GS

Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, GS, organiserar ca 50 000 medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Förbundets bildades 2009 efter en utredning om att slå samman två tidigare förbund. GS är ett LO-förbund.

GS är del av den globala fackliga rörelsen

GS är medlem i två globala fack; BWI och UNI Global Union.

Det globala bygg och träfacket BWI (Building and Wood Workers International), är en global sammanslutning av fackförbund inom bygg och träbranschen. De har 334 fackliga medlemsorganisationer från 130 länder som tillsammans representerar omkring 12 miljoner arbetstagare. GS ordförande Per-Olof Sjöö är även ordförande för BWI.

UNI Global Union är det globala facket för tjänstesektorn. De representerar mer än 20 miljoner arbetstagare i 150 länder och medlemmar är fackförbund som organiserar ett stort spektra av yrkeskategorier, allt från grafik, media och kommunikation till logistik, skönhetsindustrin och handel.

GS har utvecklingssamarbete i samarbete med både BWI och UNI Global Union och stöttar genom dessa sina kollegor i länder med utbredd fattigdom. Projekten finansieras till största delen genom skattemedel och kanaliseras via Union to Union.

GS övergripande målsättning med det internationella solidaritetsarbetet är att stödja medlemsvärvning och organisationsuppbyggnad för fler jämställda och oberoende fackliga organisationer i utvecklingsländer. Detta fackliga åtagande har solidaritet som ledstjärna.

Lär dig mer

Läs mer om GS internationella samarbeten på deras hemsida. Under hashtaggen #GS samlar vi alla artiklar på Union to Unions hemsida som handlar om GS.

Lär dig mer om hur fackens internationella engagemang fungerar i vår skrift Facket gör världen bättre.

De handläggare på Union to Union som har ansvar för GS projekt är Carina Söderbjörn och Catarina Silveira. Här hittar du kontaktuppgifter. För kontaktuppgifter till internationell sekreterare på förbundet hänvisar vi till deras hemsida.

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, GS, Målareförbundet, Elektrikerna
Nummer:
60405
Mer info

Elektrikerförbundet, GS-Facket, Byggnads, Målarna och Seko tillsammans med BWI och drygt 100 av dess affiliates ska genomföra detta globala program under 2020-2022. BWI företräder en sektor som präglas av stor rörlighet på arbetsmarknaden och hög andel informella anställningar. Sektorn är väldigt mansdominerad och har en hög andel migrantarbetare. Brist på regleringar på arbetsmiljö och säkerhet är vanligt och det är svårt för arbetare inom sektorn att organisera sig och utkräva sina rättigheter. Därför är detta program uppbyggt för att möta dessa svårigheter.

Genom organisering, utbildning, förhandling och påverkan har programmet som mål att skapa starka, oberoende, autonoma, jämlika och demokratiska fackföreningar som kämpar för universell respekt för fackliga och mänskliga rättigheter liksom för stabil sysselsättning och humana arbets- och levnadsvillkor för alla bygg, trä- och skogsarbetare. Programmet arbetar med ett 50tal länder i låg och medelinkomstländer inom samtliga kontinenter.

Programmet är direkt länkat till BWIs strategiska plan och är därför en fortsättning av tidigare programperiod 2018-2019. Dess resultat och måluppfyllelse verifieras av både externa utvärderingar samt av projektets egna uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Programmet är en fortsättning av en tidigare framgångsrik programperiod. Under 2019 rekrytering av över 103,000 nya medlemmar. Avtal för fler än 200,000 arbetstagare inom sektorn tecknades, jämfört med året innan. Många av de nya avtal som undertecknats gäller även för migrantarbetare och personer med tillfällig anställning sk prequrious workers. Bland annat det lokala facket CMWEU på Mauritsius har haft lyckade sociala dialoger med regeringen och framgångsrikt förhandlat fram nya arbetsrättsliga lagar som även täcker migrantarbetare. Stort fokus har lagts på att få in fler kvinnor inom ledande positioner inom facket och under 2019 har den siffran ökat med 103 personer.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
GS
Nummer:
60488
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Global Union Asia Pacific Regional Organisation (UNI APRO) och 6 samarbetspartners i Indonesien, Malasien och Thailand genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillabka till 2014. De nya och existerande fackföreningarna i regionen behöver förbättra sin planering, organiserings- och förhandlingskapacitet samt utbyte av information och öka sitt deltagande i multinationella globala fackliga nätverk. För att uppnå detta, utbildningar av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal kommer att genomföras.

