anslutna fack, CONSAISP grundades 2017 och ersatte den centrala federationen som inte fungerade bra. Trots splittringen inom fackföreningsrörelsen bidrog projektet till att ena facken och få dem att samverka i försvarandet av offentliga tjänster. Solidaritetsaktioner om viktiga frågor som exempelvis pensionsreformen och fackliga kampanjer som aktivt genomfördes under det turbulenta valåret har bidragit till en förbättrad publik profil för facken inom offentliga sektorn.

Denna utveckling kommer att fortsätta under nästa period med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den instabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten.

De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både inom nyckelteman som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nyare frågor såsom jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalitet inom den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Resultat i korthet

2019: De sju deltagande fackföreningarna genomförde gemensamma kampanjer för att främja offentliga tjänster av hög kvalité. Det viktigaste resultatet var att medlemmarna i samarbetsplattformen CONASAISP organiserade gemensamma åtgärder för att blockera lagförslaget om pensioner. Initiativet blockerades och CONASAISP framträdde som en betydande aktör som kunde försvara arbetstagarnas intressen.

Minst fem nya sektoriella kollektivavtal och förordningar förhandlades fram och gav löneförhöjningar, förbättringar av arbetsförhållanden och ökad arbetssäkerhet, professionell utveckling och löneutveckling. Huvudfokus i kollektivavtalen fortsätter att vara att bekämpa osäkra anställningsformer och öka schysta arbetsvillkor.