Ett starkt fack för säkerhetsvakter i Malawi

Projektet syftar till att stärka den lokala fackliga organisationen för anställda inom den privata säkerhetssektorn i Malawi. Det innebär att öka den fackliga organiseringen, utbilda i fackliga rättigheter och finansiella grundstenar, en ökad jämställdhet samt skapa möjligheter till förbättrad levnadsstandard genom att förhandla fram starka kollektivavtal. Det finns dock stora utmaningar i ett land som är delvis oreglerat och som har ekonomiska svårigheter.

Projektet bidrar till att påverka myndigheter för att få till demokratiska spelregler och därmed lika villkor för aktörer i branschen. Tillsammans med de seriösa privata aktörerna kan de fackliga agera för en utveckling av branschen. Det handlar om att företagen ska betala minst lagstadgade löner och upprätthåller andra minimikrav på arbetsmarknaden såsom arbetstider. De största utmaningarna är en arbetsmarknad i utveckling där företagen växer, lägger ner eller går ihop.

Resultat i korthet

TGLSSWU rekryterade fler nya medlemmar detta år än tidigare år och har ökat sin medlemskår med 2 279 medlemmar under 2019. Med det ökade antalet medlemmar kan facket betala sina anställda löner i tid och genomföra en del av aktiviteterna samt andra kostnader med egna resurser. En nyhet är att TGLSSWU har infört medlemskort som facket säljer till nya medlemmar.

En målsättning i projektet under 2019 var att utbilda 275 medlemmar, men totalt ubtildades 281 medlemmar, 132 män och 149 kvinnor. TGLSSWU har åtagit sig att utbilda fler kvinnor än män, så att man kan upprätthålla en proportionell representation av 50 - 50 i ledarskap på alla nivåer.

En effekt efter utbildningar är att deltagarna använt sig av kunskaperna på sina arbetsplatser för att förhandla fram bättre villkor. De har förbättrat sin dialog med arbetsmarknadsministeriet som nu svarar snabbt på deras frågor och klagomål om tvister som uppstår. De har också förbättrat relationerna till vissa arbetsgivare som nu ger facket möjlighet att hålla möten på jobbet samt frigör sina anställda då de ska på utbildning. Det finns nu ett erkännandeavtal med Gardaworld Security Company efter att facket har kämpat i cirka tre år.

Projektet har bidragit till förbättrad jämställdhet och det finns fler kvinnor på ledande positioner, exempelvis vice generalsekreterare och projektkoordinator, den nationella ungdomsordföranden och regionordföranden för Centralregionen. Fler kvinnor blir medlemmar och fler deltar också i fackliga aktiviteter. De flesta av företagen i Malawi är mansdominerade, inom säkerhetssektorn är 75 procent män och 25 procent kvinnor.

Malawi upplever negativa förändringar i vädermönster, såsom översvämningar och utdragen torka, som medför svårigheter för jordbruken. Livsmedelspriserna ökar, vilket leder till inflation. Dessa negativa ekonomiska effekter drabbar företagen som tvingas säga upp folk då efterfrågan på deras produktion minskar. Alla drabbas av en naturkatastrof. Mot denna bakgrund har fackets ledning och arbetsgivare arbetat tillsammans med återplantering av träd vid floderna Nasolo i Blantyre och Lilongwe-floden och säkerställer att dessa inte stjäls av byborna.

En annan effekt är att efter hiv/aids utbildningar till medlemmar ökar kunskapen om att inte ha flera partners och att använda kondom. Facket TGLSSWU har tagit fram en hiv/aids policy. De samarbetar med andra organisationer och institutioner för att stoppa ytterligare spridning samt tillgång till bra vård och stöd till de drabbade fackliga medlemmarna. Målet är att de som lever med hiv-viruset ska få den nödvändiga behandlingen i tid.