Unions harnessing the leadership potential of a gender-balanced collective to champion workers' rights

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vision och tre samarbetspartners i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) och National Workers Union of Swaziland Higher Institutions (NAWUSHI) genomföra ett projekt i Swaziland under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2019.

Swaziland fortsätter att befinna sig i en period av politisk turbulens och ekonomisk stagnation. Fackets respons mot de yttre utmaningarna bygger på de interna kapacitetsstärkande insatserna, vilket gör detta projekt till en viktig plattform för utveckling. Lärdomarna från förra perioden ledde till att ett nytt fack som blev medlem i PSI 2018, nu blivit del av projektet, (NAWUSHI). Hiv/aids är ett stort problem i landet med cirka en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar.

Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andelen kvinnor i ledarpositioner och integrerat insatser kring hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden.

Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställd basis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. Bland huvudstrategierna ingår kartläggning av konsekvenserna av privatisering, vilket kommer att utgöra en grund i påverkansarbetet. Här ingår även utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektets fokus har bytts från arbetsmiljö och säkerhet till kvalitetshälsa för alla. Detta visade sig vara en viktig strategiförändring eftersom facket lyckades med att få regeringen att uppmärksamma frågorna om offentliga tjänster inom vården, medicinska produkter, vacciner och teknologier, hälsoinformation, hälsofinansiering och arbetskraft inom hälsovården.

Som ett resultat av mötena med hälsoministeriet utarbetas ett handlingsprogram. TDetta tillsammans med de publika aktioner såsom strejker och demonstrationer har gjort fackföreningar till viktiga aktörer i folkhälsofrågor.

Det är dock för tidigt att se förväntade resultat när det gäller jämställdhet som är projektets huvudsakliga mål. Swaziland är fortfarande ett djupt patriarkalt land och detta påverkar även situationen inom fackföreningarnas strukturer och beslutsfattande organ. Projektet har lyckats belysa frågor som berör kvinnor i facket, men mycket mer arbete återstår.