Human Rights, Trade Unions and Quality Public Services for Refugees and Migrant Workers

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST, Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien, genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett samarbete mellan partners som inleddes 2018 (60290) på temat mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter .

Kommunal har varit med under de första åren men är av interna skäl inte med i det fortsatta arbetet. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt i arbetet med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som permanenta företeelser i den globala ekonomin. Det gör att det är av avgörande betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom satsningar på att öka fackliga ledares förståelse för att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter så stärker facket sina egna intressen i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla. Det kommer att ske genom en serie av seminarier och framtagande av relevanta utbildningsmaterial, genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att få ökat politiskt inflytande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI-medlemsförbunden i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som förutom organisering och kollektiva förhandlingar också inkluderar mänskliga rättigheter, social integration samt ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting- eller migrantstatus.

I Tunisien har påverkansarbete utfört av fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen, bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.