Garantera anständiga arbetsvillkor vid införande av BRT

Det svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transports workers Federation), det regionala ITF Africa och ett antal partners i Dakar and Addis Ababa genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

I flera länder i Afrika planeras och implementeras BRT-projekt, Bus-Rapid Transit, för att hantera problem som överbefolkning, föroreningar (inklusive stigande koldioxidutsläpp) och trafikstockningar. BRT-projekten finansieras av lån från Världsbanken och innehåller oftast förbehåll om att systemen ska drivas av privata företag.

Förutom större sociala och miljömässiga fördelar med att förbättra kollektivtrafiken, innebär BRT-systemen betydande förbättringar i arbetsvillkor i jämförelse med arbete inom det informella transportsystemet. Ett centralt problem i introduktionen av BRT är att transportfacken som representerar både formella och informella arbetare i de drabbade städerna inte är erkända som berörda parter och därför inte aktivt kan delta i planering eller genomförande av BRT-projekten och därmed påverka arbetsförhållanden för bussarbetarna.

Detta 3-åriga projekt följer metodiken och strategin som utvecklades under 2018 och 2019 och inleddes med forskning i Dakar och Addis Abeba, följt av lokala aktiviteter utvecklade från forskningsresultaten. Under föregående period genomfördes projektet i Nairobi.

ITF arbetar mycket strategiskt för aktivt ansvar i Just Transition och har också en aktiv dialog med Världsbanken. Projektet har därför som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av BRT. De tre projektdeltagande fackföreningarna i Nairobi stärkte sin förhandlingskraft då de deltog i projektet genom bland annat ökat medlemskap, ökad kunskap hos arbetarna om sina rättigheter och i att bygga allianser. Det var riktade rekryteringskampanjer av Matatu-arbetare och mer än 700 nya medlemmar anslöt sig.

Målet med detta projekt är att organisera BRT-arbetare så att de kan delta och bidra aktivt till de beslut som fattas för när det handlar om införandet av BRT. Vidare är målsättningen att facken ska lyckas organisera informella arbetare med tonvikt på kvinnor och unga arbetare och att de stöder en rättvis övergång från informella jobb till en formalisering av den informella transportsektorn för att förbättra arbetsvillkoren. Arbetare, fackliga organisationer, passagerare, kvinnogrupper och ideella organisationer arbetar tillsammans och kräver en hållbar, tillgänglig, prisvärd, klimatvänlig, säker, effektiv och integrerad kollektivtrafik samt påverkar beslutsfattare och deltar i sociala dialoger. Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Strategier för kampanjer togs fram i samarbete med alla berörda fackliga förbund och genomfördes sedan brett. Facken har under året byggt upp ett nätverk och samverkat i allianser med andra fackföreningar, passagerargrupper, miljö- och samhällsorganisationer samt med universitet i Nairobi och Dakar.

Kampanjerna påverkade de tre fackföreningarnas förhandlingar som i sin tur förändrade arbetsvillkoren. Omvandlingen från informella till formella jobb är genomförd när det gäller persontransporter. Ett jämställdhetsfokus ingår som en del av förhandlingskraven vid införande av Bus Rapid Transport, BRT.

Facket TAWU i Kenya deltar allt oftare i dialog med regeringen om transportpolitik och arbetstagarfrågor. En inledande workshop genomfördes med alla intressenter i Dakar vid införandet av BRT i Senegal. Transportmyndigheten (CETUD) har efter den workshopen jobbat tillsammans med ITF lokalt för att främja en ökning av antalet kvinnliga anställda. Det är också i enlighet med det nyligen undertecknade globala avtalet mellan ITF och UITP (International Association of Public Transport).

I Dakar, Senegal, genomfördes en workshop med tolv fackföreningar från nio länder där BRT redan är verksamt eller planeras. Det resulterade i en ökad förståelse för strategiskt kampanjarbete som en metod för bättre villkor samt erfarenhetsutbyte. Transportmyndigheten (CETUD) och ITF facken lokalt jobbar tillsammans för att införa nya bussterminaler i Dakar.

En guide för bättre förhandlingar vid införande av BRT, och om att omvandla informella jobb till formella, har tagits fram under året. Guiden finns på engelska och franska och kommer att översättas till spanska.

En undersökning genomfördes i Dakar, Senegal, under hösten 2019 i samarbete med University of Dakar (UCAD) och Global Labor Institute (GLI) med stöd från WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing). I november diskuterades forskningsresultaten djupgående om BRT: s påverkan på den informella arbetskraften. Undersökningen förväntas publiceras under 2020.

Världstoalettdagen 2019 firades med att ställa krav på fler toaletter längs transportsträckor både för arbetare och allmänhet. I Nairobi, Kenya, fastslogs en dom att Kenya National Highways Authority ska tillhandahålla toaletter längs större vägar och busslinjer.