Projektet har även en ökad fokus på jämställdhet jämfört med den tidigare projektperioden genom att sätta ett tydligt jämställdhetsmål om ökat antal kvinnor i beslutsfattande ställning inom fackföreningar. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bl a resulterat i att facket vid AMCORTobacco Packagning har lyckats organisera 90% av arbetstagarna och har undertecknat sitt första kollektivavtal med ledningen 2018. CBA-perioden är för två år (2018-2020) och täcker alla anställda. Detta uppnåddes genom en intensiv social dialog.

Vidare har så kallade "smarta partnerskap" etablerats eller är på god väg att etableras vid Rengo Packaging Malayisa och AMCOR Tobacco Packaging. Smarta partnerskap innebär att ett ramverk finns för att lokalt lösa konflikter på arbetsplatsen i en anda av dialog och samförstånd. Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
GS
Nummer:
60440
Mer info

GS, facket för skog-, trä och grafisk bransch ska tillsammans med UNI, Graphical and Packaging Global Union, UNI Americas Global Union och 6 samarbetspartners i Brasilien, Venezuela, Colombia, Peru och Mexiko genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt som går tillbaka till 2014.

Den grafiska sektorn och förpackningsindustrin fortsätter att förändras i en snabb takt med digitaliseringen och ökad e-handel och service. Förändringen kräver evidensbaserade anpassningsstrategier för facken för att de skulle förbli relevanta för sin medlemskapsbas.

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen i regionen under de senaste åren karakteriseras av tillbakagång vad gäller demokrati och fack-vänlig politik samt stagnation vad gäller tillväxt. Detta har krävt av facket att vara alert och använda de globala fackets möjligheter till påverkan. UNI grafiska och förpackningsbransch har uppnått signifikanta framgångar i att konsolidera den fackliga rörelsen, anpassa till förändringar som skapas av den tekniska utvecklingen och skiftande ägarstrukturer (multinationella koncerner och deras ombildningar). Facket i regionen har fortsätt upprätthålla den sociala dialogen i sina länder (mellan regeringen, facket och arbetsgivare) samt sluta ramavtal med nyckelföretag som Kimberly Clark.

Under den nya projektperioden kommer partners fortsätta med att fördjupa sin tillväxtstrategi och ökning av organiseringsgrad, stärkande av individuella förbund och deras nätverk som förändringsaktörer vad gäller anständiga arbetsvillkor, kollektivavtal och implementering av globala avtal med multinationella företag. Detta kommer att uppnås genom årlig kartläggning av förändringar i sektorn och förändring i arbetarprofiler; utbildning av fackföreningsledare i nyckelfrågor så som jämställdhet, miljö och klimat tillsammans med arbetsmarknadsfrågor som fackliga rättigheter, arbetshälsa och säkerhet, och kollektivavtal.

De stärkta fackföreningarna kommer i sin tur att förbättra sin kapacitet att nätverka för att mer effektivt påverka de multinationella företagen i sina länder samt att bli bättre på att informera det bredare samhället om fackets arbete och betydelse för samhällsutveckling. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Resultat i korthet

Projektet har under 2018 - 2019 bland annat resulterat i att, som ett resultat av dialogen med Kimberly Clark i Peru och Colombia, företaget agerade för att undersöka fall av diskriminering och överträdelse av fackliga rättigheter. Företaget åtog sig också att undersöka möjligheterna att förbättra det globala avtalet för att stärka informations- och konsultationsprocessen i avtalet.

Nationella fackliga nätverk har bildats i företagen SCA, AMCOR och Kimberly Clark. Dessa nätverk gör det möjligt för fackföreningarna att diskutera frågor som rör arbetarutbildning och jämföra kollektivavtalsklausuler. Inom projektet utbildades 2018 systematisk 90 fackledare om kollektiv förhandling och strategisk planering.

Efterföljande kollektivavtalsförhandlingar i Colombia (SINTRAPULCAR) ledde till förbättringar av avtalsvillkor och inkludering av: Utbildningsstöd (utökning av förmåner för arbetarnas familj genom att inkludera ett antal stipendier till anställdas barn ) och pensionsbidrag (ökning med cirka 300%) . Det man gjort för att uppnå resultaten/effekterna har varit utbildningar och möten i olika former.

Till projektsidan