Building trade union capacity to defend human rights of IDPs to quality public services

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartners i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287.

Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och med aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration och UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning.

Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, till och med av total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades medvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som själva är internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektet har producerat en nyskapande guide för facket, “Trade Union Guide for Capacity Building and Advocacy on the Rights of IDPs to Access Quality Public Services in Nigeria. Syftet med guiden är att öka förståelsen och förmågan hos arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn för internflyktingarnas (IPDs) mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet; samt rättigheterna för arbetstagare som levererar dessa tjänster.

Projektet utvecklade ytterligare ett nyskapande verktyg, “Trade Union Charter of Rights and Charter of Demands for IDPs and Quality Public Services.” Verktyget erkändes av WHO, även för sitt deltagande sätt att få fram materialet. Ett fackligt nätverk skapades för att främja internflyktingarnas rättigheter och som även inkluderar civilsamhällsorganisationer och regeringens representanter. Som en uppföljning har UNHCR:s representant i Nigeria kontaktat PSI för att söka framtida samarbete i kampanjer för den nationella IDP-lagen i Nigeria.