ITFs Global Women's Advocate Programme

Svenska fackförbundet Seko tillsammans med ITF (International Transport Workers Federation), de regionala ITF Asia/ Pacific och Americas ett antal partners i länderna Indien, Nepal, Brasilien och Colombia.ska genomföra detta projekt under åren 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och har varit framgångsrikt. Denna period utökas antalet länder och deltagande fackliga organisationer. Våld och hot mot kvinnor är ett problem på arbetsplatserna, även sexuella trakasserier. Projektet tidigare bidragit till en ökad och bättre förståelse samt utvecklad kunskap om framförallt könsbaserat våld. Det handlar mycket om att kunna vidta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor på arbetsplatser inom transportsektorn och skapa - eller stödja – folkrörelser i samhället som har samma mål. Projektet involverade även män vilket gör projektet mer framgångsrikt där partners uppvisar ett stort skifte i förståelsen och attityderna hos manliga ledare inom facket. Även myndigheterna i Peru erkänner att fackförbunden är en viktig aktör för att stoppa våld mot kvinnor. ILO:s senaste konferens antog en konvention om våld och trakasserier på arbetsplatser. ITF och dess partners fortsätter därför att påverka arbetsgivare för att skapa strukturer för att förhindra sexuella trakasserier och våld på arbetsplatserna. Men det handlar också om att förändra attityder hos kvinnorna själva. Här kommer ITF:s metod väl till pass. Deras utbildningsmaterial ger de fackliga organisationerna möjligheter att träna sina kvinnor. Utbildningsmaterialets fokus ligger på kunskapsökning, att kunna identifiera vad som är sexuellt våld på arbetsplatsen samt hur man kan göra för att förebygga situationerna. Fler länder och partners gör att nätverket och erfarenheter delas än mer på den globala arbetsmarknaden. Och stödet behövs!

Projektets resultat kommer verifieras med stöd av projektets egna uppföljningssystem.

ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp.

Resultat i korthet

Ojämlikhet mellan könen är både en orsak och en konsekvens av könsbaserat våld. Målet med detta projekt är att eliminera alla former av våld mot kvinnor och flickor genom att främja jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället överlag. Projektet har varit framgångsrikt då det gett kvinnliga transportarbetare utrymme att se, lösa och stödja dem som drabbats och som de nu blivit mer varse om och stärkta i att hantera. Kvinnors aktivism och deltagande har ökat vilket ger kvinnor mer makt och möjlighet och att ta på sig ledande uppdrag vilket sker i allt högre grad. Projektet har bidragit till att fackliga företrädare har kunnat ge stöd till de utsatta då kvinnor i första hand har fått lämna sina jobb och därmed blivit mer exponerade för våld i nära relationer. Hjälplinjer har satts upp och advokater har funnits med för juridiskt stöd.
I Indien togs en rapport fram och lanserades med god medial uppmärksamhet. Rapporten ger en bild av effekterna av våld i hemmet och hur det påverkar arbetsplatsen och baseras på intervjuer av 15 561 arbetare från hela Indiens transportsektorer, varav 98% kvinnor. Rapporten visar också tydligt att våld i hemmet är en samhällsfråga som facket ska jobba med då det kräver ett kollektivt svar.
I Argentina anordnade projektet utbildning i maskulinitet som, då mönster förtydligades, gav männen insikter som förändrade deras attityder och sätt att agera. Det resulterade också i en ökad medlemskår samt gjort det enklare för alla, och särskilt för kvinnor, att jobba på ”manliga” arbetsplatser.