Strengthening musicians unions in Latin America

Svenska Musikerförbundet ska tillsammans med det globala facket International Federation of Musicians (FIM) och 17 samarbetspartners i 14 länder genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under en tidigare projektperiod. I stort löper projektet vidare gällande strategier, partners och mål, även om förändringar framförallt inneburit att uppsatta mål nu är mer likartade för samtliga partners. Det är färre men mer fokuserade mål samt att medlemsfrågorna ämnar handla om en hållbar avgiftsstruktur.

Resultat från föregående period handlade framförallt om förbättringar av jämställdhetsarbetet i de nationella organisationerna.  Den colombianska gruppen bildade en ny musikerförening och de har haft sin grundkongress och är nu lagligt en professionell fackförening. Ett lobbyinitiativ som syftar till att upprätthålla Unesco-rekommendationen om musikers status i nationell lagstiftning genomfördes, och databasen för medlemskap implementerades inom ett par fackföreningar.

De viktigaste lärdomarna för partners under föregående period var att användningen av underavtal kan lägga till ett ytterligare lager av komplexitet för nationella fack i sektorn, varför ett stöd från globalt håll är viktigt.

De huvudsakliga problem som projektet ska adressera handlar om följande aspekter:

* Begränsad effektivitet inom fackföreningsledningar.

* Musikers status och upphovsrättslagar är dåligt implementerade eller efterlevs inte. Den sociala dialogen är inte tillräckligt utvecklad.

* Jämställdhet, förebyggande av mobbning och trakasserier som fortfarande pågår.

* Säkerhet och hälsa behöver mer uppmärksamhet och arbete.

Projektets mål är att;

* De minst avancerade deltagande fackföreningarna har förbättrat sin ledning och styrning. Alla fackföreningar har arbetat för en bättre hållbarhet med en modern, väl utformad och väl accepterad medlemsavgiftsstruktur.

* Deltagande fackföreningar har startat eller bedrivit lobbyinitiativ om musikers status. De har nått ut till politiska beslutsfattare. De har arbetat med utkast till lagstiftning eller policyriktlinjer och främjat dem inför lämpliga beslutsfattare. De har inlett en dialog eller en förhandling med arbetsgivare i sektorn.

* Deltagande fackföreningar har antagit policys för jämställdhet och miljöskydd. De främjar denna policy inom musikbranschen.

* Deltagande fackföreningar har tagit fram sin egen bedömning av säkerhets- och hälsofrågor i sektorn. De har börjat utveckla program för att öka medvetenheten om dessa frågor, för sitt eget medlemskap såväl som för de lämpliga beslutsfattarna. För att nå detta kommer projektet framförallt att kombinera följande typer av aktiviteter:

* Nationella utbildningsworkshops

* Delregionala seminarier

* Regionala konferenser. Deltagare kommer att uppmanas att utarbeta nationella rapporter om olika ämnen som ska behandlas under mötena. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem och FIM överväger även att inleda en extern utvärdering av projektet i slutet av projektperioden.

Resultat i korthet

De deltagande fackförbunden har ökat sina interaktioner med varandra vilket innebär att de lär av varandra och ger varandra tips och delar erfarenheter. Det är en viktig strategi i projektet. Så många som 80 procent av deltagande förbund har ökat antalet medlemmar.

Något som också ökar är antalet kvinnliga medlemmar samt kvinnor på ledande positioner. Det ses som ett resultat av projektets arbete. Nu planerar förbunden att starta kvinnokommittéer i varje land för att stärka jämställdheten än mer. Dessutom planeras en kartläggning av hur det ser ut med jämställdheten i branschen likväl som i de fackliga förbunden. Studien ska sedan ligga som grund för framtida åtgärder. ILO:s konvention som omfattar regler kring våld i arbetslivet är viktig i detta sammanhang. Trakasserier av kvinnor inom musikbranschen upplevs som stor.