Strengthening Organisational and campaigning capacities of PSI Affiliates in Tunisia and Egypt

Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab countries (Lebanon) och 12 samarbetspartners i Tunisien och Egypten genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Även om den politiska situationen i de två länderna skiljer sig väsentligt, präglas den fackliga rörelsen av liknade problem så som brist på ledarskapskompetens, bristande interndemokrati, inkl. jämställdhet, bristande kapacitet till kollektiv förhandling, låg organiseringsgrad samt brist på egna ekonomiska resurser. I Tunisien försvåras de lokala partners självständiga agerade av en stark centralisering inom den fackliga rörelsen (t.ex. UGTT, The Tunisian General Labour Union’s centraliseringsmakt) och i Egypten är den politiska regimen öppet anti-facklig med ständiga hot om repressalier samt förbud mot medlemsavgifterna. Det tidigare projektet har varit fokuserat på utbildningar och kampanjer och lyckats att nå ut brett och påverka i t.ex. frågan om kvalité i den offentliga sektorn och mot privatiseringar vilket lett till ökat antal medlemmar. Projektet har också bidragit till ett ökat antal kvinnor och unga som deltar i fackliga aktiviteter men det har varit svårt att engagera dessa grupper på ledande nivåer. En utvärdering pekar på att ett fortsatt arbete med kvotering är relevant. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga rättigheter har försämrats, syftar detta projekt att bygga upp en ny modell av facklig organisering för att öka fackets motståndskraft och skapa förutsättningar för att agera för fackliga rättigheter. I Tunisien syftar projekt till att fortsätta bygga på de lokala förbundens kapacitet att förhandla och föra kampanjer. De huvudstrategierna inkluderar ett tätt samarbete med ledarskapet och specifika målgrupper, så som kvinnor och unga. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Projektnummer:
60277
Land:
Projektorganisationer:
Kommunal, Vision
För mer information kontakta Lana Willebrand