Organisationsutveckling av lärarorganisationer

Lärarförbundet ska tillsammans med partners i Colombia, Malawi, Zanzibar och Filipinerna samt fyra regionala nätverk, genomföra detta program 2020-2022.

Programmet bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt beroende på kontexten.

Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.

Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla. Resultaten kommer verifieras av såväl externa utvärderingar som genom projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning på tidigare programperiod, som visat på hög resultatuppfyllelse. Under 2019 utvecklades en app till smartphones där EI Latinamerika kan sprida information och kunskap till medlemmar på ett smidigt sätt.

Under 2019 rapporterades resulat i form av ökad kunskap och engagemang kring jämställdhetsfrågor. Partners som har deltagit i programmet har arbetat fram nya vägledande dokument och riktlinjer för frågan och vissa förbund har även infört kvotering för att få in fler kvinnor i ledande positioner inom facket. Aktiviteter kring sexuella rättigheter och arbete mot könsbaserat våld har lett till ökad öppenhet att diskutera och även polisanmäla fall av trakasserier, både på arbetslatserna men även inom fackförbunden själva.