Airports Hubs in Latin America

Det svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), det regionala ITF Americas och ett 50-tal partners i länderna Colombia, Peru och Brasilien, genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är nytt men bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från ett tidigare projekt inom flygsektorn i Latinamerika. Regionens flygindustri genomgår en intensiv utvecklingsfas där avregleringar och privatiseringar av flygbolag och flygplatser sker, vilket får konsekvenser för de anställda och deras fackliga företrädare.

Vid varje flygplats passerar årligen ca 35-40 miljoner passagerare vilket ger enormt stora arbetsplatser med många yrkeskategorier. Projektet berör naven – stora internationella flygplatser – de viktigaste inom regionen. Projektets fokus är att värva medlemmar och bygga fackliga arbetsplatsorganisationer. De viktigaste frågorna att hantera är att förekomsten av otrygga arbeten ökar, stress på arbetet ökar när arbetsgivare förväntar sig mer arbete från färre personer samt att fler anställda arbetar övertid obetalt. Det handlar också om att reagera och agera när brott mot arbetsrätten sker och att se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning, kompetens och fortbildning för att kunna hantera den snabba utvecklingen.

En tidigare kartläggning av de fackliga förbunden visar att det också finns interna utmaningar. Det finns behov av att stärka solidariteten mellan facken som är verksamma på en och samma flygplats och av stärka de demokratiska strukturerna i de egna organisationerna. Kvinnor är underrepresenterade. De lokala förbunden som deltar i projektet är på olika nivåer då det gäller kapacitet och erfarenhet av fackligt arbete vilket gör att en kartläggning kommer att inleda projektarbetet. Allt för att kunna stödja på rätt sätt med såväl ledarskapsträning, utbildning och erfarenhetsutbyten. Det är också viktigt att hitta innovativa sätt att samla många fackföreningar och hitta samarbetsformer, men även att hitta former för att samverka med företag.

Projektet kommer att identifiera nyckelpersoner som kan bilda en facklig flygplatskommitté. Kommitténs arbete kan då bli att initiera och genomföra flygplatsomfattande kampanjer och organisera såväl medlemmar som förtroendevalda. Idén med Hubs-modellen är att inkludera varje arbetare och typ av arbetare på flygplatsen; från markpersonal till kabinpersonal, från mekaniker till flygledare till städare och bagagepackare. Detta gäller även för alla typer av anställningar från osäkert anställda arbetare vid underleverantörer till flygplatsannställd personal.

Det övergripande målet med projektet är att flygplatsarbetare är väl representerade av aktiva demokratiska fackföreningar som samarbetar. Projektet kommer att följas upp regelbundet i slutet på varje år. Projektet verifieras genom de egna systemen.

Resultat i korthet

Inom ramarna för ett tidigare projekt genomfördes en kartläggning av de nio största flygplatserna, vilket ligger som grund för detta projekt.