Building Union Power For Land Transport Workers

Transportsektorn i Palestina är en utmaning. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande. Projektet ska stärka fackets grundstenar så de kan agera för bättre arbetsvillkor.

Resultat i korthet

I Palestina drabbades transportsektorn extra hårt: Idag kontrolleras alla entréer till och från de palestinska territorierna, för passagerare och gods, av Israel. Transportsektorn klassificeras som den sektor som drabbats mest av pandemin, med tanke på dess direkta koppling till rörelse för människor och varor.

Fler medlemmar (20 procentig ökning) på fem taxi stationer gav också möjligheterna att bilda så kallade ”arbetstagarkommittéer” för att kunna föra dialog och förhandlingar direkt mot arbetsgivare, regeringsföreträdare och transportministeriet. Antalet unga medlemmar har ökat till 15 procent.

Facket genomförde val under January 2020 och flera nya personer valdes till fackets distrikts- och nationella kommittéer. Flera unga och kvinnor tog plats på ledande positioner.
Det nya medlemssystemet som är en del av projektet, är nu på plats och minst 17 personer har utbildats vilket innebär en ökad transparens och hållbarhet. Därmed är ett av projektets mål uppnått.