Towards strategic, powerful and sustainable Audiovisual unions: Increase capacities of Latin American trade union leaders for union growth and trade union innovation

I flera av länderna i Latinamerika råder det allvarliga problem gällande såväl våld mot fackligt aktiva som att föreningsfriheten inte respekteras fullt ut. Icke-jämställda strukturer och våld gentemot kvinnor är utbrett i såväl samhället i stort som på arbetsmarknaden. Bristande nationell lagstiftning och press från arbetsgivare tvingar många skådespelare och filmarbetare att acceptera svaga anställningsvillkor eller frilanskontrakt, vilket får en negativ effekt på organiseringen av arbetare i sektorn.

Många fackförbund inom den audiovisuella sektorn i regionen fortsätter även att sakna reell kompetens kring organisering och fackligt kärnfrågor, exempelvis inom kollektivavtalsförhandlingar. Detta projekt har pågått sedan 2013. Projektmålet för denna period är att stärka förbunden inom den audiovisuella sektorn i Latinamerika till att bli mer strategiska och långsiktigt hållbara fack, genom att öka deras ledares kapacitet i fackliga kärnfrågor, organisering, kommunikation, jämställdhet och regionalt stöd.

Projektnummer:
60276
Projektorganisationer:
Teaterförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman