Consolidation of graphical and packaging unions in key Latin American countries

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som påbörjades 2014.

Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för att facken ska förbli relevanta för sin medlemsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och fack-vänlig politik samt stagnation av tillväxten. Detta har tvingat facket att vara alert och att använda de globala fackens möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen och i att anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncerner och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsatt att upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt lyckats att sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners att fortsätta att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad. De kommer även att fortsätta att stärka individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa, säkerhet och kollektivavtal.

De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Under 2018 - 2019 har projektet bland annat resulterat i att dialogen med Kimberly Clark i Peru och Colombia stärkts och lett till att företaget agerade för att undersöka fall av diskriminering och överträdelse av fackliga rättigheter. Företaget åtog sig också att undersöka möjligheterna att förbättra det globala avtalet genom att stärka informations- och konsultationsprocessen i avtalet.

Nationella fackliga nätverk har bildats i företagen SCA, AMCOR och Kimberly Clark. Dessa nätverk gör det möjligt för fackföreningarna att diskutera frågor som rör arbetarutbildning och jämföra kollektivavtalsklausuler. Inom projektet utbildades under 2018, 90 fackledare inom kollektiv förhandling och strategisk planering.

Efterföljande kollektivavtalsförhandlingar i Colombia (SINTRAPULCAR) ledde till förbättringar av avtalsvillkor och inkludering av: utbildningsstöd (utökning av förmåner för arbetarnas familjer genom att inkludera ett antal stipendier till anställdas barn) och pensionsbidrag (ökning med cirka 300%). Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.