ITF:s Global Women's Advocate Programme

Svenska fackförbundet Seko ska tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), de regionala ITF Asia/ Pacific och Americas samt ett antal partners i länderna Indien, Nepal, Brasilien och Colombia genomföra detta projekt under åren 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och har varit framgångsrikt. Denna period utökas antalet länder och deltagande fackliga organisationer.

Våld och hot mot kvinnor är ett problem på arbetsplatserna, även sexuella trakasserier. Projektet har tidigare bidragit till en ökad och bättre förståelse samt utvecklad kunskap om framförallt könsbaserat våld. Det handlar mycket om att kunna vidta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatser inom transportsektorn och stödja eller skapa folkrörelser i samhället som har samma mål.

Projektet involverade även män vilket bidragit till ökad förståelse och attitydförändring hos manliga ledare inom facken. Även myndigheterna i Peru erkänner att fackförbunden är en viktig aktör för att stoppa våld mot kvinnor.

Vid ILO:s senaste konferens antogs en konvention mot våld och trakasserier på arbetsplatser. ITF och dess partners fortsätter därför att påverka arbetsgivare för att skapa strukturer för att förhindra sexuella trakasserier och våld på arbetsplatserna. Men det handlar också om att förändra attityder hos kvinnorna själva. Här kommer ITF:s metod väl till pass. Deras utbildningsmaterial ger de fackliga organisationerna möjligheter att träna sina kvinnor. Utbildningsmaterialets fokus ligger på kunskapsökning, att kunna identifiera vad som är sexuellt våld på arbetsplatsen samt hur man kan göra för att förebygga situationerna.

Fler länder och partners gör att nätverkande ökar och erfarenheter delas än mer på den globala arbetsmarknaden. Och stödet behövs! Projektets resultat kommer att verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem. ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och verbala och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, utan även i samhället i stort. Exempelvis är kvinnliga busschaufförer en väldigt utsatt grupp.

Resultat i korthet

Projektet har tagit fram ett material som ger stöd till kvinnor som jobbar mot våld mot kvinnor. Materialet är uppbyggt i olika faser och ger förslag på strategier till de lokala fackens företrädare.

Nepal: Fackförbunden NETWON och ITWAN har tillsammans utbildat 600-700 medlemmar i temat våld mot kvinnor och av dessa har minst 100 blivit aktiva och jobbar nu med stöd till utsatta kvinnor. Förbunden lyckades efter framgångsrik lobbying att se till att det finns toaletter för de informella arbetare som jobbar som bussförare.

I Indien har facket MSTKS utbildat minst 50 kvinnor i temat våld mot kvinnor, och som ett resultat av utbildningen deltog alla i ett möte med ministern för att diskutera frågor som rör kvinnliga busschaufförer. Dessa kvinnor har blivit mer aktiva inom facket och deltar i fackliga aktiviteter så som protester, strejker och hungerstrejker för att bekämpa privatisering. En av dessa kvinnliga företrädare valdes till en hög ledarpost inom facket. Facket samarbetar med Women’s Facilitation Centers (fackliga resurscenter) för att stödja och utbilda kvinnor så de kan agera mot våld. Facket jobbar också ihop med ett stödcenter som är ansluten till Chennai Southern Railway; och som där driver en 24-timmars stödtelefonlinje för utsatta kvinnor.

En studie av våldsmän är påbörjad och 15 fall har genomförts hittills. Samtidigt har företrädare utvecklat en strategi där de kontaktar gärningsmannen om de får reda på att någon kollega är utsatt för våld. Detta skrämmer ofta mannen som upphör med beteendet. Facket AIRF har uppnått ett växande engagemang för arbetet mot könsbaserat våld i den egna organisationen samt bygger starkare allianser i samhället kring frågan. Kvinnorna har inrättat stödcentra så att utsatta kvinnor kan hänvisas till utbildad personal. Även jurister är knutna till dessa centra och följer med vid anmälan hos polis och vid läkarsbesök samt ger stöd i juridiska processer.

Förbunden i landet arbetar också med att stärka andra fackliga kamrater, exempelvis de hushållsanställdas förbund (SEWA), lärare och högskoleprofessorer, poliser och advokater, för att säkerställa att det sprids till andra sektorer förutom transport. Det pågår även andra initiativ som ett resultat av projektet:

Brasilien: Förbundet SINA förhandlade fram ett avtal med INFRAERO (statlig ägare av en flygplats) kring våld i hemmet. Bestämmelsen inkluderar olika rättigheter för kvinnor som upplever våld i hemmet. Det kan exempelvis innebära att en kvinna har rätt att vara hemma då hon blivit slagen eller farit illa på annat sätt. Det kan också innebära att kvinnan inte blir uppsagd om hon inte arbetar. Förbundet är en del av en lobbyrörelse för att förmå högsta arbetsdomstolen att inkludera en skyddsklausul för överlevare av våld i hemmet.