Trade union education and organizing West Africa

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Hotell- och restaurangfacket (HRF) tillsammans med IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations), det regionala IUF Africa och partners i Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Senegal och Togo ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden.

Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning och utgörs till stor del av kvinnor och migranter. Projektet ger de nationella facken stöd i sina nationella strategier och planer och fokus ligger på jämställdhet, klimat, organisering samt arbetsplatssäkerhet och miljö. Rätten till mat och de andra mänskliga rättigheterna försvaras av fackföreningen och utgör en viktig del av projektets aktiviteter förutom att rekrytera nya, utbilda fackföreningsmedlemmar, ordförande och ledare.

Antalet nya medlemmar ökar och i Burkina Faso var rekryteringen + 45 procent under 2018. I Niger har rekryteringssteg vidtagits för att inrätta migrantarbetarförbund i den informella ekonomin. Genom att ge målgrupperna en ökad kunskap, ökad medvetenheten, arrangera workshops på olika teman som klimat och hiv/aids samt olika kapacitetstärkande insatser till de deltagande facken och utbilda utbildare, kommer förändringar att ske.

Facken kan bli mer självständiga och demokratiska, de kan rekrytera fler medlemmar och därmed kunna driva frågor samt teckna kollektivavtal kring skäliga arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö, stoppa sexuella trakasserier och hiv/aids, samt bekämpa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.
Resultaten av detta projekt kommer inte bara facken tillgodo utan också det civila samhället, arbetsmarknaden som helhet, barn som jobbar med farligt arbete inom jordbruket och livsmedelsindustrin, konsumentföreningar samt medborgare. Myndigheter och politiska institutioner kommer också att vara berörda av detta projekt.
Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

I Togo har 35 odlare, som genomgått utbildning, slutat använda giftiga bekämpningsmedel. Istället används ekologiska produkter. Till följd av detta har både storleken på skörden, liksom månadsintäkterna, ökat.

I Togo har fackförbund framgångsrikt förhandlat fram fasta anställningar för flera av sina medlemmar som tidigare haft visstidsanställningar.

I Niger har odlare, som deltagit vid utbildning, fått pris vid en jordbruksmässa för sitt ekologiska odlande.

I Senegal har fackförbund inom projektet gjort en översyn av kollektivavtalet inom hotell och restaurangbranschen. Detta har resulterat i fastställda ersättningsnivåer för arbetstagare som blir permitterade på grund av covid-19-pandemin. För anställda inom privat sektor har man även förhandlat fram högre löner.