Empowering performers' unions in Africa

Svenska Teaterförbundet för scen och film ska tillsammans med det globala facket International Federation of Actors (FIA), en samarbetspartner i Marocko och en i Sydafrika, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett arbete som inletts under föregående projektperiod, och fortsätter att bygga vidare på tidigare resultat med liknande mål, strategier och partners.

Föregående period nådde resultat, bland annat kring mer omfattande insatser mot sexuella trakasserier inom filmindustrin, ett stärkt arbete för skådespelares arbetsrättsliga status, samt att en samarbetspartner i Sydafrika fick ökad kunskap om olika upphovsrättsorganisationer (collective management organisations, CMO:s) som kan bidra till ökad ekonomisk trygghet för arbetstagare.

En förändring från föregående projektperiod är att arbetet med jämställdhet nu skiftar fokus från partnern i Sydafrika till partnern i Marocko. Samarbetspartners lärdomar från föregående period har bidragit till en ökad förståelse för behovet av långsiktighet i arbetet för att nå hållbara mål. De huvudsakliga utmaningar som projektet vill adressera handlar om erkännandet av skådespelares professionella status, avsaknad av kollektiv förhandling, jämställd representation inom facken, svag administrativ kapacitet och begränsade medlemsantal.

Målsättningen är att vid projektets slut så ska samarbetspartners ha stärkt skådespelarnas professionella status, deras tillgång till grundläggande rättigheter samt ha ökat jämställdheten inom förbunden. Vidare ska möjligheten till kollektiv förhandling, skådespelarnas villkor och möjlighet att få skälig ersättning för sitt arbete ha förbättrats. Slutligen är en målsättning att fler medlemmar ansluter sig till SAGA. För att uppnå detta kommer projektet att fortsätta med utbyten, stöd och rådgivning mellan involverade partners samt genom gemensamma möten och seminarier. Projektet riktar sig till fackliga ledare i de två utvalda afrikanska länderna, vilka FIA bedömt vara länder som har bra förutsättningar för facklig tillväxt, branschdialog och även möjligheter att förbättra den arbetsrättsliga statusen för skådespelare. Projektets resultat kommer att verifieras med hjälp av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Sydafrika har projektet bidragit till en dialog mellan facket SAGA och det sydafrikanska TV-nätverket kring trakasserier och de har påbörjat arbetet med en gemensam policy för att utmana och förändra patriarkala normer. SAGA har också med stöd av projektet arbetat fram en uppförandekod för att förhindra och ta itu med problemet inom branschen. Denna kod implementeras nu på olika håll, bland annat som ett tillägg till frilanskontrakten. SAGA fick därmed också ett officiellt erkännande som en röst för sina medlemmar, vilket resulterade i att 400 nya medlemmar anslöt sig på kort tid.

I Marocko har förbundet SMPAD fortsatt att kräva förändringar gällande lagen om upphovsrätten och det svenska Teaterförbundets modell inspirerar när det gäller hur facket kan bidra till att aktörerna får upphovsrättsliga ersättningar. Satsning på Jämställdhet mellan könen i alla aktiviteter har skett och hos facket SMPAD i Marocko var sex stolar på nationell nivå vikta för kvinnor. Det var många kvinnor som kandiderade och flera delar av organisationen leds nu av kvinnor.