Organising to win health and safety for agricultural workers in Africa

Det svenska facket Kommunal ska tillsammans med IUL, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association, IUF Africa och fem samarbetspartners i länderna Etiopien, Kamerun, Sydafrika och Zimbabwe, genomföra detta projekt under åren 2020-2022 som är en fortsättning från tidigare år.

Jordbrukssektorn krymper på flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och sysselsätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva.

Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också användningen av olika bekämpningsmedel. Paraquat är ett exempel på medel som är skadliga för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg. Oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Få är medlemmar i ett fack och får därmed inte sina arbetsvillkor bevakade. Projektet satsar på medlemsrekrytering och kunskapsökning med fokus på hälsa och säkerhet samt på att öka den kompetens som behövs för att kunna förhandla för bättre arbetsvillkor. Alla facken använder sig av arbetarnas arbetsmiljö i löneförhandlingar och de har lyckats öka lönerna och till och med i ett fall få till gratis måltider. Det finns kollektivavtal som innehåller klausuler som skyddar kvinnliga arbetstagare mot exponering för bekämpningsmedel, men de behöver bli fler.

Ett syfte med projektet är att få till ett hållbart jordbruk utan gifter samt att ILO:s konvention 184 Occupational Health and Safety inom jordbruket ska respekteras. Målet är att deltagande förbund stärker sina positioner med fler medlemmar samt att det ska finnas ett välintegrerat, systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager.

Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö, att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare. Projektet följs upp regelbundet och säkerställer resultat med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

En ökad medvetenhet om effekterna av klimatförändringar har uppnåtts hos de deltagande facken i Zimbabwe, Malawi och Zimbabwe. I dessa länder erbjöd facket humanitärt stöd då cyklonen drabbade medlemmar på landsbygden. I Malawi organiserade facken trädplantering i området Kazyozyo. I Etiopien utbildade facket medlemmar och andra kring de negativa effekterna av att kasta avfall från bekämpningsmedel i floden. Som ett led i aktionen tog en arbetsgivare initiativ till att utveckla ett system för att återanvända avfallet istället. Facket rapporterar att detta system även börjar praktiseras av andra jordbrukare i Oromiya-regionen.

Baserat på erfarenheter från det arbete som projektet bidrog med under 2018 (att utbilda i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt skapa strukturer för anmälan) bildades under 2019 sju nya skyddskommittéer hos de deltagande förbunden i Zimbabwe och Malawi. Kommittéerna kartlägger de allvarliga hälsoproblemen. Det ena facket i Malawi ökade sitt medlemsantal med 3 279 under 2018 och med 397 under 2019 (totalt 12 procent). Detta genom att öka kunskapen kring arbetsmiljöfrågor hos arbetare.

I Zimbabwe stärkte facket sin kapacitet i att rekrytera medlemmar med stöd av projektets kampanj kring arbetsmiljö och värvade 788 nya medlemmar år 2019. Även det andra facket i Malawi ökade sitt medlemskap och då med 1 750 (1000 män och 750 kvinnor) vilket motsvarar en ökning med 18,3 procent. I Etiopien fick 5 nya fackföreningar totalt 400 nya medlemmar (160 män och 240 kvinnor). Total ökning i projektet 2019 blev då 3 335 i åtta förbund i tre länder.

Strategin att utbilda representanter som kan hälso- och arbetsmiljöfrågor samt livsmedelssäkerhet visade sig vara framgångsrik. Ett exempel på detta är en incident när en arbetsgivare försökte servera rutten majsmjöl, då kunde fackets representanter ingripa och förhindra att arbetarna blev sjuka.

En zimbabwisk gård utsatte kvinnliga arbetare för rök från brinnande kemiska behållare. Skyddsombuden grep in och larmade facket. Facket hävdade att exponeringen var en allvarlig fara för kvinnornas hälsa och krävde att åtgärder skulle vidtas mot chefen. Arbetsgivaren avskedade då chefen. De kvinnliga arbetarna som hade blivit inlagda på sjukhus återhämtade sig och återupptog sitt arbete i en bättre arbetsmiljö än tidigare.

Under 2018 utbildade projektet i förhandlingsteknik och under 2019 deltog fem av dessa utbildade personer i Zimbabwes nationella förhandlingsgrupp för socker- och trädgårdsodlarna. Deras deltagande ökade fackets kompetens då de i förhandlingarna kunde relatera låga löner direkt till hälso- och säkerhetsrisker. De enades om att granska lönerna kvartalsvis, och på så sätt få till en löneanpassning till levnadsnivåerna för att mildra effekterna av Zimbabwes ekonomiska situation.

År 2018 kom förbundet GAPWUZ överens med Zimbabwes regering och arbetsgivarna inom tobaksindustrin om att ha social dialog och gemensamma aktiviteter för att hitta lösningar på hälso- och arbetsmiljöproblematiken inom tobaksektorn. Dialogen ledde till att National Social Security Agency (NSSA) skulle forska på detta och återkomma. Resultaten är ännu inte publicerade.

I Etiopien samarbetade facket med andra organisationer som exempelvis Ethiopian Women Lawyers Association. Detta för att få stöd och kunskap om de juridiska delarna kring hälsa, arbetsmiljö och genusfrågor. I landet infördes även en ny lag mot sexuell trakasserier med kraftiga påföljder vid bristande efterlevnad av lagen. Den ökade kompetensen inom det juridiska förstärkte fackets trovärdighet vid förhandlingarna med arbetsgivarna.

I Zimbabwe har vissa fackliga ledare fått utstå dödshot, frihetsberövanden och tortyr. Den spända politiska miljön har minskat yttrandefriheten och föreningsfriheten. Höga priser för basvaror och brist på bränsle drabbar jordbruksarbetarna hårt då de har låg lön. Klimatförändringarna förvärrar situationen med vattenbrist och elektricitet som kommer och går. Arbetslösheten steg.