Amandla! Innovative Unionism Programme

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med Building and Woodworkers International och drygt 100 av dess medlemsförbund ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar i ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter. Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

På grund av covid-19-pandemin har arbete med arbetsmiljö och säkerhet fått en större del inom programmet än planerat. Många förbund har genom förhandlingar med arbetsgivare lyckats klassificera covid-19 som en arbetsskada, vilket är viktigt i samband med klausuler och ersättningsnivåer. Även andelen arbetsplatsinspektioner har ökat för att säkerställa avstånd och hygien.

Fokus har under 2020 även lagts på unga och kvinnor. Utbildningsinsatser kring migrantarbetares rättigheter och ILO konvention C190 mot våld och trakasserier i arbetslivet har också genomförts.

På grund av restriktioner och nedstängningar på arbetsplatser inom sektorn har väldigt många bygg- och skogsarbetare förlorat sina anställningar och medlemsbortfallet för lokala fackförbund varit stort. Det globala facket Building and Woodworkers International, BWI har lyckat rekrytera 69 000 nya medlemmar, varav drygt 8 000 migrantarbetare, Nya kollektivavtal har förhandlats fram. Dessa skapar bättre villkor för över 30 000 arbetstagare inom sektorn.