Unions harnessing the leadership potential of a gender-balanced collective to champion workers' rights

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och tre samarbetspartners i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) och National Workers Union of Swaziland Higher Institutions (NAWUSHI) genomföra ett projekt i Swaziland under 2020-2022 (update: 2020-2021). Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2019. Swaziland fortsätter befinna sig i en period av politisk turbulens och ekonomisk stagnation. Fackets respons mot de yttre utmaningarna tar ifrån de interna kapacitetsstärkande insatserna, vilket gör detta projekt till en viktig plattform för utveckling. Lärdomarna från förra perioden ledde till att ett nytt fack som blev medlem i PSI 2018 blivit del av projektet, (NAWUSHI).

Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar. Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden. Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet fokuserade på att förse facken med kunskap och information om pandemin och hur de kan organisera sig, Utbildningarna och rapporter om GBV (gender-based violence) kommer visa resultat under 2021. Facken har ökat sin kapacitet att bedriva ett välunderbyggt påverkansarbete genom att studera lagstiftningen och påbörja kampanjarbete för bättre social dialog för kvalitetshälsa för alla.