EECA Agriculture

Fackförbundet Kommunal tillsammans med IUF, (International Union of Food and Allied Workers’ Associations), IUF Asia och fem fackliga organisationer i länderna Azerbajdzjan; Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Kazachstan och Krygistan ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Detta projekt syftar till att förbättra situationen för de anställda inom jordbruksindustrin i Östeuropa och Centralasien. Idag har de mycket dåligt betalt, osäkra anställningar och saknar säkra arbetsförhållanden. Samtidigt ligger industrin ofta långt från de stora städerna och det är även långt mellan arbetsplatserna. De flesta anställda är unga och kvinnor.

Trots allt går det att förändra. Genom att aktivt arbeta med att ge lantarbetarna större kunskap om sina rättigheter sker förändringar till det bättre och de sluter sig samman för att bli starka ihop.

Genom att jobba med fackens kapacitet och med fokus på att organisera unga och kvinnliga medlemmar skapas möjligheter för dessa personer att kunna påverka sina livsvillkor. Ett av dessa livsvillkor är att arbetet är så säsongsberoende att de som arbetar själva inte har tillgång till eller råd att köpa den mat de odlar.

Resultat i korthet

ILOs kärnkonventioner har ratificerats i alla länder där projektet genomförs. Men inte alla arbetsgivare följer dem. I vissa fall tar det många års kamp för arbetstagare att få sina rättigheterna på arbetsplatsen accepterade.

Seminarier är ett effektivt organiseringsverktyg. Fackföreningarna möter arbetstagare i byarna på deras arbetsplatser där de får utbildning i rättigheter, hälsa och säkerhet samt informationsmaterial på det lokala språket. Det är också viktigt att informera alla om livsmedelssäkerhet, klimatkrisen och dess konsekvenser samt kring vilken inverkan användning av bekämpningsmedel och antibiotika har.

15 unga arbetare anslöt sig till facket efter att ha deltagit i ett av projektets seminarium i Kirgizistan. På seminariet antogs en handlingsplan med fokus på att organisera och utbilda unga arbetare samt att sprida information om facket i sociala nätverk.

I Kirgizistan, förhandlade facket fram ett nytt avtal med 15-25 procents löneökningar samt att arbetare med barn i grundskoleåldern får vara lediga den 1 september. Detta avtal gäller på fyra statliga jordbruk.

Arbetare på en vinfabrik i Georgien strejkade för bättre arbetsförhållanden och högre lön. En uppgörelse gjordes med arbetsgivaren om att ingen skulle få sparken för sitt deltagande i strejken, ingen facklig kränkning skulle ske samt att förhandlingarna om ett nytt avtal skulle inledas. Detta resultat var en direkt effekt av att berörda hade deltagit i en utbildning som projektet arrangerade.

Alla aktiviteter har klarat kravet på minst 40 procent kvinnor i alla projektaktiviteter. Ett kvinnoseminarium genomfördes i Moldavien med deltagare från Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Ukraina där kvinnligt ledarskap och deltagande inom facket, förhandlingsteknik samt hur en kan öka jämställdheten, diskuterades. Broschyren “Many Women. Many Rights” översattes och spreds i Georgien.

I Armenien bildades ett nytt fack för dem som jobbar med snittblommor. I Armenien initierade IUFs federation en arbetsgrupp som tillsammans med regeringen ska diskutera förbudet mot växtgiftet glyfosat. Facket är också en del av en arbetsgrupp som utarbetar en ny arbetslagstiftning för jordbruksarbetare.

Klimatförändringarnas påverkan på sysselsättning, arbetsliv, inkomst och livsstil togs också upp. Klimatförändringar är ett av de prioriterade områdena för IUFs jordbrukssektor. IUF kommer årligen att rapportera hur arbetet med klimatförändringar går i de olika projektländerna och inom facken som är anslutna till IUF. Fackligt aktiva har börjat samla in information och pratar med miljöaktivister och regeringar om att det är bråttom att vidta åtgärder för att minska utsläpp och främja ett ekologisk hållbart jordbruk.

I Ukraina, efter två genomförda seminarier, bildades ett nationellt fackligt råd för alla förbund med medlemmar inom jordbruket. Rådet spelar en aktiv roll i att påverka beslutsfattare, exempelvis i syfte att förhindra lagförslag om markprivatisering.

I Armenien återfinns facket i den statliga arbetsgrupp som tar fram en ny lag för landets jordbruk. De är även involverade i diskussioner kring lagar för facklig verksamhet. Här handlar det om att förenkla processen att organisera lagliga strejker. Detta är något som aldrig skett tidigare, att facket finns med i diskussionerna inför införande av lagar.

I Kazakstan har föreningsfriheten förtryckts. Attackerna mot fackliga ledare fortsätter och fackföreningarna är fortfarande under press.

I Moldavien skedde regeringsbyte tre gånger under 2019. Det finns nu en misstro från befolkningen vilket resulterar i att många människor lämnar landet. Den politiska instabiliteten medför sociala och ekonomiska konsekvenser och skapar nya utmaningar för fackföreningarna. Enligt olika uppgifter rankas Moldavien som nummer fem av 47 länder när det gäller antalet klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter.